Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Особливості оцінки кредитних ризиків банку

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ЗмістВступ Особливості оцінки кредитних ризиків банку Висновки Список використаних джерел Вступ У міжнародній банківській практиці процес управління ризиками розглядається як ключовий напрямок, банківського аналізу. Значна увага приділяється вивченню ризикових сфер і основних видів ризиків, пошуку ефективних методів контролю, оцінювання та моніторингу ризиків, а також створенню відповідних систем управління. Підвищений рівень ризиковості кредитних операцій може бути причиною не тільки погіршення ліквідності банку і зменшення прибутковості, а й невиконання своїх зобов’язань перед клієнтами, наслідком чого буде банкрутство, втрата коштів вкладників, порушення системи організації безготівкових розрахунків в народному господарстві. Тому вирішення проблеми зменшення ризиковості кредитних операцій, їх мінімізації є завдання не тільки працівників того чи іншого банку, а і держави в особі Національного банку України. Актуальність даної теми зумовлена необхідністю аналізу та управління кредитними ризиками для забезпечення фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності банківської установи. Особливості оцінки кредитних ризиків банку Для вітчизняного банківського сектору актуальним є використання в процесі організації кредитної діяльності провідних методів діагностики кредитного ризику на основі світового досвіду його оцінки. У сучасних умовах досить могутнього впливу негативних зовнішніх і внутрішніх факторів лише обмежена кількість банків розробляє свою ризикову стратегію управління кредитними ризиками з обов’яз­ковою наявністю концептуальної складової. Система управління ризиками повинна мати такі основні рівні: Спостережна Рада, що представлена Комітетом з ризик-менеджменту, якому делеговані права й обов'язки щодо проведення політики управління ризиками та контролю за її виконанням; Правління банку, що частково делегує свої функції відповідним профільним колегіальним виконавчим органам Банку - постійно діючим комітетам, затверджені відповідні положення та персональний склад цих комітетів; управління ризиками - постійно діючий підрозділ банку, до основних завдань якого відноситься: ідентифікація, вимір, оцінка, контроль, моніторинг та аналіз банківських ризиків, визначення причин їх виникнення та надання пропозицій щодо їх мінімізації; удосконалення існуючих методів управління ризиків з урахуванням законодавчих та нормативних актів, зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на діяльність банку; філії – на керівників філій покладена відповідальність за якісне управління ризиками в підпорядкованих їм установах банку в межах визначених Правлінням банку повноважень та установлених для них індивідуальних лімітів. Система управління ризиками має постійно вдосконалюватися і спрямовуватися не лише на виконання вимог та рекомендацій Національного банку України, зовнішніх аудиторів, міжнародних рейтингових агентств, Базельського комітету з банківського нагляду, а і на прийняття упереджувальних заходів по запобіганню втрати банком активів, доходів, капіталу, платоспроможності, ліквідності, а також на відповідальне ставлення до коштів клієнтів та гарантоване виконання усіх зобов’язань перед клієнтами Банку.

Система управління ризиками повинна включати систему лімітів і обмежень, систему інформаційно-аналітичної підтримки, систему ціноутворення по активних і пасивних операціях, методологічне забезпечення. Управління ризиками має здійснюватися на консолідованій основі. Спостережна Рада банка має затвердити Політику управління ризиками, яка визначатиме основні принципи і практичні підходи по прийняттю, контролю і мінімізації банківських ризиків і розглядається як найважливіша складова загальної політики банку, спрямованої на виконання його стратегічних завдань і цілей. Політика управління ризиками має містить принципи, систему, мету, основні завдання управління ризиками, визначення ризиків банківської діяльності, повноваження і відповідальність структурних підрозділів банку по управлінню ризиками і т.д. Для ефективного управління кредитним ризиком в банку має бути створено Кредитний комітет по кредитуванню юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, Кредитний комітет по кредитуванню фізичних осіб та кредитні комітети в філіях, яким встановлені ліміти щодо кредитних операцій. В банку необхідно буде створити відповідну нормативну базу з цього питання (кредитну політику, положення про кредитування, процедури з кредитування, методику оцінки фінансового стану позичальників/контрагентів, процедуру та технологічні карти, інші положення та методики, порядки, стандарти, тощо). З метою управління індивідуальним кредитним ризиком структурні підрозділи Банку мають здійснювати аналіз кожного кредитного/інвестиційного проекту та надавати відповідні висновки кредитним комітетам банку. Якщо обсяг кредиту перевищує повноваження Кредитного комітету, рішення по кредитному/інвестиційному проекту після розгляду Кредитним комітетом приймається Правлінням банку. Для мінімізації індивідуального кредитного ризику необхідно встановлювати індивідуальні ліміти щодо обсягів здійснення активних операцій, зокрема - граничні обсяги заборгованості за кредитами на одного позичальника за рішенням кредитного комітету філії. З метою диверсифікації фінансових ризиків при здійсненні активних операцій банком, мінімізації кредитних ризиків необхідно затвердити оптимальний перелік страхових випадків, які підлягають страхуванню в акредитованих банком страхових компаніях. Для визначення реальної ринкової вартості об’єктів застави, що пропонується позичальниками банку у якості забезпечення за наданими кредитами, керівництву банку необхідно прийняти рішення про залучення оціночних компаній для здійснення незалежної експертної оцінки ринкової вартості запропонованого забезпечення, розробити та впровадити порядок роботи із заставою за кредитними операціями банку та типові форми для огляду і оцінки майна. По кожному предмету застави мають розглядатися питання щодо доцільності прийняття в забезпечення запропонованого майна, аналізується його ринкова вартість та ліквідність, у разі прийняття майна в забезпечення - вноситися відповідні записи до державних реєстрів та страхується майно на весь термін дії кредитної угоди. Управління портфельним кредитним ризиком базується на аналізі звітності банку, який включає аналіз кредитного портфеля у розрізі категорій кредитів (стандартна, субстандартна, під контролем, сумнівна, безнадійна), дебіторської заборгованості, цінних паперів, залишків на коррахунках в інших банках, обсяг заборгованості за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами, обсягів сформованих відповідних резервів, а також концентрації кредитних вкладень банку в галузі економіки країни.

Управління ризиками та казначейство контролює ризик концентрації кредитів на одного позичальника та їх лімітування шляхом зіставлення розміру максимальної заборгованості перед банком по групі взаємозалежних контрагентів і розміру регулятивного капіталу банку при кожній новій видачі кредиту одному або декільком контрагентам із групи і по інсайдерам (по кожному і по усім в цілому) відповідно до вимог Національного банку України. Банк проводить виважену політику при наданні міжбанківських кредитів та встановленні і веденні кореспондентських відносин з іншими банками. З метою мінімізації ризиків щодо міжбанківського кредитування в банку необхідно розробити та впровадити Положення про встановлення лімітів на банки-контрагенти та контроль за їх використанням. Відповідно до вищезгаданого положення управлінням ризиками щомісячно повинна здійснюватися робота по формуванню бази даних фінансової звітності банків-контрагентів та розрахунок величини глобального ліміту на такий банк з подальшим його розподілом на ліміти за видами операцій. Більшість кредитних організацій орієнтується, в основному, на реалізацію короткострокових цілей. У результаті погіршується прибутковість і фінансова стійкість розвитку, виникають проблеми в міжбанківській конкурентній боротьбі. Розгляд методів зниження ризику при кредитуванні, тобто заходів, спрямованих на зменшення ймовірності та обсягу втрат і збитків для кожної кредитної операції внаслідок неповернення позичальником заборгованості, почнемо з лімітування кредитів – нормативне визначених показників максимального ризику. Лімітування кредитів – це спосіб встановлення сум граничної заборгованості за позиками конкретному позичальнику. Воно здійснюється шляхом визначення лімітів надання позик, які уособлюють граничну суму кредиту, котру позичальник має право отримати в банку. Акціонерні комерційні банки використовують одну з таких форм лімітування кредитів відкриття кредитної лінії, котра є юридичне оформленим зобов’язанням банку перед позичальником надавати йому протягом обумовленого терміну кредити в межах встановленого ліміту. При цьому банк, надаючи позику, повинен контролювати дотримання обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків. Зі свого боку, банки у процесі кредитування та контролю погашання кредитів формують страховий резерв на відшкодування можливих втрат за наданими позиками ґрунтуючись проведеною попередньою та поточною класифікацією за групами ризиковості кредитів. Даний резерв формується тільки на покриття безнадійної (збиткової) кредитної заборгованості за основним боргом (без процентів та комісій) за всіма наданими позиками, в тому числі за врахованими векселями та міжбанківськими позиками, операціями фінансового лізингу. Розмір резерву визначається загальною сумою всіх позик, класифікованих за ступенем ризику та зважених коефіцієнт ризику, на відповідний кожній групі кредитів. Але найголовнішим методом захисту від кредитних ризиків, визначення необхідного обсягу позики та можливих шляхів повернення заборгованості банку є аналіз та оцінка кредитоспроможності клієнта, його фінансового стану, прогнозування ризику неповернення кредиту.

Артем, директор по развитию бизнеса компании «Айтек» Временные дыры 56-59 Макеенков Юрий, коммерческий директор торговой сети «Электра» Мастера объяснений 118-119 Максимова Татьяна, менеджер по рекламе и маркетингу научно-производственного предприятия «Навгеоком», Москва Муки творчества 157-161 Вирус для туриста 182-184 Кухни на показ 234-241 Дело техники 264-269 Максутов Ринат, консультант мобильного кредитного офиса Банка Москвы Мобильный дебютант 201-202 Манин Дмитрий, коммерческий директор компании «Двери Юнион» Эксперименты с ассортиментом 357-361 Мартьянов Артем, менеджер по развитию дилерской сети компании ЭТМ Провод для раздумий 282-285 Машкалов Сергей, директор ООО «Строев» Провод для раздумий 293 Машковцев Сергей, специалист по оценке персонала группы предприятий «Омский бекон» От составителя 10-11 Вирус для туриста 189-190 Мельников Александр, логист ЗАО «Л'Ореаль», Москва Дифференцированная зависть 24-26 Мещанинов Николай, руководитель направления продажи мебели и бытовой техники московской оптовой

1. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

2. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

3. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

4. Якісні методи оцінки фінансових ризиків

5. Денежно-кредитная политика Банка Англии

6. Лексеми з суфіксами суб’єктивної оцінки у романі М.Г.Івасюка Балада про вершника на білому коні
7. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності
8. Платёжеспособность ссудозаёмщика и кредитный риск банка

9. Кредитний ризик

10. Кредитные операции банка

11. Кредитные операции банков на современном этапе

12. Кредитные отношения банка с юридическими лицами

13. Страхування кредитних ризиків

14. Цели и инструменты денежно–кредитной политики Банка России

15. Аудит кредитных операций банка

16. Виробнича травма та критерії її оцінки

Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы
Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

18. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

19. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

20. Морфофункціональні особливості печінки, підшлункової залози та тонкої кишки при есенціальній гіпертензії

21. Методи економічної оцінки інновацій

22. Вплив педагогічної оцінки на поведінку дитини
23. Аналіз психофізіологічних особливостей поведінки пілота в екстремальних умовах
24. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

25. Кредитная политика банка на примере ООО КБ "Ренессанс Капитал"

26. Методи оцінки інвестиційних проектів

27. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

28. Теоретичнi аспекти управлiння кредитними ризиками

29. Біоіндикація як метод оцінки стану навколишнього середовища

30. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

31. Критерії оцінки ефективності

32. Проект порівняння грошової оцінки земель населених пунктів Вільхуватської сільської ради Великобурлуцького району

Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Сучасна методологія оцінки конкурентоспроможності товару

34. Ризик кредитних операцій комерційного банку

35. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

36. Кредитные ресурсы коммерческого банка (Доклад)

37. Роль коммерческих банков в кредитной структуре

38. Кредитные операции коммерческих банков и их учет
39. Кредитный риск коммерческого банка
40. Кредитно-инвестиционное обеспечение коммерческими банками и страховыми организациями инновационных проектов

41. Кредитный бум и стратегии различных групп банков

42. Банки. Кредитно-финансовая система

43. деньги кредит банки денежно-кредитная система РФ

44. Коммерческие банки: операции, функции и роль в кредитно-денежной политике правительства

45. Кредитные операции коммерческого банка

46. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

47. Кредитные ресурсы коммерческого банка

48. Коммерческие банки и кредитная структура

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки

49. Кредитная деятельность коммерческих банков

50. Кредитная политика коммерческого банка на примере "Народный банк Казахстана"

51. Кредитная система и банки

52. Кредитная система. Место и роль в ней центрального банка и коммерческих банков

53. Кредитные взаимоотношения предприятия с банком

54. Кредитные риски в коммерческом банке
55. Методы кредитования в российских коммерческих банках и пути улучшения кредитной политики
56. Основные направления денежно-кредитной политики Центрального банка

57. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

58. Правовые основы деятельности Центрального банка РФ по надзору за кредитными организациями

59. Роль Центрального банка в денежно-кредитной политике

60. Коммерческие банки, как основа кредитной системы

61. Валютні операції банку та валютні ризики

62. Денежно-кредитная политика национального банка Республики Казахстан

63. Денежно-кредитная политика Центрального банка России в 2007 году

64. Денежно-кредитная политика Центрального банка Российской Федерации

Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки

65. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ в период с 2008-2010 г.г.

66. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей

67. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

68. Особливості психологічної готовності жінки до материнства

69. Активные операции коммерческих банков. Кредитные операции, основы их организации

70. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування
71. Аналіз поведінки фірми за умов невизначеності і ризику
72. Денежно-кредитная политика

73. Коммерческие банки Великобритании

74. Кредитно-денежная политика в Республике Узбекистан

75. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

76. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

77. Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)

78. Шпаргалки по Денежно-кредитному регулированию

79. Несостоятельность (банкротство) кредитной организации

80. Особенности несостоятельности (банкротства) кредитных организаций

Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

81. Особенности проведения банком операций с векселями

82. Проектирование и разработка баз и банков данных

83. Клиника, диагностика и тактика терапии неотложных состояний при бронхиальной астме у детей и взрослых. Небулайзерная терапия. Базисная терапия БА

84. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

85. Кредитование Сберегательным банком РФ

86. Ликвидность и платежеспособность банка
87. Анализ работы Курганского отделения 8552 Сберегательного банка РФ
88. Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

89. Коммерческие банки - начало развития на Украине

90. Управление рисками в коммерческих банках

91. Лизинговые операции банков

92. Деятельность с ценными бумагами в коммерческих банках

93. Виды ценных бумаг и операций с ними коммерческих банков

94. Риск ликвидности банка

95. Управление кредитными рисками в России и зарубежный опыт

96. Валютные операции коммерческих банков

Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

97. Управление вексельным обращением в коммерческом банке

98. Учет операций с негосударственными ценными бумагами в коммерческих банках

99. Кредитная система РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.