Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Роль порушення обміну ліпідів у прогресуванні діабетичної нефропатії

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТГРАНІНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 616.61 616.379 – 0.08.64].092: 612.015.14РОЛЬ ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ ЛІПІДІВ У ПРОГРЕСУВАННІ ДІАБЕТИЧНОЇ НЕФРОПАТІЇ 14.01.02 – внутрішні хворобиАВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наукХарків – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Харківському національному медичному університеті МОЗ України. Науковий керівник: заслужений діяч науки та техніки України, доктор медичних наук, професор СЕМИДОЦЬКА ЖАННА ДМИТРІВНА, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2. Офіційні опоненти: заслужений діяч науки та техніки України, доктор медичних наук, професор ВЛАСЕНКО МИХАЙЛО АНТОНОВИЧ, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри терапії та нефрології; доктор медичних наук, професор ТОПЧІЙ ІВАН ІВАНОВИЧ, Інститут терапії ім. акад. Л.Т. Малої АМН України, м. Харків, завідувач відділом нефрології. Захист відбудеться „14” березня 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4). З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Харківського національного медичного університету (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4). Автореферат розісланий „12” лютого 2008 р. Учений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор медичних наук, доцент Фролова Т.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Цукровий діабет (ЦД) є однією з найважливіших медико-соціальних проблем охорони здоров'я практично в усіх країнах світу. Поширення ЦД в Україні сягає 8% і має тенденцією до неухильного зростання (Тронько М.Д., Кравченко В.І., 1997). На сьогодні основною проблемою діабетології є діагностика, профілактика та лікування пізніх ускладнень ЦД, що дозволяє підвищити якість життя хворих (Балаболкин М.И., Кришинская В.М., 1999; Ефимов А.С., Скробенская Н.А., 1998). Найбільшу загрозу для життя хворих на ЦД становлять ураження нирок – діабетична нефропатія (ДН) (Шестакова М.В. и соавт., 1994; Воронцов А.В. и соавт., 1996; Синяченко О.В. и соавт., 2003; A derse A. R. e al., 1983; Craig K. J. e al., 2003). Патогенез ДН зумовлений дією багатьох факторів: генетичних, метаболічних, імунологічних та гемодинамічних (Семидоцька Ж.Д. и соавт., 2002; Боднар П.М., 2003; Bri o P. L. e al., 1998; Caramori M. L. e al., 2002). Важливим фактором, що зумовлює прогресування ДН, є порушення ліпідного балансу та розвиток гіпер- і дисліпідемії (Добронравов В.А. и соавт., 2001). Поєднання внутрішньоклубочкової гіпертензії навіть з незначною гіперліпідемією значно прискорює темп прогресування ДН (Дедов И.И. и соавт., 2000). Надійним доклінічним критерієм ДН вважається мікроальбумінурія, що свідчить про ураження клубочків нирок. Гіперфільтрація та гіпертензія нирок виявляється вже в дебюті ЦД, а структурні зміни в клубочках - при тривалості ЦД не меншій за 5 років (Красовська К.О., 2005; Зубкова Г.А

. и соавт., 2003). Для уточнення патогенетичних факторів, які полягають у основі уражень нирок та серцево-судинної системи при ЦД, досліджувалася роль гомоцистеїну (Гц) – деметильованої похідної метіоніну, незамінної амінокислоти, джерелом якої є білки їжі (Refsum H., e al., 1998; Mayer E. e al., 1996). Найчастіші набуті причини підвищення рівня Гц у плазмі – абсолютний або відносний дефіцит фолатів або інших вітамінів групи В, а також ниркова недостатність (Bos om A. G. e al., 1997). Останнім часом неухильно зростає інтерес до вивчення порушень обміну ліпідів та Гц при захворюваннях нирок. У літературі недостатньо висвітлене це питання при враженні нирок у хворих на ЦД. Вважають, що ранню діагностику ДН необхідно вдосконалювати і це дозволить проводити лікування, що запобігатиме розвитку ДН. Нові знання про патогенетичні фактори ДН у хворих на ЦД дозволять покращити діагностику, профілактику та лікування цих пацієнтів. Зв'язок роботи з науковими програмами і темами. Дослідження виконане відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського державного медичного університету і є фрагментом НДР кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 „Хронічна ниркова недостатність і особливості перебігу та фактори прогресування”, № держреєстрації 199U001776. У рамках цієї теми автором опрацьована програма досліджень ліпідного обміну та рівня плазмового Гц у хворих на ЦД 1 та 2 типів із ДН 1, 2 і 3 ступенів, проведено дослідження хворих та аналіз отриманих даних. Мета і задачі дослідження: оптимізація діагностики ранніх стадій ДН на підставі визначення ліпідного спектра крові та вмісту плазмового Гц і поліпшення результатів її лікування із розробкою коригуючої терапії. Для реалізації поставленої мети визначені такі задачі: 1. Вивчити показники вуглеводного обміну та функціонального стану нирок у хворих на ЦД 1 та 2 типів із ДН 1, 2 і 3 ступенів. 2. Вивчити стан білкового, ферментного обміну, системи коагуляції крові та рівня плазмового Гц у хворих на ЦД 1 та 2 типів із ДН 1, 2 і 3 ступенів. 3. З'ясувати наявність змін показників ліпідного балансу, стану перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) та системи антиоксидантного захисту (АОЗ), біоелементного обміну у хворих на ЦД 1 та 2 типів із ДН 1, 2 і 3 ступенів. 4. Встановити кореляційні зв'язки між рівнем глікозильованого гемоглобіну, фібронектину, Гц та МДА в еритроцитах з показниками ліпідного спектра крові та іншими видами обміну у хворих на ЦД 1 та 2 типів із ДН 1, 2 і 3 ступенів. 5. Визначити динаміку клініко-лабораторних та інструментальних показників функції нирок у хворих на ЦД 1 та 2 типів із ДН 1, 2 і 3 ступенів на фоні комплексної терапії. Об'єкт дослідження: 147 хворих на ЦД 1 та 2 типів із ДН 1, 2 і 3 ступенів. Предмет дослідження: ліпідний, білковий, ферментний обміни, гомоцистеїн, стан ПОЛ та АОЗ, система коагуляції крові. Методи дослідження: клініко-лабораторні, біохімічні та інструментальні методи. Наукова новизна одержаних результатів. На підставі комплексного клініко-лабораторного обстеження хворих на ЦД 1 та 2 типів із ДН 1, 2 і 3 ступенів отримані нові дані про вплив гіперліпідемії та гіпергомоцистеїнемії на розвиток і прогресування порушення функціонального стану нирок.

Встановлено, що у більшості хворих на ЦД 1 та 2 типів із ДН 1, 2 і 3 ступенів порушується вуглеводний обмін із прогресуючою хронічною гіперглікемією, інсулінорезистентністю, високим рівнем глікозильованого гемоглобіну, а також порушенням функції нирок із змінами швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ), зростаючою екскрецією мікроальбумінів із сечею (ЕМА), помірним підвищенням креатиніну, СРП. Показано, що у хворих із доклінічними, 1, 2 і 3 ступенями ДН при ЦД 1 та 2 типів спостерігається порушення білкового обміну із прогресуючою гіпоальбумінемією та гіпергаммаглобулінемією, що відображає порушення структурно-функціонального стану клітинних структур із розвитком синдрому цитолізу. Розвиток гіпергомоцистеїнемії різного рівня виразності зростав відповідно до прогресування ДН, що перебігала на фоні токсичного синдрому, котрий негативно впливав на метаболічні процеси в організмі. Встановлено, що порушення ліпідного обміну у хворих на ЦД 1 та 2 типів із ДН 1, 2 і 3 ступенів полягають у збільшенні концентрації в крові ліпідів; прогресування розвитку ДН перебігало зі зростанням атерогенних типів гіперліпідемії, що негативно впливало на гемодинамічні та трофічні фактори. Порушення ліпідного обміну супроводжувалося прогресуючим зростанням ПОЛ та пригніченням стану системи АОЗ. Паралельно з метаболічними порушеннями відбувалися зміни системи коагуляції крові та біоелементного обміну, що негативно впливали на розвиток ДН. Виявлені кореляційні зв'язки між рівнем глікозильованого гемоглобіну, фібронектину, гомоцистеїну, МДА в еритроцитах та станом ліпідного обміну, які зростали у міру розвитку кожного ступеня ДН. Доведено, що прогресуюче зростання кількості атерогенних типів гіперліпідемії паралельно з гіперглікемією, гіперфенментемією, диспротеїнемією, гіперфібринонектинемією і гіпергомоцистеїнемією негативно впливає на розвиток ДН. Встановлено, що застосування терапевтичного комплексу, що включав еспаліпон у хворих на ЦД 1 та 2 типів із ДН 1, 2 і 3 ступенів, викликає виражений лікувальний ефект із відновленням метаболічних процесів у організмі, покращенням функціонального стану нирок; досягнення такого результату запобігає подальшому розвитку ДН. Практичне значення отриманих результатів. Найголовнішим є обґрунтування необхідності визначення у хворих на ЦД 1 та 2 типів із ДН 1, 2 і 3 ступенів показників ліпідного обміну, а також рівня гомоцистеїну, білкового, ферментного, біоелементного обмінів, показників системи коагуляції крові, що дозволяє розглядати їх як маркери порушення метаболічних процесів у хворих, які сприяють розвитку ДН. Результати визначення показників ліпідного обміну, рівня плазмового Гц можуть бути підставою для корекції патогенетичної терапії ДН. Впровадження результатів дослідження. Матеріали дисертаційної роботи впроваджені в клінічну практику ендокринологічного відділення Харківської обласної клінічної лікарні, терапевтичних відділень Близнюківської, Красноградської, Дергачівської, Золочівської, Ізюмської, Лозівської, Нововодолазької, Харківської центральних районних лікарень. Основні положення дисертації використовуються в навчальному процесі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини № 2 Харківського державного медичного університету.

Воду з того миття висипати на роздорожжю або там, де сходяться три плоти,  уткати, не обзираючися. Отака ворожка. Не знаю, що сказати про все це тепер з мурв багатоповерхових камениць, але мама вповда, що коли тиф по першй свтовй вйн забрав у не всх дорослих братв (х усх було чотирнадцятеро, мама з найменших) одного за одним, так що в двох кмнатах довкруг стн не вистачало лавиць для катафалкв, то бабка Мирониха витрималася на цих .народних молитвах, накше х не назвеш. Не можна сказати, що давно у горах люди хворли бльше, як тепер. Та хба лише в горах! Здоровий спосб життя, незаражен повтря  природа давали довговкий пожиток тлов  душ. Але дощ, вогксть, мраки все ж спричинювали простудн недуги у жителв гр. Я змалку мала гостец. Що то ? О, то найпоширенша хвороба у Карпатах. Тепер я вже знаю, що то артрит, навть ширше кологенне захворювання через порушення обмну речовин. Це тяжка хвороба, бо вража поступово усе в органзм. Гуцули точно мали визначення цього прикрою недугу  знали йому лк травами, примвками

1. Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикаційПорушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикацій

2. Лікувальна фізкультура при порушенні вуглеводного обміну речовин

3. Особливості ранньої неонатальної адаптації, обміну вітаміну D3 і кальцієвого гомеостазу у новонароджених при хронічному пієлонефриті у матері

4. Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку

5. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

6. Спадкові хвороби. Спадкові хвороби обміну речовин
7. Вільні амінокислоти крові в діагностиці спадкових хвороб обміну у дітей високого генетичного ризику
8. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

9. Роль інтерлейкіну - 1в та фібронектину у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

10. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

11. Философские взгляды П.Я. Чаадаева (1794–1856) и его роль в становлении и развитии русской философии XIX века

12. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

13. Вплив кардіоваскулярного ремоделювання, порушень функції ендотелію на формування артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, і обґрунтування підходів до вибору терапії

14. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

15. Роль факторів чорнобильської катастрофи - інкорпорованих радіонуклідів 137CS та хронічного психо-емоційного стресу - у порушеннях природженого і набутого імунітету

16. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

Набор текстовыделителей "Frixion Light", 3 цвета, 1-3 мм.
Набор текстовыделителей в прозрачной упаковке. Заправлены термочувствительными чернилами, которые при необходимости можно удалить.
304 руб
Раздел: Текстовыделители
Релаксант-капельки "Спираль большая Эврика".
Отлично смотрится на рабочем столе. Успокаивает и помогает восстановить моральное равновесие. Температурный режим эксплуатации: от 0 °C до
343 руб
Раздел: Антистрессы
Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки

17. Роль гри під час навчання фонетики англійської мови

18. Роль міжкультурного виховання у підготовці вчителів Німеччини

19. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

20. Роль підліткових та юнацьких груп у вихованні

21. Обмін ліпідів

22. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці
23. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств
24. Роль малого підприємництва в умовах ринкових відносин

25. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

26. Роль российских ученных в развитии воздухоплавания

27. Роль углеводов в жизнедеятельности человека

28. Роль конкуренции в экосистемах

29. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

30. Роль хищных в лесных экосистемах Республики Адыгея

31. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма

32. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Система ликвидации насекомых "Раптор" (аквафумигатор).
Инновационное средство торговой марки Раптор эффективно в борьбе со всеми видами насекомых. Распространяется паром при активации водой,
468 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

33. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

34. Нефтяная промышленность России и её роль на мировом рынке сырья

35. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территории

36. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

37. Роль местного бюджета в социально-экономическом развитии региона

38. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей
39. Магдебургское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси
40. Роль Великой Октябрьской революции для России и мира. Была ли альтернатива февральской революции

41. Жизнедеятельность П.А. Кропоткина и ее место в развитии мировой общественной мысли

42. Банки и их роль в экономике Украины

43. Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева

44. Підприємництво

45. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

46. Таможенные пошлины и сборы и их роль в формировании доходной части бюджета РФ

47. Понятие вещных прав, виды и т.п.

48. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда

Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры
Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь
Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника

49. Роль СМИ в современном мире (The mass media in the life of Society)

50. Роль поэзии в обучении немецкому языку

51. Поле запаха в немецком языке на примере романа П.Зюскинда ПАРФЮМЕР

52. Роль Саскии в жизни Рембрандта

53. Жизнь и творчество художника А.П. Лежнёва

54. Роль техники и технологии в процессе развития культуры
55. Языковые особенности дилогии П.И. Мельникова "В лесах" и "На горах"
56. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

57. Образ автора и его роль в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин"

58. Роль Татьяны Лариной в романе Пушкина "Евгения Онегина"

59. "Скверно вы живете, господа..." А.П. Чехов

60. А.П. Чехов и его произведения: "Унтер Пришибей", "Палата N6", "Дом с мезонином"

61. Вишнёвый сад А.П. Чехова, как пьеса о прошлом, настоящем и будущем

62. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

63. П.Я. Чаадаев Философская концепция

64. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"

Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры

65. Руководящая роль партии в деревне ("Поднятая целина")

66. Тургенев - биография, произведения и т.п.

67. Роль названия в художественном тексте

68. Творчество А.А. Дельвинга, Н.М. Языкова и П.А. Вяземского

69. Поле запаха в немецком языке на примере романа П.Зюскинда ПАРФЮМЕР

70. Российское чиновничество в произведениях А.П. Чехова
71. А.П.Чехов "Устрицы"
72. Роль человека в произведениях о Великой Отечественной войне

73. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

74. Роль тёмных сил в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

75. Роль гротеска в романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»

76. Времена года П.И. Чайковский

77. Роль Александра Ярославича Невского в отражении немецко-шведской агрессии

78. П. А. Столыпин – выдающийся реформатор

79. Историко-психологический портрет А.П. Извольского

80. П.А. Столыпин и его реформа

Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло

81. Роль Бориса Николаевича Ельцинa в демократических преобразованиях в России

82. Столыпин П.А.

83. Роль семьи в жизни Сталина

84. Роль личности в истории. И. Сталин

85. Роль Минина и Пожарского в освобождении России от поляков

86. Отто фон Бисмарк и его роль в образовании Германской империи
87. Роль Эрнесто Гевары де ла Серна в Кубинской революции 1959 года
88. Место и роль земских учреждений в конце XIX - начале XX вв.

89. Роль политических субкультур в политической культуре общества

90. Роль восточного фронта в ходе 1 мировой войны

91. Роль казачества и братств Западной Руси в борьбе за православие после Брестской Унии

92. Норманнская теория происхождения государства у славян и ее роль в российской истории

93. Роль Китая во II Мировой войне

94. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

95. Программное обеспечение пункта обмена валюты банка

96. Современные представления о медиаторах лихорадки и их роль в патологии

Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие
Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. П.А.Загорский - выдающийся анатом, физиолог и врач

98. Роль медсестры руководителя в организации лечения и ухода за больными с психическими расстройствами

99. Наследственные заболевания, связанные с нарушением липидного обмена. Болезнь Гоше.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.