Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Моделювання уроків української мови в школах нового типу

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Курсова робота на тему: Моделювання уроків української мови в школах нового типу Вінниця-2003 Зміст Вступ. І. Проблема методів у навчанні мови: І. 1. Функції та структура методів; І. 2. Класифікація методів; 1. 3. Оптимальний вибір методу; 1. 4. Використання традиційних і нових методів; ІІ. Особливості уроку української мови в школах нового типу. Висновки. Література. Вступ Для формування люди­ни чільне місце належить мові. Вона найглибше про­низує свідомість підсвідомість людини та доносить величезну частку інформації про зовнішній світ. Через мову дитина усвідомлює своє „Я” і напов­нює його відповідним змістом. Тому на сучасному етапі розвитку школи особливого значення набуває оптимізація навчально-виховного процесу, що досягається поряд з удосконаленням змісту і форм навчання ефективним використанням на уроці як нових, так і традиційних методів роботи з учнями. Проте, незважаючи на актуальність проблеми, методи навчання не знайшли досі належного висвітлення у дидактиці та окремих методиках. Тут відповідно до сучасного розуміння підкреслено двоєдину спільну діяльність учителя і учнів у процесі навчання, яке включає в себе, з одного боку, викладання вчителя, і, з другого – учіння школярів. Для дальшого розвитку теорії і практики навчання багато важитиме розроблення ефективних методів, способів і прийомів учіння з урахуванням віку учнів і специфіки навчального предмета. Методи, а отже, прийоми та засоби навчання, які застосовуються в різних співвідношеннях (системі) і за допомогою яких розв’язуються певні дидактичні (навчальні, освітні) завдання кожного етапу уроку, становлять внутрішню його організацію, їм властиве постійне оновлення і вдосконалення у зв’язку із змінами в житті суспільства (науково-технічна революція, розвиток культури та освіти й ін.). Звідси велике значення має активізація навчальної діяльності учнів, розвиток у них творчого мислення, формування навичок самостійної роботи з підручником та іншими джерелами знань, вироб­лення вміння вчитися. Як же нині викладається українська мова в середній школі? Як потрібно її викладати? Чи можна зараз викладати мову держави так, як вчителі звикли це робити у недалекому минулому? Це різні запитання, і, отже, відповіді на них різні. Спробуємо, бодай стисло, розібратися, викласти свою точку зору. Підняті нами питання є надзвичайно актуальними на даний час. Теоретичне значення роботи в тому, що вона реферує все відоме про моделювання, структуру, методи, які застосовуються на уроках з української мови. Практичне значення: матеріали роботи можуть бути використані вчителями на уроках української мови, а також на заняттях-факультативах і засіданнях гуртка. Робота складається зі вступу, двох розділів (перший, в свою чергу, вміщує чотири підрозділи), висновків і літератури. І. Проблема методів у навчанні мови І. 1. Функції та структура методів Методам властиві певні функції. Зокрема, спонукальна функція виступає збудником внутрішнього інтересу до навчання, який формується за допомогою спеціальних прийомів, що викликають прагнення набувати знання.

Освітня, або навчальна, функція методів спрямована на успішне засвоєння учнями знань та оволодіння практичними вміннями і навичками. Невідривна від освітньої функції і властива кожному методові, виховна функція сприяє формуванню у школярів світогляду, переконань, виробленню звички наполегливо працювати на уроці. Тісно пов’язана з іншими, яку, власне, виконують усі методи, знаходить свій вияв у застосуванні евристичних запитань, пізнавальних задач і проблемних завдань, завдяки чому забезпечується розумовий розвиток учнів . Нарешті, контрольно-корекційна функція полягає в перевірці і виправ­ленні недоліків у знаннях, уміннях і навичках школярів. Кожний метод має свою внутрішню структуру, складається з окремих прийомів, що виступають як його частини і спрямовані на розв’язання часткових дидактичних завдань. Такими в навчанні мови є порівняння, самостійний аналіз тексту, конструювання речень, складання плану відповіді, взаємоперевірка робіт учнями і т. ін . Співвідношення методу і прийому міняються залежно від ряду факторів. Зокрема, розповідь, будучи методом навчання, може застосовуватися як прийом. У методі бесіди, коли становить окремі (короткі) зв’язні пояснення вчителем матеріалу уроку. Бесіда (метод) часом використовується як прийом у розповіді вчителя. Спостереження над мовою можуть бути методом навчання, а за певних умов – і прийомом у методі вправ. І. 2. Класифікація методів Найменше розроблене в проблемі методів питання про наукову їх класифікацію. Щодо цього у педагогів і методистів немає єдиного підходу. Одні з них визначають методи за характером пізнавальної діяльності учнів, інші – за джерелами знань, ще інші – за дидактичною метою і т. д. Зокрема, М. М. Скаткін та І. Я. Лернер при класифікації методів навчання враховують характер пізнавальної діяльності учнів, беручи за основу різний її рівень. Відповідно до цього виділяються такі методи: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий і дослідницький . Ця класифікація при всіх її позитивних якостях має і недоліки, оскільки в ній по суті не враховуються способи керування процесом пізнання, взаємозумовлена діяльність учителя і учнів на уроці. Багато педагогів (Є. Я. Голант, С. Г. Шаповаленко, І. Т. Огород­ников, М. А. Сорокін, А. М. Алексюк та ін.) методи навчання розріз­няють за джерелом одержання учнями знань: словесні, наочні, прак­тичні . До словесних методів вони відносять пояснення, розповідь, лек­цію і бесіду вчителя, при використанні їх джерелом пізнання є слово. Наочні методи – це демонстрація вчителем і спостереження учнями предметів, явищ, процесів тощо. Практичні методи пов’язані з проведен­ням лабораторних і вимірних робіт, формуванням трудових умінь і на­вичок, написанням творів, доповідей, виконанням вправ і т. ін. У викла­данні української мови класифікація методів за джерелом знань може бути використана лише частково. Адже на уроках мови учень черпає знання і набуває мовні вміння і навички головним чином з розповідей і пояснень учителя, з підручника та внаслідок виконання практичних завдань і вправ.

За джерелом одержання знань класифікує методи і Л. П. Федоренко. Таким, на її думку, є, по-перше, теоретичний матеріал підручни­ка (служить для засвоєння науки про мову – понять, правил), по-друге, дидактичний мовний матеріал (джерело знань і навичок прак­тичного володіння мовленням), по-третє, живе мовлення (сприймаєть­ся дітьми у процесі спілкування з учителями). Звідси – своєрідна, не схожа на інші класифікація: методи теоретичного вивчення мови (бесіда, повідомлення вчителя, читання підручника), методи теоретико-практичного вивчення мови та оволодіння мовленням (різні види мовного розбору), методи практичного засвоєння мови (розповідь, опис, роздум за зразком, редагування, перекази і твори) . З Л. П. Федоренко солідаризуються автори «Методики викладання української мови в се­редній школі», виділяючи, щоправда, лише дві групи мето­дів – теоретичного і теоретико-практичного вивчення. При класифікації методів навчання за дидактичною метою або згідно з трохи іншим підходом – відповідно до етапів навчання – виділяються: а) методи, що використовуються лише для повідомлення (сприймання) нових знань (пояснення, розповідь, бесіда, шкільна лек­ція); б) методи, застосовувані як на початковому етапі осмислення нових знань, так і для закріплення їх (бесіда, демонстрування, робота з підручником, лабораторний метод і експеримент, вправи і методи повторення); в) методи перевірки і оцінки знань учнів. Головний недо­лік такого поділу полягає в тому, що ряд методів, віднесених до певної групи (наприклад, бесіда та ін.), використовуються на різних етапах навчання. І. Р. Палей, класифікуючи методи навчання української мови залежно від його етапів, виділяє методи повідомлення знань (евристичний, догматичний, аналітико-синтетичний); закріплення і вироблення нави­чок (списування, граматичний розбір, диктант, коментоване письмо, робота над помилками, самостійні письмові роботи); обліку і контролю (перевірні завдання і вправи різних видів) . Тим часом у педагогіч­ному процесі далеко не завжди можна провести чітку межу між етапа­ми навчання, оскільки вони виступають на уроці головним чином не ізольовано, а в різних відношеннях і комбінаціях. Неправомірним, на нашу думку, є також віднесення до того чи іншого методу навчання певних робіт і вправ з мови. Найбільш прийнятною для викладання української мови та й, мабуть, інших предметів видається класифікація методів за способом взаємодії вчителя і учнів на уроці, що відповідає характеро­ві навчального процесу в сучасній школі. Ці способи можуть бути різними: учитель викладає (розповідає, пояснює) матеріал – учні слу­хають; учитель і учні обмінюються думками з теми, що вивчається,завдяки чому доходять потрібних висновків та узагальнень, формулюють визначення, правила; учитель організовує спостереження школярів над виучуванимимовними фактами і явищами з наступним колективним обговоренням; учні під керівництвом учителя самостійно здобувають знанняза підручником та іншими джерелами; учні, виконуючи практичні завдання і вправи, засвоюють потрібні знання, які уточнює і узагальнює вчитель . У зв’язку з цим виділяємо такі основні методи навчання мови в школі: усний виклад учителем матеріалу (розповідь, пояснення), бесіда вчителя з учнями, спостереження учнів над мовою, робота з підруч­ником, виконання вправ.

Два роки служив у вйську. 1956-1962 pp. вчився у Кременецькому педнститут. З 1962-го - в Розтоцькй середнй школ. Працював до 2009 року. 47 рокв - учителем хм в однй школ! Вчитель-методист. Вдмнник народно освти. Мав фантастичне почуття гумору! Був затятим слдопитом. Органзовував мандрвки рдним крам. На уроках хм любив «хмчити» - експериментувати. Не раз ми, двчата, ввкали на уроках, зненацька перелякавшись маленького «ферверку» з колби. Одночасно був дуже строгий. ¶ ми його, поважаючи, таки добряче боялися. Жодного панбратства у школ вд жодного учителя ми не знали. Онуфрй Йосипович живе в Розтоках. Його донька Тетяна (колишнй учнвський президент клубу нтернацонально дружби) вже 30 рокв учителю в Розтоцькй СШ. Отак батьки  дти! Юрй Семенович Кифа - учитель укрансько мови  лтератури. Народився 3 травня 1943 року в сел Шепт Путильського району - помер 4 червня 1999-го. Похований у Розтоках. Любов до народно мудрост мен прищепив саме вн - Учитель з Велико букви, який нколи не вчив мене (у прямому розумнн)

1. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

2. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

3. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

4. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

5. Суржик - проблема української мови

6. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв
7. Основи ділової української мови
8. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

9. Історія розвитку української мови

10. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

11. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

12. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

13. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

14. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр

15. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

16. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные
Бутылочка для кормления "Avent", 260 мл.
Бутылочка: полипропилен, не содержит бисфенол-А. Соска: силиконовая, не содержит бисфенол-А. Возраст: 0—6 месяцев. При использовании
381 руб
Раздел: Бутылочки
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы

17. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

18. Специфіка та типи уроку українського народознавства

19. Возможности использования детских фортепианных сочинений К. Дебюсси и М. Равеля на уроках музыки в общеобразовательной школе

20. Современный газетный заголовок. Работа с заголовком на уроках русского языка в школе

21. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

22. Лекції з української та зарубіжної культури
23. Новый тип романа
24. "Научный орден" Фрэнсиса Бэкона: зарождение научного общества нового типа

25. Использование логических задач на уроках математики в начальной школе

26. Российский Федерализм: проблемы формирования отношений нового типа

27. Возможности использования элементов теории вероятностей и статистики на уроках математики в начальной школе

28. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

29. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

30. Господарсько-корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи в ПСП "Правда" Млинівського району Рівненської області

31. Проблеми вивчення історії української журналістики

32. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Умные кубики. Уши, лапы и хвосты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Уши, лапы и хвосты» — это универсальный набор для развития дошкольника. Выполняя игровые задания, ребёнок учится
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Конструктор металлический для уроков труда №1, 206 элементов.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
313 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

33. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

34. Українська мова серед інших слов’янських мов

35. Формування і становлення української юридичної термінології

36. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

37. Відродження української держави

38. Євген Чикаленко - меценат української культури
39. Зародження української державності
40. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

41. Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді

42. Поняття "української діаспори"

43. Проблеми відродження української державності

44. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

45. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

46. Становлення української діаспори в пострадянських країнах

47. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

48. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40
Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные

49. Утворення Української Центральної Ради і її I та II Універсали

50. Витоки української авіації

51. Витоки української культури. Міфо-релігійні уявлення східних слов’ян

52. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

53. Iсторія української драматургії, Г.В. Доброскок

54. Значення творчості Івана Котляревського для української літератури
55. Розвиток усної руської і зокрема української літератури
56. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

57. Українсько-бельгійські відносини

58. Українсько-румунські відносини (1991-2008 рр.)

59. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)

60. Активизация мыслительной деятельности учащихся на уроках математики в начальной школе

61. Воспитательно-реабилитационная работа в русской школе интернатного типа

62. Концептуальные модели образовательных систем нового типа и проблемы их внедрения

63. Методические особенности изучения темы "Железо" на уроках химии в средней школе

64. Підготовка до ЗНО - українська мова

Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу
Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки

65. Реализация интегрированных уроков в условиях малокомплектной школы

66. Урок истории в средней школе на тему: "Внешняя политика России в конце XIX — начале ХХ века

67. Урок физической культуры в школе: особенности подготовки и проведения

68. Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови

69. Оценка развития выносливости подростков на уроках физической культуры в школе

70. Політичні партії в Україні та їх основні типи
71. В’ячеслав Липинський і Дмитро Донцов: дві концепції української державності
72. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

73. Розвиток української етнонаціональної спільноти

74. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття

75. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

76. Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці

77. Урок–исследование как составная часть формирования исследовательского типа мышления учащихся и средство получения новых прочных знаний по математике

78. События Великой Отечественной Войны на страницах новейших учебников по истории для средней школы

79. Элементы художественного творчества на уроках развития речи в начальной школе

80. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины
Подставка под горячее с пробкой "FIFA 2018".
Подставка под горячее с пробкой + окантовка. Диаметр: 16 см. Материал: керамика.
346 руб
Раздел: Кружки, посуда

81. Уроки чтения на русском языке в азербайджанской школе

82. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

83. Новая (молодая) историческая школа

84. Рождение новой поэтической школы

85. Новые подходы к лечению депрессий при аффективных расстройствах биполярного типа

86. Нетрадиционные уроки в начальной школе
87. Новые подходы к лечению депрессий при аффективных расстройствах биполярного типа
88. Урок как основная форма обучения в школе

89. Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

90. Новый украинский план счетов(рус/укр)

91. Місце лінгвокраїнознавства у вивченні іноземної мови в середній школі

92. Урок-семінар у 8 класі з геометрії на тему "Перетин прямої і кола" /Укр./

93. «Песнь о Вещем Олеге» А.С.Пушкина на уроках в начальной школе

94. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

95. Типы новых слов: опыт классификации

96. Українська школа бухгалтерського обліку

Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие
Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

97. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

98. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

99. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.