Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ПЛАНВСТУП3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА5 1.1 Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні5 1.2 Законодавча база та державне регулювання інноваційної діяльності в Україні11 1.3 Концептуальні підходи до законодавчого регулювання інноваційної політики в Україні16 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА26 2.1 Характеристика досліджуваної організації26 2.2 Питання законодавчої бази діяльності технопарків28 2.3 Аналіз законодавчої неврегульованості діяльності технопарку „Інститут монокристалів”31 ВИСНОВОК36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ39 ВСТУП Перехід до ринкової економіки збільшив значення активізації інноваційної діяльності, проблем формування інноваційного потенціалу країни, що дозволяє реорганізувати економіку, прискорено розвивати наукомістке виробництво, що повинно стати найважливішим фактором виходу з економічної кризи і забезпечення умов для економічного росту. Між економічними відносинами, що існують у процесі здійснення інноваційної діяльності, мірами їхнього господарського регулювання і самими інноваційними процесами у національній економіці існують складні взаємозв'язки. Це об'єктивно вимагає теоретичного аналізу сутності і тенденцій розвитку інноваційної діяльності. Відсутність таких досліджень є однією з причин неможливості сформувати раціональний механізм стимулювання інноваційної діяльності і відставання українського виробничого потенціалу від аналогічних потенціалів інших країн. Особливу значимість для нашої країни має творче використання досвіду розвинених країн по реалізації мір державної підтримки інноваційних процесів в економіці, що дозволить сформувати діючу вітчизняну систему стимулювання інноваційної діяльності. Актуальність дослідження даних питань зростає в зв'язку з тим, що українська економіка прагне до гідного й органічного входження у світове співтовариство. Подолання відставання практично у всіх галузях і виробництвах припускає посилення інноваційного характеру підприємницької діяльності, формування особливої інноваційної сфери, та законодавчого її регулювання. Усе вище сказане визначає практичну і теоретичну значимість проблеми, а, отже, і актуальність даного дослідження. Дослідженням практичних і теоретичних проблем здійснення інноваційної діяльності займалися багато вітчизняних фахівців-теоретиків (Т.У.Буніч, П.Н.Завлін, А.С.Кулагін, Л.И.Леонтьєв, А.Ю.Юданов та ін.). Закордонні дослідники В.Беренс, Р.Друккер, Д.Кларк, Р.Портер, Й.Шумпетер й ін. розвили сучасну теорію економічних відносин, які відображають інноваційний характер підприємництва у виробничій сфері. Однак велика частина робіт цих учених носить переважно загальнотеоретичний характер чи присвячена рішенню окремих аспектів проблем. Основна мета даної курсової роботи полягає у дослідженні особливостей законодавчого регулювання інноваційної діяльності в Україні. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: дослідити сутність поняття інновації; проаналізувати стан інноваційної діяльності в Україні; розглянути особливості законодавчого регулювання інноваційної діяльності; на прикладі діючого підприємства, що впроваджує інноваційні проекті розглянути проблеми законодавчого регулювання в цій галузі.

Практична значимість курсової роботи полягає у дослідженні особливостей функціонування інноваційного механізму в Україні та аналізу проблем його законодавчого регламентування. Предметом курсової роботи є методико-організаційні підходи до дослідження регламентації інноваційної діяльності в Україні. Об’єктом дослідження виступає законодавче регулювання інноваційної діяльності в Україні. Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначають мета, завдання, практична значимість, предмет та об’єкт дослідження. Основна частина присвячена аналізу поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати курсової роботи. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1.1 Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні В умовах трансформації економіки України науково-технічний прогрес, стрижнем якого є інноваційна діяльність, перетворюється на вирішальний фактор соціально-економічного розвитку і відіграє провідну роль у вирішенні економічних, екологічних, соціальних та культурних завдань. Недооцінювання його загрожує швидкою втратою позицій на світовому ринку, спадом виробництва, банкрутством підприємств та переходом виробничих проблем в соціально-економічні й політичні. Проте, незважаючи на загальновизнану думку про соціальну роль інноваційної діяльності в забезпеченні зростання випуску продукції та продуктивності праці, майже в усіх регіонах і галузях нашої країни, як показали результати аналізу, відстежується тенденція її поступового зниження. Найгіршим є те, що негативних змін зазнали і базові підприємства промисловості. Дослідження інноваційної діяльності промислових підприємств України 1993-2004 р. Свідчать, що темпи росту основних показників підприємств всіх форм власності мають стійку тенденцію до зниження майже за всіма регіонами та галузями промисловості. Про незадовільний стан інноваційної діяльності зокрема таких базових вітчизняних підприємств, як машинобудівні, свідчать такі її критерії : 1) зменшення витрат на науку та науково-технічні вироби, в т.ч. за рахунок держбюджету, що погіршує матеріально-технічне забезпечення науки, призводить до старіння наукового устаткування та обладнання, а також негативно позначається на кількісному та якісному віковому складі фахівців, які виконували науково-технічні розробки. Скорочується їх чисельність через еміграцію в інші країни з більш привабливими й сприятливими умовами праці та перехід талановитої молоді до краще оплачуваних сфер діяльності, результатом чого стає втрата фахівців інноваційно-репродукційного віку; 2) рівень експортабельності та конкурентоспроможності товарів та послуг залишається низьким – тенденцію скорочення має рівень експорту оновленої продукції від 4% в 1998 році до 1,48% в 2004 році, причому незначною є питома вага поставленої на експорт ліцензійної продукції, велика частка якої надходить в країни СНД і не знаходить достатнього попиту в країнах близького та далекого зарубіжжя. Понад 70% підприємств, що освоїли нову техніку, реалізували її на внутрішньому ринку; 3) обсяги оновленої продукції машинобудування характеризуються тенденцією скорочення.

Разом з тим частка принципово нової продукції машинобудування має мінливий характер (2004 р. – 3,1%; 2003 р. – 3,3%; 2002 р. – 9,5%; 2001 р. – 1,8%; 2000 р. – 4,9%), що доводить розуміння керівниками підприємств важливості й ролі нововведень в системі господарського механізму, а також намагання застосувати її переваги у виробництві, але неспроможність щодо її ефективного здійснення; 4) система сертифікації в Україні діє як засіб захисту споживача від неякісної продукції, але не забезпечує конкурентоспроможність товарів на світовому ринку, що свідчить про недостатній рівень якості . Отже, інноваційна діяльність підприємств України в період реформування економіки зазнала негативних змін, які обумовлені впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. До числа зовнішніх факторів слід віднести: економічні (системна криза в державі, інфляція, великі норми оподаткування, розрив економічних зв’язків, відсутність державного фінансування); політичні (нестабільність, несвоєчасність, а інколи і нездатність уряду проводити реформи й приймати відповідні нормативні акти); юридичні (недосконалість законодавчої бази, відсутність необхідних й дійових правових і нормативних актів стосовно регулювання інноваційної діяльності); науково-технічні (недосконалість науково-технічної політики держави, недостатність досвіду з питання купівлі-продажу ліцензій, несприятливий інноваційно-інвестиційний клімат, відсутність ефективної системи заохочення вітчизняного науковця та винахідника); соціальні (низький рівень життя, тенденція до зниження чисельності населення, відплив кадрів, старіння нації, зниження рівня кваліфікації через еміграцію фахівців до інших країн та перехід до більш перспективних сфер, що надають можливість вищого заробітку). До внутрішніх факторів, які вплинули на інноваційну діяльність, слід віднести: скорочення показників зняття з виробництва застарілих видів техніки, введення в дію механізованих та автоматизованих ліній, недостатній обсяг проведених маркетингових досліджень, відсутність належного заохочення винахідника і раціоналізатора, низький рівень інноваційної культури тощо. Це – наслідок недосконалості та відсутності ефективної системи стимулювання інноваційної діяльності підприємства взагалі. В таблиці 1.1 наведено аналіз основних джерел, які було використано при підготовці даної курсової роботи. Таблиця 1.1 Аналіз джерел, використаних при підготовці курсової роботи № п/п Джерело Про що йдеться 1 Андрощук Г. Державна інноваційна політика // Інтелектуальна власність.-2004.-№1.-С.37-40 В статті досліджуються особливості державного регулювання інноваційного процесу в Україні. Проаналізовано стан сучасної інноваційної діяльності в Україні та наведено рекомендації щодо оптимізації інноваційного механізму. 2 Андрощук Г. Раціоналізаторська діяльність за кордоном // Інтелектуальна власність. – 2003. – № 4. – с. 29-34. Автор досліджує особливості раціоналізаторської діяльності в таких країнах як США, Японія, Німеччина та Великобританія. Розглянуто питання державної підтримки інноваційної діяльності в цих країнах. 3 Бондар О.В. Актуальні аспекти управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств в період трансформації економіки України // Регіональні перспективи.

Статті названого законопроекту визначали порядок оплати витрат тим, хто засіяв плантації цукрових буряків, та за обробіток і вартість насіння. Спірні питання мала визначити окрема комісія. На зростання суспільної напруги істотно впливав розгул спекуляції. Питання забезпечення міського населення України продуктами харчування та боротьби зі спекуляцією стали в центрі уваги з’їзду представників Державного хлібного бюро, який проходив у Києві 12–13 червня 1918р. На ньому були ухвалені рекомендації уряду Української держави, які включали в себе такі положення: “1. Зберегти тверді ціни на хліб; 2. В першу чергу забезпечити хлібом великі міста; 3. Посилити боротьбу із спекуляцією; 4. До хлібної справи залучити місцеві біржі; 5. Заохотити селян продавати хліб державним органам. Надавати їм для цих потреб сільськогосподарську техніку та паливо; 6. Обмежити право німецьких військ самостійно закуповувати хліб”[572]. Рада міністрів підтримала ці рекомендації і почала впроваджувати їх у життя. У червні 1918 р. міністерство продовольчих справ затвердило сталі ціни на жито, ячмінь, пшеницю, овес, просо, горох, квасолю, кукурудзу та крупи з них

1. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

2. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

3. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

4. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

5. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

6. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання
7. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності
8. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

9. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

10. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

11. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

12. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

13. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

14. Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

15. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

16. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные

17. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

18. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

19. Удосконалення інноваційної діяльності за рахунок мотивації праці

20. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності

21. Фінансова підтримка інноваційної діяльності

22. Державне регулювання інноваційної діяльності
23. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
24. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

25. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

26. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

27. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

28. Національний банк України та особливості його функціонування

29. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

30. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

31. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі

32. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры
Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

34. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

35. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

36. Принципи розробки та оцінки державної політики України

37. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

38. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років
39. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.
40. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

41. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

42. Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї

43. Напрями співробітництва України та Угорщини

44. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

45. Україна та інтеграційні процеси

46. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

47. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

48. Політичні партії в Україні та їх основні типи

Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

50. Система митних органів України та їх повноваження

51. Альтернативні джерела енергії в Україні та можливості їх використання в Україні

52. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

53. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

54. Експортний потенціал України та її регіонів
55. Інфляція в Україні та її особливості
56. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

57. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

58. Агресивна поведінка та самооцінка підлітка

59. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

60. Екологія та поведінка плазунів

61. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

62. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

63. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

64. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (бутылочный).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1586 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Фоторамка на 11 фотографий С31-021 Alparaisa "Family", коричневый, 47x53,5 см.
Размеры рамки: 47x53,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (7 штук). Фоторамка-коллаж для 11-ти фотографий. Материал:
868 руб
Раздел: Мультирамки

65. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії

66. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

67. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

68. Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

69. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

70. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")
71. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)
72. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

73. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

74. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

75. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

76. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

77. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

78. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

79. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

80. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры
Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

81. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

82. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

83. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

84. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

85. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

86. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці
87. Історичні передумови становлення екскурсійної та туристської діяльності
88. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

89. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

90. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

91. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

92. Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні

93. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

94. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

95. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

96. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Кружка "Лучшая Мама в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Умные кубики. Уши, лапы и хвосты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Уши, лапы и хвосты» — это универсальный набор для развития дошкольника. Выполняя игровые задания, ребёнок учится
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

97. Виникнення та формування українського етносу

98. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

99. Походження людини та її поява на території України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.