Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Трофімова Тетяна Сергіївна УДК 615.22 615.274: 616.127 – 092.9 – 02 : 615.33.099 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТІОТРИАЗОЛІНУ ЗА УМОВ ДОКСОРУБІЦИНОВОЇ КАРДІОМІОПАТІЇ 14.03.05 – фармакологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Одеса – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ. Науковий керівник: член-кореспондент НАН і АМН України, доктор медичних наук, професор Чекман Іван Сергійович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ, завідувач кафедри фармакології з курсом клінічної фармакології Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Сотнікова Олена Петрівна, Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України, м. Одеса, завідувач лабораторії фармакології та тканинної терапії; доктор медичних наук, професор Піняжко Олег Романович, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, м. Львів, завідувач кафедри фармакології. Захист відбудеться 09.04.2008 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.600.01 при Одеському державному медичному університеті МОЗ України (65082, м. Одеса, пров. Валіховський, 2). З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Одеського державного медичного університету МОЗ України (65082, м. Одеса, пров. Валіховський, 3). Автореферат розісланий 07.03.2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, к. мед. н., доцентВ.В. Годован ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Протипухлинні антибіотики із групи антрациклінів (доксорубіцин, даунорубіцин, епірубіцин та ін.) широко застосовують для лікування гемобластозів та інших злоякісних новоутворень. Однак терапія цими препаратами супроводжується розвитком багатьох ускладнень, в тому числі і кардіальних. Клінічний досвід свідчить, що доксорубіцин є одним з найбільш активних і широко застосовуваних антрациклінових антибіотиків (Лосєва М.П., 2000; Шарикіна Н.І., 2004; Исмаил-Заде Р.С., 2005; Berry G.І. e al., 2005; Dale E.C. e al., 2006). Особливості хімічної будови, фармакокінетики, фармакодинаміки доксорубіцину зумовлюють виражену кардіотоксичність, яка призводить до розвитку дилятаційної кардіоміопатії, що вимагає відміни препарату ще до досягнення оптимального клінічного ефекту (Коваленко В.М., 2002; Ber і chard І.P. e al., 2003; Калінкіна Н.В., 2004; Dudka І., 2006). Для попередження токсичного впливу антрациклінів на міокард застосовується дексразоксан (кардіоксан). Однак, останніми роками встановлені побічні ефекти препарату: апоптогенна дія на кардіоміоцити, мієлотоксичність, що значно обмежує його застосування (Sromova . e al., 2002). Кардіотоксична дія властива також препаратам, що містять фтор: фторвміщуючі цитостатики, натрію фторид, фторвмісні глюкокортикоїди. Засоби для запобігання кардіотоксичному впливу останніх не розроблені і в клініці відсутні (Kolarіc K. e al., 1995; Head K. e al., 2001; Коваленко В.М

. та ін., 2002). Обмежена можливість лікування цих патологічних станів обґрунтовує необхідність пошуку та впровадження ефективних та безпечних медикаментів для попередження їх виникнення. В цьому плані особливу увагу привертає метаболітний препарат тіотриазолін. Як представник групи метаболітних препаратів, завдяки наявності в хімічній структурі сірки, тріазолового кільця й метильної групи тіотриазолін має широкий спектр фармакологічної активності, що є особливо важливим для клінічного застосування. Унікальні фармакологічні властивості, безпечність при застосуванні, зручні лікарські форми обумовили широке застосування препарату в медичній практиці (Сапегин И.А., 2000; Бибик О.Ю., 2002; Степанюк Г.І., 2002; Тереховський А.І., 2003; Мазур І.А. і співавт., 2005; Чекман І.С., 2007). Встановлення нових аспектів фармакодинаміки тіотриазоліну по попередженню кардіотоксичності доксорубіцину є актуальним і обґрунтовує доцільність проведення даного дослідження, яке має теоретичне і практичне значення. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом НДР МОЗ України, яка виконується кафедрою фармакології з курсом клінічної фармакології Національного медичного університету (НМУ) імені О.О. Богомольця за темою: “Вивчення кардіопротекторної дії лікарських засобів за умов токсичного ураження міокарда” (№ державної реєстрації 01.03 U005667). Дисертант є співвиконавцем цієї теми. Мета і завдання дослідження. Метою роботи є експеримен­тальне обґрунтування доцільності застосування тіотриазоліну для попередження токсичних уражень міокарда, викликаних доксорубіцином та натрію фторидом. Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання: Дослідити антитоксичні властивості тіотриазоліну при гострій токсичності доксорубіцину та натрію фториду в експериментах на білих мишах. Вивчити вплив тіотриазоліну на показники кардіо- та систем­ної гемодинаміки у кролів за умов моделювання доксорубіцинової кардіоміопатії та при фторидній інтоксикації. Дослідити вплив тіотриазоліну на основні показники ліпідного обміну та антиоксидантного захисту міокарда та печінки щурів за умов моделювання доксорубіцинової кардіоміопатії. Проаналізувати вплив тіотриазоліну на жирнокислотний склад ліпідів печінки та міокарда щурів з доксорубіциновою кардіоміопатією. Вивчити дію тіотриазоліну на біохімічні показники енергетичного обміну міокарда щурів. Оцінити морфологічні та гістохімічні показники тканин серця у щурів із досліджуваною патологією та при застосуванні тіотриазоліну. Об’єкт дослідження: лікувально-профілактична ефективність метаболітних препаратів за умов токсичного ураження міокарда. Предмет дослідження: кардіопротекторні ефекти тіотриазоліну при моделюванні доксорубіцинової кардіоміопатії та фторидної інтоксикації. Методи дослідження: фармакологічні, токсикологічні, біохімічні, фізіологічні, морфологічні, гістохімічні та статистичні. Наукова новизна одержаних результатів. Вперше встановлена захисна дія тіотриазоліну за умов доксорубіцинової і фторидної інтоксикації, що проявляється дозозалежним зменшенням токсичності даних препаратів.

Вперше досліджено захисний вплив тіотриазоліну на стан кардіо- та системної гемодинаміки у кролів з доксорубіциновою кардіоміопатією та фторидною інтоксикацією. Показано, що за умов доксорубіцинової кардіоміопатії вірогідно зменшується максимальний тиск в лівому шлуночку, робочий індекс лівого шлуночка та робочий ударний індекс лівого шлуночка, системний артеріальний тиск. Встановлений виражений протекторний вплив тіотриазоліну на показники скоротливої активності міокарда; препарат запобігає зниженню показників кардіо- та системної гемодинаміки. Вперше отримані результати щодо антигіпоксантних властивостей тіотриазоліну за умов модельованої патології. Препарат корегує дисбаланс в системі АТФ–АДФ–АМФ, нормалізує рівень ніко­тинамідних коферментів, що свідчить про позитивний вплив на процеси енергозабезпечення міокарда за умов токсичної дії доксорубіцину. Вперше з’ясовано, що провідним у механізмах кардіотропної дії тіотриа­золіну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії є антиоксидантний та антитоксичний ефекти. Медикамент гальмує надмірне утворення продуктів пероксидного окислення ліпідів (спонтанний та ферментативнозалежний вміст малонового диальдегіду) у патологічно змінених тканинах серця й печінки щурів, проявляє індукуючий вплив на систему антиоксидантного захисту (активність супероксиддисмутази та каталази), тим самим захищає структурно-функціональну цілісність біомембран клітин, а також проявляє антитоксичну дію. Вперше показано, що мембранопротекторна дія тіотриазоліну є взаємопов’язаною зі структурою поліненасичених жирних кислот. Тіотриазолін при курсовому застосуванні нормалізує рівень ПНЖК і співвідношення насичених і ненасичених жирних кислот як у ліпідах тканин печінки, так і у ліпідах тканин серця щурів з доксорубіциновою кардіоміопатією, забезпечуючи стабільність клітинних мембран за умов оксидантного стресу. Вперше встановлений протекторний вплив медикаменту на морфологічну і гістохімічну структуру міокарда при доксорубіциновій кардіоміопатії: профілактичне введення тіотриазоліну зменшує ступінь енергетичних і структурних порушень кардіоміоцитів. Новизна роботи підтверджена патентом України №78551 від 29.09.04 р. “Спосіб корекції доксорубіцинової кардіоміопатії тіотриазоліном” та патентом РФ №2285532 від 28.10.04 р. “Способ коррекции токсических поражений, вызванных доксорубицином”. Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані розкривають нові аспекти фармакодинаміки тіотриазоліну і є експери­мен­тальним обґрунтуванням доцільності клінічного застосування тіо­триа­золіну для попередження розвитку доксорубіцинової кардіоміопатії. Результати дисертаційної роботи впроваджені в учбовий процес кафедри фармакології Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, кафедри фармакології з курсом клінічної фармакології Івано-Франківського державного медичного університету, кафедри фармакології Дніпропетровської державної медичної академії, кафедри фармакології Луганського Державного медичного університету. Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана здобувачем самостійно.

Це мркування виводить нас на нший сюжет: як вдбувався процес, що дстав назву «нацонального вдродження», якими були специфчн риси укранського варанта цього процесу, зрештою, чи  правомрною ця назва? «Нацональне вдродження» чи нацотворення? Як ми вже зясували у попереднх нарисах, термн «нацональне вдродження»  деологчним винаходом XIX ст., надзвичайно популярним серед нтелектуальних елт так званих «несторичних» нацй. У самй назв цього термна мститься основна дея: десь в сторичному час снувала наця, яка внаслдок несприятливих сторичних умов занепала  прагне «вдродитися». Оскльки у XIXXX ст. саме нтелектуальн елти були мозком чи й нердко безпосереднми органзаторами «нацональних вдроджень», а науков дослдження були невдмною частиною вдповдних деологчних конструкцй того часу, цей термн цлком природно стаблзувався в арсенал суспльствознавства й дстав права наукового. У нього навть зявилися вдповдники: нод йдеться, наприклад, про «пробудження нацй» хтось вдало назвав це явище «синдромом сплячо красун»

1. Методи наукових і експериментальних досліджень

2. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

3. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

4. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

5. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

6. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу
7. Дослідження харчування
8. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

9. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

10. Про методи дослідження малих річок

11. Спектральні наземні дослідження

12. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

13. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

14. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

15. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

16. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

Пупс "Baby Love Nursery".
Пупс изготовлен с хорошей степенью детализации, порадует ребенка наличием дополнительных аксессуаров, позволяющими создать реалистичную
369 руб
Раздел: Классические пупсы (без пола)
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы

17. Методи та етапи статистичного дослідження

18. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

19. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

20. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

21. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

22. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.
23. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень
24. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

25. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

26. Дослідження методів чисельного інтегрування

27. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

28. Дослідження чисельних методів інтегрування

29. Історіографія досліджень голодомору

30. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

31. Палеонтологічні дослідження

32. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции
Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки

33. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

34. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

35. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

36. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

37. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

38. Використання Internet у маркетингових дослідженнях
39. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки
40. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

41. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

42. Маркетингові дослідження

43. Маркетингові дослідження діяльності фірми

44. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

45. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

46. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

47. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

48. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы
Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки

49. Дослідження асортименту пральних машин

50. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

51. Дослідження поведінки споживачів

52. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

53. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

54. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)
55. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків
56. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

57. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

58. Методи психофізіологічних досліджень

59. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

60. Променеве дослідження молочної залози

61. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

62. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

63. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

64. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики
Сахарница с ложкой "Mayer & Boch", 450 мл.
Оригинальная сахарница MAYER&BOCH выполнена из высококачественного стекла и нержавеющей стали. Данная модель отличается современным
655 руб
Раздел: Сахарницы

65. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

66. Дослідження аспектів управління якістю продукції

67. Дослідження мотивації на досягнення

68. Методи дослідження затрат робочого часу

69. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

70. Методи тестування у дидактичних дослідженнях
71. Методологія науково-педагогічного дослідження
72. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

73. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

74. Технології навчання як дослідження

75. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

76. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

77. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

78. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

79. Предмет дослідження соціальної психології

80. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее
Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

81. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

82. Дослідження тривожності п’ятикласників

83. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

84. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

85. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

86. Педагогічний експеримент як метод дослідження
87. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту
88. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

89. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

90. Програма соціологічного дослідження

91. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

92. Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток

93. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

94. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

95. Дослідження фототранзистора

96. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

98. Прогностичні дослідження маїбутнього

99. Методологічні основи наукових досліджень


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.