Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

міністерство охорони здоров’я україни національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика децик орина зенонівна удк 616–036.2 616–082 618.173 медико-соціальне обҐрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді 14.02.03 – соціальна медицина Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ-2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Івано-Франківському державному медичному університеті МОЗ України Науковий консультант: доктор медичних наук, професор Кольцова Наталія Іллівна, Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я Офіційні опоненти: доктор медичних наук, старший науковий співробітник Чайковська Віра Володимирівна, Інститут геронтології АМН України, завідувач лабораторії соціальної геронтології доктор медичних наук, професор Шкіряк-Нижник Зореслава Антонівна, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології доктор медичних наук, професор Сайдакова Наталія Олександрівна, Інститут урології АМН України, завідувач відділу епідеміології та організаційно-методичної роботи Захист відбудеться 29 лютого 2008 р. о 10 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, кафедра управління охороною здоров’я, аудиторія № 46. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Автореферат розісланий 28 січня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради В. І. Бугро загальна характеристика роботи Актуальність теми. Сучасна демографічна ситуація в цивілізованих країнах світу характеризується зростанням тривалості життя та постарінням населення, більше вираженим серед жіночої його частини. Наслідком цього є те, що третина життя жінки припадає на менопаузу, а за прогнозом ВООЗ (1996) до 2015 року в такому стані перебуватиме майже половина жіноцтва планети. За даними Всеукраїнського перепису населення (2001) жінки віком від 40 і старші становлять майже третину (27,5 %) всього та більше половини (51,5 %) жіночого населення держави з прогностичною тенденцією до зростання їх питомої ваги (Безруков В. В., 2002). Не дивлячись на те, що середня тривалість життя жінок в Україні довша, ніж чоловіків, у порівнянні з економічно розвиненими країнами вона коротша на 6-9 років (Москаленко В.Ф., Голубчиков М.В., 2003), а менопауза наступає на 2-3 роки раніше, як наслідок несприятливих соціально-економічних, поведінкових, медико-організаційних та інших чинників середовища (ВООЗ, 1996; Татарчук Т.Ф., 1998; Поворознюк В. В., Григор’єва Н.В., 2004; Шкіряк-Нижник З.А. і співавт., 2007, Wise L. A. e al., 2002). Аналіз результатів вітчизняних та зарубіжних досліджень з проблем менопаузи (Поворознюк В.

В., Григор’єва Н. В., 2004; Сметник В. П., 2002; Татарчук Т. Ф., Косей Н. В., 2003; De ers ei L., 2002; Meisler J. G., 2003) свідчить, що вони в основному присвячені вивченню клінічних аспектів та лікуванню окремих проявів клімактеричного синдрому на рівні спеціалізованої медичної допомоги. Однак поза увагою дослідників залишаються медико-соціальні аспекти проблеми. Недостатньо опрацьовані з позицій системного підходу медико-організаційні профілактичні технології попередження станів та хвороб, асоційованих з менопаузою, реалізація яких на рівні первинної медико-санітарної допомоги, як доводить світовий досвід, є найбільш ефективною для громадського здоров’я в цілому і здоров’я жінок зокрема (Лехан В. М., 2002; Москаленко В. Ф. і ін., 2005; Frackiewicz E. J., 2000). Відсутність наведеного за умови множинності патологічних проявів менопаузи спонукає жінок звертатися за медичною допомогою до численних спеціалістів різного профілю, призводить до запізнілої діагностики, інвалідності та смертності, тобто до значних соціально-економічних збитків. Актуальність дослідження значною мірою посилюється необхідністю виконання положень Міжгалузевої комплексної програми “Здоров'я нації на 2002-2011 роки” (2002), першочерговими завданнями якої окреслені поліпшення демографічної ситуації, стану здоров'я усіх верств населення, подовження активного довголіття і тривалості життя, формування і заохочення здорового способу життя, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров'я. Таким чином, відсутність цілісної системи управління здоров’ям такого вагомого контингенту населення, як жінки інволюційного періоду, обумовило актуальність дослідження, визначило його мету і завдання. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась відповідно до плану виконання докторських дисертацій Івано-Франківського державного медичного університету, а також у рамках комплексної науково-дослідної роботи “Клінічне і медико-соціальне обґрунтування ефективних методів прогнозування патологічних станів, запобігання, діагностики і лікування захворювань вагітних та жінок в інші періоди їхнього життя” (№ державної реєстрації 0104U008431, терміни виконання 2004-2009 рр.). Мета дослідження: наукове обґрунтування моделі системи управління здоров’ям жінок інволюційного віку. Завдання дослідження, зумовлені поставленою метою, передбачали: проведення системно-історичного аналізу вітчизняних і світових сучасних поглядів на проблему менопаузи, чинники ризику, що спричиняють її патологічний перебіг, організаційні моделі профілактики та надання медичної допомоги жінкам інволюційного віку; встановлення особливостей формування стану здоров’я жінок у різні періоди менопаузи; виявлення екзо- та ендогенних чинників ризику виникнення патологічних станів та хвороб, що супроводжують менопаузу; встановлення та моделювання закономірностей формування стану здоров’я жінок в залежності від чинників ризику з метою його прогнозування, типізації груп спостереження і стандартизації медичної допомоги їм; оцінку доступності, обсягу і ефективності надання медичної допомоги та охорони здоров’я жінок; наукове обґрунтування, розробку та впровадження моделі системи управління здоров’ям жінок у пери- та постменопаузі з визначенням її ефективності.

Наукова база дослідження охоплювала 14 районних і 3 міських адміністративно-територіальні одиниці Івано-Франківської області. Об’єктами дослідження стали стан здоров’я і система медичної допомоги жінкам у віці від 40 років і старших. В якості предметів вивчення виступали: захворюваність, первинна інвалідність, смертність, чинники ризику патологічних станів і хвороб, пов’язаних з менопаузою, доступність, обсяг і результативність медичної допомоги, концепція системи управління здоров’ям жінок у пери- та постменопаузі. Методи дослідження. Методологія дослідження базувалась на системному підході, а основними його методами стали: бібліосемантичний, контент-аналізу, медико-статистичний, соціологічний, епідеміологічний, моделювання, структурно-логічного аналізу і графічного зображення результатів аналізу даних, економічні методи та експертних оцінок. Наукова новизна одержаних результатів досліджень полягає в тому, що вперше в Україні: визначені інтегральні індекси здоров’я та якості життя у різні періоди менопаузи на підставі комплексного дослідження захворюваності, інвалідності та смертності жінок віком від 40 років і старших; встановлені особливості і закономірності впливу екзо- та ендогенних чинників середовища на здоров’я жінок в пери- і постменопаузі; запропоновані методичні підходи до прогнозування частки хронічних хворих серед жінок віком понад 40 років як підґрунтя розрахунку потреби в профілактичних та лікувально-оздоровчих заходах; обґрунтований принцип диференційованого підходу до формування груп диспансерного нагляду за жінками інволюційного періоду на основі стратифікації ризику хвороб, асоційованих з менопаузою; запропоновані методичні засади цілеспрямованого інформаційно-освітнього забезпечення жінок медико-санітарними знаннями на індивідуальному, сімейному та громадському рівнях; науково обґрунтована концепція та розроблена якісно нова модель системи управління здоров’ям жінок у пери- і постменопаузі. Теоретичне значення роботи полягає у суттєвому доповненні теорії соціальної медицини та організації охорони здоров’я в частині вчення про здоров’я громади та окремих її груп, теорії чинників ризику, удосконалення медико-санітарної допомоги жінкам. Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, що вони стали підставою для створення: методики комплексного спостереження за станом здоров’я жінок у пери- та постменопаузі на рівні первинної медико-санітарної допомоги; методики розрахунку чисельності та резерву виявлення хронічних хворих серед жінок віком понад 40 років в межах адміністративно-територіальної одиниці; схеми інформаційно-освітнього забезпечення жінок медико-санітарними знаннями з профілактики патологічних станів і хвороб, що супроводжують менопаузу; функціонально-структурної моделі системи управління здоров’ям жінок в пери- та постменопаузі. Їх впровадження реалізовано: а) на державному рівні шляхом розробки, узгодження та розповсюдження в установленому порядку: методичних рекомендацій “Організація комплексних заходів профілактики патологічних станів і хвороб, що супроводжують менопаузу, лікарями загальної практики/сімейної медицини” (Київ, 2007); інформаційних листів: “Методика прогнозування частки хронічних хворих серед жінок старших 40 років за даними інтерв’ю” (Київ, 2006) і “Методика комплексного спостереження за станом здоров’я жінок у пери- та постменопаузі на підставі стратифікації ризику соціально важливих хвороб” (Київ, 2007); патенту України на корисну модель “Спосіб формування груп спостереження на підставі стратифікації ризику хвороб” (№ 24636; Заявл.

При цьому деякі аспекти проблеми вперше відокремлюються як самостійні. Не можна обійти увагою і таке важливе прикладне спрямування дослідження, як використання досвіду державотворення в Україні. Адже розвідка та контррозвідка, інші спеціальні служби, що покликані вирішувати проблеми зовнішньої і внутрішньої безпеки країни, - невід'ємні атрибути будь-якої державної формації. Цілком закономірно, що відновлення державного суверенітету України 24 серпня 1991 року започаткувало процес розбудови її власних спеціальних служб. Але вони створюються не на порожньому місці. Тут важливо творчо використати історичний досвід будівництва вітчизняних спецслужб періоду боротьби за українську державність у 1917-1921 рр. Вивчення досвіду створення і функціонування національних спецслужб зазначеного періоду за цілим рядом аспектів буде корисним сьогодні при подальшому вдосконаленні, підвищенні ефективності системи державної безпеки, яка адекватно відповідала би пріоритетним напрямам загальнополітичного курсу країни, її конституційним підвалинам, оперативній обстановці в Україні та ситуації навколо неї, науковим вимогам щодо структур державного управління як таких

1. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

2. Організаційна система управління природокористуванням України

3. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

4. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

5. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

6. Методологія системи управління персоналом
7. Система управління персоналом
8. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

9. Формування системи управління персоналом у Луганському обласному медичному училищі

10. Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"

11. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

12. Вдосконалення системи управління оборотним капіталом

13. Управління інвестиціями

14. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

15. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

16. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Набор фломастеров "Turbo color", 36 цветов.
Набор фломастеров с тонким наконечником. Экологически безопасные фломастеры, на водной основе. Колпачок с вентиляционными
414 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Управління, як соціальний феномен

18. Управління праці і соціального захисту населення

19. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

20. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

21. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

22. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі
23. Система соціального захисту в Україні
24. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

25. Вплив кардіоваскулярного ремоделювання, порушень функції ендотелію на формування артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, і обґрунтування підходів до вибору терапії

26. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією

27. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

28. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

29. Персонал як об’єкт управління організації

30. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

31. Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

32. Управління розвитком виховної системи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (на прикладі Старбільського обласного медичного училища)

Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники
Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы

33. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

34. Система соціальних служб в Україні

35. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

36. Структура системи соціального захисту населення і політики України

37. Суспільство як цілісна соціальна система

38. Соціальна система та її структура
39. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства
40. Управління спеціальними проектами

41. Соціальне становище Запорізького краю

42. Аналіз та удосконалення оперативного управління

43. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

44. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

45. Рішення в системі управління

46. Управління запасами

47. Управління проектами

48. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

Говорящий плакат "Веселые уроки".
Играй и учись с котёнком Тошей! Нажимай на картинки – изучай цифры, формы и цвета, знакомься с животными, слушай песенки мультяшек
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

49. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

50. Соціальні інститути.

51. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

52. Сегодня речь идет не просто об экологическом образовании и воспитании - обо всей системе "УЧИТЕЛЬ"

53. Обґрунтування доцільності виробництва підсилювача звукової частоти

54. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки
55. Роль власності у соціально-економічних процесах
56. Управління утворенням прибутку підприємства

57. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

58. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

59. Акти державного управління

60. Соціальна екологія

61. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

62. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

63. Методи управління банківськими ризиками

64. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

65. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

66. Сутність і значення соціального страхування

67. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

68. Валютні ризики: економічна природа та управління

69. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

70. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників
71. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві
72. Обґрунтування процесу внесення твердих органічних добрив

73. Наукове обґрунтування резервів підвищення інтенсивності виробництва цукрових буряків

74. Ґрунтово-екологічне обґрунтування краплинного зрошення

75. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

76. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

77. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

78. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

79. Актуальні проблеми визначення об’єкту незаконного заволодіння транспортним засобом

80. Демократія як соціальне явище

Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

81. Державне управління в сфері охорони здоров’я

82. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

83. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

84. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

85. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

86. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення
87. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
88. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

89. Правовідносини у сфері соціального захисту

90. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

91. Соціальна держава

92. Соціальна обумовленість державної служби

93. Соціальна цінність права

94. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

95. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

96. Структура державного управління

Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский
Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость
Каталка детская Bradex "Движение" (цвет: розовый).
У Вас очень активный ребенок? Только недавно исполнился годик, а он уже требует ролики, самокат и велосипед, как у взрослых товарищей?
1859 руб
Раздел: Каталки

97. Сутність та соціальне призначення держави

98. Сучасні принципи державного управління

99. Теорія і методологія дослідження управління


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.