Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Навчання з питань охорони праці

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

РЕФЕРАТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ТЕМУ: &quo ;Навчання з питань охорони праці&quo ; Нормативні акти про навчання питанням з охорони праці Одним з основних принципів державної політики в області охорони праці є навчання і систематичне підвищення рівня знань працівників і населення України з питань охорони праці. Порядок і види навчання, інструктажів, перевірки знань з питань охорони праці всіх працівників установлений ДНАОП 0.00 -4.12 – 99 «Типове положення про навчання з питань охорони праці». Навчання і перевірка знань з охорони праці Навчання і перевірка знань з охорони праці працівників виконуються під час підготовки, перепідготовки, оволодінні новою професією, при підвищенні кваліфікації. Підготовка працівників для робіт з підвищеною небезпекою і працівників, зайнятих на роботах, що вимагають професійного добору проводиться тільки в навчальних закладах. На виробництві ці працівники проходять спеціальне навчання і перевірку знань з охорони праці залежно від специфіки виробництва з урахуванням вимог норм і правил безпеки праці для конкретних робіт з підвищеною небезпекою, але не рідше одного разу на рік. Такому навчанню і перевірці знань підлягають усі працюючі, включаючи інженерно-технічних працівників, зайнятих на вищезгаданих роботах. Посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично, один раз у три роки, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці у створених згідно з Типовим положенням комісіях, до складу яких входять представники відповідних державних інспекцій з нагляду за охороною праці. Перші заступники або заступники керівників центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, об'єднань підприємств, що створені за галузевим принципом, фахівці служби охорони праці, члени комісій з перевірки знань з охорони праці цих органів, а також викладачі охорони праці вищих навчальних закладів проходять навчання і перевірку знань з охорони праці в Науково-інформаційному і навчальному центрі Держнаглядохоронпраці. Інші посадові особи проходять навчання в навчальних закладах, що одержали від Держнаглядохоронпраці дозвіл на проведення цієї роботи. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці, забороняється. Види інструктажів з охорони праці Інструктажі з питань охорони праці за характером і часом проведення підрозділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий. Вступний інструктаж проводиться з усіма особами, що влаштуються на роботу, працівником служби охорони праці підприємства або організації відповідно до програми, передбаченої Типовим положенням. Він реєструється в журналі інструктажу й у документі про прийняття працівника на роботу. Первинний інструктаж проводиться з працюючими, які поступили на роботу, безпосередньо на робочому місці відповідальним за охорону праці – начальником цеху, майстром. Зміст цього виду інструктажу полягає у викладанні правил безпечного провадження робіт. Повторний інструктаж за змістом і організацією аналогічний первинному. Періодичність його проведення залежить від ступеня небезпеки виконуваних робіт.

Позаплановий інструктаж проводиться при нещасному випадку, зміні технологічного процесу, установці нового обладнання, змінах в законодавчих або нормативно-технічних документах з охорони праці. Цільовий інструктаж проводиться безпосередньо перед виконанням робіт, що характеризуються підвищеною небезпекою або при разовому виконанні робіт, що, як правило, не виконуються працюючим. Всі види інструктажів, крім вступного, проводяться безпосередніми керівниками працюючих і фіксуються в журналі реєстрації інструктажів з охорони праці структурного підрозділу. Обов'язки і відповідальність роботодавця щодо дотримання діючих нормативів по навчанню працюючих з охорони праці Відповідальність за організацію навчання з питань охорони праці на підприємстві покладається на його власника, а в структурних підрозділах – на керівників цих підрозділів. Контроль за своєчасним проведенням навчання здійснює служба охорони праці або працівники, на яких покладені ці обов'язки власником підприємства. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці Органи державного нагляду й громадського контролю за охороною праці Державний нагляд за дотриманням законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці здійснюють: вищий нагляд за дотриманням і правильним застосуванням законів з охорони праці здійснюється Генеральними прокурором України й підлеглими йому прокурорами. Державний комітет України з нагляду за охороною праці; Державний комітет з ядерної і радіаційної безпеки; органи Державного пожежного нагляду управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України; органи й установи санітарно-епідемічної служби Міністерства охорони здоров'я України; Органи Державного нагляду за охороною праці не залежать від яких би то не було господарських органів, об'єднань громадян, політичних формувань, місцевих державних адміністрацій, Рад народних депутатів і діють відповідно до положень, затверджуваних Кабінетом Міністрів України. Посадові особи органів державного нагляду за охороною праці мають право: безперешкодно в будь-який час відвідувати підконтрольні установи для перевірки, одержувати від власника необхідні пояснення, матеріали й інформацію з питань охорони праці; направляти керівникам підприємств і їх посадовим особам, керівникам структурних підрозділів Ради Міністрів республіки Крим, місцевих рад народних депутатів та інших центральних органів державної виконавчої влади обов'язкові для виконання розпорядження (приписання) про усунення порушень і недоліків в області охорони праці; припиняти експлуатацію підприємств окремих виробництв, цехів, ділянок, робочих місць і устаткування до усунення порушень вимог з охорони праці, що створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих; залучати до адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні законодавства або інших нормативних актів з охорони праці; направляти власникам, керівникам підприємств подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати в необхідних випадках матеріали органам прокуратури для залучення до кримінальної відповідальності. Власник повинен безкоштовно створити необхідні умови для представників органів державного нагляду за охороною праці.

Посадові особи органів державного нагляду за охороною праці відповідають за виконання покладених на них обов'язків відповідно до діючого законодавства. Громадський контроль за дотриманням законодавства з охорони праці здійснюють (ст. 46 Закону): професійні союзи – в особі виборних органів і представників; трудові колективи – через обраних ними уповноважених у разі відсутності профспілки на виробництві. Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці мають право безперешкодно перевіряти на підприємстві виконання вимог з охорони праці і вносити обов'язкові для розгляду власником пропозиції про усунення виявлених порушень нормативних актів з безпеки і гігієни праці (ст. 42 Закону). Для виконання цих обов'язків власник за свій рахунок організовує навчання і звільняє уповноваженого з питань охорони праці від роботи на передбачений колективним договором строк зі збереженням за ним середнього заробітку. Уповноважені трудових колективів діють відповідно до типового положення, затвердженого Державним комітетом України по нагляду за охороною праці за узгодженням з профспілками. Права уповноважених з питань охорони праці: Уповноважені з питань охорони праці мають право: безперешкодно перевіряти стан безпеки й гігієни праці, дотримання працівниками нормативних актів з охорони праці на об'єктах підприємства або виробничого підрозділу, колективом якого вони обрані; вносити в спеціально заведену для цього книгу обов'язкові для розгляду власником (керівником відповідного структурного підрозділу підприємства) пропозиції з усунення виявлених порушень нормативних актів з охорони праці, здійснювати контроль за реалізацією цих пропозицій; жадати від майстра, бригадира або іншого керівника виробничого підрозділу припинення роботи на робочому місці у випадку створення загрози життю або здоров'ю працюючих; вносити пропозиції про притягання до відповідальності працівників, які порушують нормативні акти з охорони праці; брати участь у перевірках стану безпеки й умов праці, проведених посадовими особами органів державного нагляду й громадського контролю за охороною праці, міністерства, відомства, об'єднання, підприємства, місцевих органів державної виконавчої влади; бути обраним до складу комісії з питань охорони праці підприємства; бути представниками трудових колективів з питань охорони праці в районні (міських), міжрайонних (окружних) і товариських судах. Гарантії для уповноважених з питань охорони праці щодо звільнення їх з роботи з ініціативи власника або залучення до дисциплінарної або матеріальної відповідальності передбачаються колективним договором. Особи, які перешкоджають діяльності уповноважених з питань охорони праці, несуть відповідальність у порядку, передбаченому законодавством України. Уповноважений з питань охорони праці може бути відкликаний до закінчення терміну дії своїх повноважень у випадку незадовільного їх виконання тільки за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу. Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за дотриманням законодавства з охорони праці Професійні спілки здійснюють контроль за дотриманням власниками законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належного виробничого побуту для працівників і забезпеченням їхніми засобами колективного й індивідуального захисту (ст. 

Перелк важких робт  робт з шкдливими  небезпечними умовами прац, а також граничн норми пдймання  перемщення важких речей особами молодше всмнадцяти рокв затверджуються Мнстерством охорони здоров'я Украни за погодженням з Державним комтетом Украни по нагляду за охороною прац. Стаття 191 Медичн огляди осб молодше всмнадцяти рокв Ус особи молодше всмнадцяти рокв приймаються на роботу лише псля попереднього медичного огляду  в подальшому, до досягнення 21 року, щороку пдлягають обов'язковому медичному оглядов. Стаття 192 Заборона залучати працвникв молодше всмнадцяти рокв до нчних, надурочних робт  робт у вихдн дн Забороняться залучати працвникв молодше всмнадцяти рокв до нчних, надурочних робт  робт у вихдн дн. Стаття 193 Норми виробтку для молодих робтникв Для робтникв вком до всмнадцяти рокв норми виробтку встановлюються виходячи з норм виробтку для дорослих робтникв пропорцонально скороченому робочому часу для осб, що не досягли всмнадцяти рокв

1. Аналіз використання трудових ресурсів, оплати і продуктивності праці

2. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

3. Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы

4. Экономико-статистический анализ использования трудовых ресурсов в колхозе им. И.А. Плиева

5. Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория и объект управления

6. Трудовые ресурсы и пути улучшения их использования
7. Управление трудовыми ресурсами
8. Анализ трудовых ресурсов предприятия

9. Повышение конкурентных преимуществ малого предприятия за счет улучшения использования трудовых ресурсов (на материалах ЗАО «Эльф»)

10. Рынок труда и управление трудовыми ресурсами

11. Трудовые ресурсы

12. Разработка проекта управления трудовыми ресурсами на производственном участке

13. Миграция трудовых ресурсов в Россию

14. Основные тенденции формирования, распределения и использования трудовых ресурсов в регионах страны

15. Трудовые ресурсы Центрального района (угольная промышленность)

16. Статистика трудовых ресурсов и их использование

Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Анализ трудовых ресурсов

18. Здоровье население как показатель качества трудовых ресурсов

19. Планирование Трудовых Ресурсов

20. Трудовые ресурсы

21. Трудовые ресурсы мировой экономики

22. Население и трудовые ресурсы России. Формирование рынка труда
23. Движение трудовых ресурсов
24. Трудовые ресурсы мировой экономики

25. Анализ трудовых ресурсов

26. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

27. Анализ использования трудовых ресурсов РСПУП "Гомельская птицефабрика"

28. Трудовые ресурсы и производительность труда сельскохозяйственных предприятий

29. Учет трудовых ресурсов

30. Анализ трудовых ресурсов и фонда оплаты труда сельскохозяйственного предприятия

31. Население и трудовые ресурсы России

32. Моделирование и поддержка решений в управлении трудовыми ресурсами

Штора для ванной Рыжий кот "Curtain-Venice".
Штора для ванной изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко всевозможным
450 руб
Раздел: Занавески
Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее

33. Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку

34. Международная миграция трудовых ресурсов

35. Анализ использования трудовых ресурсов

36. Анализ использования трудовых ресурсов ОАО "Нефтяная компания "Таркосаленефтегаз"

37. Анализ наличия и использования трудовых ресурсов

38. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами
39. Анализ трудовых ресурсов предприятия
40. Аналіз використання трудових ресурсів

41. Организация использования трудовых ресурсов на предприятии (на примере ЗАО "Марийское")

42. Трудовые ресурсы

43. Трудовые ресурсы и производительность труда на производстве основных видов продукции животноводства

44. Трудовые ресурсы Укрианы

45. Учет труда, анализ использования трудовых ресурсов в ОГУСП "Луговской"

46. Эффективное управление трудовыми ресурсами на предприятии

47. Эффективность использования трудовых ресурсов в Ставропольском крае

48. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами (на примере ОАО "Нефтекамскшина)

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники
Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения

49. Трудовые ресурсы предприятия

50. Баланс трудовых ресурсов в Свердловской области

51. Анализ и оценка использования трудовых ресурсов на ОАО "Калугапутьмаш"

52. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия (на примере ООО "Ильнур")

53. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

54. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов
55. Внутренняя миграция. Трудовые ресурсы
56. Оборотные средства предприятия. Трудовые ресурсы и оплата труда

57. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов ООО "Стародубский сыр"

58. Ревизия (аудит) обеспеченности и использования трудовых ресурсов

59. Система образования в России. Управление трудовыми ресурсами

60. Теоретические основы миграции трудовых ресурсов

61. Трудовые ресурсы

62. Трудовые ресурсы предприятий общественного питания

63. Трудовые ресурсы предприятия

64. Цена трудовых ресурсов

Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры

65. Экономические и демографические факторы воспроизводства трудовых ресурсов

66. Эффективность использования трудовых ресурсов на предприятии

67. Анализ трудовых ресурсов главного сборочного цеха тракторного завода

68. Анализ трудовых ресурсов предприятия

69. Анализ трудовых ресурсов предприятия на примере ОАО Южно-Уральский криолитовый завод

70. Трудовые ресурсы и занятость муниципального образования Нижнекамского района Республики Татарстан
71. Оптимізація трудових ресурсів
72. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством України

73. Экономические аспекты управления трудовой адаптацией на предприятии

74. Экономическая подготовка учащихся школ - как фактор их социально-трудовой адаптации

75. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

76. Охорона праці

77. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

78. Фінансування охорони праці

79. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

80. Державна політика в галузі охорони праці

Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы
Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает детское белье и одежду из всех видов
399 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

81. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

82. Законодавча база України про охорону праці

83. Навчання працівників з питань охорони праці

84. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

85. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

86. Основи охорони праці
87. Охорона праці
88. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

89. Охорона праці в господарстві

90. Охорона праці в машинобудуванні

91. Охорона праці і навколишнього середовища

92. Охорона праці користувачів ПК

93. Охорона праці при виготовленні виробів з дерева

94. Охорона праці та техніка безпеки

95. Охорона праці у Швейцарії

96. Охорона праці на підприємствах громадського харчування

Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства

97. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

98. Форми та системи праці. Підстави розірвання трудового договору

99. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.