Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Методи фінансового планування на підприємстві

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ЗмістВступ 1. Теоретико-методологічні засади фінансового планування на підприємстві 1.1 Зміст та завдання фінансового планування 1.2Система методів прогнозування та планування 2. Характеристика методів фінансового планування на підприємстві 2.1 Методи експертних оцінок 2.2 Методи екстраполяції 2.3 Методи моделювання й економіко-математичні методи 2.4 Методи економічного аналізу 2.5 Балансовий метод 2.6 Нормативний метод 2.7 Програмно-цільовий метод Висновки Вступ На даному етапі економічного розвитку нашої країни лише невелика кількість функціонуючих підприємств приділяє достатню увагу такому процесу, як планування. Після переходу України до ринкової економіки спостерігалася ейфорія з приводу ринку, що він сам здатний вирішувати усі економічні проблеми, і не потрібно ніякого планування. Така ситуація призвела до невизначеності і негативних явищ у державі. На даний час, коли попередня система галузевого планування втратила своє значення і повністю зруйнована, на більшості підприємств не приділяється належна увага фінансовому плануванню, а планові розрахунки мають короткочасний характер. Увага до складання фінансових планів на підприємствах була послаблена через високі темпи інфляції, а постійно змінювані умови господарювання, нестабільність податкової системи, взаємні неплатежі підприємств роблять розрахунки фінансових показників малодостовірними. Разом з тим відмова від фінансового планування рівнозначна відмові від розроблення способів фінансового забезпечення поставлених завдань в області підприємництва. Фінансове планування на рівні господарюючих суб’єктів – це процес планування надходжень і використання фінансових ресурсів, встановлення оптимальних співвідношень у розподілі доходів підприємств. У ринковій економіці вдосконалення фінансового планування на макрорівні відбувається безперервно, воно має якісно більш суттєве значення для підприємств порівняно з директивно-плановою економікою. Без фінансового планування не може бути досягнутий той рівень управління виробничо-господарською діяльністю підприємства, який забезпечує йому успіх на ринку, постійне вдосконалення матеріальної бази, соціальний розвиток колективу. Жоден з інших видів планування не може мат для підприємства такого узагальнюючого, глобального значення, бо саме фінанси охоплюють усі без винятку сторони й ділянки його функціонування. Метою дослідження є ґрунтовне вивчення теоретичних відомостей про фінансове планування на підприємстві та його методи, узагальнення, систематизація та аналіз фінансових та економічних показників. Об'єкт дослідження – методи фінансового планування на підприємствах. Предметом дослідження дипломної роботи виступає фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності. Досягнення поставленої мети здійснювалось послідовним вирішенням наступних завдань: 1. Викладення теоретичних основ фінансового планування економічного розвитку підприємства в цілому. 2. Розкрити сутність поняття фінансового планування, дослідити погляди різних економістів щодо цього і сформувати визначення терміну фінансового планування.

3. Розглянути проблеми, що виникають при фінансовому плануванні на підприємстві. 4. Довести необхідність застосування фінансового планування в сучасних умовах господарювання. 5. Дослідити різні методи фінансового планування. 7. На основі проведеного аналізуфінансового планування зробити аналіз ефективності фінансового планування. 8. Запропонувати шляхи вдосконалення процесу фінансового планування. Теоретико-методологічні засади фінансового планування на підприємстві 1.1 Зміст та завдання фінансового плануванняПланування було прерогативою командно-адміністративної системи. Головна мета фінансового плану підприємства полягала у виявленні невикористаних ресурсів і визначенні суми платежів у бюджет, величина якої відповідала перевищенню доходів підприємства над його витратами. Сума та рівень витрат централізовано нормувались. Надмірна централізація фінансів за планово-директивної економіки послаблювала економічні стимули для розширення виробництва. Це негативно позначалось на результатах фінансово-господарської діяльності підприємств. Державні дотації в багатьох галузях сягали значних розмірів, оскільки ці галузі були збитковими або малорентабельними. Галузеві Міністерства займалися перерозподілом доходів та прибутків підприємств. Значна частина прибутку й тимчасово вільних коштів ефективно працюючих підприємств вилучалась для фінансування державних видатків та на покриття витрат збиткових підприємств галузі. За ринкової економіки значно підвищується матеріальна відповідальність керівника підприємства за його фінансовий стан. Саме тому зросло значення перспективного, поточного та оперативного фінансового планування для забезпечення стійкого фінансового стану та підвищення рентабельності підприємств. Фінансове планування є необхідним для фінансового забезпечення розширення кругообороту виробничих фондів, досягнення високої результативності виробничо-господарської діяльності, створення умов, які забезпечили б платоспроможність та фінансову стійкість підприємства. Ринок ставить високі вимоги до якості фінансового планування, оскільки нині за негативні наслідки своєї діяльності відповідальність нестиме само підприємство. За нездатності врахувати несприятливу ринкову кон'юнктуру підприємство стає банкрутом і підлягає ліквідації з відповідними негативними наслідками для засновників. Сьогодні фінансове планування вимагає використання нових принципів організації. Його зміст та форми мають бути суттєво змінені у зв'язку з новими економічними умовами та соціальними орієнтирами. За адміністративної економіки фінансове планування базувалось на директивних планових показниках виробничого та соціального розвитку підприємства. Нині ця база перестала існувати, оскільки підприємства вже не одержують директивних вказівок &quo ;зверху&quo ;. Державне замовлення, яке збереглося, утратило своє колишнє директивне значення і розглядається підприємством лише як одна з можливих сфер реалізації продукції. Відтак фінансове планування має орієнтуватися на ринкову кон'юнктуру, ураховувати ймовірність настання певних подій і одночасно розробляти моделі поведінки підприємства за зміни ситуації з матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами.

Фінансове планування - це процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками підприємства у плановому періоді. Метою фінансового планування є забезпечення господарської діяльності необхідними джерелами фінансування. Фінансове планування втілює встановлені цілі у форму конкретних фінансових показників і забезпечує фінансовими ресурсами закладені в виробничому плані економічні пропорції розвитку. Значення фінансового планування полягає в тому, що воно дає можливість визначити життєздатність проекту підприємства за умов конкуренції і є інструментом одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів. Отже, основними завданнями фінансового планування на підприємстві є: забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності необхідними фінансовими ресурсами; установлення раціональних фінансових відносин із суб'єктами господарювання, банками, страховими компаніями; визначення шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінка раціонального його використання; виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутку за рахунок раціонального використання матеріальних, трудових та грошових ресурсів; здійснення контролю за утворенням та використанням платіжних засобів. Фінансове планування дає змогу розв'язати такі конкретні питання: які грошові кошти може мати підприємство в своєму розпорядженні; які джерела їх надходження; чи достатньо фінансових ресурсів для виконання накреслених завдань; яка частина коштів має бути перерахована в бюджет, позабюджетні фонди, банкам та іншим кредиторам; як повинен здійснюватися розподіл та використання прибутку на підприємстві; як забезпечується реальна збалансованість планових витрат і доходів підприємства на принципах самоокупності та самофінансування. У фінансовому плануванні використовується балансовий метод. Його зміст полягає в тім, що не тільки балансуються підсумкові показники доходів і витрат, а для кожної статті витрат зазначаються конкретні джерела покриття. При цьому використовуються різні способи: нормативний, розрахунково-аналітичний, оптимізації планових рішень, економіко-математичного моделювання. Суть нормативного способу фінансового планування полягає в тім, що на основі встановлених фінансових норм та техніко-економічних нормативів розраховується потреба суб'єкта підприємницької діяльності у фінансових ресурсах та визначаються джерела цих ресурсів. Згаданими нормативами є ставки податків, ставки, зборів та внесків, норми амортизаційних відрахувань, норми оборотних коштів. Норми та нормативи бувають галузевими, регіональними та індивідуальними. За використання розрахунково-аналітичного методу планові показники розраховуються на підставі аналізу фактичних фінансових показників, які беруться за базу, та їх зміни в плановому періоді. Оптимізація планових рішень полягає в розробці варіантів планових розрахунків для того, щоб вибрати з них найоптимальніший. Відтак можуть використовуватися різні критерії вибору: максимум прибутку (доходу) на грошову одиницю вкладеного капіталу; економія фінансових ресурсів, тобто мінімум фінансових витрат; економія поточних витрат; мінімум вкладення капіталу за максимально ефективного результату; максимум абсолютної суми одержаного прибутку.

У випадках, зазначених у частин другй ц статт, забороняться тимчасове переведення на ншу роботу вагтних жнок, жнок, як мають дитину-нвалда або дитину вком до шести рокв, а також осб вком до всмнадцяти рокв без х згоди. Стаття 34 Тимчасове переведення на ншу роботу в раз простою Простй це зупинення роботи, викликане вдсутнстю органзацйних або технчних умов, необхдних для виконання роботи, невдворотною силою або ншими обставинами. У раз простою працвники можуть бути переведен за х згодою з урахуванням спецальност  квалфкац на ншу роботу на тому ж пдпримств, в установ, органзац на весь час простою або на нше пдпримство, в установу, органзацю, але в тй самй мсцевост на строк до одного мсяця. Змна пдпорядкованост пдпримства, установи, органзац не припиня д трудового договору. У раз змни власника пдпримства, а також у раз його реорганзац (злиття, приднання, подлу, видлення, перетворення) дя трудового договору працвника продовжуться

1. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

2. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

3. Аналіз фінансового стану підприємства

4. Аналіз фінансового стану підприємства

5. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

6. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"
7. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"
8. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

9. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

10. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

11. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

12. Загальна характеристика комунального підприємства Сумської обласної ради "Підприємство виробничо-технологічної комплектації"

13. Облік і аналіз фінансових результатів

14. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

15. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

16. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины

17. Аналіз фінансового стану ВАТ "Радсад"

18. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

19. Аналіз фінансового стану ПП "Байда"

20. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

21. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

22. Фінансове планування на підприємствах
23. Система маркетингового планування на підприємстві
24. Планування діяльності підприємств

25. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

26. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

27. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

28. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

29. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

30. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

31. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

32. Фінансова санація та банкрутство підприємств

Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм, арт. К013200101.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Не рельефный. Цвет подставки
1331 руб
Раздел: Глобусы
Рюкзак школьный "Multi Pack mini. Грация", 27х17х36 см.
Рюкзак подойдет для школьников начальной школы. Надежная каркасная конструкция защищает содержимое рюкзака от повреждений. Рюкзак разделен
2451 руб
Раздел: Без наполнения

33. Фінансовий облік на підприємстві

34. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

35. Планування діяльності підприємства

36. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

37. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

38. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності
39. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства
40. Попередній фінансовий аналіз підприємства

41. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

42. Проектне фінансове планування

43. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

44. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

45. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

46. Бюджетування як сучасна технологія внутрішньофірмового фінансового планування

47. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

48. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины

49. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

50. Оцінка фінансового стану підприємства

51. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

52. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

53. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

54. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства
55. Управління фінансовою санацією підприємства
56. Фінансова санація та банкрутство підприємства

57. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

58. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

59. Фінансовий механізм підприємства

60. Фінансовий стан підприємства

61. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

62. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

63. Покращення фінансового стану підприємства

64. Фінансова санація підприємства

Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), серая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Логический теремок.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Цвет
759 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор детской посуды "Лиса".
Набор посуды детский "Лиса". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Фінансова стратегія підприємства

66. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

67. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

68. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

69. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

70. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств
71. Управління контрактною діяльністю на підприємстві
72. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

73. Суть комерційної діяльності на підприємстві

74. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

75. Організація оплати праці на підприємстві

76. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

77. Економічний аналіз підприємств

78. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

79. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

80. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры
Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

81. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

82. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

83. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

84. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

85. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

86. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств
87. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності
88. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

89. Звітність сільськогосподарських підприємств

90. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

91. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

92. Облік собівартості продукції на підприємстві

93. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

94. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

95. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

96. Організація обліку на підприємстві

Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

98. Організація управлінського обліку на підприємстві

99. Ревізійні комісії підприємств і організацій

100. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.