Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст контрольної роботи 1.Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження. Технологія підготовки анкети. Типи питань. Вимоги до формулювання та розміщення питань і відповідей 2.Практичне завдання Список літератури 1.Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження. Технологія підготовки анкети. Типи питань. Вимоги до формулювання та розміщення питань і відповідей. Динамізм суспільного життя, логіка його розвитку вимагають найширшого використання даних конкретних соціологічних досліджень для розробки наукових методів управління соціальними процесами. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває вивчення методів збирання й обробки соціологічної інформації. Знання методів збирання інформації в соціологічних дослідженнях необхідне для правильного його використання у кожному конкретному випадку. Але ефективність дослідження залежить не від обсягу зібраної інформації, а від глибини та всебічності аналізу, що повинен виконуватися за певними правилами. У процесі соціологічного дослідження поєднуються теоретичні і практичні знання, методологічна і методична (емпірична) частини. Остання становить польовий етап дослідження, який характеризується збиранням необхідної інформації. Після проведення наукового обґрунтування проблеми, визначення об'єкта та предмета дослідження, формулювання операціональних визначень основних і робочих понять, опрацюванні гіпотези, тобто закінченні теоретико-методологічної фази дослідження, основна увага зосереджується на виборі методів одержання необхідної соціологічної інформації. Вибір методів збирання визначається, як правило, завданням соціологічного дослідження, специфікою його об'єктів, фінансово-економічним забезпеченням та емпіричною інтерпретацією робочих понять, об'єктивністю підтвердження гіпотез тощо. Вибрати метод збирання соціологічної інформації означає вибрати той чи інший оптимальний шлях одержання нової соціальної інформації для виконання поставленого завдання. Слово метод походить від грецького me hodos — шлях до чогось. У соціології — це спосіб одержання вірогідних соціологічних знань, сукупність застосовуваних прийомів, процедур і операцій для емпіричного та теоретичного пізнання соціальної реальності, Методичний арсенал соціологічних досліджень досить великий. У конкретно-соціологічних дослідженнях застосовують численні методи збирання, обробки й аналізу інформації. Деякі з них не є винаходами соціології і застосовуються у близьких (споріднених) до неї суспільних науках (інформатиці, демографії, соціальній психології). Основні з них (наприклад, опитування) у соціології потрібно розглядати як процес ко­мунікації між особою, яка добуває інформацію (інтерв'юер — той, хто опитує), і особою (групою) — тих, кого опитують, досліджують, інтерв'юють. Тобто інформація одержується у процесі діалогу, в формі запитань і відповідей на них. Такий метод пізнання соціальних явищ і процесів має у соціології давню традицію. Крім того, що збирання інформації — процес комунікаційний, кожний його варіант є досить складний вид соціально-психологічного спілкування, яке вимагає від дослідника грамотного вибору методу відповідно до обставин і поставлених завдань, знання позитивних і негативних сторін того чи іншого методу тощо.

Найпоширеніший у прикладній соціології метод опитування, який охоплює письмове і усне опитування, що відповідно на практиці виражається у двох його видах: анкетуванні й інтерв'юванні. Метод опитування, полягає у тому, що дослідник одержує первинну соціологічну інформацію шляхом усного чи письмового звертання до досліджуваної сукупності людей (окремої особи) з питаннями, аналіз відповідей на які розкриває проблему дослідження. При цьому спілкування дослідника з носієм пошукової інформації (респондентом) опосередковується спеціальним, заздалегідь опрацьованим методичним інструментарієм (анкетою чи фіксованим інтерв'ю). Анкетування може бути індивідуальним і груповим (колективним), очним і неочним. У свою чергу останнє за методом доставки анкети до інтерв'юера поділяється на поштове, пресове, журнальне. Окремо виділяють безпосереднє (кур'єрське) і телефонне опитування. При індивідуальному анкетуванні анкети роздаються респондентам на їх робочих місцях або ж за місцем проживання. Місце і час повернення заповнених анкет обумовлюється. Групове опитування широко застосовується у трудових колективах, навчальних закладах. Як правило, в таких випадках дослідник працює з групою респондентів з 15-20 осіб, яких збирають у спеціально відведеному приміщенні. Це забезпечує повне повернення анкет, респонденти можуть дістати додаткову індивідуальну консультацію з техніки заповнення анкети. Крім того, анкетер при збиранні анкет має можливість проконтролювати якість їх заповнення, повернути на дозаповнення. Відрізняють масові і спеціалізовані опитування. Якщо учасники масових опитувань — респонденти, то у спеціалізованих головне джерело інформації — професійно-компетентні особи (експерти), думку яких у соціології враховують при експертному опитуванні. Найчастіше в опитуванні в якості робочого інстументарія використовують соціологічну анкету. Останній являє собою з'єднану єдиним дослідним задумом систему запитань, відповіді на які покликані виявити комплексні кількісно-якісні характеристики об'єкта і предмета дослідження. Він є тиражованим документом, який містить сукупність запитань, сформованих і пов'язаних між собою за певними правилами та вимогами. Анкета має бути розрахована на самостійне читання і заповнення респондентом (при заочному опитуванні), або на вільне заповнення ним після попереднього інструктажу, який проводить анкетер, тобто очному опитуванні. Для того щоб анкета як робочий інструментарій одержання вірогідної інформації був зрозумілою і виконувала своє призначення, потрібно знати і дотримуватись ряду правил та принципів її побудови, які виробила соціологія в Україні. Найголовніший принцип опрацювання ефективної анкети — залучення до її конструювання поряд із соціологічними працівниками (соціологами), соціальними психологами фахівців з тієї галузі народного господарства (науки, культури тощо), у якій досліджуватиметься та чи інша проблема. Загальною передумовою підвищення ефективності робочого інструментарію є комплексний підхід до досліджуваної проблеми, всебічне і компетентне її охоплення системою запитань, експериментальна перевірка їх у пробному (пілотажному) дослідженні і усунення виявлених недоліків та упущень.

При виборі анкетування як методу збирання необхідної інформації слід також знати його позитивні та негативні характеристики. До переваг анкетування належать: можливість, яка дозволяє при обмежених ресурсах провести широкомасштабні дослідження і охопити опитуванням великі маси людей у різних регіонах; при поштовому, пресовому чи телефонному методах опитування не вимагається мобілізації великої групи анкетерів; порівняно дешевий і економічний метод збирання досто­вірної інформації, який займає мало часу; можливість за порівняно короткий час одержати велике розмаїття даних з різних сфер життєдіяльності, які цікавлять дослідників; дозволяє, і це найголовніше, проводити повторні дослід­ження через певний проміжок часу. Наведені переваги анкетування обернулись, на жаль, на практиці в його &quo ;недоліки&quo ;, оскільки сприяли розвиткові &quo ;анкетоманії&quo ;, за якою майже кожному видається складання анкети легкою працею. Непрофесійний підхід до анкетування сприяв і сприяє девальвації цього методу у соціології, а зловживання телефонним опитуванням викликає серйозні нарікання людей. Щодо справжніх недоліків анкетування, то слід виділити при груповому його виді певні труднощі, пов'язані із забезпеченням повного повернення анкет та їх якісним заповненням тощо. Таким чином, щоб усунути зазначені недоліки слід до складання анкет і процесу анкетування підходити як до складного комплексного процесу, який вимагає високого професіоналізму і копіткої праці дослідника — знань соціологів, соціальних психологів та інших фахівців. Складання анкет — це окрема тема і тут ми обмежимося лише загальними викладками і зауваженнями. Насамперед анкета повинна бути складена так, щоб у процесі її заповнення домогтися від респондентів трьох важливих моментів: адаптації респондента до завдань дослідження; досягнення поставленого основного завдання, тобто одержання достовірних відповідей на основні питання досліджуваної проблеми; зняття (усунення) психологічного навантаження, пов'язаного із заповненням анкети. Титульний аркуш анкети повинен мати коротку і лаконічну назву, яка відбиває тему (проблему) опитування. Наприклад, &quo ;Інтелігенція в удосконаленні суспільних процесів&quo ;, &quo ;Вибори-2004&quo ;, &quo ;Інтелектуальний потенціал і конверсія&quo ; тощо. Далі анкета супроводжується коротким вступом, завдання якого зацікавити респондентів темою дослідження і довести важливість їх відповідей, а відтак сформувати установку на активну співучасть у проведенні опитування і щирість відповідей. Початок анкети містить, як правило, найпростіші питання, які вводять респондента в робочий стан, сприяють контакту і вчать, як заповнювати анкету. З мірою заглиблення у питання їх складність збільшується і всередині анкети досягає апогею, а відтак зменшується, оскільки люди стомлюються. Для зняття психологічного напруження і фізичної втоми у кінці анкети можуть використовуватися малюнки чи питання, які спроможні розвеселити респондентів тощо. Мова анкети повинна бути простою і загальнодоступною, формулювання запитань таке, яке не допускає двозначності розуміння, двозначних відповідей, труднощів сприйняття тощо.

Так, я розумю, що х ввели порвняно недавно, десь рокв десять, а то й пять тому  десь когось вони  вдсюють. Нхто  не прихову, що попередн поколння чекств славилось садизмом, цинзмом, нердксн були випадки манакальних збочень на грунт влади. З приходом до керма спецслужби Андропова ситуаця кардинально змнилася, проте й наявнсть психологчного дослдження  теств не да гарантй, що до влади не приходять так «генеральськ свояки» як Дма, котрих боялись не тльки пдлегл  колеги, а навть  безпосередн начальство. Хтось з великих казав, що влада розбещу, а абсолютна влада розбещу абсолютно. ¶ всетаки я придумав вихд. Це був дуже ризикований  вдчайдушний крок, однак нчого лпшого мен на думку так  не спало. Розвиток подальших подй показав, що я все ж поцлив у десятку. Знову таки ж система. А вона, не дивлячись на середину восьмидесятих, продовжувала готуватись до ядерно вйни. У кожному обласному управлнн КГБ був свй моблзацйний вддл, який пдбирав з цивльних людей офцерв запасу осб, яким можна було б доврити агентурну роботу в «особый» перод, тобто в перод широкомаштабно вйни

1. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

2. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

3. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

4. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

5. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

6. Основні елементи релігії
7. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів
8. Структура ринку і функціонування його основних елементів

9. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

10. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

11. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

12. Мова як символ соціальної солідарності

13. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

14. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

15. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

16. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

17. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

18. Розрахунок ефективності технічного переоснащення підприємств швейної галузі

19. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

20. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

21. Програма соціологічного дослідження

22. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень
23. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки
24. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

25. Маркетингові дослідження з використанням анкети

26. Методи психофізіологічних досліджень

27. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

28. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

29. Методологія науково-педагогічного дослідження

30. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

31. Предмет дослідження соціальної психології

32. Предмет соціологічного знання

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек

33. Сучасна західна соціологія, основні напрями і проблеми

34. Дослідження екологічного стану техногенного навантаження на навколишнє природне середовище підприємством "Чернігівське Хімволокно"

35. Еколого-біологічні дослідження місцевості

36. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

37. Дослідження харчування

38. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)
39. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр
40. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

41. Основные тенденции эволюции социал-демократии на Западе и в России

42. Спектральні наземні дослідження

43. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

44. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

45. Людина: біологія й соціологічні проблеми

46. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

47. Ревізія як елемент методу економічного контролю

48. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы
Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты

49. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

50. Методи та етапи статистичного дослідження

51. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

52. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

53. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

54. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)
55. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень
56. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

57. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

58. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

59. Дослідження методів чисельного інтегрування

60. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

61. Дослідження чисельних методів інтегрування

62. Історіографія досліджень голодомору

63. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

64. Палеонтологічні дослідження

Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

65. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

66. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

67. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

68. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

69. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

70. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва
71. Соціологія культури
72. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

73. Кабінетні методи маркетингових досліджень

74. Маркетингове дослідження

75. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

76. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

77. Маркетингові дослідження

78. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

79. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

80. Організація маркетингових досліджень в туризмі

Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу
Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

81. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

82. Характеристика маркетингового дослідження товару

83. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

84. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

85. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

86. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне
87. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків
88. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

89. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

90. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

91. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

92. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

93. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

94. Променеве дослідження травної системи

95. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

96. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло
Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки
Шторка антимоскитная "Кружево" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Дослідження аспектів управління якістю продукції

98. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

99. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.