Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Гуморальна система чинника Хагемана i патогенез гіпертензивної ремодуляції серцево-судинної системи

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Запорізький державний медичний університетНейрогуморальна система чинника Хагемана й неускладнені гіпертензивні кризи: ії роль у патогенезі і процесах ремодуляції магістральних артерії й міокарду лівого шлуночка серця.І.Л. Кечин, В.А. Візір Відповідно до сучасних подань, термін “ремоделювання міокарда” містить у собі не тільки збільшення маси міокарда, але й зміни розмірів камер серця й геометричних характеристик шлуночків серця, в основі яких лежать незбалансована гіпертрофія кардиоміоцитів і стінки судин, що прогресує, та реструктуризація цитоархітектоники міокарда й інтрамуральних артерій з диспропорційним нагромадженням позаклітинного матриксу . Інтерес до цієї проблеми обумовлений не тільки високою частотою розвитку даного ускладнення серед пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ), але і його істотним впливом на клінічний перебіг, віддалений прогноз захворювання й вибір тактики лікування . Протягом тривалого часу ремоделювання міокарду у хворих з АГ розглядалася як компенсаторна реакція організму на перевантаження тиском або обсягом . Однак ця концепція не відбиває той факт, що ступінь гіпертрофії лівого шлуночку (ГЛШ) далеко не завжди відповідають ступеню підвищення артеріального тиску (АТ). Це привело до необхідності створення принципово нового підходу до визначення патогенетичних механізмів, що лежать в основі формування гіпертензивного серця. У цей час, у якості тригерних механізмів і факторів, що ініціюють структурно-функціональну перебудову серцевого м'яза, розглядаються активація “immedia e early”-генів (c-myc, c-ju ), неспецифічних факторів росту (b-транс формуючий й інсулінподібний фактори росту, вазопресин, компоненти ренін-ангіотензинової системи, альдостерон, катехоламіни) і -дисфункції ендотелію . Причому, що особливо важливо, ті ж механізми детермінують такі процеси, як вазоконстрикція, проліферація гладенького-м’язових клітин судин, активація тромбоцитів. Певну роль може грати погіршення ендотелій залежної вазодилатації (ЕЗВД), обумовленої дисфункцією нейрогуморальної системи фактора Хагемана, що поєднує системи гемостазу й фібринолізу крові через кінінову систему з підтримкою необхідного рівня судинного тонусу . Підставою для даної гіпотези послужили виявлені як i vi ro, так й i vivo множинні регуляторні ефекти системи фактора Хагемана, які співвідносяться з патогенезом ішемічної хвороби серця, хронічної серцевої недостатності, атеросклерозу й АГ . На підставі досліджень, що виявили порушення ЕЗВД, як в експерименті, так й у пацієнтів з АГ, передбачається, що дефіцит ендогенного брадикініну, обумовлений підвищеною деградацією й ослабленням його впливу на гладенько-м’язові клітини, веде до зниження вазодилатації, підвищенню опору резистивних артерій й у підсумку - до розвитку гіпертензивного кризу . Більше того, втрата протекторних антитромбоцитарних й антипролиферативних ефектів при дефіциті кініноутворювання, може обумовлювати ремоделювання міокарду, про що свідчать дані експериментальних досліджень, що виявили наявність взаємозв'язку між погіршенням ЕЗВД і ступенем ГЛШ лівого шлуночку (ЛШ) .

Таким чином, не виключене, що недостатнє утворення брадикініну може підтримувати процеси ремоделювання міокарду у хворих на АГ, однак клінічні дослідження, присвячені вивченню даного питання, практично не проводилися. У зв'язку із цим метою дійсної роботи з'явилося визначення рівня активації система фактора Хагемана в пацієнтів з АГ, її можливої ролі ії в розвитку морфо-функціональній перебудови міокарду й формуванні різних типів геометрії ЛШ. Обстежено 152 хворих на АГ із неускладненими ГК, які маніфестували розвитком загально мозкової симптоматики без неврологічного дефіциту на тлі додаткового підвищення АТ. Хворі були розділені на 4 підгрупи: І-у підгрупу (контроль) склали 30 хворих на АГ із церебральними гіпертензивними кризами без асиметрії лінійної швидкості кровоплину (ЛШК) по внутрішніх сонних артеріях (ВСА); в ІІ-у групу ввійшли 30 хворих з асиметрією ЛШК 30-50%, в ІІІ-у - 50 пацієнтів з асиметрією ЛШК 50-70%, в ІУ-у - 22 хворих з асиметрією ЛШК понад 71%). Окрему групу склали 30 хворих на АГ з кардіальним типом ГК й гіпертензивним серцем. Кардіальний ГК клінічно проявлявся загостренням синдрому діастолічної серцевої недостатності зі збереженою скоротливою функцією міокарду ЛШ (Фракція викиду дорівнювала 57,80± 5,22%; індекс маси міокарду ЛШ &g ;160 г/м2; Кровоток по БЦА і масу міокарду ЛШ серця досліджували за допомогою постійно хвильової кольорової доплерографії брахіоцефальних артерії і - сонографії лівих відділів серця на апараті Vivid-3 exper , Ge eral elec ric, США. Матеріал на дослідження брався з кубітальної вени до лікування на висоті клінічних проявів гіпертензивних кризів. Стан контактної нейрогуморальної системи чиннику Хагемана в крові оцінювали за допомогою експрес методу “і vі ro&quo ; . Вивчали активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), що відображає активність чиннику Хагемана, фібриноген, розчинний фібрин. Активність кінінової системи крові (ККС) оцінювали комплексним методом: вимірювали активність калекреїногену, калекреїну; уміст кініногену та брадикініну, сумарну протеазну активність крові, активність трипсину, активність кінінази - І та - а-2-макроглобуліну . У сечі досліджували добову екскрецію ниркового калікреїну та вільних кінінів. Результати дослідження подані в таблиці 1. Установлено, що у хворих на АГ без значного стенозу ВСА при розвитку церебрального кризу відмічалась активація КСК, яка складалася зі значного підвищення активності калекреїну 147,9% (р&l ;0,005) на фоні помірної редукції активності його попередника - калекреїногену на -12,7% (р&l ;0,05) (дефіцит калекреїногену підтверджує тотальну активацію системи поверхневої активації ланки гемостазу, так званий “дефіцит - споживання&quo ;. Активність основного інгібітору калікреїну - a-2-макроглобуліну зменшувалась на 40,8% (р&l ;0,02), що теж можна пояснити як відповідь на підвищення активності його субстрату споживання - калекреїну. Майже в двічі підвищився уміст брадикініну (р&l ;0,05), що супроводжувалось достовірним зниженням активності його головного інгібітору - кінінази ІІ -28% (р&l ;0,05). Зафіксовано підвищення активності трипсину на 43,4% (р&l ;0,05) та сумарної протезної активності, яка збільшилась по відношенню до норми на 33% (р&l ;0,05).

Паралельно відмічалось тенденція до збільшення часу фібринолізу на 8% (р&g ;0,05). При дослідженні КСК у хворих ІІ підгрупи в кризовому стані встановлена виражена активація калікреїноутворювання, що перевищувала даний показник підгрупи порівнювання більш, ніж в 2 рази (р&l ;0,05). Активність калікреїногену була нижче на 23% (р&l ;0,05), ніж у хворих підгрупи порівнювання. Уміст кініногену був нижчим, ніж у пацієнтів контрольної групи (р&l ;0,001) і не перевищував цей показник у хворих І підгрупи. Активність кінінази-ІІ не відрізнялася від контролю й була незначно вища, ніж у хворих групи порівнювання (р&g ;0,05). При дослідженні кризового стану активності КСК у хворих ІІІ-ї підгрупи виявлена виражена активація кініноутворювання на тлі зниження руйнування брадикініну. Активація кініноутворювання складалась з додаткового зниження активності калікреїногену на - 39% (р&l ;0,05); підвищення активності калекреїну по відношенню до підгрупи без асиметрії майже утричі (р&l ;0,002). Активація калекреїноутворювання супроводжувалась додатковим несуттєвим зниженням активності а-2-макроглобуліну на -10,3%. Уміст брадикініну - продукту гідролізу кініногену, збільшився на 157% (р&l ;0,01), тоді як концентрація кініногену паралельно зменшилась на -37,5% (р&l ;0,01); активність трипсину - збільшилась на 86,4% (р&l ;0,01). Схожа динаміка спостерігалась при аналізі сумарної протезної активності плазми крові у хворих з асиметрією ЛШК понад 50%: її активність підвищилася при кризі на 78% (р&l ;0,002). Прогресування асиметрії кровообігу практично не впливало на швидкість фібринолізу та тривалість часткового тромбопластинового часу (р&g ;0,1). У пацієнтів ІV підгрупи протягом І-ої доби спостереження встановлено практично однаковий рівень активації КСК із групою, що мала асиметрію 50-70% за всіма показниками, що вивчалися. Аналізуючи результати дослідження динаміки активності КСК у крові хворих на АГ із церебральними ГК слід відмітити, що у всіх хворих, відмічається активація ККС. Ця активація була менш виражена у хворих з незначною асиметрією кровообігу. Активність ККС зростала по мірі посилення тяжкості порушення кровообігу по ВСА. Високий рівень активності ККС, що був установлений у хворих на АГ зі стенотично-оклюзійними ураженнями ВСА під час церебральних кризів пояснюється, можливо, залученням у процеси кініногенезу всіх факторів активації, у тому числі й протеаз плазми. Враховуючи дані про ті, що кініни прискорюють мозковий кровообіг, підвищують проникливість судинної стінки, що може сприяти виходу альбуміну із судинного русла та підвищенню гідростатичного тиску, а також, беручи до уваги результати експериментальних робіт, у яких переконливо показано, що пусковим механізмом розвитку гіпертонічної енцефалопатії є прискорення мозкового кровообігу з розвитком фокального набрякання мозку можна припустити, що активація ККС крові при церебральних гіпертензивних кризах є вторинним фактором патогенезу . При аналізі вихідного стану активності КСК у хворих на АГ з кардіальними кризами встановлена значно менша її сумарна активація в порівнянні із церебральними кризами.

У конкретной Целостной системы одна природа, одно интегративное качество, иначе она перестает быть данной системой. Когда говорится о развитии, выражение "изменение качества" надо понимать не в смысле исчезновения у системы ее основного, собственного качества. Необходимо изменение ракурса рассмотрения, вернее - разграничение, с одной стороны, интегративной основы той или иной конкретной целостной системы и, с другой - ее подсистем (сложноорганизован-ных комплексов элементов, в том числе состояний, стадий). Теперь посмотрим, какие могут быть простые и вместе с тем фундаментальные черты развития. Развитие характеризуется прежде всего своей неотрывностью от движения, изменения. Но это - не отдельные изменения, а множество, комплекс, система изменений в составе элементов, в структуре, т.е. в рамках качества подсистем данной материальной системы. Важное значение при этом имеют развертывающиеся в системах процессы дифференциации, которые некоторыми авторами оцениваются как условия развития вообще (см.: Панцхава И. Д., Пахомов Б. Я. "Диалектический материализм в свете современной науки". М., 1971. С. 170 - 172)

1. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

2. Загальні захворювання серцево-судинної системи

3. Особливості дихальної та серцево-судинної системи у дитини

4. Профілактика акушерських ускладнень у жінок, які страждають на захворювання серцево-судинної системи, за допомогою програми "сімейні пологи"

5. Система S.W.I.F.T.

6. Денежные системы и их развитие в процессе формирования электронной финансовой системы РК
7. Политическая система в России после поражения первой русской революции. Государственная дума I, II, III созывов (1905-1907 гг.)
8. "Табель о рангах" Петра I как система реформирования бюрократического аппарата

9. Приказная система управления. Памятники древнерусского права. Воинский артикул Петра I

10. Празька весна та "Ніжна революція" як основні чинники краху комуністичної системи в Чехословаччині

11. Грошові та кредитні системи Хорватії i Словенії

12. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

13. В поисках системы мира

14. Малые тела Солнечной системы

15. Происхождение Солнечной системы

16. Строение солнечной системы

Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции

17. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

18. Солнечная система

19. Происхождение солнечной системы

20. Спутниковые системы местоопределения

21. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

22. Двигательные системы организма
23. Нервная система
24. Нервная система

25. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

26. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

27. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

28. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

29. Транспортная система Украины

30. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

31. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

32. Банковская система Франции

Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы

33. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

34. Налоговая система

35. Налоговая система России

36. Налоговая система РФ

37. Налоговая система РФ на современном этапе

38. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах
39. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв
40. Проблемы реформирования налоговой системы в России

41. Судебная система Российской Федерации

42. Система расходов бюджета

43. Налоговая система России в новом правовом поле

44. Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений

45. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

46. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

47. Становление системы социальной защиты государственных служащих

48. Контроль в системе органов государственной власти

Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее

49. Конкурсное производство в системе арбитражного управления

50. Гражданское право в системе права

51. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

52. Инквизиционный процесс. Формальная система доказательств

53. Charlemagne. Карл I (Великиий, король франков)

54. Возникновение и система развития права Канады
55. Реформы Петра I
56. Реформы государственного устройства, проводимые Петром I

57. Реформы государственного аппарата при Петре I

58. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.

59. Внешняя политика Петра I

60. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

61. Общественная жизнь при Николае I

62. Перестройка в СССР. Попытка реформирования экономики и политической системы.

63. Экономика России во второй половине XVIII века: расцвет или начало разложения феодально-крепостнической системы?

64. Государственная служба Приказной системы управления

Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее
Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные

65. Федерализм и избирательная система в Германии

66. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

67. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

68. Налоговая система Швеции

69. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

70. Налоговая система Дании
71. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)
72. Система пенсионного обеспечения населения и пути его реформирования

73. Избирательная система в РФ

74. Системы органов государственной власти субъектов РФ и штатов Индии (сравнительный анализ)

75. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства

76. Особенности системы разделения властей в РФ как смешанной республике.

77. Эволюция системы европейской безопасности от СБСЕ к ОБСЕ

78. Ответственность и контроль в системе местного самоуправления

79. Налоговая система и налогоплательщики в России: варианты взаимодействия

80. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения

Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики

81. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

82. Понятие налога, налогового права, его система, их функции

83. Система налогооблажения в России

84. Упрощенная система налогообложения

85. Налоговая система России в сравнении с другими странами

86. Система безопасности заказчика
87. Апелляционный суд в судебной системе Украины
88. Социально-юридическая система немецкого фашизма

89. Системы государственного лицензирования

90. Соотношение понятий "система права" и "правовая система"

91. Основные правовые системы современности

92. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений

93. Система права

94. Проблемы реализации принципа разделения властей, действия системы сдержек и противовесов на примере Российской Федерации

95. Возникновение и система развития права Канады

96. Формы и системы заработной платы

Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки
Глобус Луны диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
642 руб
Раздел: Глобусы
Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные

97. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

98. Денежная система РФ

99. Системы упражнений в диалогической речи на различных этапах обучения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.