Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Жизнь и творчество Harri Jotilde;gisalu

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

alli a Mus amдe Reaalgьm aasium REFERAA Хpe aja: Koos ami e: A o Vede?i 10 “A” klass alli 2000 BIOGRAAFIA a o pдri Lдд emaal , Paadremaa Rььsmaal , kus sь dis 1922. aas a augus ikuu 24. pдeval. Rььsmaa oli va a alu, mida ema isa pool va aema va emad (Mьllerid) asusid pidama ja pдriseks os ma juba eelmise saja di lхpul. Esimesed mдles used o gi al sь ikodus : va a хlgka u elumaja ja samasugu e ai i g karjalau , kambri o sas suur aed хu a-, ploomi- ja kreegipuudega, koplivдravas pхli e kask li upesadega. Koppel ja karjaaed olid hobus e, lehmade ja lammas e pдral , oa aga rohe as muda e iik, mis kevadi i kubises ko ades , suvel pьherdasid seal sead. agaхues voolas lдbi kiire oja, egi polis e sa gleppade all lookeid. Suurvee ajal upu as, suvel aga oli ve ii vдhe, e kalad - lu sud ja haugid - jдid kuivale. Karjamaa oli kхrge polis e mд dide alu e, kus korja i korvi- ja ь i дi e viisi marju i g see i. Hei al kдidi soos, sumba i pooles sддres saadik vees. alveхh u el oki sesid mehed pьsside kallal, rohi sesid eid ja valasid kuule i g haavleid, e jд ese- vхi rebasejahile mi a. Ahjupragudes laulsid kilgid. Esimeses suures sojas oli ema isa Vladimir koju ul ud i valiidi a. a abiellus aabervallas pдri alu ee ija Mii a Adleriga. See abielu ei kes ud kaua. Pдras ema ve a A o i sь di 1925. aas a algul Harri ema haiges us ja suri alli a haiglas. Jдi a ve aga va aema Va a-Mii a hoole alla. Sellega Rььsmaa х e used ei lхppe ud: va aisa Kaarli kьlme as lubjaahju ehi usel ja kopsuhaigus viis a e eaegsel hauda, jдrg es va aema pikaajali e haigus. ццkд es uli puudus, vхlad дhvardasid alu. Kхik kokku viis selle i, e Rььsmaa a i Harri isa хe, s.o. ema дdi A as asia ja дdimehe Jaak Saali pere pidada i g Harri pere asusid alli a. 1915. aas a i olid ema va ava emad li as ela udki, siis aga Rььsmaale ku su ud, ses alu oli peremehe, va aema ve a surma jдrel ьhjaks jдд ud. 1929. aas a oli li a ьmberasumiseks ebasoodus - kriisi ja ццpuuduse aeg. Sii peale lхppes ema mure u vдikelapsepoli: mдle as, e a ei koha e ud ki sa li akor eriga, u dsis puudus Rььsmaa хues , jхes ja loomades . Muule lisaks oli a esimese li a-aas a jдrjes haige. ekkis mi gi umbusk li a suh es, milles a polegi pдrisel vaba e ud. 1930. aas a sьgisel viis va aema ema alli a Veere i д ava (V) algkooli esimesse klassi. дhed olid al juba maal goo i дhes ikuga aabi sas selgeks хpi ud, kuid koolis uli eed uue хpiku jдrgi ьmber хppida. Kevadeks sai a siiski lugemise kд e.1931. aas a suvel abiellus Harri isa eis korda. Kasuema A e e Habo oi pereko da kaks ь ar oma esimeses abielus . Kuigi isa oli kхike kхige paremi i mхel ud, lдks suure pere ьlalpidami e juhusliku ццga raskeks. Harri koos ve aga jдi va aema kasva ada. Va ema цц as maja- ja kooli ee ija a, vahepeal elas kхdus Rььsmaal. Sai a koolis kдia alli as, Paadremaal, aeblas ja Keilas. Хppimi e oli aas a ega jдrjes edukamal ja u is used paremaks lдi ud. Koolis olid siis moes es id. Хpilasele a i rьki ud kьsimus elel , milles uli дi a lь gad vхi eha arvu used. Hi de mддras pu k ide arv. ad хppisid kхik pььdlikul ja хhi aga, es ide kirju amisel iga pu k i pдras pi gu ades ja omavahel vхis eldes.

1936. a. kevadel Harri lхpe as Paadremaa Algkooli. uli ju u selles , mis emas pidi edasi saama - kas jддb maale sulaseks vхi lдheb li a mх d ame i хppima. al oli ki del soov edasi kooli pддseda. a ah is хpe ajaks haka a. Kirju as selles algkooli lхpukirja diski a diski. Semi ari pee i siiski liiga kalliks ja Keilas ela ud va a дdi soovi usel soori as sisseas umiseksamid alli a Poeglas e Kauba dus-Дri dus-Keskkooli Sakala д avas. Seal oli koos kolm kooli: kauba duskool, kommer sgьm aasium ja progьm aasium; direk or i g хpe ajad olid ьhised. Esialgu ei lдi ud al keskkoolis kuigi hдs i. Kхige suurema vaeva дgis vххrkeelega, mida maa-algkoolides ьksvahe ьldse ei хpe a ud, li akoolides aga kьll. Oli a saksa keeles kaasхpilas es maha jдд ud ja vaa ama a armu ule uupimisele ikka eis es хrgem. Alles eises klassis ala es jхudis pikkamццda jдrele, kui saksa keel hakkas a dma хpe aja L. Kivimдgi, дp e ja хudlik ii e ese kui ka хpilas e suh es. Ьldisel alle koolis meeldis. Хpe a i elaval ja huvi aval . u dides ves eldi polii ikas ja reisimuljeis eis esse maadesse, Fa?ismi olemuses I aalias ja Saksamaal a dis jahma amapa eva kirjelduse ajalooхpe aja ja hilisem direk or U. Kessler. Oldi хudlikud, u dides vali ses hea dis siplii , klassikursuse kordamise vхimalus ei a ud. Rхhku pa di iseseisva цц harjumus e kuju emisele, said ad palju prak ilisi oskusi, agu kirjavahe us, dokume ide vormis ami e, masi akiri, ugeva aluse saksa keeles; oime asime ja rьkkisime oma ajakirja "Pois e Hддl". Kooli mai e хpilas e silmis хs is ublis i seegi, e paljud e de хpe ajad olid ise kдsu a ava e хpiku e au orid: ees i keel - K. Mihkla, keemia - direk or O.J. Kiisel, raama upidami e - J. ammo, ma emaa ika - R. Meresmaa, saksa keel -H. Pezold, fььsika - R. Ku a, ve e keel - Aleksejev, joo is ami e E. Ka a. Kauba duskooli aas ad olid sisukad ja lдksid kiires i. Suved vee is Paadremaal sь ikodus. Rььsmaa lдks ьlesmдge: raada i vхsa- ja lepikualuses uu poldu, va ad puhas a i kivides , mure se i masi aid, alus pee i head piimakarja. Mхis agi pol ud see ul ud isee eses , vaid suure ццga. ццd хu i las el ki, rддkima a suures li akooli poisis . Ome i pol ud see vas umeel ega raske. Oo as a ala i aega, millal li as maale pддses. Rььsmaal sai a selgeks mi mesugused maa ццd. alumehe hoolsus pхlluharimisel, maa ja me sa hoidmi e, ra ge kokkuhoid ja leiva kallikspidami e o selles ajas meeles. Kauba duskoolis, eri i viimases klassis, hakkas Harri mх lema edasiхppimises gьm aasiumis, e hiljem oleks ee lah i ьlikooli. Klassis oli eisigi, kellel sama mх e. Vх sid ad era u de ma emaa ikas - kroo u d -, ses kauba duskooli ja progьm aasiumi programmid eri esid. Vдljavaa eid veel kolmeks aas aks kooli jддda pidas a siiski vдga igelaiks. Kevadel uli al gьm aasiumi mх e ka ki jд a - ei дi ud vхimalus kulude ka miseks. Kauba duskooli lхpe amise jдrel oleks saa ud ццd pa gas, kuid Harri see ei meeli a ud - jдllegi vaevas kahju u e, e a pol ud хppi ud semi aris. O sus as a asja omamoodi: дra kдia aja ee is uses. Juu ikuu algul olid paberid vormis a ud ja komisjo is kдidud. Algasid 1940.

aas a suve pццrdelised sь dmused. Sхjavдkke ei voe ud ja a sхi is suveks Rььsmaale. Pidi ka aru pidama, mida edasi eha. Oo ama ul selgus, e Rььsmaal ei olda ema edasiхppimise vas u, дdimees kogu i soovi as uues i kooli mi a - al oli emaga sel eemal varem ju u ol ud - arvas, e kьll a uleb rahaga vдlja, ja lubas oe ada. Kah e korda a seda цelda ei lask ud. alli as kдies a koh as direk or O.J, Kiiseli , a u dis huvi, mida Harria eeb vхi kava seb. Kui rддkis soovis kommer sgьm aasiumi as uda, o sus as asja samas д ava urgal: pa eb ime kirja. 1940. aas a sьgisel oli aas oma Sakala д ava koolis, aga seekord alli a Poeglas e Kommer sgьm aasiumi ehk "Komme" хpila e. E disi "Kauba" poisse is us peale ema klassis veel kolm, ьlejдд ud olid ul ud eis es alli a progь maasiumides ja reaalkoolides . Elu lдks sel sьgisel vдga sь dmus erikkaks ja kiireks. Uudiseid uli jдrjes : esi eks muude i kooli ime us - kommer sgьm aasiumis sai kommer skool; eiseks lьhe da i хppeaega kolmel aas al kahele; kol a daks, ja хpilas e ьlla useks, haka i maksma s ipe diumi. Vahepeal oli rahakurssi muude ud ja Rььsmaal suvise цц ees kaasa saadud saja kroo iga polekski al ilma s ipe diumi a midagi peale haka a ol ud. Хppeaja lьhe dami e oi kaasa u iplaa i u duva paisumise, kuid "Kauba" pois e elu oli kergem, ses eriai ed olid u avad, masi akirja u dides vabas a i, sai kogu i asulis masi akirja ццd. Ьhel vahe u il хmbas kauba duskooliaeg e klassijuha aja E. Ka a Harri ki li ццbis ki i vх es e da juurde ja ь les, e ahab хu a da. Oli vддr хu: eha jхulus ьlemi ekueksamid eise klassi ja kool kevadel lхpe ada, lubas avaldus хppe хukogus oe ada. Selleks uli iseseisval дra хppida l. klassi eise ja 2. klassi esimese poolaas a ьldai ed. ii lдkski. Aega oli kьll apil , aga koos pi gi aabriga egid ad eksamid дra ja uues aas as kolisime eise klassi. Kevadel Harri lхpe as kooli. Sel ajal ei osa ud arva a, kui oluli e dokume o kommer skooli lхpu u is us — see vхrdub keskkooli lхpu u is usega, kauba duskooli oma aga mi e. Harri jaoks kхige olulisem seoses eise klassi ьlemi ekuga selgus mдr sis, kui lхppklassides loe i e e Ees i SV Hariduse Rahvakomissariaadi ri gkiri, milles ku su i oori oole rahvakooli хpe aja e a ja osa vх ma vas ava es kursus es . eisi i цeldes; paku i хpe ajaame i , seda, milles oli a mхel ud juba algkoolis peale, aga kaubo dus- ja kommer skooliaas a ega selles ai a kauge e ud. Viis a sedamaid avalduse direk ori lauale. Kogu kooli peale oli see ai us. Vas us uli ru em, kui ooda a vхis -Harri arva i rahvakooli хpe aja ka didaadiks, saade i ka ццjuhe did algkooli хppeprogrammide ja хpiku e lдbi цц amiseks i g ku se ka se ele. Ka sed oimusid juu i algul, kursused pidid algama 23. juu il. Oli a ai us meeshi g ja vis is i ka kхige oorem ьle saja хpe ajaka didaadi hulgas. Ka sed soori a ud ja kool lхpe a ud, sхi is Harri Kuusmaale, ise pisu kahe sedes, e juba e e jaa ipдeva, mida kodukьlas pee i ala i armsa pidulikkusega, peab agasi alli as olema. Algas Suur Isamaasхda. Kursused ei oimu ud. Jдi Paadremaale, uli Saksa okupa sioo i aeg. Paadremaa Algkooli juha ajal oli ema хpe ajaku seks valmis umi e eada ja ema e epa ekul suu as Lдд emaa koolivali sus Harri Mar i a Algkooli ццle.

Петров И И Четверть века в Большом (Жизнь, Творчество, Размышления) Петров И. И. Четверть века в Большом. Жизнь. Творчество. Размышления. К ЧИТАТЕЛЯМ Я долго колебался, писать ли мне эту книгу - книгу воспоминаний о работе в Большом театре, о гастролях в Советском Союзе и за рубежом, о многочисленных интересных встречах. Мне хотелось поделиться мыслями о творчестве, стать полезным молодому поколению исполнителей. В конце концов я решил, что должен это сделать. Выступая на сцене более тридцати лет, из них свыше двадцати семи - в Большом театре, посетив множество российских и зарубежных театральных и концертных залов, я, по-моему, заслужил право на встречу с вами, дорогие читатели. Кроме того, ко мне часто обращаются с просьбами рассказать о своей жизни, впечатлениях. Впечатлениях не только певца, но и своего рода путешественника, исколесившего весь мир. В 1990 году я написал эту книгу. Но в последующие годы российской, во многом драматической, жизни, когда зачастую меркантилизм преобладал над духовными человеческими ценностями, мне порой казалось, что надежды на издание напрасны

1. Максимилиан Волошин: жизнь, творчество, контакты

2. Жизнь и творчество Ч. Дарвина

3. Жизнь и творчество Карла Павловича Брюллова

4. Жизнь и творчество И.Репина

5. Жизнь и творчество художника И. И. Шишкина

6. Жизнь и творчество Франсиско Гойи
7. Утесов и Райкин - жизнь и творчество
8. Жизнь и творчество Шолохова М.А.

9. Жизнь и творчество А.С. Пушкина

10. Жизнь и творчества Лопе де Вега. Художественные особенности творчества на материале пьесы "Собака на сене"

11. Жизнь и творчество Рэя Бредбери (Життя і творчий шлях Рея Бредбері)

12. Жизнь и Творчество Л.Н.Толстого

13. Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

14. География в жизни и творчестве А.С.Пушкина

15. Жизнь и творчество Джека Лондона

16. Жизнь и творчество П.И.Мельникова-Печерского

Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

17. Коста Леванович Хетагуров: Жизнь и творчество

18. Жизнь и творчество Максимилиана Волошина

19. Жизнь и творчество Бунина

20. Жизнь и творчество Шолохова

21. Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова

22. Жизнь и творчество А.П. Чехова
23. Жизнь и творчество В.А.Жуковского
24. К вопросу о методологии изучения жизни и творчества М.Ю. Лермонтова

25. Жизнь и творчество Владимира Владимировича Маяковского

26. Жизнь и творчество Федора Абрамова

27. Русские и советские композиторы. Жизнь и творчество Михаила Ивановича Глинки (1804 – 1857 гг.)

28. Жизнь и творчество Н.С. Лескова

29. Плутарх - жизнь и творчество

30. Жизнь и творчество М. О. Косвена

31. Жизнь и творчество Ивана Посошкова

32. Жизнь и творчество Дэвида Духовны

Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная
Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры

33. Брюсов. Жизнь и творчество вождя символизма

34. Жизнь и творчество Николая Константиновича Рериха

35. Клод Моне: жизнь и творчество

36. Женщины в жизни и творчестве Генриха Гейне

37. Жизнь и творчество Гюстава Флобера

38. Жизнь и творчество Этель Лилиан Войнич
39. Рильке жизнь и творчество
40. Николай Семенович Лесков (1831—1895): очерк жизни и творчества

41. Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883): очерк жизни и творчества

42. Жизнь и творчество Бориса Пастернака

43. Киев в жизни и творчестве М. А. Булгакова

44. Жизнь и творчество Тургенева в Буживале (Франция)

45. Жизнь и творчество Лопе де Вега. Художественные особенности творчества на материале пьесы "Собака на сене"

46. Жизнь и творчество Валерия Брюсова

47. Михаил Зощенко: Жизнь и творчество

48. Осип Мандельштам. Жизнь и творчество

Автокружка с подогревом (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю. Может подогреть
540 руб
Раздел: Прочее
Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские
Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

49. Жизнь и Творчество Л.Н.Толстого

50. Жизнь и творчество Л. Н. Толстого

51. Л.Н. Андреев. Жизнь и творчество

52. Родовая память в жизни и творчестве А. С. Пушкина

53. Жизнь и творчество И.А. Крылова

54. Жизнь и творчество Михаила Кузмина
55. Жизнь и творчество Людвига Ван Бетховина
56. Жизнь и творчество Хусаина Ахметова

57. Главные вехи жизни и творчества В.С. Соловьева. Его основные идеи

58. Философское творчество и жизнь Эммануила Канта

59. М.И.Цветаева: жизнь и творчество

60. Хроника жизни и творчества Б. Л. Пастернака

61. О жизни и творчестве Н.С.Гумилева

62. Жизнь и творчество Булата Окуджавы

63. Жизнь и творчество Франческо Петрарки

64. Жизнь и творчество И.П.Павлова

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Канистра-бочонок со сливом, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
443 руб
Раздел: Баки, канистры
Настольная игра "Эволюция".
Разнообразие живых организмов, населяющих нашу планету, поистине поражает. Теория эволюции объясняет это различием способов, которые
1090 руб
Раздел: Карточные игры

65. Данте Алигьери – жизнь и творчество

66. Осип Мандельштам - жизнь и творчество

67. А. Блок в Петербурге-Петрограде – жизнь и творчество

68. Жизнь и творчество Аристотеля

69. Жизнь и творчество Герберта Уэллса

70. Жизнь и творчество Шекспира
71. Жизнь и творчество С.В. Панасенко
72. Федор Степанович Рокотов. Жизнь и творчество

73. Н. Ф. Кошанский: жизнь и творчество

74. Жизнь и творчество Климента Александрийского

75. Жизнь и творчество Альберта Эйнштейна

76. Ломоносов М.В. - жизнь и творчество великого русского гения

77. Жизнь и творчество актера А.В. Баталова

78. Жизнь и творчество Леонардо да Винчи

79. Жизнь и творчество Николая Самокиш

80. Жизнь и творчество Рембрандта

Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

81. Жизнь и творчество Сандро Боттичелли

82. Иероним Босх–жизнь и творчество

83. Василий Жуковский, его жизнь и творчество

84. Годы жизни и творчества С. Есенина

85. Жизнь и творчество А.П. Сумарокова

86. Жизнь и творчество Блока
87. Жизнь и творчество В.В. Маяковского
88. Жизнь и творчество Данте Алигьери

89. Жизнь и творчество Джека Лондона

90. Жизнь и творчество К.И. Чуковского

91. Жизнь и творчество Лермонтова

92. Жизнь и творчество Льва Николаевича Толстого

93. Жизнь и творчество М.А. Шолохова

94. Жизнь и творчество М.И. Цветаевой

95. Жизнь и творчество Мустая Карима

96. Жизнь и творчество Н.Г. Чернышевского, А.П. Чехова и А.И. Куприна

Игра настольная "Осторожно, мухи!".
У вас есть уникальный шанс стать повелителем мух! Не бойтесь! Это всего лишь анонс новой игры - "Осторожно, мухи!" Суть ее
1182 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

97. Жизнь и творчество С.А. Есенина

98. Жизнь и творчество Солженицина

99. Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.