Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Правові аспекти біологічної безпеки при поводженні з генетично-модифікованими організмами

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Реферат: Правові аспекти біологічної безпеки при поводженні з генетично-модифікованими організмами ПЛАНВступ Правові аспекти біологічної безпеки при поводженні з генетично-модифікованими організмами Висновок Література ВступУ сучасних умовах науково-технічного прогресу, поширення новітніх технологій, а також сфер їх застосування невід’ємною складовою екологічної безпеки стає біологічна безпека при поводженні з генетично-модифікованими організмами. В аспекті її правової регламентації слід ураховувати, що: а) забезпечення біологічної безпеки можливе за умови застосування системи правових, організаційно-управлінських, технічних та інших засобів, що запобігає виникненню небезпечних для здоров’я людини та довкілля наслідків генно-інженерних маніпуляцій; б) досягнення біобезпеки має здійснюватись із дотриманням принципу застереження, зумовленого відсутністю науково обгрунтованих даних щодо міри можливої небезпеки генетично-модифікованих організмів для біорізноманіття і здоров’я людини, та принципу запобігання заподіянню екологічної шкоди; в) біобезпека допускає наявність прийнятного рівня ризику при здійсненні генетично-інженерної діяльності; г) забезпечення біобезпеки зумовлює необхідність вироблення, прийняття та дотримання спеціальних правил і нормативів оцінки та управління ризиком тощо. Біологічну безпеку у сфері здійснення генетично-інженерної діяльності можна розглядати як стан, за якого здійснюється запобігання виникненню небезпечних для здоров’я людини та навколишнього природного середовища наслідків використання генетично-модифікованих організмів, що зумовлено відсутністю недопустимого ризику. Досягнення такого стану можливе за умови чіткого нормативного визначення правил проведення досліджень генетично-модифікованих організмів, порядку їх використання у закритих та відкритих системах, а також запровадження контролю за їх виконанням, визначення оптимальних рівнів допустимих ризиків, пов’язаних зі здійсненням генетично-інженерної діяльності. Правові аспекти біологічної безпеки при поводженні з генетично-модифікованими організмамиАналіз поняття біобезпеки тісно пов’язаний із проблемою її забезпечення. Досягнення певної мети (в даному випадку - запобігання можливому негативному впливу генетично-модифікованих організмів на довкілля та людський організм) можливе шляхом застосування певної сукупності засобів різнопланового характеру, що реалізуються здійсненням відповідних заходів. Вибір конкретних засобів та процедури їх втілення в життя залежить від того, що потрібно отримати, яка кінцева мета такої діяльності, а також від особливостей об’єктів (суб’єктів), щодо яких ці засоби застосовуються. Мета правового регулювання генетично-інженерної галузі в частині забезпечення її біобезпеки є зрозумілою - захист довкілля та людини від можливих небезпечних наслідків такої діяльності шляхом її належного впорядкування. При цьому необхідно виділити та врахувати особливості розвитку і функціонування цієї галузі, які підлягають правовому регулюванню, а отже, мають бути закріплені та впорядковані за допомогою правових норм.

Генетично-модифіковані організми та продукція з їх вмістом є результатом застосування методів генної інженерії - одного із напрямів новітніх біотехнологій, який, починаючи з 70-х років минулого століття і до сьогодні, інтенсивно розвивається. Сам термін &quo ;генна інженерія&quo ; було запроваджено Нобелівським лауреатом Е. Тейтумом ще у 1963 р. Фактичне ж її виникнення умовно відносять до 1972 p., коли в результаті роботи групи мікробіологів на чолі з Бергом була створена перша рекомбінантна молекула ДНК. Досягнення в галузі біотехнології відкривають широкі перспективи і знаходять своє застосування сьогодні у медицині, виробництві фармацевтичних препаратів, сільському господарстві, харчовій промисловості, зберіганні продуктів, запобіганні захворюваності тварин, переробці сміття, біологічному відновленні або очищенні довкілля тощо. Але переміщення продуктів генної інженерії за межі лабораторій і поширення їх у найрізноманітніших сферах людського життя сприймається досить неоднозначно як вченими, так і широкою громадськістю. Зумовлено це різними причинами, передусім відсутністю науково доведеного факту безпечності застосування генетично-модифікованих організмів для людини та довкілля. Тобто використання досягнень генної інженерії, з одного боку, надає людині значні можливості як у науково-дослідній, так і у прикладній сферах, з іншого - пов’язане із певним ризиком. Тому на даному етапі необхідним є забезпечення запобігання потенційним негативним наслідкам (у тому числі віддаленим у часі) здійснення генетично-інженерної діяльності. Важлива роль у цьому процесі належить засобам правового регулювання відповідної сфери суспільних відносин. Саме тому протягом останніх десятиліть в екологічному праві (насамперед міжнародному) в рамках інституту правового забезпечення збереження біологічного різноманіття розвивається новий напрям - правове регулювання забезпечення біобезпеки при поводженні з генетично-модифікованими організмами. Регулювання питань забезпечення біобезпеки у генно-інженерній галузі на міжнародному рівні здійснюється передусім у рамках природоохоронної діяльності ООН, а також у межах регіональних міждержавних утворень (наприклад, Європейський Союз). Відповідно положення міжнародних документів мають враховуватися при формуванні національного законодавства країн. Аналіз норм міжнародно-правових актів, які регулюють відносини у сфері поводження з генетично-модифікованими організмами, свідчить, що вони розроблені із урахуванням загальновизнаних положень та принципів екологічного права. Основні з цих принципів у загальному вигляді були сформовані ще у 1972 р. на Стокгольмській конференції з навколишнього середовища у відповідних деклараціях і надалі розвинені у Всесвітній стратегії розвитку (1980 p), Всесвітній хартії природи (1982 p), документах, розроблених Всесвітньою комісією з навколишнього середовища та розвитку (створена у 1987 p), Конференцією з навколишнього середовища та розвитку (1992 p., Ріо-де-Жанейро) та ін. Саме в них були сформульовані зобов’язальні засади збереження живої та іншої природи, які стали свого роду стратегічним дороговказом при формуванні нормативної бази, покликаної врегульовувати розвиток та впровадження у практику досягнень однієї з новітніх технологій - біотехнології та її складової - генної інженерії.

Головною думкою цих міжнародних документів є те, що природні ресурси Землі, включаючи повітря, фунти, флору і фауну, та особливо репрезентативні зразки природних екосистем, мають бути збережені на благо теперішніх та прийдешніх поколінь шляхом детального планування діяльності людини і управління нею в міру необхідності; при здійсненні людиною будь-якої діяльності не повинні порушуватися важливі екологічні процеси і системи підтримання життя, слід зберігати генетичне різноманіття та забезпечувати стале використання видів та екосистем. Особливе значення для регулювання відносин у сфері поводження з генетично-модифікованими організмами мають положення окремих документів, прийнятих у 1992 р. на Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку в Ріо-де-Жанейро. Серед них слід виділити Декларацію з навколишнього середовища та розвитку (Декларація Ріо) та Конвенцію про біологічне різноманіття. Зокрема, в ряді принципів Декларації Ріо говориться, що з метою захисту навколишнього природного середовища держави, відповідно до своїх можливостей, повинні широко використовувати принцип застосування заходів застереження. Тобто у разі існування небезпеки заподіяння серйозної або непоправної шкоди нестача повної наукової інформації не повинна бути причиною для відмови або відкладення проведення ефективних заходів щодо запобігання забрудненню довкілля, навіть якщо їх реалізація пов’язана зі значними матеріальними витратами (фактично на цьому принципі грунтується Протокол з біобезпеки, про який йтиметься далі). Важливу роль відіграє Конвенція про біологічне різноманіття, прийнята 5 червня 1992 р. та ратифікована Україною 29 листопада 1994 р. її метою є збереження та стале використання біологічного різноманіття, спільне отримання на справедливій та рівній основі вигод, пов’язаних із використанням генетичних ресурсів. Низка положень цієї конвенції стосується здійснення діяльності у сфері сучасної біотехнології, у тому числі генної інженерії. Зокрема, у ній визначається: доступ до генетичних ресурсів; передача біотехнологій; розподіл вигод, пов’язаних із використанням біотехнології; питання біобезпеки. У ст. 19 конвенції звертається увага на необхідність прийняття додаткового документа, який визначав би порядок безпечної передачі, використання та застосування генетично-модифікованих організмів, що є результатом біотехнології та здатні негативно впливати на збереження і стале використання біологічного різноманіття; умови міждержавного обміну наявною інформацією про правила використання таких організмів та порядок дотримання техніки безпеки при поводженні з ними, а також про потенційно можливий шкідливий вплив генетично-модифікованих організмів на довкілля тощо. Крім безпосередньої вказівки на необхідність прийняття спеціального документа, який регламентував би порядок поводження з генетично-модифікованими організмами, потреба у прийнятті такого роду нормативного акта пояснювалася цілою низкою причин. Серед них можна виділити такі взаємозумовлені обставини, як: швидкий розвиток та поширення сучасної біотехнології; надходження продуктів генної інженерії на світовий ринок товарів; ймовірність неконтрольованого вивільнення генетично-модифікованих організмів у довкілля; наявність потенційного ризику для здоров’я людини та навколишнього природного середовища при поводженні з генетично-модифікованими організмами та продукцією із вмістом генетично-модифікованих компонентів.

При этом тригон и секстиль считаются "гармоническими" и обозначаются синим цветом, оппозиция и квадратура - "напряженными" (красный), полусекстиль и квинконция - "сенситивными" (зеленый). Соединение может приобретать различный характер в зависимости от участвующих в нем планет. Чем точнее аспект, тем сильнее он действует. Границы, в которых аспект счит. действующим, наз. орбами (см.). Аспект может быть левым или правым. Из двух участвующих в аспекте планет та, абс. долгота которой меньше, чем у другой ("догоняющая"), составляет с этой другой ("убегающей") левый аспект, та же с нею - правый. Левые аспекты обычно сильнее (см. фас). Но если одна или обе планеты ретроградны, сильнее может оказаться правый аспект. Поскольку все аспекты представляют собой результат деления зодиакального круга (360 ) на некоторое число частей, количество возможных аспектов и их производных может быть сколь угодно велико. Названия аспектов указывают на способ их образования, а потому у разных авторов различны. В нашей книге рассматриваются, в частности: семиквинтквадрат 9 семиквиндециль 12 квартсекстиль 15 квартквинтиль 18 семинонагон 20 квартквадрат 22 30' квиндециль 24 семисептиль 25 42' 51,4" тредециль 27 42' ундециль 32 44' семиквинтиль 36 нонагон 40 семиквадрат 45 биквиндециль 48 септиль 51 25' 42,9" сескисемиквадрат 67 30' квинтиль 72 семиквинконс 75 сескисептиль 77 7' биновиль 80 кватриквиндециль 96 сескиновиль 100 сескиквадрат 135 биквинтиль 144 квинконция 150 трисептиль 154 20' кватриновиль 160 и др. Подробнее см.: - Подводный А. Аспекты. - Addey, John

1. Генетично модифіковані організми – міфи та реалії

2. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

3. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

4. Поняття біологічної зброї

5. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

6. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр
7. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження
8. Особливості перебігу остеопорозу у жінок з фізіологічною менопаузою та після тотальної оваріоектомії

9. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

10. Правові аспекти зовнішньоекономічних бартерних операцій

11. Основи менеджменту економічної безпеки в галузях народного господарства

12. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

13. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

14. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

15. Економіко-правові аспекти форфейтингу в Україні

16. Ядерна та радіаційна (радіоекологічна) безпека в системі екологічної безпеки

Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства

17. Теоретичні основи генно-модифікованих продуктів

18. Авторское право: юридический и бухгалтерский аспекты

19. Защита прав человека-международно- правовые аспекты

20. Антрополого-онтологическое обоснование прав человека в психологической теории права Л. И. Петражицкого: методологический аспект

21. Правила безпеки під час виконання окремих робіт в електроустановок загального призначення

22. Аграрне право - юридичні аспекти в Україні
23. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України
24. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

25. Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства

26. Основні теоретичні аспекти торгового права

27. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности

28. Сущность понятий "территория" и "признание" в аспекте международного права

29. Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"

30. Некоторые аспекты реализации гарантий прав иностранных инвесторов в Беларуси

31. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

32. Право на одержання екологічної інформації

Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы
Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее

33. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

34. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

35. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

36. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

37. Некоторые аспекты отравлений азотной кислотой и окислами азота при химических авариях

38. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей
39. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
40. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

41. Административное право

42. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

43. Административное право (шпаргалка)

44. Государственное и административное право (Контрольная)

45. Проблемы избирательного права современной России

46. Административное право

47. Предмет, метод, источники Административного права

48. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры

49. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

50. Административно-процессуальное право РФ

51. Природа и система административного права

52. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

53. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

54. Банковское право
55. Учебник по банковскому праву
56. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

57. Авторское право

58. Субъекты гражданского права

59. Защита авторских прав

60. Авторское право

61. Брачно-семейное право мусульман

62. Вещно-правовые способы защиты права собственности

63. Гражданское и семейное право

64. Гражданское право

Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

65. Гражданское право (Контрольная)

66. Гражданское право (Шпаргалка)

67. Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

68. Гражданское право РФ (шпаргалка)

69. Договорное право

70. Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)
71. Гражданское право
72. Засоби захисту права власностi

73. Значение срока в Гражданском праве

74. Наследственное право: завещание

75. Объекты Гражданского права

76. Ответственность в гражданском праве

77. Понятие гражданского права как отрасли права

78. Права ребенка

79. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

80. Право собственности на природные ресурсы

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки
Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки

81. Право: сделки

82. Пределы осуществления гражданских прав

83. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

84. Собственность и право собственности

85. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

86. Ценные бумаги как объекты гражданских прав
87. ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО
88. Юниты по Гражданскому праву

89. Юридические формы защиты прав потребителей

90. Наследственное правоприемство по Российскому гражданскому праву

91. Гражданское право (лекции)

92. Стороны в гражданском праве

93. Гражданское право (шпоры для гос экз)

94. Личные права и свободы человека России

95. Права человека, их закрепление в Конституции РФ

96. Шпоры по гражданскому праву (2003г.)

Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру
Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

97. Право собственности граждан

98. Гражданское право в системе права

99. Потребитель и его права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.