Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Дипломна робота Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси Вступ Актуальність дослідження. На початок ХХІ століття цілком закономірним є виникнення концепції медіадизації життєвого простору суспільства. За твердженням авторів концепції Ю. Хабермас, О. Тоффлер та ін.), медіадизація – глобальний та інтенсивний процес впливу ЗМІ на суспільну свідомість, що призводить до «внутрішньої колонізації», «фрагментації» ментальних уявлень людини . Важливим є висновок науковців (І. Рогозіна, Л. Кудрявцева, Л. Дяченко, О. Дорофеєва, О. Стишова та ін.), що роль засобів масової інформації в сучасному світі надзвичайно велика, а здатність дискурсу мас-медіа впливати на світорозуміння адресатів досить потужна. Мова преси, що відображає складні соціальні процеси, матеріалізує не лише особисту, а й насамперед суспільну свідомість, впливає на вироблення громадської думки, допомагає у формуванні певного типу соціальної людини. «Періодичні видання, пропагуючи політичні, наукові та інші думки в Україні, виховуючи естетичні смаки через публікацію художніх творів, утверджували поліфункціональність української літературної мови, сприяли формуванню мовно-культурного середовища Мова преси відбиває тенденції розвитку загальнолітературних норм української мови» . Демократизація суспільно-політичного життя та лібералізація й урізноманітнення соціально-економічних засад і морально-етичних та естетичних принципів суспільства, з одного боку, і розширення поля суспільного функціонування української мови, з другого боку, викликали до життя з початку 1990-х. рр. потужні процеси змін на всіх структурних рівнях та оновлення стилістичних засобів української літературної мови. Цей комплекс явищ є дуже складним і суперечливим, і в ньому поєднуються процеси як власне демократизації літературної мови (розширення кола її носіїв і суспільного використання, менша ригористичність її канонів. Унаслідок обмеження «редакторського» втручання на користь ширшим можливостям для мовного самовираження особистості, активні пошуки свіжих виражально-зображальних засобів мовлення в умовах виниклої конкуренції між різними засобами масової інформації для завоювання читацької та глядацької аудиторії, зменшення стильової відстані між усно-розмовною і книжно-писемною сферами її функціонування, тенденції до усунення рис, не властивих їй, і відродження або частіше стимулювання її питомих особливостей, так і взагалі лібералізації її нормативної основи, тобто вже дозволеного як стихійного, так і цілеспрямованого відступу від її попереднього досягнутого і відповідним чином унормованого стану. Лібералізація норм літературної мови (ослаблення і розмивання певних стильових і стилістичних обмежень, збільшення варіантності мовних одиниць і слововживання в цілому, розхитування мовностилістичних і правописних норм, масовий і неконтрольований потік іншомовних запозичень, зростання в публіцистичному функціонуванні індивідуальних новотворів і т. ін.) може приводити вже не тільки й, можливо, не стільки до сприятливих для літературної мови, а й до деструктивних для її нормативної основи наслідків, що сповільнюють темпи її шліфування і стають на заваді її сприйняттю новими масами мовців.

Погляди дослідників щодо демократизації мови постсоціалістичного періоду розходяться – з безумовним визнанням її наявності. (Костомаров В.Г., Мокієнко В.М.): замість нормального стандарту, орієнтованого на «ревнителя» чистоти мови на зразки колишньої «соцреалістичної» художньої прози або шаблонного газетного «канцеляристу», на передній план тепер висувається мова «гласних» засобів масової інформації, стихія живої мови (включаючи просторіччя, жаргон і сленг), не контрольована цензурою та інститутом казенних редакторів. Показово, що навіть лінгвісти, які недавно виступили за сувору орієнтацію на «чистоту мови» і «культуру мови», під тиском сучасної мовної ситуації змушені апелювати до такого лабільного й багато в чому суб’єктивного критерію, як «мовний смак» (В. Костомаров (1994), К. Гутшмидт (1998). Г. Солганик (1995) називає це явище «інтимізацією газетної мови» і поєднує його не лише зі здобутками, а й утратами, які виявляються в зниженні публіцистичного стилю (газетної мови) до рівня побутової розмови, стиранні таким чином міжстильової межі, і, як результат, зниження статусу мови газети. Експансія елементів субстандартних соціолектів (вульгаризмів, суржику, жаргону) у мові засобів масової інформації взагалі і преси зокрема є об’єктом досліджень багатьох мовознавців (О. Тараненко, Д. Баранник, В. Віденов (у слов'янських мовах), Л. Скворцов (у сучасній російській мові) та багато інших). Протягом тривалого часу мова газети залишалася поза увагою мовознавців, незважаючи на те, що для всіх була зрозумілою її політична роль і суспільне значення як джерела інформації. Словесна природа періодичної преси порівняно недавно привернула до себе увагу лінгвістів. Одним із перших, хто піддав науковому аналізові мову періодики, був М. Гладкий. Його праця «Наша газетна мова», видана у Харкові у 1928 році, мала неабиякий вплив на нормалізацію та стабілізацію української літературної мови. Ґрунтовні дослідження газетної мови пов'язуються передусім з іменем М. Жовтобрюха («Мова української періодичної преси (кінець ХІХ – початок ХХ ст.» (1970), «Мова української преси (до середини 90-х років ХІХ ст.)» (1963). Чимало зробили для виявлення особливостей мови періодичної преси О. Сербенська та О. Пономарів. У кінці 70-х – на початку 80-х років ХХ століття побачили світ такі наукові доробки, як «Мова сучасної масово-політичної інформації», «Особливості мови і стилю засобів масової інформації». Протягом останнього часу увагу дослідників привертають різнорівневі мовні одиниці у ЗМІ, особливості їх використання та функціонування у газетній мові (О. Сербенська, Л. Ставицька. Ж. Колоїз, Л. Пархонюк, С. Єрмоленко, А. Григораш та ін.). Предметом зацікавлення мовознавців стають переважно одиниці лексичного рівня і великою мірою фразеологічного. Проте мало уваги сучасні дослідники приділяють газетному заголовку, хоча саме він є тим текстоформуючим і текстооформлюючим елементом, який виявляє специфіку публіцистичного (газетного) стилю, зокрема необхідність висловити максимум інформації, затративши мінімум мовного матеріалу, тенденцію до економії мовних засобів при максимумі смислового навантаження, поєднання інформативності, лаконічності з емоційно-експресивним забарвленням.

Заголовок у першу чергу відображає мовні явища сучасності і, у якійсь мірі, сконденсовує їх. Актуальність дослідження визначається рядом чинників: по-перше, зростанням ролі газетної мови в житті суспільства, і значущості соціального та мовного впливу на формування ціннісних орієнтацій; по-друге, відображенням у мові газет сучасних мовних тенденцій та явищ, які особливо яскраво виявляються протягом останнього десятиріччя; по-третє, відсутністю фундаментальних досліджень зображальних засобів інтенсифікації виразності газетного мовлення. Мета роботи – дослідити основні засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси, вказати на особливості мови української газети за період 2000–2006 рр. Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань: дослідити найяскравіші мовні тенденції і явища на лексико-семантичному рівні: використання абревіатур, просторіччя, субстандартної лексики, суржику; розкрити особливості семантико-стилістичного явища гри слів як засобу увиразнення авторської мови; дослідити структурно-семантичні особливості функціонування узуальних та оказіональних фразеологічних одиниць, афористичних висловів та ремінісценцій у газетних заголовках. з'ясувати синтаксичні особливості побудови газетного тексту в українських газетах; Об’єктом дослідження є мовні засоби, що використовуються ЗМІ для підвищення їхньої перлокутивної ефективності. Предметом дослідження є одиниці лексичного, фразеологічного і синтаксичного рівня як засоби інтенсифікації газетного мовлення. Матеріалом дослідженням слугували вилучені шляхом добору заголовки та уривки із сучасних газет, у яких знайшли відображення найпоширеніші тенденції та явища української мови. Вибірки робилися із періодичних видань 2000–2006 років: «Вечірній Київ», «Високий Замок», «Голос України», «Демократична Україна», «День», «Експрес», «За вільну Україну», «Критика», «Літературна Україна», «Львівська газета», «Молода Галичина», «Молодь України», «Народне слово», «Поступ», «Студентська газета», «Україна молода», «Українське слово», «Час». Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та розв’язання конкретних завдань у роботі використовується методика семантичного аналізу із залученням окремих методів і прийомів: метод компонентного та дистрибутивного аналізу, метод функціонального та структурно-стилістичного аналізу. Наукова новизна полягає у тому, що структурно-семантичні особливості газетних заголовків і статей, які аналізуються у роботі, відбивають явища сучасної української публіцистичної мови, пояснюючи при цьому їх інтра- та екстралінгвальні чинники. Практичне значення роботи полягає у можливості використання отриманих матеріалів і результатів у лекційних і семінарських заняттях з курсу стилістики сучасної української літературної мови, на практичних заняттях з лексики, синтаксису та фразеології, при написанні курсових робіт Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку умовних скорочень та використаної літератури. 1. Лексико-семантичні особливості мови сучасних українських газет 1.1

Лише так, мабуть, можна змнити усталену рархю мфологзованих понять та вдносин, зруйнувати бнарну опозицю, один з членв яко пану (чи прагне до панування) над ншим. У чудовй статт Постколональн риси сучасно укрансько культури австралйський учений Марко Павлишин пропону цкаву програму демфологзац сучасного укранського дискурсу. Постколональний пдхд до культурних явищ, - пише вн, - передбача вивищення як над колональною, так  над антиколональною точкою зору, завдяки глибшому, рзнобчншому поглядов на проблему. Такий пдхд Aрунтуться на усвдомленн того факту, що антиколональна деологя нерозривно пов'язана з колональною  фактично зберга в соб  структурн особливост. Постколональний пдхд визна обмеженсть обох термнв, колоналзм та антиколоналзм,  намагаться обернути хню обмеженсть соб на користь: у полтиц - схиляючись до прагматизму, вльного вд деолог, у мистецтв - забавляючись колональними мфами, без бажання х якось спростовувати чи пдтверджувати. [72] Здйснити таку постколональну програму, однак, непросто, оскльки в умовах суспльно конфронтац будь-яка третя сторона, що намагаться стати над подинком, опиняться найчастше мж двох вогнв

1. Норми сучасної української мови у спілкуванні

2. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

3. Реалізація категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах

4. Языковая игра в газетном тексте

5. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

6. Невербальні засоби комунікації
7. Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області
8. Газетные тексты как отражение языковой действительности

9. Канцэпт "шчасце" у мове сучаснай беларускай паэзіі

10. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

11. Стан української мови

12. Запозичення зі східних мов в українському правописі

13. Розвиток української мови

14. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

15. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

16. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

Шампунь-гель детский "Weleda" для волос и тела (с календулой), 200 мл.
Бережно очищает и ухаживает за чувствительной кожей и волосами малышей, деликатно удаляет молочные корочки. Не вызывает раздражения
754 руб
Раздел: Гели, мыло
Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели

17. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

18. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

19. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

20. Первісна культура на терені сучасної України

21. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

22. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови
23. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах
24. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

25. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

26. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

27. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

28. Сучасна українська державність

29. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

30. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

31. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

32. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами
Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография

33. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

34. Юрислингвистическая экспертиза газетно-публицистических текстов с неявной коммуникативной функцией высказывания

35. Сучасні засоби автоматизації стійлового молокопроводу

36. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

37. Місце засобів масової інформації у сучасному суспільстві

38. Редактирование текстов по видам изданий (газетно-журнальные, информационные, рекламные)
39. Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови
40. Основні способи словотвору в сучасній українській мові

41. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

42. Словотвірні парадигми в рекламній лексиці сучасної англійської мови

43. Топоніми-американізми в сучасній українській мові

44. Функціонування паронімів в сучасній англійській мові

45. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові

46. Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах

47. Безособові речення в сучасній англійській мові

48. Технологія складу програм. Базові засоби мови C++

Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные
Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения

49. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

50. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

51. Проблема формування лексико-граматичних засобів мови

52. Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов

53. Сучасні засоби захисту від технічного шпигунства

54. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)
55. Английске тексты
56. Устойчивые словесные комплексы в (немецком) публицистическом тексте

57. Текст как явление культуры

58. Анализ авторской пунктуации в художественном тексте

59. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

60. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

61. Порождение текстов на естественном языке

62. Роль названия в художественном тексте

63. Взаимосвязь заглавия и глубинного смысла текста в кратком художественном рассказе

64. Инструментарий CorelDRAW. Возможности обработки текстов

Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки

65. Форматирование текста в MicroSoft Word

66. Работа с текстами в Corel DRAW 10

67. Современный газетный заголовок. Работа с заголовком на уроках русского языка в школе

68. Генератор телеграфного текста

69. Особенности перевода рекламного текста

70. Сучасні форми та системи оплати праці
71. Проблема культурно-исторических взаимоотношений Москва-Петербург и их отражение в социально-философских, публицистических и художественных текстах
72. Работа с текстом "Поучения" Владимира Мономаха в школе

73. Использование компьютера для подготовки текста

74. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

75. Эстетика печатной полосы и современное состояние газетного дизайна

76. О структуре литературного текста

77. Тексты с тайным смыслом

78. Языковая игра на газетной полосе

79. Театральная герменевтика и анализ театрального текста

80. Чтение нараспев священных текстов. Ранние формы древнерусского певческого искусства

Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки
Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие

81. Конфігурації композитних рамок в англомовному художньому тексті

82. Цельность художественного текста

83. Переводная словесность Древней Руси: богослужебные и библейские тексты

84. Художественный дискурс как актуализация художественного текста в сознании читателя

85. Применение правила "Золотого сечения" при исследовании журналистского текста

86. Цифра в публицистическом тексте
87. Диалог читателя с культурой: русская литература в текстах Игоря Яркевича
88. Сакральный текст в литературном произведении: «Студент» А.П.Чехова и «Гроза» В.В.Набокова

89. Новая вульгата: языковые особенности текста

90. Дискурс и текст: проблема дефиниции

91. Авторская позиция как выражение субъективного начала в журналистском тексте

92. Лингвистический анализ текстов американской Литературной сказки

93. Честь и совесть. Русская менталъностъ в языке и в тексте

94. Культурные знаки поэтического текста

95. Тело текста. Заметки о прозе Владимира Сорокина

96. Пушкинский текст современной поэзии

Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

97. «Московский текст» в русской поэзии ХХ в.: М.Цветаева и Б.Окуджава

98. Рецензия на текст В. Я. Лакшина про книги в нашей жизни

99. «Текст Баха» в современной отечественной прозе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.