Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Курсова робота з дисципліни &quo ;Бухгалтерський облік&quo ; на тему: Методика загальної оцінки (визначеннярейтингу) стану підприємств на ринку заданими фінансової звітності Київ – 2000 Зміст Вступ3 1. Мета та склад фінансової звітності5 2. Призначення балансу та його структура12 2.1 Актив балансу. Визначення, оцінка та класифікація активів12 2.2 Пасив балансу. Загальна характеристика.16 3. Звіт про фінансові результати19 4. Звіт про рух грошових коштів25 5. Звіт про власний капітал31 6. Примітки до фінансових звітів33 7. Порівняльна комплексна рейтингова оцінка підприємств39 Висновки47 Список використаної літератури49 Додаток 1. Форма Балансу50 Додаток 2. Форма Звіту про фінансові результати52 Додаток 3. Форма Звіту про рух грошових коштів54 Додаток 4. Форма Звіту про власний капітал56 Вступ Для нормального функціонування будь-якої ланки ринкової економіки потрібно, щоб учасники, які приймають рішення, мали правдиву та об’єктивну інформацію про майно, грошовий та фінансовий стан, результати роботи – прибутки, доходи чи збитки, про особливості їх досягнення (на підставі попередніх даних) як на своєму підприємстві, так і у партнерів. Таку інформацію надає система бухгалтерського обліку та звітності. Чітко налагоджений бухгалтерський облік своєчасно забезпечує потреби управління необхідною та вірогідною інформацією для виконання всебічного аналізу господарської діяльності та обгрунтування відповідних управлінських рішень. Фінансова звітність – це найоб’єктивніше джерело відомостей про діяльність підприємства. Вона є основою для фінансового аналізу, основною метою якого є вивчення та визначення фінансового стану підприємства – важливішої характеристики фінансової діяльності підприємства. Фінансовий стан визначає конкурентоспроможність учасника економічних відносин, виступає гарантом ефективної реалізації економічних інтересів як підприємства, так і його партнерів. Майже усі користувачі фінансових звітів підприємств використовують їх для подальшого застосування до них методів фінансового аналізу з метою прийняття рішень по оптимізації своїх інтересів, прогнозування майбутнього стану, доходів, напрямів діяльності. Тому неможливо переоцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий стан та результа­ти діяльності підприємства при вирішенні поточних та перспективних господарських проблем. Для прийняття правильних управлінських рішень навіть на рівні підприємства повинні використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів. Тому закономірно виникає потреба в уніфікації вимог до фінансової інформації у рамках галузі, регіону, всієї економічної системи країни. Процес такої уніфікації - стандартизації бухгалтерського обліку – розпочався в Україні. На сучасному етапі розвитку бухгалтерської системи України переломним, принципово важливим стало реформування бухгалтерського обліку на засадах міжнародної гармонізації та стандартизації. Ме­тодологічною Радою з питань бухгалтерського обліку розроблено ряд проектів національних стандартів бухгалтерського обліку, що відповідають Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (надалі МСБО).

У подальшому ці стандарти лягли в основу при підготовці та затвердженні Міністерством фінансів України Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які є ключовими для складання фінансової звітності відкритими акціонерними товариствами та іншими учасниками фондового ринку. Фінансова звітність за МСБО запроваджена з 1 січня 1998 року у банківській системі України, з 1 січня 2000 року – у всій економічній системі. Введення нового плану рахунків, приведення форм бухгалтерської звітності у відповідність до вимог міжнародних стандартів викликали необхідність використання і нової методики фінансового аналізу, яка відповідала б умовам ринкової економіки. Така методика потрібна для обгрунтованого вибору ділового партнера, визначення ступеню фінансової стійкості підприємства, оцінки ефективності підприємницької діяльності. В даній роботі висвітлюються мета та склад нової фінансової звітності, а також один з напрямів її практичного використання – сучасна загальна оцінка стану підприємства на ринку. 1. Мета та склад фінансової звітності Бухгалтерська звітність підприємства являє собою систему узагальнених показників, які характеризують підсумки господарсько-фінансової діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік). Вона складається підрахунком, групуванням і спеціальною обробкою даних поточного бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією. Фінансова звітність складається за єдиними формами та інструкціями Міністерства фінансів України, погодженими з Мінстатом України. Фінансова звітність визначена Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку (надалі П(С)БО) 1 як бухгалтерська звітність, яка відображає фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за звітний період. Метою такої звітності є забезпечення загальних інформаційних потреб широкого кола користувачів, які покладаються на неї як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття економічних рішень. Суб’єкти-користувачі звітності та їх інформаційні потреби проілюстровано у таблиці 1. Таблиця 1. Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів Користувачі звітності Інформаційні потреби Інвестори, власники Придбання, продаж та володіння цінними паперами. Участь в капіталі підприємства. Оцінка якості управління. Визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу. Керівництво підприємства Регулювання діяльності підприємства Банки, постачальники та інші кредитори Забезпечення зобов'язань підприємства. Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання щодо кредитів, відсотків за ними та погашення кредиторської заборгованості. Замовники Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання. Працівники підприємства Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання перед працівниками та їх забезпечення. Органи державного управління Формування макроекономічних показників. Для прийняття економічних рішень користувачами фінансових звітів необхідна інформація про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому стані підприємства. Зазначені інформаційні потреби обумовили склад фінансової звітності.

За П(С)БО 1, до неї відносяться: • баланс; • звіт про фінансові результати; • звіт про рух грошових коштів; • звіт про власний капітал; • примітки до звітів. Інші звіти (звернення ради директорів до акціонерів, звіт керівництва компанії, звіт аудитора тощо), які включені до звітності підприємства, не є фінансовою звітністю. Компоненти фінансової звітності відображають різні аспекти одних і тих же гос­подарських операцій і подій за звітний період, відповідну інформацію попереднього звітного періоду та розкриття облікової політики та її змін, що робить можливим ретроспективний та перспективний аналіз діяльності підприємства (таблиця 2). Компоненти фінансової звітності складаються з статей, які об'єднуються у відповідні розділи. Форми, перелік статей фінансових звітів та їх зміст встановлений П(С)БО 2-5. Існують наступні критерії відображення статей у звітах: встановлені П(С)БО та такі, при яких перевага надається економічному змісту над юридичною формою ( існує ймовірність збільшення або зменшення майбутніх економічних вигід, пов'язаних з цією статтею; оцінка статті може бути достовірно визначена). Перший критерій відображення статей у фінансовій звітності пов'язаний з тим, в якому звіті буде наведена стаття, — у балансі чи у звіті про фінансові результа­ти, тобто відповідність результатів господарських операцій визначенню активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів чи витрат, які наведені в П(С)БО 1. Другий критерій допомагає визначитись з тим, чи результати господарської операції будуть відображені в фінансових звітах, чи тільки розкриті у примітках до них. В обох випадках мова йде лише про суттєву інформацію, тобто таку, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Процес аналізу фінансової інформації на відповідність визначенню певної статті фінансових звітів та описаним критеріям називається визнанням. Під час складання фінансової звітності повинен також завжди враховуватись фактор імовірності надходження чи втрати економічних вигод. Адже ситуація на ринку стрімко змінюється і на дату балансу вона може оцінюватися іншим чином, ніж на момент здійснення господарської операції. Фінансова звітність має якісні характеристики. Фінансова звітність повинна надати дохідливу, доречну, достовірну та зіставну інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності під­приємства, руху його грошових коштів, змін у складі власного капіталу. Для досягнення дохідливості інформації припускається, що користувачі мають певний рівень знань і прагнуть уважно вивчити надану інформацію. Проте можлива складність розуміння інформації, яка необхідна для прийняття економічних рішень користувачами (наприклад, про фінансові інструменти), не може вважатися підставою для виключення такої інформації зі складу фінансових звітів. Таблиця 2 Призначення основних компонентів фінансової звітності Компоненти фінансової звітності Зміст Використання інформації Баланс Наявність економічних ресурсів, які контролюються підпри­ємством, на дату балансу. Оцінка структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності підприємства; прогнозування майбутніх потреб у позиках; оцінка та прогнозування змін в економіч­них ресурсах, які підприємство, ймовірно, контролюватиме в майбутньому.

Така гарантя не надаться працвникам у раз дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням свох обов'язкв або за власним бажанням, за винятком випадкв, якщо це пов'язано з станом здоров'я. Працвникам, звльненим у зв'язку з обранням х до складу виборних профсплкових органв, псля закнчення строку х повноважень надаться попередня робота (посада) або за згодою працвника нша рвноцнна робота (посада). Членам виборних профсплкових органв, не звльненим вд свох виробничих чи службових обов'язкв, надаться на умовах, передбачених колективним договором, вльний вд роботи час з збереженням середньо заробтно плати для участ в консультацях  переговорах, виконання нших громадських обов'язкв в нтересах трудового колективу, а також на час участ в робот виборних профсплкових органв, але не менш як 2 години на тиждень. На час профсплкового навчання працвникам, обраним до складу виборних профсплкових органв пдпримства, установи, органзац, надаться додаткова вдпустка тривалстю до 6 календарних днв з збереженням середньо заробтно плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу За працвниками, обраними до складу виборних органв профсплково органзац, що д на пдпримств, в установ, органзац збергаються соцальн пльги та заохочення, встановлен для нших працвникв за мсцем роботи вдповдно до законодавства

1. Біоіндикація як метод оцінки стану навколишнього середовища

2. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

3. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

4. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

5. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

6. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання
7. Методика оцінки кредитоспроможності позичальників
8. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

9. Роль підприємств в ринковій економіці. Види підприємств в Україні

10. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

11. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

12. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

13. Система маркетингового планування на підприємстві

14. Податок на прибуток підприємств

15. Суть комерційної діяльності на підприємстві

16. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Банка для сыпучих продуктов "Цветовная поэма" квадратная, 800 мл.
Банка для сыпучих продуктов квадратная (клипс). Размер: 9x9x18 см. Объем: 800 мл. Материал: керамика.
305 руб
Раздел: Прочее
12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

18. Планування діяльності підприємств

19. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

20. Економічний аналіз підприємств

21. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

22. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств
23. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві
24. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

25. Особливості оцінки кредитних ризиків банку

26. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

27. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

28. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

29. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

30. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

31. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

32. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки
Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные

33. Звітність сільськогосподарських підприємств

34. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

35. Облік доходів підприємств

36. Облік неопераційних витрат на підприємстві

37. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

38. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
39. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
40. Організація і методика аудиту доходів підприємства

41. Організація обліку на підприємстві

42. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

43. Організація управлінського обліку на підприємстві

44. Ревізійні комісії підприємств і організацій

45. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

46. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

47. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

48. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее
Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья
Головоломка Кубик Рубика "3х3".
Головоломка Кубик Рубика "3х3" - это: - Улучшенный механизм на базе шара, кубик крутится плавнее, мягче и при этом точнее.
1048 руб
Раздел: Головоломки

49. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

50. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

51. Правовий статус комунальних підприємств

52. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

53. Інформаційні системи і технології на підприємстві

54. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.
55. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві
56. Інтернаціоналізація підприємств

57. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

58. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

59. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

60. Організація обліку на торгівельному підприємстві

61. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

62. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

63. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

64. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

65. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

66. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

67. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

68. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

69. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

70. Дослідження та розробки на підприємстві
71. Методи економічної оцінки інновацій
72. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

73. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

74. Основи управління персоналом підприємств

75. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

76. Персонал на підприємстві

77. Проблема управління прибутком на підприємстві

78. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

79. Стратегічне планування і управління на підприємстві

80. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки
Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые

81. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

82. Управління якістю на підприємстві

83. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

84. Організаційний розвиток підприємств

85. Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі

86. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві
87. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування
88. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

89. Інноваційний розвиток готельних підприємств

90. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

91. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

92. Грошові розрахунки підприємств

93. Державна фінансова підтримка санації підприємств

94. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

95. Кредитування підприємств

96. Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів

Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные

97. Непрямі податки з підприємств

98. Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди

99. Оподаткування підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.