Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Розробка автоматизованого робочого місця науково-технічної бібліотеки університету

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ БЕРДЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ Кафедра інформаційних систем і технологій ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА на дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня &quo ; спеціаліст &quo ; за напрямком підготовки (спеціальностю) 7.080403 Програмне забезпечення автоматизованих систем за темою: &quo ;Розробка автоматизованого робочого місця науково-технічної бібліотеки університету&quo ; Студент группи ПЗАС-52АМ.В. Журавльов Керівник ДПдоцент Е.Ю. Лактіонов Консультанти: Проектно-констр. Розділ доцент Е.Ю. Лактіонов Графічна документація ст.викл. Н.В. Тітова Нормо контроль ст.викл. Н.В. Тітова2010 РефератДипломна робота: 99 с., 24 рис., 7 табл., 25 джерел, 1 додаток. Об'єкт дослідження – науково-технічна бібліотека учбового закладу. Предмет дослідження – інформаційні процеси у організації роботи науково-технічної бібліотеки Бердянського університету менеджменту і бізнесу. Ціль роботи – розробка інформаційних моделей та розробка програмного забезпечення автоматизованого робочого місця науково-технічної бібліотеки університету. Методи дослідження – системний аналіз, об’єктно-орієнтований аналіз. Методи розробки – об’єктно-орієнтований аналіз, об’єктно-орієнтоване проектування і програмування, сучасні інструменти розробки програмного забезпечення, такі, як Microsof Visio, Microsof Visual S udio, Microsof Access. Практична значущість результатів, отриманих в ході проведеного дослідження та розробки, полягає в тому, що застосування на практиці результатів дипломної роботи дає можливість поліпшити організацію роботи науково-технічної бібліотеки університету. РефератДипломная робота: 99 с., 24 рис., 7 табл., 25 источников, 1 приложение. Объект исследования – научно-техническая библиотека учебного заведения. Предмет исследования – информационные процессы в организации работы научно-технической библиотеки Бердянского университета менеджмента и бизнеса. Цель работы – разработка информационных моделей и разработка программного обеспечения автоматизированного рабочего места научно-технической библиотеки университета. Методы исследования – системный анализ, объектно-ориентированный анализ. Методы разработки – объектно-ориентированный анализ, объектно-ориентированное проектирование и программирование, современные инструменты программного обеспечения, такие, как Microsof Visio, Microsof Visual S udio, Microsof Access. Практическое значение результатов, полученных в ходе проведеного исследования и разработки состоит в том, что использование на практике результатов дипломной работы дает возможность улучить организацию работы научно-технической библиотеки Бердянского университета менеджмента и бизнеса. Abs rac Degree work: 99 p., 24 pic., 7 abl., 25 sourc., 1 app. Research objec – school scie ific a d ech ical library . Subjec of i ves iga io - I forma io processes i he orga iza io of scie ific- ech ical library Berdya sk U iversi y of Ma ageme a d Busi ess.A purpose of work is crea io of he au oma ed subsys em of ma ageme . Research me hods – sys ema alysis, me hods of co s ruc io of he i forma ive sys ems.

Me hods of developme are he objec -orie ed a alysis, objec -orie ed pla i g a d programmi g, moder i s rume s of sof ware developme - як Microsof Visio, Microsof Visual S udio, Microsof Access. he prac ical sig ifica ce of he resul s ob ai ed i he course of research a d developme is ha he use of he resul of hesis provides a oppor u i y o seize he orga iza io of workers of cie ific a d ech ical Library of he U iversi y of Berdya sk ma ageme a d busi es. ЗМІСТПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ ВСТУП 1 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ 1.1 Загальносистемні рішення 1.1.1 Загальні положення 1.1.1.1 Мета, задачі та принципи створення інформаційних систем 1.1.1.2 Основні поняття автоматизованого робочого місця 1.1.1.3 Бібліотечні системи на Україні 1.1.2 Опис процесу діяльності 1.1.2.1 Сценарій роботи АРМ науково-технічної бібліотеки 1.1.2.2 Вибір засобів проектування 1.1.2.3 Опис функцій, які автоматизуються 1.1.2.4 Діаграмма прецедентів 1.1.2.5 Головна діаграма класів 1.1.2.6 Детальна діаграма класів системи 1.1.3 Постановка задачі 1.1.3.1 Компоненти проекту 1.1.3.2 Програма редагування 1.1.3.3 Сайт для пошуку 1.2 Рішення з інформаційного забезпечення 1.2.1 Перелік вхідних даних 1.2.2 Перелік вихідних даних 1.2.3 Вибір СУБД 1.2.4 Розробка моделі даних 1.3 Рішення з технічного забезпечення 1.4 Рішення з математичного забезпечення 1.4.1 Пошук у тексті 1.4.2 Обозначення та терміни 1.4.3 Аналіз алгоритму текстового пошуку 1.4.4 Швидкий алгоритм текстового пошуку 1.4.5 Регулярні вирази у VB. E 1.5 Опис програмного забезпечення 1.5.1 Структура програмного забезпечення АРМ 1.5.2 Опис модулів і класів системи редагування 1.5.3 Модулі програми пошуку 2 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ 2.1 Керівництво користувача 2.1.1 Головна форма програми введення та редагування 2.1.2 Форма Клієнти 2.1.3 Форма Книги 2.1.4 Інші форма програми редагування 2.1.5 Програма пошука 3 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ 3.1 Загальні положення 3.2 Вихідні дані для розрахунку 3.3 Визначення трудомісткості та тривалості розробки програми 3.4 Розрахунок витрат на розробку програми 3.5 Розрахунок поточних витрат реалізації та мінімальної ціни продажу програми 3.6 Економія у споживача програмного продукту 3.7 Розрахунок економічної ефективності проекту 3.8 Висновки ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ДОДАТКИ Додаток А Вихідний код програми ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВАРМ–автоматизоване робоче місце; АС–автоматизована система; БД–база даних; ІЗ–інформаційне забезпечення; ІС–інформаційна система; ПЗ–програмне забезпечення; ПП–програмний продукт; СУБД–система управління базами даних; ТР–теорія розкладу; CASE–Compu er-Aided Sof ware/Sys em E gi eeri g – система автоматизованої розробки програмного забезпечення; CLR–Commo La guage Ru ime – середовище часу виконання коду, в якому забезпечується ефективна взаємодія застосувань; DDL–Da a Defi i io La guage – мова визначення даних; ER-модель–E i y Rela io ship – модель &quo ;суть-зв'язок&quo ;; IDE– I egra ed Developme E viro me – интегрироване середовище розробки; IDEF– I egra ed Compu er-Aided Ma ufac uri g – методологія комп’ютерного моделювання складних систем; RAD – Rapid Applica io Developme - методологія швидкої розробки застосувань; RUP– Ra io al U ified Process – методологія уніфікованих процесів розробки програмного забезпечення; VB – мова програмування и середовище розробки Visual Basic; SAD –S ruc ured A alysis a d Desig ech ique – методологія функціонального моделювання; SQL–S ruc ured Query La guage – структурована мова запитів; VBA–Visual Basic for Applica io s – технологія програмування у офісних застосуваннях Microsof ; UML–U ifica ed Model La guage – уніфікована мова моделювання.

ВСТУПІнформація на сучасному світі перетворилася на один з найбільш важливих ресурсів, а інформаційні системи (ІС) стали необхідним інструментом практично у всіх сферах діяльності. Різноманітність завдань, які вирішуються з допомогою ІС, привела до появи безлічі різнотипних систем, які відрізняються принципами побудови і закладеними в них правилами обробки інформації. Завдання накопичення, обробки і розповсюдження (обміну) інформації стояло перед людством на всіх етапах його розвитку. Протягом довгого часу основними інструментами для її вирішення були мозок, мова і слух людини. Перша кардинальна зміна відбулася з приходом писемності, а потім винаходом книгодрукування. Оскільки в епоху книгодрукування основним носієм інформації став папір, то технологію накопичення і розповсюдження інформації природно називати “паперовою інформатикою”. Положення в корені змінилося з появою електронних обчислювальних машин (ЕОМ). Принципово новий крок був здійснений, коли від застосування ЕОМ для вирішення окремих завдань перейшли до їх використання для комплексної автоматизації закінчених ділянок діяльності по переробці інформації. Зберігання інформації в пам'яті ЕОМ додає цій інформації принципово нову якість динамічності, тобто здібності до швидкої перебудови і безпосереднього її використання у вирішуваних на ЕОМ завданнях. Пристрої автоматичного друку, якими забезпечені сучасні ЕОМ, дозволяють у разі потреби швидко представити будь-яку вибірку з цієї інформації у формі уявлення на папері. Напередодні XXI століття в розвитку людської цивілізації відбуваються глобальні зміни, що ведуть до її нового етапу - постіндустріального суспільства, що все ширше використовує компью-терізірованниє знаряддя праці і інформаційні технології. Інформація в такому суспільстві стає одним з основних продуктів діяльності людини, і бібліотекам зі своїм величезним інформаційним потенціалом належить увійти до процесу розвитку інформаційної індустрії, збагачуючи зміст і розширюючи асортимент вироблюваного ними інформаційного продукту, включаючи в полі діяльності разом з бібліографічною інформацією фактографічну і аналітичну, а також створення традиційної і нової продукції (фонди, каталоги в паперовому і машиночитаємом видах, банки даних). Всього цього можна досягти, якщо бібліотеки вже зараз, не втрачаючи часу, приступлять до виконання комплексних програм автоматизації бібліотечних процесів. Традиційно користувачі звикли до думки, що в бібліотеці можна отримати будь-яку інформацію. Тепер, в умовах інформаційного перенасичення, бібліотеці все складніше виконувати основні функції: фондообразованіє, інформаційно-бібліографічне і абонементне обслуговування. Поліпшити збір, зберігання і забезпечення доступу до інформації бібліотека зможе тільки за умови зміни її технічного оснащення. Наскільки ж необхідно обзаводитися обчислювальною технікою, і, що нам можуть дати автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи (АБІС)? Найчастіше приводиться наступний аргумент - підвищення швидкості пошуку інформації. Насправді це не головне. Врешті-решт, у відносно невеликому масиві даних ручний пошук займає не дуже багато час.

Хто вклада грош у виробництво, хоче заробити бльше, отже, мусить виробити  продати бльше. Машини вдосконалювалися  вимагали машинств, механкв, розвинених робтникв бльше постала пекуча потреба загально й технчно освти робтництва. Оскльки сво здбност людина розвива тод, коли примушена життям давати соб раду сама, власними силами, ншими словами коли людина В¶ЛЬНА, то крпацтво стало величезним гальмом технчного прогресу. Господарська конкуренця знищила також  розумове рабство, допомогла людин боротися за свободу. Боротьба за вльну людину, за вльний народ найтрагчнш  найвеличнш сторнки в стор вропейського суспльства. З багатьох  виявв подивимося лише на одну, що стосуться нашо теми. Прагнення свободи  невдмна властивсть кожного живого створння. «Не хлбом диним живе людина» побачили навть москвини. Людина вдчува голод не лише в шлунку, а й у серц, в душ. Прагне любов  духовно насолоди в псн, музиц, у крас, прагне жити повним життям не лише у свт матеральнм, а й у нематеральнм

1. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

2. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

3. Науково-технічна революція

4. Автоматизоване робоче місце менеджера

5. Розробка бази даних "Магазин побутової техніки"

6. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського
7. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві
8. Перспективи надання Україні міжнародної технічної допомоги

9. Від Полтавського інституту шляхетних дівчат до європейського виміру вищої технічної освіти Полтавщини

10. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

11. Практично-прикладні завдання професійно-технічної освіти

12. Глобальні кризи й проблема цінності науково-технічного прогресу

13. Науково-технічний прогрес – рушійна сила розвитку продуктивних сил країни й регіонів

14. Бібліотека ASM-86 для перегляду графіки в стандартах BMP та PCX

15. Створення власних бібліотек компонентів в Protel 99

16. Графічна бібліотека OpenGl

Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование
Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Карточные игры
Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 250 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
616 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

17. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

18. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

19. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

20. Бібліотека і краєзнавство

21. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

22. Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку
23. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький
24. Організація робочого місця бухгалтера

25. Автоматизація робочого місця

26. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

27. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

28. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

29. Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання очних крапель антиалергічної дії

30. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

31. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

32. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры
Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское
Гарнитура беспроводная "FreeMotion B680", чёрная.
Технические характеристики: Питание: Li-Ion аккумулятор. Тип подключения: беспроводной Bluetooth. Тип наушников:
670 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

33. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

34. Техно-музыка

35. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

36. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

37. Василь Стефаник – майстер психологічної новели

38. Техніка і технологія торгівлі
39. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2
40. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

41. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

42. Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі

43. Розробка мікропроцесорного пристрою системи автоматичного регулювання

44. Розробка управляючого і операційног вузлів ЕОМ

45. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

46. Історія єкономічної теорії

47. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

48. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей
Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды

49. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

50. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

51. Північно-Східнiй экономический район Украины

52. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

53. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

54. Відобpаження геpоїчної боpотьби за волю запоpозького козацтва в наpодних думах і піснях
55. Введення в курс “Основи економічної теорії”
56. Розробка многоконтурной системи автоматичного керування шахтними котельними установками

57. Розробка та виконання програм на мові pascal.

58. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

59. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

60. Технічний аналіз фондового ринку

61. Технічні засоби пожежегасіння

62. Робоче місце оператора ЕОМ

63. Бесіди з техніки безпеки

64. Охорона праці та техніка безпеки

Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

65. Поняття системи як наукового терміну

66. Людина як система з позиції валеологічної науки

67. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

68. ВАТ "Вібросепаратор" - лідер ринку сільськогосподарської техніки з обробки зернових

69. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

70. Планування технічних обслуговувань машин
71. Проект ковальського відділку МПЗ ТОВ "Біо-Лан" з розробкою технології ремонту рейки шатуна жатки ЖВН-6
72. Робочий проект впорядкування території багаторічних насаджень Плавнівської сільської ради Ренійського району Одеської області

73. Розробка індустріальної енергозберігаючої технології вирощування та збирання соняшнику

74. Система технічного обслуговування сільськогосподарських машин

75. Технічне обслуговування машин и обладнання тваринницьких ферм

76. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

77. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

78. Методика і техніка складання фінансової звітності

79. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

80. Облік зовнішньоекономічної діяльності

Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

81. Проектна документація до створення автоматизованих систем обробки інформації і використання її у контрольно-аудиторському процесі

82. Основи пристрою лазера і застосування його у військовій техніці

83. Дія хімічної зброї

84. Поняття біологічної зброї

85. Фізико-географічна характеристика озер Північної Америки

86. Еволюція географічної оболонки
87. Історія соціально-економічної географії світу
88. Мови географічної науки

89. Вузькі місця в договорах оренди нерухомого майна: аналіз судової практики

90. Дотримання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів

91. Принципи розробки та оцінки державної політики України

92. Процесуальний порядок огляду місця події

93. Регулювання метрологічної діяльності

94. Тактика проведення огляду місця ДТП

95. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

96. Бібліографічна продукція

Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

97. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

98. Найважливіші ознаки і характеристика наукового стилю мовлення

99. Особливості фонологічної системи мови


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.