Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Курсова робота на тему: « Правовий режим використання і відновлення та захист вод України» План Вступ Розділ 1. Вода як об'єкт охорони, використання та відновлення Розділ 2. Правові форми охорони вод в Україні Розділ 3. Відповідальність за порушення водного законодавства Розділ 4. Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні охорони, використання та відновлення водного фонду Висновки Додатки Вступ Актуальність теми. Вода – один із найважливіших ресурсів нашої планети. Чільне місце водних ресурсів обумовлено унікальними властивостями води як складової природного середовища. Розвиток водного господарства України потребує з огляду на високий рівень економічного освоєння її території і зміни водно-економічних умов науково обгрунтованого підходу до раціонального використання цього важливого природного ресурсу. Україна недостатньо і нерівномірно забезпечена водними ресурсами, і проблема водозабезпечення населення вже у найближчій перспективі стоятиме дуже гостро. Крім того, розвиток чорної та кольорової металургії, енергетики і нафтової промисловості, хімізація сільського господарства, широке застосування хімічних мийних засобів і препаратів призводять до забруднення водних ресурсів. Невиконання планів будівництва очисних споруд і водоохоронних об’єктів погіршує водно-екологічні умови. Ці фактори стають постійними, а тому виникає нагальна потреба в оптимізації використання та охорони водних ресурсів нашої держави, а також удосконалення структури моніторингу екологічного стану водного фонду України. Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є проблемне розкриття правового режиму використання і відновлення та захисту вод України. Для досягнення поставленої у роботі мети необхідно вирішити наступні завдання: - реконструювати особливості законодавчого регулювання використання водних ресурсів в Україні; оцінити роль і значення підземних та наземних вод у соціальному і економічному розвитку України; обгрунтувати перспективи водозабору і раціонального використання водних ресурсів; розробити механізм економічного стимулювання раціонального водокористування. Об’єктом дослідження є водні ресурси України та правовий режим використання, відновлення та захисту вод. Предметом дослідження виступають суспільні екологічні відносини, що виникають у процесі використання та охорони вод України. Практичне значення результатів роботи полягає в об’єктивному висвітленні особливостей та проблем використання та правової охорони водних ресурсів на території України та в наведенні шляхів підвищення ефективності використання та охорони вод. Розділ 1. Вода як об'єкт охорони, використання та відновлення Великим і надзвичайно корисним природним ресурсом є вода. Саме їй належить найважливіша роль у виникненні та існуванні життя на Землі. Зникала вода, і життя припинялося на величезних просторах нашої планети. Організм тварин і людей в основному складається з води. Так, кількість води в організмі риб досягає 80 відсотків, зем­новодних — 60—65 відсотків. Тіло дорослої людини вміщує понад 65 відсотків води, у дітей її ще більше. В рослинах міс­титься 40—98 відсотків води.

Добова потреба дорослої людини у воді складає 2,5-3 л. Ця потреба задовольняється водою, що надходить з харчами і тією рідиною, яку людина випиває. При великих фізичних навантаженнях і в спекотливу погоду потреба у воді зростає. Організм людини дуже чутливий до втрати вологи. Втрата 10 відсотків вологи від маси тіла призводить до загрозливих змін в організмі людини, а при втраті 15—25 відсотків може настати смерть. Людина використовує воду для багатьох потреб: купання, прання білизни, миття посуду, прибирання житла, поливу зе­лених насаджень тощо. Як відомо, переважна більшість міст і сіл розташовані біля річок, озер, інших водойм, які використовуються як водні шляхи, джерела енергії, місця масового відпочинку людей. Стрімко зростає споживання води для потреб промисло­вості і сільського господарства. Підраховано, наприклад, що для виробництва однієї банки овочевих консервів витрачаєть­ся 40 л води, кілограма паперу — 100 л, кілограма шерстяної тканини — 600 л, тонни сухого цементу — 4500 л, тонни ста­лі — 20 000 л. Багато води споживає сільське господарство. На вирощу­вання одного кілограма пшениці витрачається в середньому 750 кг води. Гектар, зайнятий кукурудзою, витрачає 3200 т води, гектар капусти — 8000 т. Запаси води на Землі величезні. Вона покриває близько 75 відсотків земної поверхні. Проблема полягає в тому, що переважну більшість вод складають солоні води Світового океану. Це 97,4 відсотка всіх запасів води земної кулі. Лише 2,6 відсотка складають прісні води, з яких 1,6 відсотка зако­вані в льодовиках. Отже, в рідкому стані знаходиться всього 1 відсоток прісних вод. Потенціал водних ресурсів України дуже обмежений. За­гальні запаси її водних ресурсів у середній за водністю рік становлять 94 млрд м3. Запаси водних ресурсів на душу на­селення в такий же рік дорівнюють близько 1,7 тис. м3, у ма­ловодний рік — 1 тис. м.3, у Донецькій, Луганській, Харків­ській областях та в Криму — 0,24—0,50 тис. м3. У цілому в республіці запаси води на душу населення в 15 разів менші, ніж у Російській Федерації. Гостру нестачу прісної води відчувають багато інших країн світу. Тому забезпечення всіх потреб людини чистою прісною водою й охорона вод висуваються в ряд найважливіших зав­дань сучасності. Усі води (водні об'єкти) на території України становлять її водний фонд. До нього належать: а)поверхневі води: природні водойми (озера); водотоки (річки, струмки); штучні водойми (водосховища, ставки) і ка­нали; інші водні об'єкти; б)підземні води та джерела; в) внутрішні морські води та територіальне море. Усі водні об'єкти поділяються на об'єкти загальнодержав­ного і місцевого значення. До водних об'єктів загальнодер­жавного значення належать: а) внутрішні морські води та територіальне море; б)підземні води, які є джерелом централізованого водо­постачання; в)поверхневі води (озера, водосховища, річки, канали), що знаходяться і використовуються на території більш як од­нієї області, а також усі їх притоки; г)водні об'єкти в межах територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, а також віднесені до категорії лікувальних.

До водних об'єктів місцевого значення належать: а)поверхневі води, що знаходяться і використовуються в межах однієї області і які не віднесені до водних об'єктів за­гальнодержавного значення; б)підземні води, які не можуть бути джерелом централь­ного постачання. Води (водні об'єкти) є виключно власністю народу України і надаються тільки в користування. Народ України здійснює право власності на води (водні об'єкти) через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місце­ві Ради народних депутатів. Окремі повноваження щодо розпорядження водами (вод­ними об'єктами) можуть надаватися відповідним органом дер­жавної виконавчої влади. Використання вод в Україні здійснюється з метою задо­волення питних, побутових, лікувальних, курортних, сільсько­господарських, транспортних та інших державних і громад­ських потреб. Водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи, організації та громадяни України, а також іноземні юридичні та фізичні особи, особи без громадянства, які здій­снюють забір води з водних об'єктів, скидають в них зворотні води або користуються водними об'єктами. У процесі водоко­ристування всі повинні дотримуватися вимог законодавства щодо збереження якості водних ресурсів, їх водності, а також впроваджувати наукові та технічні заходи, що забезпечують комплексне, раціональне використання вод та їх охорону. Водокористувачі можуть бути первинними і вторинними. Первинні — це ті, що мають власні водозабірні споруди і від­повідне обладнання для забору води. Вторинні водокористу­вачі не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скида­ють стічні води в їх системи на умовах, що встановлюються між ними, та за погодженням з органом, який видав дозвіл первинному водокористувачу. Водне законодавство закріплює права та обов'язки водо­користувачів. Вони мають право: здійснювати загальне, спеціальне водокористування та користування водами для потреб гідроенергетики, водного і повітряного транспорту; користуватися водними об'єктами місцевого значення на умовах оренди; користуватися поверхневими, підземними, внутрішніми морськими водами і територіальним морем для задоволення питних, господарсько-побутових, сільськогосподарських, про­мислових та інших потреб; вимагати від власника водного об'єкта або водопровід­ної системи підтримання належної якості води за умовами водокористування; — споруджувати гідротехнічні та інші водогосподарськіоб'єкти, здійснювати їх реконструкцію і ремонт; передавати у користування воду іншим споживачам за плату та на визначених умовах; здійснювати інші функції щодо водокористування та ко­ристування водними об'єктами в порядку, встановленому за­конодавством. Права водокористувачів охороняються зако­ном. У випадку їх порушення вони підлягають поновленню. Згідно з водним законодавством права водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров'я людей та в інших дер­жавних інтересах. При цьому пріоритетність надається вико­ристанню вод для питних і побутових потреб населення.

В этом районе установлен специфический правовой режим. Конвенция предоставила прибрежному государству в исключительной экономической зоне суверенные права в целях разведки и разработки естественных ресурсов (как живых, так и неживых), а также права в отношении других видов деятельности в целях экономической разведки и разработки указанной зоны, таких как право на производство энергии путем использования воды, течений и ветра. За прибрежным государством признана юрисдикция в отношении создания и использования искусственных островов, установок и сооружений, морских научных исследований и сохранения морской среды. Морские научные исследования, создание искусственных островов, установок и сооружений для экономических целей могут осуществляться в исключительной экономической зоне другими странами с согласия прибрежного государства. Другие государства, как морские, так и не имеющие выхода к морю, пользуются в исключительной экономической зоне свободами судоходства, полетов над ней, прокладки кабелей и трубопроводов и другими узаконенными видами использования моря, относящимися к этим свободам

1. Правовий режим цінних паперів в Україні

2. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

3. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

4. Культура та побут населення України

5. Населення та трудові ресурси України

6. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)
7. Суспільно-політичне та культурне життя України
8. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

9. Обрання та функції Президента України

10. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

11. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

12. Правовой режим использования и охраны вод

13. Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни

14. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

15. Формування якості та захисту поверхневих вод

16. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

17. Правовой режим уставного капитала акционерного общества

18. Правовой режим земель, предоставленных для разработки недр

19. Правовой режим военного мореплавания

20. Правовой режим индивидуальной предпринимательской деятельности без образования юридического лица

21. Правовой режим лесного фонда

22. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
23. Походження людини та її поява на території України
24. Звичаї та обряди на Україні

25. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

26. Информатизация в юриспруденции: правовой режим информационных ресурсов

27. Правовой режим казенных предприятий

28. Правовой режим индивидуальной предпринимательской деятельности

29. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

30. Правовой режим лесопользования

31. Эколого-правовой режим недропользования

32. Эколого-правовой режим пользования животным миром

Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Використання трудових ресурсів Західної України

34. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

35. Правовой режим лесного фонда

36. Правовой режим недвижимых вещей

37. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

38. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр
39. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр
40. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

41. Чрезвычайный административно-правовой режим, понятие, содержание и правовое регулирование

42. Архетипи та універсалії української ментальності

43. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

44. Національний банк України та особливості його функціонування

45. Формування та розвиток банківської системи України

46. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

47. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

48. Правовой режим земель промышленности

Стиральный порошок "Molecola", для цветного белья, с растительными энзимами, 1,2 кг.
Стиральный порошок "Molecola" эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет насыщенный цвет и
357 руб
Раздел: Стиральные порошки
Ящик с крышкой Darel Box, 41x30x21 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
319 руб
Раздел: Более 10 литров
Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

49. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения

50. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

51. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

52. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

53. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

54. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання
55. Адміністративно-правовий статус Президента України
56. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

57. Демократический государственно-правовой режим

58. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

59. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

60. Международно-правовой режим мирового океана

61. Місце правової системи України серед правових систем світу

62. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

63. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

64. Понятие и правовой режим недвижимости в России

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

65. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

66. Правова система України

67. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

68. Правове регулювання працевлаштування за законодавством України

69. Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій

70. Правовой режим долевого строительства
71. Правовой режим земель водного фонда
72. Правовой режим земель крестьянских (фермерских) хозяйств

73. Правовой режим земель охраняемых территорий

74. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения

75. Правовой режим земель энергетики и связи

76. Правовой режим имущества организаций Пограничной службы Российской Федерации

77. Правовой режим имущества простого товарищества

78. Правовой режим имущества супругов

79. Правовой режим коммерческой тайны по законодательству РФ

80. Правовой режим особо охраняемых природных территорий

Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы
Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

81. Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов в Республике Беларусь

82. Правовой режим товарных знаков и знаков обслуживания

83. Предмет та методологія інформаційного права України

84. Принципи розробки та оцінки державної політики України

85. Система соціального захисту в Україні

86. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості
87. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій
88. Акт відновлення незалежності України 30 червня 1941 р. і початок боротьби з німецькою окупацією

89. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

90. Окупація України військами Німеччини та її союзників

91. Перебудова в СРСР та її наслідки для України (1985–1991 рр.)

92. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

93. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

94. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

95. Трипільська культура та бронзовий вік на території України

96. Фактори відставання України у психологічному та історичному планах

Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-008.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры

97. Художня культура незалежної України: традиції та новації

98. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

99. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.