Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Экономическая теория /Укр./

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Економічна теорія предмет і методи вивчення Економічна теорія не є набором вже готових рекомендацій, що можна застосувати напряму у хозяйскій політиці. Вона скоріш є засобом, ніж вченням, інтелектуальним інструментом, технікою мислення, допомагаючи тому, хто володіє нею, приходить до вірних рішень. Джон Мейнард Кейнс Знання з економіки потрібні кожній людині не менше, ніж знання з хімії чи фізики, географії чи біології. Людина живе у світі економічних явищ, вона купує і продає, отримує доходи і сплачує податки, управляє і підкоряється управлінським рішенням, наймається на роботу, розпочинає свою справу. Зрозуміло, що краще, коли людина чинить ці дії свідомо, раціонально використовуючи власні сили та інші ресурси (землю, гроші, устаткування тощо). У цьому рефераті я намагався дати відповідь на наступні запитання: - що вивчає економічна теорія та яку роль вона відіграє у житті суспільства й окремої людини; - що таке потреба та споживче благо як засіб її задоволення. чим керується споживач, задовольняючи свої потреби: - як організовано виробництво споживчих благ та що собою являють земля, праця, капітал, здатність до підприємництва як фактори (ресурси) виробництва; - чому виробничі ресурси обмежені та які наслідки має їх обмеженість для суспільства; - який зміст вкладається у поняття "ринкова економіка" та "планова економіка". Об'єктом економічного дослідження, а отже, і предметом економічної науки є економіка. Економіка — це особлива сфера життя суспільства, що охоплює виробництво товарів та послуг, обмін ними і розподіл створених у суспільстві благ та їх споживання. Виробництво в економічному розумінні — це спосіб поєднання виробничих ресурсів: землі, праці, капіталу, будівель, устаткування, обладнання — та їх узгодженого, цілеспрямованого використання, а також поєднання різних сфер, галузей, видів виробництва, що ґрунтується на суспільному поділі праці. Обмін — це відносини, завдяки яким товари та послуги рухаються від виробників до споживачів, і цей рух обслуговують гроші, ціни, торгівля. Розподіл — це формування доходів підприємців і робітників, службовців і фермерів, банкірів і землевласників, окремих родин та держави. Споживання — це використання доходів і реалізація корисностей речей. Уявлення про те, що має вивчати економічна наука, змінювалися. З розвитком цивілізації людство дійшло висновку, що найважливішим завданням будь-якого суспільства є найповніше задоволення потреб людини. Економічна наука якраз і вивчає, як саме люди (суспільство), використовуючи наявні ресурси, створюють різноманітні товари та послуги, намагаючись досягти якнайповнішого задоволення потреб. Виробничі ресурси (земля, праця людей, обладнання, устаткування) у кожний конкретний момент часу обмежені за кількістю, а також за виробничими потужностями. Бажання ж людей задовільняти свої потреби як умога повніше необмежені. Проте як би ми не бажали забезпечити вищий рівень споживання, це наше бажання наштовхується на межу наявних ресурсів. Економічна наука досліджує, як необхідно організувати виробництво, обмін та розподіл створених товарів і послуг.

Критерієм раціональності, тобто правильності організації, економіки є її здатність задовольняти потреби людей за наявних, обмежених виробничих ресурсів. Економіка — складна система, що постійно розвивається, змінюється. Відповідно змінюються і суб'єкти економічних відносин. Так, у період середньовіччя такими суб'єктами були; власник землі і залежний селянин, цеховий майстер і його учень, мандрівний торговець і лихвар, чиновник, що уособлював королівську владу, і громадянин вільного міста та ін. Суб'єктами сучасної економіки є підприємець-менеджер, робітник, який працює за контрактом, фермер, підприємець-банкір, власники цінних паперів, вкладники коштів у банк, підприємство як юридична особа і держава в особі центрального банку, міністерства фінансів, центральних і місцевих органів влади. Відмінність між суб'єктами економічних відносин періоду середньовіччя та сучасними очевидна й істотна. Оскільки економіка — складна і багатовимірна система, то в ній, залежно від кута зору, можна виділяти різних суб'єктів економічних відносин. Якщо розглядати економіку під кутом зору руху товарів і доходів, то суб'єктами економічних відносин є домашні господарства, підприємства-виробники, що постачають на ринок товари та послуги, держава, яка вилучає частину доходів домашніх господарств і витрачає кошти на придбання певних товарів і послуг. Для економіки командно-адміністративного типу, якою була економіка України та інших соціалістичних країн, рух товарів і зворотний рух грошей не був визначальним. Тоді діяли відносини ієрархії, що складалися при розподілі виробничих ресурсів, а головними суб'єктами економіки ставали центральні органи державної влади, органи галузевого та територіального управління, підприємства, окремі працівники. Якщо розглядати економіку під кутом зору купівлі-продажу, то суб'єктами економічних відносин є продавець, який пропонує продукцію, і покупець, який формує на неї попит. Якщо розглядати економіку під кутом зору організації ринкових відносин, то їх суб'єктами є банки, страхові компанії, товарні та фондові біржі, підприємства роздрібної та оптової торгівлі. Якщо розглядати економіку під кутом зору відносин розподілу, то їх суб'єктами будуть одержувачі різних доходів; найманий працівник як власник зарплати, підприємець як власник прибутку, акціонер як власник дивіденду на акцію, міністерство фінансів як збирач державних податків. Якщо розглядати економіку під кутом зору відносин власності, то їх суб'єктами є ті, хто володіють певними виробничими ресурсами. Власниками ресурсів можуть бути окремі особи, партнерські, акціонерні, приватні, державні і кооперативні підприємства, муніципальні і центральні органи державної влади. Отже, чим складнішим стає економічне життя суспільства, тим більше буде різних дійових осіб (суб'єктів) економіки. Постає нове запитання: для чого і як вивчає економічна наука економічні явища? Щоб відповісти на це запитання, скористаємося схемою (див. мал. 1). Вона відображає три етапи економічного дослідження: збирання фактів, розробка теорії, обґрунтування економічної політики. Буває, що економічне дослідження зупиняється на другому етапі — розробці теорії і не досягає етапу втілення її висновків у економічній політиці.

Збирання фактів — це нагромадження певних даних, їх аналіз, класифікація. Якщо, наприклад, аналізуємо споживання, то потрібно мати дані про рівень доходів споживачів (мінімальну і середню зарплату), рівень цін, структуру споживання. Економічна теорія — це спроба пояснити певні явища. З цією метою факти впорядковують, шукають між ними зв'язки, робляють узагальнення. Нехай, наприклад, на підставі фактів зроблено висновок про зниження рівня споживання на 15 %, Фахівці шукають зв'язок цього явища з іншими. У нашому випадку це можуть бути: інфляційне зростання цін, збільшення податків, зменшення державних пільг та ін. Щоб перевірити правильність припущення про причину зниження рівня споживання, потрібно знову звернутися до фактів, які або спростовують, або підтверджують існування зв'язку між тим явищем, що досліджується, й іншими. Це і відображає зворотна стрілка на схемі — від теорії до фактів. Істотні зв'язки, що повторюються, формулюються як принципи, закономірності, тенденції, закони. Крім теорії як пояснення зв'язків між окремими явищами, існує теорія як система поглядів, що ґрунтуються на певних вихідних положеннях. На основі таких вихідних положень виникають учення, напрями, школи в економічній науці. Досягнення економічної науки, висновки економічної теорії використовуються при розробці економічної політики. Існують економічні радники при вищих урядових особах, економічні розділи в програмах політичних партій. Але не завжди і не всі теорії стають політикою урядів. Це зумовлено, по-перше, тим, що існують різні і навіть протилежні теорії щодо одних і тих самих явищ. Наприклад, кризову ситуацію в Україні на початку 90-х років Рух України пояснював інакше, ніж, скажімо, соціалістична партія. По-друге, жодна теорія не може передбачити всіх можливих змін в економічній ситуації. Тому в екстремальних ситуаціях, якими є ситуації економічних криз, іноді необхідно керуватися не лише теорією, а й просто здоровим глуздом. Якщо втілена в економічній політиці теорія не дає бажаних результатів, тобто якщо її пояснення дійсності не справджуються, то теорії коригуються, доповнюються, оновлюються, іноді до старої назви теорії додається частка "нео" ("новий"), наприклад: неокласична економічна теорія. Це відображено на схемі (мал. 1) зворотною стрілкою від етапу економічної політики до етапу розробка теорії. Отже, мета економічного дослідження — розробка теорії і втілення її в економічній політиці. Розглянемо, яке значення має економічна наука у житті суспільства в цілому та окремої людини. Для цього скористуємося схемами (див. мал. 2 і 3). Значення економічної науки в житті суспільства проявляється щонайменше у двох напрямах: у розробці принципів економічної політики і в сприянні демократизації суспільства. Економічна наука пояснює зв'язки між явищами, формулює принципи, які допомагають розв'язувати проблеми безробіття, інфляції, бідності, бюджетного дефіциту та. ін. Економічна наука сприяє демократизації суспільного життя. Відомо, що найнеобхіднішим проявом демократичної організації суспільства є виборність органів влади. Важливою умовою проведення дійсно демократичних виборів є економічна інформованість не лише тих, хто претендує на владу, а й тих, хто обирає.

Но удачные проекты и "ноу-хау" не рождаются на ровном месте. По крайней мере, так не бывает в Институте Коммерческой Инженерии. У нас они всегда появляются как результат аналитических проработок, а также осмысления современной теории. И мы решили не скрывать эту подводную часть айсберга. Что и определило замысел и структуру сборника. Сборник открывается двумя статьями Р.Капелюшникова о теории прав собственности. Нам кажется, что эта теория сейчас является самым полезным для российских предпринимателей и менеджеров разделом теоретической экономики и юриспруденции. Это подтверждается и тем фактом, что вышедшая в 1991 году брошюра того же автора "Экономическая теория прав собственности" оказалась очень популярной в деловых кругах и быстро стала библиографической редкостью. Включенные в сборник статьи представляют собой избранные главы готовящегося к печати фундаментального учебного пособия, в распространении которого Институт Коммерческой Инженерии рассчитывает принять активное участие. Во втором разделе собраны аналитические статьи. С.Трухачев рассматривает текущее поведение и перспективы чековых инвестиционных фондов

1. Некоторые экономические теории

2. Кембриджская школа экономической теории

3. Экономическая теория

4. Экономическая теория налогообложения и налоговая политика государства

5. Экономическая теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон

6. Место общей экономической теории в ряду экономических наук
7. Современные направления и школы экономической теории
8. Трактовка эффективности в рамках экономической теории

9. Потребности и их роль в экономической теории

10. Предмет экономической теории. Методы экономического анализа

11. Основы экономической теории. Теория Джона М. Кейнса

12. Ответы к 23 вопросам по экономической теории

13. Шпоры по экономической теории

14. Шпаргалки к госэкзамену по теме "Экономическая теория, финансы и кредит"

15. Шпоры по Основам Экономической Теории

16. Экономическая теория прав собственности и трансакционные издержки

Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское
Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки

17. Синергетическая парадигма современной экономической теории

18. Экономическая теория преступности (Г. Беккер)

19. Экономическая теория преступности (Р. Андерсон)

20. Экономическая теория сдерживания преступности

21. Экономическая теория преступности

22. Становление экономической теории
23. Предмет и метод экономической теории
24. Введение в экономическую теорию

25. Предмет и метод экономической теории

26. Основные этапы эволюции экономической теории

27. Общая экономическая теория

28. Основы экономической теории

29. Предмет и метод основ экономической теории

30. Экономическая теория

31. Основы экономической теории

32. Экономическая теория

Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее

33. Экономическая теория шпоры к ГОСУ

34. Экономическая теория

35. Билеты Экономическая теория за второй семестр 2000 года

36. Институциональное направление в экономической теории

37. Конспект по экономической теории

38. Маржинализм в экономической теории
39. Основы общей экономической теории
40. Предмет исследования экономической теории и ее функции

41. Эволюция взглядов на семью в экономической теории

42. Экономическая теория

43. Экономическая теория

44. Экономическая теория Давида Рикардо

45. Экономическая теория П Ж Прудона

46. Экономическая теория.

47. Проблемы стратегического развития местного самоуправления с позиций институциональной экономической теории

48. Научные теории /Укр./

Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки
Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Предмет и методы исследования экономической теории

50. Экономическая теория в информационных системах

51. История экономики, политология, психология и педагогика, статистика, философия, экономическая теория

52. А. Маршалл – основоположник неоклассической экономической теории

53. Введение в экономическую теорию

54. Вклад учёных в развитие экономической теории
55. Возникновение и развитие экономической теории
56. Зарождение экономической теории

57. Истоки возникновения классической экономической теории

58. История экономических теорий

59. Макроэкономика как составная часть экономической теории

60. Методы познания экономической теории

61. Общая характеристика экономической теории

62. Общее представление о значении и состоянии экономической теории в современном мире

63. Основы экономических теорий

64. Основы экономической теории

Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло

65. Основы экономической теории

66. Основы экономической теории

67. Поведенческая экономическая теория

68. Предмет экономической теории

69. Предмет экономической теории

70. Роль ресурсов в экономической теории
71. Современные экономические теории
72. Сущность экономической теории. Понятие собственности

73. Экономическая теория

74. Экономическая теория

75. Экономическая теория

76. Экономическая теория

77. Экономическая теория

78. Экономическая теория

79. Экономическая теория

80. Экономическая теория

Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

81. Экономическая теория (макроэкономика)

82. Экономическая теория в системе экономических наук

83. Экономическая теория и экономический анализ

84. Экономическая теория как наука

85. Экономическая теория как наука

86. Экономическая теория прав собственности Д.К. Гелбрейта и Р. Коуза
87. Экономическая теория: предмет, методы и этапы развития
88. Экономические категории, законы, функции, значение экономической теории и ее место в системе социально-гуманитарных наук

89. Экономическая теория Д. Рикардо

90. Теория экономического анализа (Шпаргалки)

91. Экономическая свобода и теория международной торговли А. Смита

92. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

93. ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

94. Теория экономического анализа (шпаргалка)

95. Методы запоминания экономических и юридических статей, правил, определений, теорем

96. Теория экономического развития

Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления

97. Теория экономического роста

98. Экономическая свобода и теория международной торговли

99. Применение теории нечетких множеств в оценке экономической эффективности и риска инвестиционных проектов в условиях неопределенности


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.