Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Вступ Фразеологія як наука виникла лише на початку 20 століття. На сьогоднішній день нез’ясованими залишаються питання про статус фразеології, хто є основоположником даної дисципліни та велика кількість проблем з теорії даної науки. До нерозв’язаних питань належать невизначеність терміну фразеологічної одиниці та предмету фразеології. Нез’ясованою залишається теорія еквівалентності, проблема словотворчих компонентів та інші. Науковий пошук у цих напрямках продовжується. Досить плідними є дослідження вітчизняних (зокрема російських та українських) мовознавців. Розробкою питань теорії фразеології займалися В.В. Виноградов, Л.А. Булаховський, В.Л. Архангельський, В.М. Мокієнко, В.П. Жуков, О.М. Мелерович, В.Г. Гак, Л.Г. Скрипник, М.Ф. Алефіренко, М.Т. Демський. Такі лінгвісти як О.І. Смирницький, О.В. Кунін, Н.М. Амосова, А.І. Альохіна досліджували фразеологію англійської мови. Серед західних мовознавців слід відзначити Ш. Баллі та Л.П. Сміта. На жаль, на заході приділяється дуже мало уваги цій галузі мовознавства. Наша увага буде зосереджена на компонентах фразеологізмів, а саме тих лексемах, які відображають культуру та психологію народу-носія української та англійської мов – паремій (прислів’їв та приказок). Прислів'я і приказки – широко поширений жанр усної народної творчості. Вони супроводжують людей з давніх часів. Такі виразні засоби, як точна рима, проста форма, стислість, зробили прислів'я і приказки стійкими, такими, що запам'ятовуються і необхідними в мові. Прислів'я і приказки – стародавній жанр народної творчості. Вони виникли в далекі часи, і йдуть своїм корінням углиб століть. Багато які з них з'явився ще тоді, коли не було писемності. Тому питання про першоджерела стоїть ще відкритим. Проблема паремій, зокрема історія виникнення й походження прислів’їв та приказок, їх функціонування та класифікація здавна привертали увагу дослідників. Зацікавленість цим жанром усної народної творчості зумовлена сучасним станом лінгвістики. Дослідженням паремій, з’ясуванням їх історії та значення, займалося багато дослідників різних країн. Але на сучасному етапі розвитку пареміології, яка розглядається в усіх дослідницьких роботах видатних лінгвістів, як частина фразеології (тобто паремія – фразеологічна одиниця) спостерігається пасивність що до розгляду цих проблем. У цьому полягає актуальність даного дослідження. Хоча багато з відомих лінгвістів розглядають фразеологію загалом, її частини: ідіоми, крилаті вислови, прислів’я, приказки та ін. ніхто з них конкретно не досліджує проблему відтворення зоонімів в українській та англійській мовах. Тож, у дослідництві зоонімів у фразеологічних одиницях лексики (а саме прислів’їв та приказок) полягає новизна нашої дослідницької роботи. Об’єкт дослідження – характер ситуації та тип паремії в українській та англійській мовах (а саме такі, що мають у своєму складі зоонім – назву тварини чи птаха, а саме вовка та коня у нашому дослідженні). Мета даної курсової роботи дослідити такі фразеологічні одиниці, як прислів’я та приказки (паремії), та порівняти зоохімічну лексику паремій в англійській та українській мовах.

Завдання дослідження цієї курсової роботи такі: 1) визначити, що таке фразеологія; 2) визначити яку роль у фразеології грає наука паремологія (наука про прислів’я та приказки); 3) винайти основні методи відтворення прислів’їв та приказок з української мови на англійську та навпаки; 4) порівняти лексичні одиниці паремій, що мають у своєму складі зоонім – назву тварини чи птаха. Предметом дослідження даної курсової роботи є саме народні мудрості двох народів-носіїв англійської та української мов – прислів’я та приказки цих народів. А також такі лексичні одиниці в цих творах, як зооніми – назва тварин та птахів, а саме вовка та коня. Теоретична значущість роботи полягає в комплексному аналізі паремології (що являється складовою наукою фразеології), визначення основних способів відтворення прислів’їв та приказок з англійської мови на українську і навпаки, та аналіз лексикологічних одиниць (а саме зоонімів – назв тварин чи птахів) в обох мовах: виявлення, чи виконують ці лексикологічні одиниці ті ж самі функції в обох мовах та у чому полягають особливості їх значення. Практична значущість дослідження даної курсової роботи полягає в тому, що отриманні результати можна використовувати в процесі викладання курсу лексикології сучасної української та англійської мови та під час проведення спецкурсів і спецсемінарів з тем паремологія та специфіка лексичних одиниць у прислів’ях та приказках української та англійської мов, а також отриманні знання можна використовувати у перекладацькій діяльності у майбутньому, а саме переклад фразеологічних одиниць – паремій (прислів’їв та приказок). 1. Фразеологія Предмет фразеології – це сполучення слів, що не утворюються спонтанно у мовленні. А входять у нього як готові блоки з певними значеннями. Часто значення фразеологізму не зводиться до суми значень слів, що входять у нього. Фразеологізмам властива метафоричність та образність, вони можуть належати до стилістично забарвленої лексики (розмовної, чи навпаки, книжної). Дослідження цього розділу лексичної системи доводить що, як і слова, вони можуть входити до синонімічних рядів, можуть мати антоніми та можуть мати варіанти (поруч із фразеологізмами жорстокої структури є й такі, що мають змінний компонент – тобто алоформу фразеологізму). Визначення фразеологізму як структури, семантично цілісної, відтворюваної у готовому вигляді у мовленні і ідіоматичної, є загальноприйнятим. Однак у теоретичних дослідженнях і української, і англійської лексики часто обмежується чи розширюється визначуване поняття ще певними умовами. Тож фразеологізм – це стійкі сполучення слів, що не утворюються спонтанно у мовленні, а входять у нього як готові блоки з певними значеннями. Існують різні підходи щодо принципів класифікації фразеологізмів: структурно-семантичний, граматичний, функціонально-стилістичний. Найбільш поширеною є структурно-семантична класифікація В.В. Виноградова. Він виділяє 3 типи фразеологізмів: – фразеологізми-зрощення; – фразеологічні єдності; – фразеологічні сполуки. Як пояснює М.П. Кочерган, дана класифікація ґрунтується на критерії аналітичності фразеологізму.

П.Г.Єрченко, наприклад, класифікує фразеологізми за смислорозрізнювальною функцією компонента на фразеологічні одиниці (ФО) ФО з нормативним смислом, проміжні ФО, ФО з ідіоматичним смислом та ілюстративні. У О.В. Куніна знаходимо розподіл фразем у відповідності з трьома розділами, на які автор поділяє фразеологію: власне ФО, або ідіоми, ідіофразеоматизми та фразеологізми неідіоматичного характеру, але з ускладненим значенням. Цей розподіл ґрунтується на різних типах значення фразеологізмів: від більш ускладнених до менш ускладнених. Та все ж таки, як правило, при класифікації фразеологізмів учені нашої країни використовують запропоновану ще в 1977 році російським академіком В.В. Виноградовим систему виділення з-посеред фразеологічних одиниць трьох основних класів за ознакою їх умотивованості чи то збереження словами-компонентами в тій чи іншій мірі значень цих слів. За звичай поділяються: фразеологічні зрощення – немотивовані одиниці, значення яких нібито зовсім не виводиться зі значень компонентів. Звичайно приводяться приклади таких сполучень, що або мають у своєму складі слово-архаїзм, відсутнє в активному словнику мовця, або метафоричність виразу настільки відсунула значення слова у складі фразеологізму від основного, що він уже ніяк не асоціюється з певною денотативною семантикою слів-компонентів. Такі фразеологізми у реченні виступають своєрідним синтаксичним монолітом, не допускають ніякої реструктуризації чи вкраплень у вигляді додаткових означень чи уточнень. фразеологічні сполучення – це такі, один з компонентів якого є зв’язним, а інший зберігає своє денотативне значення і легко дешифрується. До таких сполучень часто входять слова що мають обмежену валентність. Кількість фразеологічних сполучень у такому розумінні надзвичайно велика; сюди звичайно відносять дієслівно-іменні перифрази простих дієслів, прикметникові сполучення з постійним епітетом, прийменникові групи з усталеним порядком слів у функції прислівника чи прикметника. фразеологічні єдності – це такі фразеологізми, що є семантично неподільними, але загальне значення мовцями все ж таки сприймається як мотивоване, асоціації. Невисоким ступенем ідіоматичності характеризуються парні сполучення слів будь-якої частини мови, компоненти яких є або синонімами чи антонімами, або словами спорідненими за значенням у якомусь іншому сенсі. Експресивні та емфатичні, вони зустрічаються як в англійській, так і в українській мовах, хоча ступінь мотивованості може бути різним. Для порівняльного дослідження фразеологічної системи мови проблема мотивованості все ж не настільки важлива, щоб порівнювати фразеологічні одиниці у двох мовах за цією ознакою, тим більше що у реальному мовленні фразеологізми виявляються не настільки непорушними і можуть піддаватися пере розкладу та семантичному оновленню, особливо у художній літературі. Тоді, коли фразеологізм мотивований, і має у другій аналог, що базується на інших асоціаціях і то його перерозподіл у мовленні (тобто заміна якогось його одного компонента) призводить до того, що цей аналог (або майже еквівалент) не працює в іншій.

За його сприяння видано в Укран багато патротично-виховно лтератури, спогадв учасникв визвольно боротьби та завершуться художнй фльм про сотню УПА командира Громенка «Залзна сотня». У план новий художньо-документальний фльм про велич мпер Кивсько Руси-Украни. Всюди можна жити й працювати для Добра Украни  Укранського народу. Цьому добрим прикладом  життя  дяльнсть булавного УПА Чумака - Юря Борця. Кив, квтень 2004 р. Генерал-хорунжий Василь Кук, Головний командир УПА у 1950-1954 рр. СЛОВО ДО ЧИТАЧА Вельмишановний читачу! На Твй розсуд вддаю свою книжку, яка  частиною мого життпису. Спогади про свого бойову молодсть я писав у 50-их роках на чужин, в далекй вд Украни Австрал, яка надала притулок колишнм, воякам УПА та членам ОУН. В Австрал, без знання англйсько мови, без грошей, ми починали нове життя - зайнялися пдпримництвом. Наш задуми були смливими. Працювали самовддано, не покладаючи рук, як колись боролися в рядах УПА. Ми мряли про успшну пдпримницьку дяльнсть, щоб допомогти нашим родинам, а також отримати необхдн засоби для визволення поневолено Украни, яка опинилася пд владою бльшовицьких окупантв

1. Практикум з стилістики англійської мови

2. Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови

3. Словотвірні парадигми в рекламній лексиці сучасної англійської мови

4. Фразеологія англійської мови

5. Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови

6. Використання казки під час навчання граматики англійської мови
7. Інтерактивна система навчання для вивчення англійської мови
8. Літери англійського алфавіту, слова. Ігри на уроках англійської мови

9. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

10. Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови

11. Запозичення зі східних мов в українському правописі

12. Лекції з української та зарубіжної культури

13. шпори з цивільного права України

14. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

15. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

16. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее
Наклейки на стену "Космос", светящиеся в темноте (62 штуки).
Удивительный набор "Космос" от Djeco представляет собой 62 фосфоресцентные пластиковые наклейки для декора комнаты. Наклейки
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки

17. Переклад Біблії на англійську мову

18. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

19. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

20. Проект цеху з виробництва масла способом перетворення високожирних вершків з масовою часткою жиру 72,5 та 82,5% (селянського, солодковершкового) потужністю 4 т за добу

21. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

22. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України
23. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку
24. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

25. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

26. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

27. Українська та зарубіжна культура

28. Етикет України та Росії

29. Національний банк України та особливості його функціонування

30. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

31. Банківська система України та проблеми її реформування

32. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

Подушка для сидения "Подушка-сидушка про", с "памятью".
С помощью нашей подушки для сидения "с памятью" "Подушка-сидушка про" Вы гарантированно сможете улучшить свою осанку и
872 руб
Раздел: Полезные мелочи
Мульти-плеер "Ладушки".
В этом мультиплеере 20 потешек и песенок для самых маленьких: 1. «Кошкин дом» 2. «Антошка» 3. «Баю-баюшки-баю» 4. «Каравай» 5 «Ножки,
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Игра настольная "Не урони пингвина", 47 деталей.
Комплектация (47 деталей): пингвин, игровое поле, молоток (2 штуки), игровой циферблат с указателем, выбиваемые блоки (2 комплекта по 19
351 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

34. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

35. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

36. Мова програмування C++ та середовище розробки Microsoft Visual C++

37. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

38. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.
39. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу
40. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

41. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

42. Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями

43. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

44. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

45. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

46. Україна та міжнародні економічні організації

47. Молодіжні організації в Україні. Чи впливають вони на українську молодь?

48. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее

49. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

50. Газифікація с. Козіївка Харківської області природним газом одноступеневою системою, з розробкою газифікації житлового будинку та рекомендацій по забезпеченню водопостачання, водовідведення та опалення будинку

51. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

52. Система митних органів України та їх повноваження

53. Альтернативні джерела енергії в Україні та можливості їх використання в Україні

54. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії
55. Експортний потенціал України та її регіонів
56. Інфляція в Україні та її особливості

57. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

58. Основні способи словотвору в сучасній українській мові

59. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

60. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

61. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

62. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

63. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

64. Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения

65. Суржик - проблема української мови

66. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

67. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

68. Розвиток української мови

69. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

70. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)
71. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні
72. Дружні та ворожі взаємовідношення тварин між собою і з рослинами

73. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

74. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року

75. Система виборчих комісій в Україні, аналіз процедури їх формування, проведення виборів Президента

76. Українська мова у медіапросторі

77. Лексико-тематична група соматичної лексики в українській мові

78. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

79. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові

80. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)
Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки

81. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

82. Проблеми юридичної терміносистеми в англійській мові

83. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

84. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

85. Сучасна українська літературна мова

86. Українська мова в засобах масової інформації
87. Українська мова у професійному спілкуванні
88. Фразеалігізмы з кампанентам "зямля" ў рускай, беларускай і польскай мовах

89. Історія розвитку української мови

90. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові

91. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

92. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

93. Конверсія як засіб словотворення в англійській мові

94. Англійські вигуки та їх українські еквіваленти

95. Архаїчне значення слів у словнику української мови

96. Вивчення сучасної української літературної мови

Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фигурка "Zabivaka Classic", 8 штук, 6 см.
Подарочный набор из 8 фигурок предназначен для преданных спортивных болельщиков. Комплект "Волк Classic" включает в себя
673 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

97. Переглядач для файлів різних типів, з визначенням типу файлу по розширенню і, відповідно, способу перегляду (txt, hex, bin)

98. Робота з записами мови ассемблера

99. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.