Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки "Статистика"

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Контрольна робота Варіант № 1 Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки „Статистика”. План Загальне поняття статистики Предмет і метод статистичної науки Предмет, цілі і завдання правової статистики Галузі правової статистики Історія розвитку Історія розвитку української статистичної науки 1. Загальне поняття статистики Термін “статистика” походить від латинського слова s a us, що означає стан, становище і був уведений як науковий термін у 1749 р. німецьким ученим П. Ахенвалем, який уперше почав читати нову дисципліну “Статистика” у Марбурзькому університеті. Нині статистикою називають: сукупність числових показників, що характеризують суспільні явища і процеси (чисельність населення країни, кількість виробленої продукції, обсяг товарообігу, кількість зареєстрованих злочинів та ін.); діяльність людей із збирання та узагальнення даних про різноманітні явища і процеси громадського життя (заповнення статистичних карток на кримінальну справу, на підсудного, на цивільну справу, на виконавче впровадження, журналів обліку тощо); 3) самостійну науку, яка має свій предмет дослідження і методи його вивчення. Між статистикою як наукою і статистичною практикою існує тісний зв’язок. Будь-яка статистична діяльність — це науково організована робота. Тому статистична практика керується наукою, а статистична наука спирається на практику, узагальнюючи досвід практичної роботи, дістаючи з цього нові ідеї. Для того, щоб усвідомити, як виникли ці значення терміна “статистика”, і для розуміння еволюції статистичних методів потрібно було б ознайомитися з історією виникнення статистики. Статистика — практична діяльність людей із збирання та обробки інформації — виникла з утворенням держави як господарський облік. Слово “статистика” спочатку вживалось і перекладалось як “державознавство”. Щоб керувати державою, потрібна була інформація про кількість населення, склад земель, майновий стан населення, чисельність чоловіків, придатних до військової справи, та ін. У стародавні часи в країнах склались розвинені системи державного й адміністративного обліку. Як свідчить історія, починаючи з 435 р. до н. е. у Римі кожні п’ять років проводився перепис населення, де були дані про майновий стан жителів, поділених на соціальні групи. У Стародавньому Китаї, починаючи приблизно з 2300 р. до н. е., проводились переписи населення, земель, торгівлі, ремесел. У Єгипті орієнтовно з 2200 р. до н. е. був уведений поточний облік населення. Епоха Відродження змінила характер господарського обліку. Крім державного, з’явився облік з ініціативи банкірів, торговців, власників майстерень. У цей час (1495 р.) заклались основи бухгалтерського обліку. Розвиток бухгалтерського обліку і первинної реєстрації фактів, накопичування масових даних про суспільні явища, необхідність їх узагальнення, розвиток таких фундаментальних наук, як математика, філософія, зумовили виникнення статистики як науки. З розвитком суспільного поділу праці, обміну, виникненням міст, розвитком промисловості, посиленням централізованої влади в масштабі країни змінюється характер та зміст статистичних робіт.

Статистика значно розширює коло об’єктів вивчення, виникають статистичні органи, що займаються збиранням, обробкою статистичних даних з різноманітних питань життя суспільства. Історія розвитку статистики довга, багатогранна, цікава. Першими статистиками, творцями статистики як науки вважаються англійські «політичні арифметики» Дж. Граунд і У. Петті, які застосували статистичні методи при вивченні природного руху населення в Лондоні та при обчисленні багатства, прибутку, чисельності та складу населення, але слово «статистика» вони не вживали. У 1746 р. німецький професор філософії та права Г. Ахенваль уперше почав читати нову дисципліну і назвав новий курс «Статистикою». Починаючи із середини XVIII ст. словом «статистика» стали називати фактичні знання про державу. З часом зміст цього терміна ускладнювався, розширювався, уточнювався. 2. Предмет і метод статистичної науки Зміст статистики, як теоретичної дисципліни, визначається предметом дослідження. Статистика вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ у нерозривному зв’язку з їхньою якісною стороною, досліджує числове вираження закономірностей суспільного розвитку в конкретних умовах місця і часу. Потребує пояснення визначення предмета статистики. Кількісна сторона характеризує розміри, обсяги, кількісні співвідношення, темпи розвитку, поширення, повторюваність у часі й у просторі об’єктивно існуючих явищ і процесів. Це одна із головних ознак предмета статистики. Статистика вивчає масові суспільні явища і процеси, тому що статистичні закономірності виявляються тільки при вивченні великого числа одиниць сукупності (закон великих чисел), тобто статистична сукупність має бути репрезентативною. Статистична сукупність — велика кількість окремих явищ, елементів, об’єднаних єдиною якісною основою, умовами розвитку, загальною ознакою (населення країни, кількість підприємств, судів тощо). Кожне явище, елемент сукупності називається одиницею сукупності (кожна людина, підприємство, суд та ін.). Статистична закономірність — повторюваність, послідовність, порядок у явищах. Виявляється тільки при вивченні великого числа одиниць сукупності. Статистичний показник — поняття, категорія, за допомогою якої статистика виражає розмір досліджуваних явищ та існуючі між ними відношення, зв’язки. Ці показники завжди вказують на те, до якого місця і часу належать явища, у яких одиницях вони виражені (чисельність населення України на 01.01.2000 — 49,6 млн. чол.; середня заробітна плата в Україні у грудні 1999 р. — 218,92 грн., або на 17,4 % менша порівняно з груднем 1998 р.). Статистичні показники пов’язані між собою в систему статистичних показників (населення, валовий внутрішній продукт тощо). Методологічною базою статистики є діалектика. Такий методологічний підхід зумовлює вивчення суспільних явищ не відокремлено, а у взаємозв’язку і взаємозумовленості, у динаміці. Методи статистичних досліджень — це сукупність прийомів і засобів, що використовуються для збирання, обробки та аналізу інформації. До основних методів належать: метод масових спостережень, групувань, відносних, середніх величин, графічний, індексний, кореляційний, балансовий.

Методи статистики пов’язані з етапами статистичного дослідження: статистичне спостереження; зведення та групування даних спостереження; обчислення узагальнюючих показників та їх аналіз. Щоб правильно і своєчасно впливати на процеси, що відбуваються в суспільстві, потрібно мати об’єктивну і вичерпну інформацію про розвиток і тенденції цих процесів. Це можливо тільки при побудові у країні надійної системи обліку. Державний облік — планомірно організована система реєстрації, підрахунку, систематизації, контролю суспільних явищ і процесів. Облік є головним джерелом інформації. Єдина система обліку складається з трьох його видів. Оперативний (первинний) облік являє собою реєстрацію окремих фактів у момент їх здійснення або відразу після цього. Бухгалтерський — неперервний, суцільний документальний облік господарських засобів і джерел їх утворення у грошовому вираженні. Метою є виявлення фінансових результатів роботи. Статистичний облік — це реєстрація фактів і явищ соціально-економічного життя за затвердженими формами звітності в масштабі держави або окремих територій чи галузей. Це всеосяжний, всебічний облік. Його базою є оперативний та бухгалтерський облік. Статистика — багатогалузева наука. Вона складається з окремих розділів, або галузей. Структура статистичної науки: теорія статистики розробляє категорії статистики, загальні методи і засоби статистичного аналізу, теоретична база всієї статистичної науки і практики; економічна статистика вивчає економічні явища і процеси, розробляє систему економічних показників та методів вивчення економіки країни, регіону як одного цілого; галузеві статистики розробляють методи обчислення показників, що відображають особливості окремих галузей; •соціальна статистика вивчає умови і характер праці, рівень життя, прибутки населення, споживання ним матеріальних благ і послуг. До соціальної статистики відноситься і правова статистика. Керує всією статистичною роботою в масштабах країни Державний комітет статистики України, у масштабах кожної області, міст Києва і Севастополя, Автономної Республіки Крим — статистичні управління відповідного рівня. Існує і відомча статистика. Сфера її діяльності визначається міністерствами і відомствами самостійно за узгодженням з органами державної статистики. 3. Предмет, цілі і завдання правової статистики Правова статистика вивчає кількісну сторону масових явищ і процесів, що стосуються діяльності правових і юридичних органів, тенденції та закономірності розвитку в конкретних умовах місця і часу в нерозривному зв’язку з їх якісними характеристиками. Цілі правової статистики — це кількісна характеристика правових явищ, процесів і заходів, розкриття їхньої якісної своєрідності, безпосередньої діяльності правоохоронних органів з позиції дотримання ними законності в роботі й оцінка її ефективності. Основні завдання правової статистики: здійснення всебічного обліку, збирання й аналізу статистичної інформації про факти соціально-економічного життя, що детермінують правопорушення; розробка і впровадження наукових методів обліку, міжнародних стандартів і рекомендацій; забезпечення достовірності, об’єктивності, оперативності, стабільності показників правової статистики, що служать надійною базою для розробки державної політики у сфері боротьби зі злочинністю, сприяють побудові правової держави; забезпечення доступності, відкритості, гласності зведених статистичних даних про правові явища.

Як бачимо, цла революцйна, полтична й млтарна боротьба УПА й ОУН ведеться пляново в кожнй ситуац, на всх теренах. Вона йде послдовно по лн здйснення нашо визвольно концепц. Знаючи цю концепцю, можна бачити в усх дях послдовне переведення одного пляну. В усх акцях де не тльки про безпосереднй, матеряльний ефект, тльки в першу чергу продовжування, поширення революцйно боротьби, моблзування щораз бльше нових сил, щораз ширших мас та приднування нших народв до спльного антибольшевицького фронту. Вс зусилля, труди та жертви, як причиняються до такого розвитку  росту визвольно революц, покладен за добру справу, оправдуються, бо вони ведуть до перемоги диним правильним шляхом. СЛОВО ДО УКРА·НСЬКИХ НАЦ¶ОНАЛ¶СТ¶В-РЕВОЛЮЦ¶ОНЕж ЗА КОРДОНОМ Ця стаття, за пдписом «Степан А. Бандера» появилася окремою брошурою, як видання ЗЧ ОУН, у липн 1948 року, на 69 сторнках. Вийнятки з «Слова» були друкован п. з.: «Степан Бандера про УНРаду» в тижневику «Час», Фюрт, у 1948 р.; у чч. 10, 11  13 суспльно-полтичного двотижневика «Визвольний Шлях», Лондон, рк вид. ¶ за жовтень, листопад  грудень 1948 р.; уривок п. з. «ґдина реальна визвольна концепця» в тижневику «Гомн Украни», Торонто, рк вид. XII, ч. 42/596 з 15. 10. 1960; пд з. «Найперше самостйнсть  сувереннсть» у журнал «Визвольний Шлях», рк вид. Х¶/ХУ¶¶, кн. 10/240 за жовтень 1964; в книжц Ярослава Стецька «ЗО червня 1941 р.», Полтична Бблотека ЛAи Визволення Украни ч. 26, Торонто, Канада, 1967 р., стор. 327329

1. Історія розвитку анатомії як науки

2. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

3. Предмет, метод, источники Административного права

4. Предмет, метод, содержание cудебной медицины

5. Економічна теорія предмет і методи вивчення

6. Предмет, метод и методология истории политических и правовых учений
7. Предмет, методы и структура юридической психологии
8. Предмет, метод и задачи статистики

9. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета

10. Суспільно-політична діяльність Костомарова

11. Понятие, предмет, метод и система отрасли административного права, его источники, соотношение с другими отраслями права

12. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

13. Предмет, метод и социальная ценность правовой (судебной) бухгалтерии

14. Історія географічної науки

15. Понятие, предмет, метод, система и задачи уголовного права

16. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

Контейнер хозяйственный универсальный, на колесах, 10 литров.
Материал: пластик. Размер: 462х162х272 мм.
359 руб
Раздел: 5-10 литров
Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные

17. Предмет, метод и задачи курса истории государства и права

18. Предмет, метод и принципы семейного права

19. Предмет, метод трудового права, соотношение трудового права с другими отраслями российского права

20. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

21. Предмет, метод, система, источники финансового права

22. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства
23. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)
24. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

25. Предмет топоніміки, її зв’язок з іншими науками; загальні відомості про чеські топоніми

26. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

27. Суспільно-політичне та культурне життя України

28. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

29. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

30. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

31. Предмет і методи економіки праці

32. Предмет і методи політології

Каталка-трактор "Митя" №2.
Каталка-трактор станет прекрасным подарком для Вашего ребенка. Малыш может ездить на машинке сам, отталкиваясь от пола ножками и
1433 руб
Раздел: Каталки
Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине.
В набор входят 15 предметов. Размер предметов от 8 до 17 см. Материал: пластмасса. Цвет корзины может отличаться от указанного на картинке.
540 руб
Раздел: Продукты
Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

33. Масова свідомість як складова суспільної свідомості

34. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

35. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

36. Особливості становлення суспільно-філософської думки в Київській Русі

37. Предмет, метод и задачи статистики

38. Экономическая теория: предмет, методы и этапы развития
39. Социология как наука, ее место в системе наук об обществе
40. Предмет, структура и методы науки о политике

41. Предмет и метод науки истории государства и права

42. Предмет и метод экономической науки

43. Политология - объект, предмет и основные функции, категории, методы и закономерности. Место политологии в системе социально-гуманитарных наук

44. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

45. Предмет и метод гражданского права

46. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

47. Экология. Предмет и методы

48. Предмет и методы психологии. Общее понятие о психике. Классификация психических явлений

Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тайны моря".
Настольная игра «Тайны моря» — простая и веселая игра 2 в 1 для всей семьи. Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ, которые скрывает
315 руб
Раздел: Прочие
Пенал "Fairy" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1142 руб
Раздел: С наполнением

49. Предмет и задачи психологии как науки

50. Предмет экономической социологии как отрасли социологии. Метод социометрических измерений. Сущность и область применения

51. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ФИЛОСОФИИ

52. Предмет экономической теории. Методы экономического анализа

53. Экспериментальные методы исследования в системе исторических наук

54. Метод моделирования в науке и технике, его объективное и логические основы
55. Литература - Офтальмология (офтальмология как наука, предмет и задачи)
56. Предмет и задачи ТЭА и смежные науки

57. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

58. Предмет и место политологии в системе общественных наук

59. Предмет и метод ГП

60. Предмет и методы психологии

61. Социология религии: статус, предмет, уровни знаний и методы исследования

62. Предмет философии науки

63. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

64. Предмет и метод курса "международная экономика"

Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки
Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Предмет экономической географии и региональной экономики. Методы исследований

66. Изменение предмета и метода экономики в истории

67. Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства

68. Билеты по предмету Математические методы в экономике за осенний семестр 2000 года

69. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

70. Предмет и метод арбитражного права
71. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї
72. Предмет и методы исследования экономической теории

73. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

74. Історія розвитку зоології в ХІХ-ХХ в

75. Исправление ошибок в учетных регистрах. Предмет и метод бухгалтерского учета

76. Історія розвитку концептуальних підходів до аудиту

77. Предмет и метод бухгалтерского учета

78. Предмет и метод бухгалтерского учета

79. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

80. Понятие трудового права, его предмет и метод

Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие
Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы
Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров

81. Понятие, предмет и метод налогового права

82. Понятие, предмет и метод экологического права

83. Предмет и метод административного права

84. Предмет и метод теории государства и права

85. Предмет и методы теории государства и права

86. Історія розвитку книги
87. Історія розвитку методики орфоепії
88. Історія розвитку баз даних

89. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

90. Історія первісного суспільства на українських землях

91. Історія розвитку, завдання та розділи Антропології

92. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

93. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

94. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

95. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

96. Предмет, задачи и методы возрастной физиологии

Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

97. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

98. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

99. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.