Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти України Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького Кафедра педагогіки та виховної роботи Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання ( на прикладі вивчення англійської мови ) Дипломна робота з педагогіки студента V-В курсу факультету іноземних мов спеціальності &quo ;Англійська та німецька мови і література&quo ; Масленнікова Павла Геннадійовича Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Архіпова Світлана Петрівна Черкаси 1999 Зміст Стор. Вступ 3 Розділ 1 Методи навчання як засоби підвищення ефективності навчально-виховного процесу 8 1.1 Розвиток теорії методів навчання у дидактиці 8 1.2 Класифікації методів навчання та критерії оптимального вибору методів навчання 18 Розділ 2 Оптимальний вибір методів навчання англійській мові. 34 2.1 Порівняльний аналіз ефективності методів навчання 34 2.2 Умови оптимального вибору методів навчання при вивченні англійської мови 47 Висновки 67 Список літератури 71 Вступ В епоху державного і духовного відродження України пріоритетна роль належить високоосвіченим людям. Особа формується у певному соціальному середовищі, водночас впливаючи на економічні, ідеологічні, загально-культурні особливості життя суспільства. В умовах соціальної перебудови значно зростає роль суб'єктивного фактору, вплив цілеспрямованої діяльності людини на громадське життя. Тому розвиток суспільства значною мірою залежить від людей в сфері освіти. В свою чергу, суспільство висуває перед сучасною школою завдання сформувати всебічно розвинену особу, яка повинна задовольнити потреби суспільства. Згідно закону України “Про Освіту”, метою освіти є “всебічний розвиток як особливості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями”. На наш погляд, досягнення цієї мети можливе лише за умов (широкого застосування у навчально-виховному) оптимального вибору методів навчання. Оскільки основною діяльністю школяра є навчання, то лише за допомогою використання раціональних методів навчання відбувається засвоєння учнями знань, умінь та навичок, а також формування світогляду, розвиток здібностей, реалізація навчаючої, виховної та розвиваючої функції навчання. Від методів навчання значною мірою залежить розвиток учнів і якість засвоєння ними знань, і набуття навичок самостійної роботи. Але в практиці школи нерідко приходиться спостерігати таку ситуацію, що кваліфіковані й знаючі свій предмет вчителі, не володіючи методами навчання, мають низькі показники праці. Хотілося звернути увагу на недоліки у навчанні, що мають місце при вивченні іноземної мови. Значна частина випускників не володіють мовою на рівні програмних вимог. І це в той час, коли держава вступила до ліги Об'єднаних Націй, налагоджує міжнародні зв'язки з іншими країнами, приймає участь у всесвітньому процесі інтеграції і конче потребує високоосвічених громадян.

Головні причини низького рівня знань іноземної мови, на наш погляд, полягають у недостатній професійній підготовці багатьох вчителів, які не в змозі обрати найбільш раціональні методи навчання, необхідні для ефективного проведення навчально-виховного процесу, а значить мають прогалини в знаннях методики викладання іноземної мови та педагогіки, незадовільне методичне забезпечення навчального процесу, слабка навчальна матеріально-технічна база ряду шкіл. Уроки подекуди відзначаються низькою комунікативною спрямованістю, традиційністю використання пасивних методів навчання (розповідь, переказ тексту без розуміння змісту прочитаного), на багатьох уроках учні не виправдано часто звертаються до рідної мови, деякі вчителі не підтримують мотивації навчання, арсенал їх методичних прийомів збіднений, мало руху, відсутність емоційної гри на уроці. Отже, ми переконуємося, що лише правильне використання методів навчання в школі сприятиме більш повному, глибокому і осмисленому засвоєнню учнями знань, умінь та навичок, підготовці їх до самостійного набуття знань, до безперервної освіти. Всякий правильний метод навчання, вказував К.Д. Ушинський, від відомого повинен переходити до невідомого, а не навпаки. При такому методі навчання збуджується самостійна робота учня, яка складає основу всякого вчення. К.Д. Ушинський підкреслював, що метод – це інструмент в руках вчителя, який служить не тільки для введення тих чи інших істин в голову дітей, а й для керівництва за спостереженням й мисленням дітей під час вивчення ними предметів і явищ навколишнього середовища. Отже, ми переконуємося у провідному значенні методів навчання в організації навчально-виховного процесу. Недаремно в законі України “Про Освіту”, ст.55, зазначено, що педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на вільний вибір методів, виявлення педагогічної ініціативи. На наш погляд, питання оптимального вибору методів навчання є одним з найактуальніших у педагогічній науці та у практиці роботи шкіл. Отже, метою нашого дослідження є аналіз узагальнення і осмислення досвіду використання методів навчання на сучасному етапі, а також визначення критеріїв та процедури оптимального вибору методів навчання та умов успішного оволодіння ними. Об’єктом дослідження є навчально-виховний процес у школі. Предметом дослідження виступають методи навчання. Гіпотеза дослідження-навчальна діяльність учнів буде більш раціональною і продуктивною, більш ефективним буде вивчення англійської мови при умові оптимального вибору методів навчання. Основними завданнями дослідження є : Проаналізувати педагогічні і методичні аспекти підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Класифікувати методи навчання, враховуючи усі сторони навчально-виховного процесу та провести їх порівняльний аналіз. Проаналізувати особливості оптимального вибору методів навчання англійській мові. У процесі роботи над дипломним дослідженням були використанні такі методи : вивчення педагогічної і методичної літератури; вивчення досвіду вчителів іноземної мови; педагогічний експеримент. Етапи дослідження : Аналіз стану проблеми у педагогічній теорії, практиці роботи шкіл.

Вивчення літератури, висунення гіпотези, завдань, формування структури. Теоретичний аналіз проблеми Педагогічний експеримент Узагальнення і систематизація матеріалів. Наукова і практична значимість роботи : Дано теоретичний аналіз і розглянуто сучасний стан проблеми оптимального вибору методів навчання. Дано порівняльний аналіз ефективності різних методів навчання. Розглянуто процедуру оптимального вибору методів навчання в практиці сучасної школи. Результати дослідження можуть бути корисними в практичній діяльності студентів – практикантів і вчителів іноземної мови. Розділ I. Методи навчання як засоби підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Розвиток теорії методів навчання у дидактиці. Розкриття сутності методів навчання вимагає наукового визначення поняття “метод”, бо тлумачення поняття науки – важливий елемент її методології, який дає змогу намітити шляхи дослідження педагогічних процесів та явищ. Почнемо із загального тлумачення слова “метод”. Метод діяльності – це спосіб її здійснення, який веде до досягнення поставленої мети. Обираючи правильний метод, ми впевнено і найкоротшим шляхом отримуємо бажаний результат. Людством накопичена велика кількість методів діяльності. Але безперервне ускладнення завдань та поява нових можливостей вимагає постійного оновлення методів їх вирішення. Сказане має пряме відношення і до навчання. Отже, метод взагалі це спосіб або система прийомів для досягнення певної мети. Це шлях до мети, спрямовано на досягнення певних цілей. У поданих широко вживаних визначеннях широко відображено 2 родові ознаки методу взагалі : а) ознака цілеспрямованої діяльності; б) ознака відрегульованої за певним принципом діяльності, що представляє собою систему прийомів. Ці родові ознаки поняття методу людської діяльності ми зобов’язані також перенести і на видове поняття – “методу навчання”. Однак на цьому, звичайно, зупинятися не можна, так як крім загальних родових ознак методів навчання необхідно вказати і їх специфічні ознаки саме методів навчання. Методи навчання оцінюються в педагогіці як один із найважливіших компонентів загальної структури навчально-виховного процесу. Але в дидактиці існує проблема наукових дефініцій методів навчання. Наприклад, А.М.Алексюк розглядає методи навчання як спосіб взаємопов’язаної практичної діяльності вчителів та учнів. Згідно з цим визначенням методи навчання оцінюються перш за все стосовно того, як вони сприяють досягненню накреслених цілей навчання. Освіти, виховання і розвитку учнів. Отже, А.М.Алексюк розглядає методи навчання як з позиції нерозривної єдності мети, засобу і результату. Е.І.Моносзон розуміє під методами навчання способи роботи вчителя, за допомогою яких він керує діяльністю учнів. Ю. К. Бабанський визначає методи навчання як способи взаємопов’язаної діяльності вчителя та учнів спрямовані на досягнення поставлених навчально-виховних завдань. Збагнути суть методу не враховуючи різних його сторін, важно, а прагнути в одне визначення всій істотні ознаки не можливо. Цим зумовлюється необхідність сукупності різних визначень, що й дозволяє наблизитися до пізнання методів навчання у всьому багатстві їх змісту.

Внутренняя логика методов – это пути достижения намеченной цели, а внешнее проявление – способы взаимодействия преподавателя с обучаемыми. Пути рассчитываются, проектируются, а взаимодействие требует культуры, мастерства, педагогической техники. Основная задача прогнозирования методов состоит в том, чтобы с помощью научного анализа получить знание о целесообразности применения тех или иных методов для достижения намеченных целей. Научное предвидение отличается от интуитивных предположений прежде всего обоснованностью, логической четкостью и последовательностью. На пути научного прогнозирования и выбора методов немало препятствий. Если бы критерием продуктивности и качества учебно-воспитательного процесса был какой-то один показатель, то задача оптимального выбора методов решалась бы сравнительно просто. Но в реальном процессе этот критерий всегда комплексный, содержит в себе разноплановые показатели. Одни нужно минимизировать, сделать наименьшими (например, затраты времени), другие – максимизировать, сделать наивысшими (например, качество знаний)

1. Навчання як головний шлях до освіти

2. Спостереження як один з основних шляхів вивчення проблеми трудової підготовки

3. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

4. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

5. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

6. Шляхи підвищення рентабельності при виробництві художніх фільмів
7. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії
8. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

9. Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски"

10. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі

11. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

12. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

13. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення

14. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

15. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

16. Вулканізм, як один із факторів рельєфоутворення

Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее

17. Текст як спосіб пізнання

18. Форми і методи комунікацій у підприємництві

19. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

20. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

21. Технології навчання як дослідження

22. Модернізація головного привода токарно-гвинторізного верстата мод. КА280 (16К20) з метою підвищення продуктивності
23. Невдачі у навчанні як головна перешкода успішності у дорослому віці
24. Методи улаштування гідроізоляції під плиткове покриття

25. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

26. Товарознавча експертиза шоколаду, що підлягає митному оформленню з метою випуску у вільний обіг

27. Підготовка до співробітництва України з НАТО

28. Робота з підручником на уроках читання

29. Методика аутогенного тренування при підготовці єдиноборців 14-15 років з рукопашного бою

30. Методи досліджень паводків р. Дністер з метою будівництва туристичних комплексів

31. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

32. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт
Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

33. Загальні підходи та методи роботи з якістю

34. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

35. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

36. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів

37. Розвиток персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства

38. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")
39. П.Л. Лавров: субъективный метод в социологии
40. Метод К.П. Бутейко

41. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

42. Лекция как один из методов обучения на третьей ступени общего среднего образования, методика её подготовки и чтения

43. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

44. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

45. Один метод построения полигональных изображений

46. Агресія як форма поведінки підлітків

47. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

48. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно
Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио
Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел

49. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

50. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

51. Ревізія як елемент методу економічного контролю

52. Особливості провадження в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину

53. Працевлаштування випускників ВНЗ, підготовка яких здійснюється за державним замовленням

54. Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин
55. Використання казки під час навчання граматики англійської мови
56. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

57. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

58. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

59. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень

60. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

61. Шляхи і методи удосконалення діяльності Рекламної групи "Телетиждень"

62. Підвищення ефективності транспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів

63. Кінезіотерапія як метод лікування й профілактики захворювань нирок

64. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные
Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

65. Обгрунтування диференційованих методів лікування дисфункціональних маткових кровотеч у жінок пізнього репродуктивного віку

66. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

67. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

68. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

69. Методи ціноутворення і фактори, які впливають на цінові рішення

70. Обґрунтування проекту підвищення рівня конкурентоспроможності продукції (за матеріалами ТОВ ДКБ "Ротекс" (м. Київ))
71. Психологические методы управления организацией на материалах ОАО "Гомельского завода пусковых двигателей им. П.К. Пономаренко"
72. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

73. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

74. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

75. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики

76. Аналогии и модели - один из методов обучения физики средней школы

77. Використання інноваційних методів навчання при вивченні теми "Вади розвитку"

78. Гра як метод виховання

79. Гра, як провідний метод у роботі гуртка образотворчого мистецтва для першокласників

80. Інваріантні характеристики методів навчання

Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы
Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели

81. Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи

82. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

83. Лабораторне заняття як форма організації навчання

84. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками

85. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

86. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"
87. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
88. Підвищення рівня природничо-наукових знань

89. Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти

90. Підготовка дітей до шкільного навчання

91. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

92. Роль гри під час навчання фонетики англійської мови

93. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

94. Формування позитивної мотивації студентів засобами активних методів навчання

95. Шляхи формування пізнавальних інтересів учнів

96. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов
Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Демократична консолідація як шлях зміцнення демократії

98. Підвищення довговічності лап культиваторів композиційними покриттями перемінного складу

99. Підвищення ефективності магістральних газопроводів на пізній стадії експлуатації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.