Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Норма права і стаття нормативно-правового акту

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

(Норма права и статья нормативно-правового акта) Курсовая работа, 19 с., 3 раздела, 8 источников. Объект работы – норма права как основа системы социальных норм. В курсовой работе рассмотрено понятие нормы права, ее признаки и классификации, охарактеризовано понятие статьи нормативно-правового акта, проанализированы способы изложения норм права в статьях нормативных актов. НОРМА, ПРАВО, НОРМАТИВНИЙ, АКТ, СТАТЬЯ, ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ, ПОВОДЖЕННЯ, СИСТЕМНІСТЬ. Зміст Вступ3 1. Поняття норми права, і основні ознаки та класифікації4 2. Поняття статті нормативно правового акту, її зміст14 3. Способи викладання норм права у статтях нормативно-правових актів17 Висновки19 Література20 Вступ Теорія держави і права — суспільствознавча наука, головним і основним об'єктом дослідження якої є державно-правова організація суспільства на різних етапах його розвитку, закономірності виникнення держави і права і зміна одного типу іншим. Іншими словами, предметом дослідження теорії держави і права є держава і діюче в ньому право з обліком їх формаційної, соціально-економічної і політичної обумовленості і призначення. Предметом теорії держави і права є закономірності виникнення, функціонування держави і права як головних явищ громадського життя, їхня соціальна і політична сутність, їхній зміст і форми, юридичні відносини і зв'язки, характерні риси правової свідомості і правової культури. Зрозуміло, усі ці процеси розглядаються теорією держави і права в динаміці. Життя постійно висуває для дослідження нові явища і розстається з віджилими. Сформована проблематика науки регулярно поповнюється новими напрямками дослідження. Без цього основні тенденції розвитку держави і права неможливо зрозуміти. Поява нового, власне, і складає прогрес теорії держави і права. Причому нерідко нове в праві з'являється «на стику» із предметами інших наук у сфері економіки, політики, суспільної свідомості і т.п. Держава і право вивчаються не однією наукою, а комплексом суспільних наук. Пов'язано це з різнобічною діяльністю численних органів і установ держави. Держава займається економікою, керуванням, політикою, духовною сферою. Усе це сфери інтересу конкретних наук — управлінської науки, економічної, політичної, соціології і т.п. Повне представлення про державу дає тільки погляд на неї з різних сторін, аналіз соціальних, політичних, економічних і інших факторів, що визначають призначення, функції і роль у суспільстві і держави, і права. 1. Поняття норми права, і основні ознаки та класифікації Норма права — це основа системи соціальних норм. У сучасній юридичній науці норма права визначається як обов'язкове для всіх правило поведінки, установлене державою, підтримуване її примусовою силою і закріплене в офіційних державних актах. Норма права характеризується переліком істотних ознак, що відрізняють її від інших правових явищ. Насамперед, вона являє собою загальнообов'язкове правило поведінки і наказує правильний з погляду суспільства і тому обов'язковий для всіх індивідів образ дій. У той же час норма права — це не будь-яке правило поведінки, а тільки таке, котре встановлено державою і допускає можливість державного примусу у випадках його порушення.

Норма права — це також формально-визначене правило поведінки, що виявляється в чіткому визначенні обсягу прав і обов'язків, конкретних указівках на наслідки її порушення. Будь-яка норма права закріплена в статті, главі, розділі офіційного документа — нормативному правовому акті. Норма права, будучи цеглинкою правової системи, має в той же час різну структуру, спеціалізацію, складаючись у галузі й інститути права1. Багато правознавців звертають увагу на те, що норма права характеризує міру волі волевиявлення і поводження людини, і її найбільша ефективність досягається при збігу цілей окремої особистості і суспільства, сполученні загальнолюдських і соціально-групових інтересів. А. Б. Венгеров2 виділяє крім загальобов'язковості, формальної визначеності, системності, можливості державного примусу також такі ознаки правової норми, як неперсоніфікованість, багаторазовість застосування. Інші автори додають до цього типовість, відображення найбільш важливих цінностей суспільства, соціальної групи чи особистості. Виникнення правової норми — це тривалий процес. Він починається з того, що в реальному житті у визначених ситуаціях потреби, інтереси конкретних людей і різних соціальних груп починають зіштовхуватися один з одним, викликаючи економічні, політичні, ідеологічні, релігійні й інші протиріччя. Усвідомлення цих протиріч і природні спроби їхнього вирішення приводять у кінцевому рахунку до виробітку правової норми як прийнятного для даного часу і суспільства способу регулювання конфліктних ситуацій, що забезпечує нормальне життя людей. Основними ознаками норми права як форми (міри, масштабу) є загальний характер, системність, формальна визначеність. Загальний характер норми права означає, що вона є постійно діючим правилом правової регуляції визначеного виду суспільних відносин. Дія норми права не вичерпується її однократним застосуванням. Загальний характер норми права по-різному виражається і виявляється в різних системах права. Так, у системах права романо-германської правової родини під нормою права мається на увазі загальне правило абстрактного характеру, позитивно-правовий зміст якого в абстрактно-загальному виді (без зв'язку з тим чи іншим конкретним випадком, регульованим нормою) виражено в чинному законодавстві (позитивному праві). У системах же &quo ;загального права&quo ; (прецедентного права) під нормою права мається на увазі загальне правило прецедентного (казусного) характеру, позитивно-правовий зміст якого виражено в рішенні однієї з вищих судових інстанцій по конкретній справі. Така прецедентна норма теж носить загальний характер, оскільки підлягає застосуванню при рішенні всіх інших подібних справ. Системність норми права найбільше чітко і послідовно виражена в нормах абстрактного характеру, що являють собою систему з трьох структурних елементів (диспозиції, гіпотези і санкції). Причому така системна конструкція абстрактної норми права є загальною моделлю і системоутворюючим початком для всього позитивного права як системи норм. Системне значення норм прецедентного характеру виявляється в тім, що саме такі норми, відповідно до доктрини систем загального (судового) права, розглядаються як &quo ;власне право&quo ; у цих системах, складають їхню основну частину і служать зразком для діючих у їхніх рамках абстрактних норм.

Формальна визначеність норми права абстрактного характеру представлена в її системній конструкції (з диспозиції, гіпотези і санкції), що виражає логіку правової регуляції і, отже, є логічно визначеною формою. Форма правової норми (системна єдність її елементів) не залежить від фактичного матеріалу позитивного права (від його конкретних положень), що складає зміст її структурних елементів. Навпроти, ця нормативна форма (як постійна і незмінна юридико-логічна конструкція) додає різнорідному матеріалу позитивного права формальну визначеність як зміст своїх складених елементів. Це означає, що положення позитивного права здійснюють свою регулятивну роль у нормативно визначеній формі — у формі системних взаємозв'язків диспозиції, гіпотези і санкції. Така нормативна форма вимагає чіткого ув'язування передбачених у позитивному праві визначених прав і обов'язків з визначеними умовами їхнього здійснення і визначених невигідних наслідків їхнього порушення. У прецедентному праві діють свої загальні правила про прецедентне значення визначених судових рішень і їхньому застосуванні. Це додає формальну визначеність нормам прецедентного характеру. Офіційно-обов'язковий характер норми права як обов'язкового правила регуляції обумовлений позитивно-правовим змістом її складових частин (диспозиції, гіпотези і санкції). Зміст конкретної норми права конструюється (складається) — по загальній системній моделі норми права — з конкретних позитивно-правових положень, що по своєму регулятивному значенню відповідають юридико-логічному змісту диспозиції, гіпотези і санкції (у їхніх системних взаємозв'язках і єдності)1. Перелічимо специфічні ознаки норми права: 1. Правило поведінки регулятивного характеру — норма права вводить нове правило, фіксує найбільш типові соціальні процеси і зв'язки; впливає на суспільні відносини, поводження людей; являє собою модель (зразок, еталон, масштаб) регульованих суспільних відносин. Регулятивність норми права підкреслює її дія, «роботу», що повинна завершитися визначеним результатом. 2. Загальнообов'язкове правило поведінки — норма права виходить від держави, повинна сприйматися як керівництво до дії, що не підлягає обговоренню з погляду доцільності . 3. Правило поведінки загального характеру — норма права має загальний (без указівки конкретного адресата — неперсоніфікований) характер, тобто поширюється на усіх, хто стає учасником відносин, регульованих нормою. Як регулятор суспільних відносин, норма має багаторазовість застосування (наприклад, заборона хуліганства). 4. Формально-визначене правило поведінки надавально-зобов'язального характеру — норма права закріплює права й обов'язки учасників суспільних відносин, а також юридичну відповідальність (санкції), що застосовується у випадках її порушення. Надаючи права одним, норма права покладає обов'язку на інші (наприклад, молоді люди мають право на навчання, обов'язок інших — забезпечити це право). Формальну визначеність норма права здобуває після викладу її в законах, інших писаних джерелах права. 5. Правило поведінки, прийняте в строго встановленому порядку, — норма права видається уповноваженими на те суб'єктами в границях їхньої компетенції і відповідно до визначеної процедури: розробка, обговорення, прийняття, вступ у дію, зміна чи скасування дії.

Федеральный уровень источников информационного права представляется информационно-правовыми нормами Конституции РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и нормативными распоряжениями Президента РФ, постановлениями и нормативными распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами федеральных министерств и ведомств. Источники информационного права на уровне субъектов РФ – это законы и иные нормативные правовые акты высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации и нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Источники информационного права на уровне органов местного самоуправления представляются нормативными правовыми актами этих органов, принимаемыми в порядке применения норм федерального уровня и уровня субъектов Российской Федерации. Структура информационного законодательства: • информационно-правовые нормы международных актов; • информационно-правовые нормы Конституции РФ; • нормативные правовые акты отрасли информационного законодательства; • информационно-правовые нормы в составе других отраслей законодательства

1. Обратная сила действия актов правосудии о признании незаконными нормативный актов

2. Норми права та нормативні акти

3. Формирование правовой культуры сотрудников органов внутренних дел – задача правового государства

4. Административно-правовой режим военного положения: понятие, содержание и правовые основы

5. Общая характеристика и место вещно-правовых исков в системе способов защиты вещных прав

6. Правовое регулирование компьютерной информации как объекта уголовно-правовой охраны
7. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ
8. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

9. Зміст і еволюція поняття мотивації

10. Правовые последствия признания недействительными нормативных актов о налогах

11. Нормативный правовой акт

12. Нормативно-правовые акты Российской Федерации

13. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц в РФ

14. Нормативно правовые акты

15. Нормативно-правовые акты, их виды и значения

16. Дія нормативно-правових актів

Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские

17. Конституция как основной нормативно-правовой акт

18. Нормативно-правовые акты РФ

19. Нормативный правовой акт как источник права

20. Общая характеристика нормативных правовых актов, субъектов гражданского права, административного правонарушения

21. Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика

22. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення
23. Пределы действий нормативно-правовых актов
24. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

25. Поняття, зміст і функції науки

26. Зміст правового виховання молодших школярів

27. Правовые акты управления

28. Правовые и нормативные основы труда

29. Юридическая техника и язык права (на примере правовых актов органов государственной власти Нижегородской области)

30. Общие, специальные и локальные нормативные акты - источники трудового права РФ. Суммированный учёт рабочего времени

31. Современное состояние нормативно-правового регулирования в фармацевтической деятельности

32. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты

33. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

34. Правовая природа процентов в ст. 395 ГК

35. О совершенствовании нормативного правового регулирования деятельности дорожно-патрульной службы ГИБДД

36. Пределы действия нормативных актов в РБ

37. Проблемы обжалования нормативных актов

38. Об изменениях в нормативных актах по ЕСН
39. Поняття і види правових норм
40. Нормативно-правовая регламентация земельных правоотношений в Германии

41. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

42. Нормативноправовое регулирование договоров

43. Нормативно-правовые нормы безопасности. Бактериологическое оружие

44. Гражданский кодекс РФ и иные нормативные акты как основа формирования современных моделей юридических лиц

45. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

46. Понятие, классификация и юридическое значение правовых актов управления

47. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

48. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна
Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны

49. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

50. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности общества

51. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

52. Роль та вміст води в організмі

53. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

54. Законодательные и нормативные акты по регулированию аудита в Российской Федерации
55. Аналіз доктринальних змін японської правової системи
56. Ведомственные нормативные акты

57. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

58. Законодательные и нормативные акты системы государственного регулирования лекарственного обеспечения

59. Зміст трудового договору

60. Локальные нормативные акты как источники трудового права

61. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

62. Нормативно-правовая база кадрового менеджмента

63. Нормативно-правовая база социальной защиты современной российской семьи

64. Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи
Настольная игра "Выдерни морковку".
Игра позволит вам интересно провести время в кругу семьи и друзей! Зайцы устраивают соревнования за морковкой, которая растет на верху
1790 руб
Раздел: Игры с фигурками
Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

65. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

66. Нормативно-правові акти України

67. Нормативно-правовое регулирование высших должностей в Российской Федерации

68. Нормативно-правовой и договорный порядок урегулирования споров

69. Нормативно-правовые основы арендных отношений

70. Подзаконные источники трудового права и акты судебного нормативного толкования
71. Поняття правового регулювання
72. Правовая нормативная база социально-медицинской работы с лицами, страдающими психическими заболеваниями

73. Правовые акты управления

74. Сравнительная характеристика коллективного договора и локального нормативного акта

75. Уголовно-правовая характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта ст. 264 УК РФ

76. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

77. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

78. Зміст аграрної реформи П.А. Столипіна і її наслідки

79. Зміст діагностичних карт первинних перевірок вузлів і підсистем

80. Етнографічно–побутове начало в реалізмі повісті І. Нечуя–Левицького "Кайдашева сім’я"

Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото
Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее

81. Суть і зміст ризик-менеджменту

82. Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми, перспективи

83. Нормативно-правовая база найма работников

84. Сутність та зміст контролю

85. Нормативно-правовое обеспечение образования

86. Сутність і зміст педагогічної етики
87. Зміст і методика вивчення країн Африки у шкільному курсі країнознавства
88. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

89. Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі

90. Психологічний зміст характеру людини

91. Законодавче та нормативно-правове забезпечення митного регулювання

92. Раціональний зміст гегелівської діалектики

93. Законодавче та нормативно-правове забезпечення відносин в сфері державного кредиту

94. Порядок создания предприятия: финансовые и нормативно-правовые аспекты

95. Финансово-правовые акты

96. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права

Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

98. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

99. Нормативно-правовые основы кооперации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.