Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ЗмістВступ Розділ 1. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства Економічна суть фінансової стабільності та стійкості Концептуальні та методологічні підходи до визначення стійкості фінансового стану підприємства Класифікація факторів впливу на фінансову стійкість підприємства Забезпечення фінансової стійкості підприємства Розділ 2. Дослідження фінансової стійкості ТОВ &quo ;ЄВА&quo ; Загальна характеристика підприємства Аналіз структури балансу підприємства Аналіз ліквідності підприємства Оцінка фінансової стійкості і платоспроможності Оцінка ділової активності Оцінка рентабельності Розділ 3. Напрямки підвищення фінансової стійкості ТОВ &quo ;ЄВА&quo ; 3.1 Розширення зони фінансової стійкості 3.2 Напрямки підвищення показників фінансової стійкості 3.2.1 Формування бюджету продажу ТОВ „ЄВА” 3.2.2 Формування плану виробництва 3.2.3 Формування бюджету закупок матеріальних ресурсів 3.2.4 Формування бюджету оплати праці 3.2.5 Формування бюджету руху грошових коштів 3.2.6 Бюджетний звіт про фінансові результати та баланс 3.2.7 Аналіз прогнозних показників фінансового стану підприємства після впровадження запропонованих заходів Висновок Список використаних джерел Додатки ВступАктуальність теми. В ринкових умовах суб'єкти господарювання самостійно залучають фінансові ресурси, намагаються ефективно їх розміщувати з метою забезпечення безперебійної підприємницької діяльності, здійснюють самостійний пошук контрагентів. Ринкова трансформація підприємств вимагає якісно нового підходу до оцінки фінансового стану підприємств, до його необхідності та значущості в системі фінансового управління. Виняткового значення набуває визначення кількісних і якісних величин, які б характеризували стабільність, надійність підприємства як партнера в ринкових відносинах, його здатність маневрувати фінансовими ресурсами для досягнення ефективної підприємницької діяльності. Тому важливим є обґрунтування методики визначення фінансової стійкості підприємств, основних критеріїв та показників її визначення, встановлення місця цієї оцінки в системі фінансового менеджменту. Особливої уваги потребує виявлення закономірностей дії внутрішніх та зовнішніх факторів зміцнення фінансової стійкості. Фінансова стійкість — це здатність підприємства протистояти операційним труднощам. Це таке його становище, коли отриманий прибуток забезпечує самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування активів. Під фінансовою стійкістю також розуміють характеристику відповідності структури джерел фінансування структурі активів підприємства. На відміну від аналізу платоспроможності підприємства, який оцінює оборотні активи та короткострокові зобов’язання, фінансова стійкість визначається на підставі аналізу співвідношення джерел фінансування і його відповідності стану активів . Теоретична, методична та практична значимість забезпечення фінансової стійкості вітчизняних підприємств зумовили вибір теми дипломної роботи. Стан вивчення проблеми. Не зважаючи на важливість фінансової стійкості як критерію надійності підприємства, стабільності фінансової діяльності, ефективності управління фінансовими ресурсами, розробка теоретико-методологічних засад ще не досягли належного рівня в науковій літературі.

Останнє зумовлює відсутність належного місця оцінки фінансової стійкості підприємств в практичній роботі суб'єктів господарювання. Дослідженням питань оцінки фінансового стану підприємств займались Бандурка О.М., Борисова В.А., Василик О.Д., Галушко О.С., Івахненко В.М., Ковальов В.В., Козак В.Г., Козак Г.Я., Костирко Л.А., Крейніна М.Н., Лайко П.А., Ляшенко Ю.І., Мних Є.В., Негашев Е.В., Пелипенко Л.П., Поддєрьогін А.М., Сав`як І.Я., Сайфулін Р.С., Ференц І.Д., Шеремет А.Д., Чепурко В.В., Чуй І.В., Чупіс В.А. та інші, хоча недостатнє місце в них займає оцінка фінансової стійкості. Теоретико-методичні питання фінансової стійкості містяться в наукових роботах Артеменка В.Г., Балабанова И.Т., Белендири М.В., Буряка А.В., Гриніва Б.В., Дребота Н.П., Забродського В.А, Кизима Н.А., Кондратьєва О.В., Кульчицького М.І., Олійника В.Я., Плиси В.Й., Родіонової В.М., Свєшнікової М.С., Терещенка С.І., Федотової М.А. та інших вчених. Аналіз економічної літератури свідчить про наявність різноманітних тлумачень сутності фінансової стійкості підприємства, а також про відсутність єдиної думки щодо групування та способу обчислення показників її оцінки. Вимагають подальшого розвитку питання розробки конкретних механізмів пошуку і реалізації внутрішніх резервів підвищення фінансової стійкості підприємств. Незавершеність наукових розробок в області удосконалення управління фінансово-економічним станом підприємства й істотна практична значимість даної проблеми для розвитку підприємств підкреслює об'єктивний характер актуальності теми дослідження. Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розвиток теоретико-методичних засад та обґрунтування напрямків забезпечення фінансової стійкості підприємств України. Відповідно поставленої мети в роботі вирішувались такі завдання: уточнити зміст категорії “фінансова стійкість підприємства” та її місце у фінансовій науці; обґрунтувати необхідність, мету та основні завдання оцінки фінансової стійкості підприємства та вивчити сучасні методичні підходи щодо її визначення; проаналізувати сучасний фінансово-економічний стан та обчислити показники фінансової стійкості товариства з обмеженою відповідальністю «Єва» й сформулювати пропозиції щодо підвищення фінансової стійкості. Предметом дослідження є теоретико-методичні засади фінансової стійкості підприємств та напрямки її забезпечення. Об'єктом дослідження є сукупність організаційно-економічних відносин, що складаються в процесі удосконалення управління фінансово-економічним станом та підвищення фінансової стійкості товариства з обмеженою відповідальністю «Єва». Методи дослідження. Методологічну основу дипломної роботи становить діалектичний метод пізнання, який забезпечив вивчення фінансових відносин вітчизняних підприємств в їх розвитку, взаємозв'язку та взаємозалежності. В процесі дослідження використовувались прийоми аналізу і синтезу, а саме: групування, типізація, порівняння, економіко-математичне моделювання та графічне представлення результатів дослідження. Ряд методів і прийомів економічних досліджень базуються на економічних та логічних висновках, розрахунковому конструктивізмі.

Матеріалами для дослідження стали: наукові праці і публікації провідних вітчизняних і закордонних економістів із проблем теорії та практики управління фінансовою стійкістю підприємства, нормативні документи, фінансова звітність товариства з обмеженою відповідальністю «Єва». Обсяг та структура роботи. Дипломна робота викладена на 107 сторінках, складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел у кількості 52, має 31 таблицю, 5 додатків. Розділ 1. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства Економічна суть фінансової стабільності та стійкості Ринкові умови господарювання та проблеми фінансового забезпечення діяльності підприємств обумовлюють необхідність зміни фінансово-економічної політики та кваліфікованої оцінки фінансового стану з метою виживання їх в умовах кризи і подальшого економічного зростання. Тому вітчизняні підприємства все частіше починають використовувати фінансовий аналіз. Запорукою виживання підприємств в умовах кризи та основою їх фінансово стійкого стану є фінансова стабільність. Фінансова стабільність підприємства є однією із найважливіших характеристик фінансового стану підприємства і пов’язана з рівнем його залежності від кредиторів та інвесторів. За різних умов, у яких функціонує підприємство, останнє для досягнення фінансової стабільності проходить різні етапи. Так, в умовах кризи підприємство може досягати фінансової стабілізації за такими етапами : 1) ліквідація поточної неплатоспроможності підприємства; 2) відновлення фінансової стійкості (фінансової рівноваги у короткостроковому періоді); 3) забезпечення фінансової рівноваги у довгостроковому періоді. Кожному етапу фінансової стабілізації відповідають певні її внутрішні механізми — оперативний, тактичний і стратегічний, що являють собою систему заходів, спрямованих на вирішення конкретних завдань. Оперативний механізм фінансової стабілізації — це система заходів, спрямованих, з одного боку, на зменшення розміру поточних зовнішніх зобов’язань підприємства у короткостроковому періоді, а з другого — на збільшення суми найліквідніших активів (грошей), що забезпечують термінове погашення цих зобов’язань. Тактичний механізм фінансової стабілізації являє собою систему заходів, спрямованих на досягнення точки фінансової рівноваги підприємства у наступному періоді. Під фінансовою рівновагою тут слід розуміти відповідність між можливим обсягом генерування власних фінансових ресурсів ОГв.ф.р та необхідним обсягом споживання власних фінансових ресурсів ОСв.ф.р, тобто: ОГв.ф.р = ОСв.ф.р. (1.1)Стратегічний механізм фінансової стабілізації є винятково наступальною стратегією фінансового розвитку, яка забезпечує оптимізацію необхідних фінансових параметрів з метою прискорення економічного зростання підприємства. Тобто стратегічний механізм фінансової стабільності — це система заходів, спрямованих на підтримання досягнутої фінансової рівноваги підприємства у довгостроковому періоді. Цей механізм ґрунтується на використанні моделі стійкого економічного зростання підприємства, що забезпечується основними параметрами його фінансової стратегії.

Так було проголошено нову економічну політику (неп). Однак цей відступ був вимушений. Спочатку Ленін сподівався умиротворити селянство, не відновлюючи ринкові відносини й налагодивши натомість безпосередній товарообмін між державною промисловістю й селом. Це йому не вдалося, і він, за словами М. Левіна, «відступив, звернувшись до ринків, грошей і капіталістів». Необмежене реквізування хліба замінили податковими заходами (в Україні їх запровадження відклали на кілька місяців, аби зібрати якомога більше зерна для нагальних потреб). Були відновлені платний проїзд на залізницях, оплата поштових послуг та інші подібні речі, скасовані на останній стадії воєнного комунізму. А в жовтні 1921 р. промислові підприємства дістали право вільно продавати на ринку свою продукцію. На Х з'їзді РКП(б) ветеран партії Д. Рязанов характеризував неп як «селянський Брест», проводячи тим самим аналогію між відступом під тиском селян і відступом на переговорах у Бресті під тиском Німеччини. Сам же Ленін говорив про неп як про «передишку» в умовах нехватки сил для цілковитого здійснення революційних перетворень. І наголошував у грудні 1921 р. (у плані доповіді на IX Всеросійському з'їзді Рад): «Ми тепер здійснюємо стратегічний відступ, який дасть нам ширший фронт наступу в найближчому майбутньому…» Радянські вчені хрущовських часів полюбляли наводити ленінські цитати періоду непу, в яких ішлося про те, що колективізація землі має бути повільним процесом, базованим на переконуванні та добровільній згоді селянства, що експропріація навіть заможних селян повинна відбуватися тільки за наявності придатних матеріальних, технічних і соціальних умов. І він справді казав таке

1. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

2. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

3. Вплив граміцидину S на агрегацію тромбоцитів і стійкість мембран еритроцитів до гемолізу

4. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

5. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

6. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства
7. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів
8. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

9. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

10. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

11. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

12. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

13. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

14. Планування діяльності підприємства

15. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

16. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку

17. Організація діяльності підприємства

18. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

19. Аналіз господарської діяльності підприємства

20. Планування діяльності підприємства

21. Аналіз діяльності підприємства

22. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"
23. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства
24. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

25. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

26. Клініко-рентгенологічні паралелі в диференційній діагностиці сенсоневральної приглухуватості отосклеротичного генезу

27. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

28. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

29. Фінансова діяльність підприємства

30. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

31. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

32. Циклічність економічного розвитку

Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения

33. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

34. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

35. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

36. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

37. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

38. Економічні системи
39. Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині
40. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

41. Економічні і законодавчі питання охорони праці

42. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

43. Інтелектуальна власність у господарський діяльності

44. Фінансова звітність в Україні

45. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

46. Економічні злочини

47. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

48. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги

49. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

50. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

51. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

52. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

53. Вільні амінокислоти крові в діагностиці спадкових хвороб обміну у дітей високого генетичного ризику

54. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна
55. Міжнародні економічні відносини
56. Міжнародні економічні відносини

57. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

58. Економічні та правові основи управління організацією

59. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

60. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

61. Дисипативні властивості фрикційного контакту та їхній вплив на фретингостійкість трибосистем

62. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

63. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

64. Інвестиційна діяльність підприємства

Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, желтая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: желтый.
442 руб
Раздел: Прочие
Накладка на унитаз "Бегемотик".
Унитазная накладка подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
419 руб
Раздел: Сиденья

65. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

66. Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів

67. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

68. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

69. Економічна діагностика

70. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства
71. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)
72. Соціально-економічні наслідки монополії

73. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

74. Теорія грошей в сучасній економічній науці

75. Філософсько-економічні аспекти підприємництва

76. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

77. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

78. Планування діяльності підприємств

79. Економічний аналіз підприємств

80. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные

81. Економічна оцінка активу балансу підприємства

82. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

83. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

84. Умови чинності (дійсності) підприємницького договору

85. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

86. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України
87. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
88. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

89. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

90. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

91. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

92. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

93. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

94. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

95. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

96. Аналіз фінансового стану підприємства

Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни
Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь

97. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

98. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

99. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.