Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. Мечникова ЯРМОЛЕНКО ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА УДК 811.161.2'367.622 ВІДДІЄСЛІВНІ ІМЕННИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ Спеціальність 10.02.01 - українська мова АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Одеса – 2008 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник : доктор філологічних наук, професор Селіванова Олена Олександрівна, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, професор кафедри загального та російського мовознавства. Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Валюх Зоя Орестівна, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, завідувач кафедри філологічних дисциплін; кандидат філологічних наук, доцент Боєва Евеліна Володимирівна, Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, доцент кафедри української філології. Захист відбудеться 23 травня 2008 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова за адресою: 65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24 / 26, ауд. 165 а. Із дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за адресою: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 24. Автореферат розіслано 21 квітня 2008 р. Учений секретар спеціалізованої вченої ради Матузкова О.П. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку вітчизняної лінгвістики позначений особливою увагою до мови як унікального феномену етнічної свідомості й культури. Специфіку етносвідомості, її пізнавального механізму в мові відображають номінативні процеси та їхні результати. Своєрідну групу похідної лексики становлять девербативи-іменники, в ономасіологічній структурі яких поєднуються певні концептуальні ознаки двох протилежних лексико-граматичних класів слів - дієслова й іменника. Таке поєднання можливе завдяки тому, що для позначення різних субстанційних складників події, як-от: агенса, інструментива, локатива тощо - номінатор обирає процесуальну ознаку. Як номінативний клас віддієслівні іменники української мови були предметом дослідження в ракурсі засобів словотворення та словотворчих типів (М.В. Кравченко, О.Ф. Пінчук, Л.О. Родніна й ін.); структурно-семантичних розрядів (М.П. Лесюк, О.М. Пелехата, Л.М. Третевич та ін.); діахронного словотвору (С.П. Бевзенко, Т.М. Возний, Л.П. Гумецька, І.І. Ковалик, А.В. Лагутіна, А.В. Майборода, І.Г. Матвіяс та ін.); морфонологічних змін (М.В. Кравченко, В.П. Олексенко та ін.); реалізації семантичного потенціалу дієслів у похідних найменуваннях (К.Г. Городенська, А.Д. Звєрєв, Г.М. Ращинська та ін.). Однак проблема закономірностей мотивації цього класу слів у проекції на структури знань про позначене залишається дискусійною, хоч її розв'язання може поглибити знання про ономасіологічну взаємодію іменника й дієслова, специфіку транспозиційного типу похідності та про когнітивне підґрунтя номінативних процесів у цілому.

Актуальність дослідження мотиваційних відношень українських девербативів-іменників визначається передусім загальною спрямованістю сучасної лінгвістики на встановлення зв'язку системної та функціональної природи мовних одиниць зі структурами й операціями мислення. Дисертацію виконано в ракурсі нової інтегративної галузі мовознавства - когнітивної ономасіології, завданнями якої є дослідження когнітивно-ономасіологічного механізму породження найменувань, пояснення зв'язку ономасіологічної структури слова, його семантики зі структурами знань про об'єкт номінації, аналіз мотиваційних особливостей номінативних одиниць (О.О. Селіванова). Традиційно словотворчу проблему мотивації (О.Й. Блінова, Р.Гжегорчикова, В.О. Горпинич, О.П. Єрмакова, О.А. Земська, Т.Р. Кияк, Н.Ф. Клименко, С.С. Лашанська, В. В. Лопатін, Я. Пузиніна, І.С. Улуханов та ін.) розглянуто в новому аспекті. У когнітивній ономасіології мотивація трактується як наскрізна в процесі творення номінативної одиниці лінгвопсихоментальна операція встановлення семантичної та формальної залежності між мотиватором і похідною номінативною одиницею (мотивованим знаком) на підставі зв'язків різних компонентів структури знань про позначуване в етнічній свідомості (О. О. Селіванова). Актуальність теми, крім того, зумовлена значущістю й перспективністю комплексного когнітивно-ономасіологічного дослідження номінативного механізму девербативів-іменників сучасної української мови, їхньої мотиваційної специфіки з урахуванням теоретичного потенціалу таких інноваційних галузей мовознавчої науки, як: функціональний словотвір (З.О. Валюх, В.О. Горпинич, М. Докуліл, О.А. Земська, Є.А. Карпіловська, Н.Ф. Клименко, І. С. Улуханов та ін.), когнітивна семантика (М. Джонсон, С.А. Жаботинська, Дж. Лакофф, О. . Рахіліна, І. Світсер, Л. Талмі, А. Ченкі та ін.), когнітивна ономасіологія (Г.Г. Гіздатов, В.В. Калько, Г.В. Кочерга, О. С. Кубрякова, І.М. Литвин, О.О. Селіванова, М.М. Полюжин та ін.), семантичний синтаксис (Н.Д. Арутюнова, Ю.Д. Апресян, О.К. Безпояско, І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, Н.В. Гуйванюк, А.П. Загнітко, Г.О. Золотова, Н.Л. Іваницька, Ч. Філлмор, Ч. Чейф та ін.), а також у руслі наукового доробку важливих проблем мовознавства - психолінгвістичного обґрунтування номінативного акту, вивчення структур репрезентації знань, теорії картини світу. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в межах планової наукової теми кафедри українського мовознавства Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького: &quo ;Українська мова в парадигмальному просторі сучасної лінгвістики&quo ; (протокол № 3 від 23.12. 2003 р.). Тему дисертаційного дослідження затверджено вченою радою Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (протокол № 5 від 25.01 1996 р.) та закоординовано бюро Наукової ради &quo ;Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності&quo ; (протокол № 1 від 10.02 2000 р.). Об'єктом аналізу в роботі є ономасіологічні структури віддієслівних іменників української мови та концептуальні моделі, покладені номінатором в основу їхнього творення.

Предмет дослідження становлять закономірності вибору мотиваторів українських віддієслівних іменників зі структур знань про позначене. Мета дисертації - з'ясувати специфіку мотивації девербативів-іменників сучасної української мови в проекції на когнітивне підґрунтя їхнього творення. Для досягнення поставленої мети розв'язано такі завдання: 1) схарактеризовано аспекти вивчення віддієслівних іменників у вітчизняних і зарубіжних мовознавчих студіях; 2) обґрунтовано методику когнітивно-ономасіологічного аналізу віддієслівних іменників сучасної української мови; 3) установлено диференціацію мотиваційних типів українських девербативів-іменників; 4) висвітлено особливості пропозиційно-диктумної мотивації похідних цієї групи в сучасній українській мові; 5) схарактеризовано асоціативно-термінальну мотивацію українських девербативів-іменників: розкрито механізм метафоризації дієслів-мотиваторів, окреслено коло найбільш регулярних донорських і реципієнтних концептосфер; 6) проаналізовано мотиваційні особливості віддієслівних іменників-полісемантів, когнітивно-ономасіологічне підґрунтя зв'язків їхніх значень у сучасній українській мові. Матеріалом дослідження є понад 3000 віддієслівних іменників, виокремлених шляхом суцільної вибірки зі Словника української мови: В 11-ти т. / Ред. кол.: І.К. Білодід /голова/ та ін. - К.: Наукова думка, 1970-1980; Великого тлумачного словника сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. - К.: Ірпінь, 2004, а також понад 100 фрагментів, вибраних із художніх текстів української літератури XIX-XX століть. Із метою інтерпретації ономасіологічної структури віддієслівних іменників української мови використано такі словники: Клименко Н.Ф. Словник афіксальних морфем української мови / Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська, В.С. Карпіловський, Т.І. Недозим; Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні НАН України. - К.: Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні НАН України, 1998; Полюга Л.М. Морфемний словник / Л.М. Полюга. - К.: Вища школа, 1983; Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник / З.С. Сікорська. - К.: Освіта, 1995; Цыганенко Г.П. Словарь служебных морфем русского языка / Г.П. Цыганенко. - К.: Рад. школа, 1982; Яценко І.Т. Морфемний аналіз: словник-довідник у 2-х т. / І. Т. Яценко. - К.: Вища школа, 1981. Методи дослідження. У роботі використано комплексну методику. Головним методом є когнітивно-ономасіологічний аналіз, який уможливив вивчення мотивації віддієслівних іменників сучасної української мови на підставі інтерпретації ономасіологічної структури та моделювання фрагмента знань про позначене. Когнітивно-ономасіологічний аналіз характеризується інтегративною двовекторністю дослідження: від слова до думки та від думки до слова й здійснюється у два етапи. Першим етапом є інтерпретація ономасіологічної структури похідних найменувань, що передбачає встановлення статусу ономасіологічної ознаки в структурі знань про позначене, ономасіологічного базису, його ролі в формуванні категорійної семантики деривата, зв'язку ознаки й базису з імплікованими компонентами мотиваційної бази в пропозиції чи асоціативному ряді, аксіологічних характеристик, можливості вторинного позначення.

Симиренки особливий приклад. Дд Платон Симиренко приятелював з Т. Шевченком, видав «Кобзаря». Його син Лев щороку давав тисяч рублв на видання укранських книжок, на укранськ справи. Вн написав велику працю про укранське садвництво. Московський рльничий нститут запросив його на посаду професора. Вн вдмовився, не бажаючи працювати на Московщину. Московщина тамно вбила його 1920 р. Його син Володимир написав велику працю про укранське плодознавство (помологю) укранською мовою. Московщина вимагала, щоб вн видав  московською, але вн вдмовився. Московщина увязнила його 1938 року,  вн згинув безслдно. Лев  Володимир пднесли укранське садвництво  науку про нього на дуже високий науковий рвень. Обидва вдмовилися служити Московщин,  вона обох убила[367]. Звязковим офцером Швец при гетьман П. Орликов був майор Снклер. Московський посол у Стокгольм М. Бестужев-Рюмн руками наймитв потай убив 28 червня 1739 р. Снклера в Шлезку. Нащадок того Снклера генерал Володимир Снклер був 1918 року начальником Генерально Булави (Штабу) вйськ Укрансько Народно Республки

1. Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

2. Латинська мова. Іменники

3. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

4. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

5. Абсолютне вживання перехідних дієслів в англійській мові

6. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов
7. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови
8. Теоретическое значение антропологии

9. Значение сна и сновидений. Предупреждение нарушений сна

10. Кораллы. Разнообразие и значение

11. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

12. Значение газа и перспективы развития газовой отрасли в Казахстане

13. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

14. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение

15. Судебная реформа в XIX веке и ее прогрессивное значение

16. Движение декабристов. Причины, характер движения. Судьба и значение движения

Токсичная капсула "Fungus Amungus".
Игровой набор Fungus Amungus "Токсичный контейнер" представляет собой капсулу, в которой находится один из эксклюзивных
521 руб
Раздел: Аксессуары для игр
Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

17. Соборное Уложение 1649 г. и его значение

18. Налоговый контроль, его сущность и значение

19. Налоговое регулирование: место и значение в рыночной экономике

20. Биржа: понятие и значение

21. Трудовой договор, его значение и особенности в современных экономических условиях

22. Значение института несостоятельности (банкротства)
23. Пословицы, поговорки английского языка. Их значение, употребление и русские эквиваленты
24. Культура: особенности и значение, взгляды и понятия

25. Русское юродство как феномен культуры, его национальное значение

26. Символы рыб, морских животных и обитателей воды: их значение (семиотика)

27. Падежи: второй родительный и предложный. Функции и значения

28. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

29. Использование переносного значения слова для создания художественных тропов

30. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

31. Реферат по книге Фернана Броделя

32. Великое посольство и его значение

Шар предсказаний, 12 см.
Если вы из той породы людей, которые предпочитают сто раз подумать, тогда купить магический шар будет неплохим вариантом. Он не примет
565 руб
Раздел: Прочее
Качели Фея "Чарли 3 в 1".
Многофункциональная модель качелей Фея Чарли 3 в 1 трансформируется в: - качели, - стульчик, - шезлонг. Универсальные качели предназначены
2935 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Вожжи - страховка для ребенка Спортбэби "Комфорт".
Удобный держатель и мягкий нагрудник обеспечит необходимый комфорт Вам и Вашему ребенку. Предохраняют Вашу спину от перегрузки, а малыша
316 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

33. Реформы Петра Великого и их значение

34. Значение в отечественной историографии и истории трудов Василия Осиповича Ключевского

35. Содержание и значение математической символики

36. Значение "Канон" врачебной науки для развития медицины /Авицена/

37. Криминологическая классификация (типология) преступников, ее основания и практическое значение.

38. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)
39. Уголовный кодекс 1926 и его значение
40. Берегозащитные сооружения их значения, и модернизация в пределах г.Сочи

41. ПРИНЦИП ТОЛЕРАНТНОСТИ В АДЫГСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

42. Значение взаимоотношений в семье в развитии ребенка, его будущей жизни

43. Союз России и Белоруссии. Военно-политическое значение, перспективы развития

44. Воображение: понятие и значение в жизни человека

45. Любовь и ее значение в жизни человека

46. Предмет и значение логики

47. Несколько рефератов по Исламу

48. Благословение Патриархом Иаковом своих сыновей и пророчески прообразовательное его значение

Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки
Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы

49. Влажность воздуха и её значение

50. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

51. Мировоззренчесское значение мифа о вечном возвращении (Статья)

52. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

53. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

54. Значение ученого, инженера в обществе. Проблема ответственности
55. Валютный клиринг: Мировой опыт и его значение для стран СНГ
56. Основные средства, их классификация, оценка, учет и выбытие основных средств. Документация ее роль и значение в бухучете (Контрольная)

57. Роль и значение отчета о движении денежных средств как составной части бухгалтерской отчетности.

58. Методы переоценки основных фондов. Значение переоценки

59. Значение экономического учения Карла Маркса

60. Количественный подход к анализу индивидуального спроса. Спрос и полезность. Закон убывающей предельной полезности, его значение

61. Формирование рыночной стратегии и ее значение в деятельности предприятия и организации

62. Сущность и экономическое значение лизинга

63. Экономическое значение снижения издержек производства

64. Функции денег, практическое значение

Шторка антимоскитная "Кружево" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость
Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки

65. Сущность и значение денег. Структура денежной массы. Денежные агрегаты

66. Значение и роль туризма в физическом воспитании, виды простейших туристических соревнований

67. Декларация о государственном суверенитете Украины и ее историческое значение

68. Модернизация в традиционных укладах. Опыт Италии и его значение для России

69. Значение и последствия войны 1812 года

70. Значение “Великого посольства” в развитии пиротехники в России
71. Аграрная реформа Столыпина и ее значение для России
72. Значение Московской битвы в Великой Отечественной войне

73. Крымская война. Основные события и их значение

74. Культурно-историческое значение принятия православия на Руси

75. Підсумки визвольної війни середини ХVII ст., її значення

76. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

77. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

78. Политическая культура: смысл и методологическое значение категории

79. Манифест 17 октября 1905 года, его политическое и юридическое значение

80. Религиозное, социальное и политическое значение верований горё (из истории религии Японии)

Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские

81. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов

82. Значение работ академика Л.В. Щербы в русском языкознании

83. О значении и значимости слова "розовый" в книге А.Н. Бенуа "История русской живописи в XIX веке"

84. Творчество Андрея Рублева его значение для развития русской национальной культуры

85. реферат

86. О мировом значении русской литературы
87. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слова
88. Значение символических снов Гринева в "Капитанской дочке" А. С. Пушкина и Раскольникова

89. Значение сатиры Салтыкова-Щедрина

90. Реферат по теме “Человек на войне”

91. Значение художественной литературы в становлении школьников

92. Значение ремарки в пьесе А.Н. Островского "Лес"

93. Идейно-композиционное значение сцены в салоне Анны Павловны Шерер в романе "Война и мир"

94. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

95. Значення і світова слава Тараса Шевченка

96. Основные особенности словообразовательного значения

Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов

97. Историко-литературное значение Жорж Санд

98. Значение второстепенных персонажей в драме А. Островского «Гроза»

99. Собственные значения.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.