Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

1. Перевірка плану виробництва основних видів продукції 2. Перевірка і ревізія витрат по управлінню та обслуговуванню виробництва 3. Виявлення невикористаних резервів у основних, допоміжних і обслуговуючих галузях виробництва 4 Перевірка обґрунтованості плану реалізації продукції 5. Ревізія виконання плану реалізації продукції 6. Перевірка оформлення документів на реалізацію продукції 7. Ревізія виручки за послуги населенню Література 1 Перевірка плану виробництва основних видів продукції У умовах ринку основними аспектами виробничо-господарської діяльності підприємства є облік витрат, прибутків і фінансових результатів. Витрати на виробництво промислової продукції охоплюють усі матеріальні, трудові і грошові витрати, зв'язані з виробничо-господарською діяльністю. Контроль і ревізія витрат на виробництво і собівартість продукції допомагають виявити невикористані резерви, непродуктивні витрати і втрати. У зв'язку з цим основними завданнями ревізії і контролю є перевірка: обґрунтування формування витрат виробництва по їхніми елементами і калькуляційними статтями в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності; дотримання норм витрати сировини і матеріалів і виходу готової продукції; слушності розподілу витрат між готовою продукцією і незавершеним виробництвом; дотримання кошторису витрат на обслуговування виробництва і керування; виявлення непродуктивних витрат і втрат у виробництві і попередження їхній виникнення в майбутньому; перебування резервів зниження собівартості продукції і т.п. Для виконання вищевказаних завдань ревізію доцільно проводити в такій послідовності. Спочатку досліджують питання формування витрат виробництва по їхніми елементами і розглядають слушність і обґрунтованість кошторисів по окремих видах витрат. Потім перевіряють слушність складання калькуляцій собівартості продукції по статтях витрат. Далі вивчають собівартість продукції і вишукують резерви її зниження. Основними джерелами контролю є: первинна документація, калькуляції собівартості продукції, кошториси витрат, бухгалтерські записи на рахунках витрат на елементами (80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операційні витрати») і витрат діяльності (90 «Собівартість реалізації», 91 «Загально-виробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 95 «Фінансові витрати», 98 «Податки з прибутку» і т.п.); регістри бухгалтерського фінансового обліку - журналу-ордера і відповідні відомості; дані фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати), статистична й оперативна звітність; дані податкового обліку і звітності і т.п. 2. Перевірка і ревізія витрат по управлінню та обслуговуванню виробництва До допоміжних виробництв відносять електро- і водопостачання, вантажний автотранспорт, ремонтну майстерню, живу тяглову силу, машинно-тракторний парк і теплопостачання Основними питаннями, які необхідно перевірити, варто вважати – обґрунтованість планування обсягів виробництва в натуральному та вартісному виразі, – виконання виробничої програми різних робіт, що виконуються допоміжними виробництвами, – удосконалення організації та оплати праці, – контроль за термінами і якістю виконаних робіт та наданих послуг, – забезпечення належного ведення первинного та зведеного обліку В процесі ревізії необхідно звернути увагу на таке – чи відповідає кількість адміністративно-управлінських працівників штатним нормативам, – чи немає фактів утримання позаштатних працівників або працівників, які виконують роботу, що не відповідає їхньому фаху, – чи правильно і законно визначені посадові оклади адміністративно-управлінським працівникам, – чи не було фактів надмірних витрат на утримання легкового транспорту, ремонт контори, канцелярські, друкарські і телефонно-поштові витрати.

Контроль і ревізія інших виробництв та господарств здійснюється в такому порядку: – перевіряють законність і доцільність створення даного виробництва, затрати на його утримання, окупність коштів, вкладених в нього, планування доходів і витрат, – контролюється стан внутрішньогосподарського розрахунку, якість складання завдань то їх виконання, дотримання кошторисів витрат то доходів за результатами роботи звітного періоду. 3. Виявлення невикористаних резервів у основних, допоміжних і обслуговуючих галузях виробництва Під час контролю і ревізії витрат ревізору варто керуватися Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318. При цьому ревізору варто установити, усі чи операційні витрати на відповідний звітний період віднесені на витрати виробництва по таким елементами: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші операційні витрати (по видах витрат); інші витрати (по видах витрат). Рахунки класу 8 «Витрати по елементах» призначені для узагальнення інформації про витрати підприємства протягом звітного року. Досліджуючи витрати по елементах, з'являється можливість установити не тільки загальну суму витрат, а і їхню структуру, питома вага окремих витрат, розмір прибутку. Крім того, поелементні розподіл витрат може бути успішно використаний під час аналізу витрат виробництва для визначення чинників, що позитивно або негативно впливають на ефективність виробництва. Поелемнтне групування витрат виявляє підставою для складання кошторисів. Крім вищенаведеної класифікації по елементах, для контролю за складом витрат у місцях їхній проведення і визначення собівартості по видах вироблюваної продукції потрібно знати, на який вид продукції і коли їх віднести. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) перебуває з виробничої собівартості продукції, що виявляла реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загально-виробничих витрат і наднормативних виробничих витрат. До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) належать: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; загально-виробничі витрати. При умовах ринкової економіки перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлюються самим підприємством. Контролю підлягають слушність віднесення загально-виробничих витрат до постійних і змінних. Витрати на обслуговування і керування виробництвом змінюються прямо пропорційно зміні об'єму діяльності і розподіляються на кожний об'єкт витрат із використанням бази розподілу (годин роботи, заробітної плати, об'єму діяльності, прямих витрат), виходячи з фактичної потужності звітного періоду. І навпаки, постійні виробничі витрати залишаються незмінними при зміні об'єму діяльності. Нерозподілені постійні загально-виробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції в періоді їхній виникнення. Причому загальна сума розподілених і нерозподілених постійних загально-виробничих витрат не може перевищувати їхнього фактичного розміру.

Шляхом зіставлення даних матеріальних складів про відпустку сировини і матеріалів у виробництво з показниками цехів про надходження їх у виробництво і на підставі аналізу записів із кредиту рахунку 201 «Сировина і матеріали» і дебету рахунку 23 «Виробництво» ревізор може підтвердити списання матеріальних витрат на виробничі потреби і вмикання їх у собівартість продукції. З іншого боку, ревізор перевіряє слушність списання суми витрат на фінансові результати наприкінці звітного року або щомісяця. Так, по дебеті рахунків класу 9 «Витрати діяльності» відображаються суми витрат, по кредиті - списання суми витрат на рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунки класу «Витрати діяльності» призначені для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності і витрати з метою запобігання надзвичайним подіям і ліквідації їхніх наслідків. Для перевірки слушності визначення фактичної собівартості сировини і матеріалів ревізору необхідно досліджувати первинні документи постачальника (накладные, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні), у яких зареєстровану ціну, зокрема націнки (надвишки), транспортні та інші витрати, зв'язані з придбанням матеріалів. Товарно-транспортні документи зіставляють із даними бухгалтерського фінансового обліку (книгою обліку надходження вантажів, журналом-ордером, відомістю), у яких показана кількість отриманих матеріалів і їхня вартість. Витрати на сировину і матеріали перевіряються шляхом визначення слушності застосування технічно обґрунтованих норм їхньої витрати. Не менше вагома стаття витрат «Заробітна плата», що включається в собівартість продукції. Тому доцільно не тільки перевірити витрати на оплату праці, нараховану відповідно встановленим розцінкам, тарифних ставок і посадових окладів, а і допоміжні виплати (премії, надвишки до тарифних ставок і окладів, компенсаційні виплати і т.п.). Ретельній перевірці підлягають також розрахунки по соціальному страхуванням, амортизаційні відрахування, сплата податків і зборів (обов'язкових платежів), штрафних санкцій, витрат на відрядження, на ремонт основних засобів. Важливим питанням ревізії виявляє вивчення планової собівартості одиниці окремих видів продукції. При цьому планову собівартість у розрізі окремих калькуляційних статей витрат зіставляють із плановою і фактичною собівартістю за минулий звітний період, із нормативами витрат і фактичного рівня витрат за аналізований період. Таким порівнянням можна виявити значні відхилення планових показників від фактичних (перевитрату або економію). У цьому випадку ревізору варто з'ясувати причини і винних осіб. Планові калькуляції по статтях непрямих витрат перевіряють з обліком слідств розгляду відповідних кошторисів витрат. Таким чином, під час ревізії витрат діяльності важливо перевірити фактичну собівартість окремих видів продукції по калькуляційних статтях витрат. 4 Перевірка обґрунтованості плану реалізації продукції Основні завдання контролю та ревізії реалізації (збуту) продукції (робіт, послуг) полягають в наступному – перевірка договірних зобов'язань за термінами, обсягами та якістю продукції, – дослідження правильності оформлення первинних документів з реалізації продукції, робіт та послуг, – вивчення обґрунтованості застосування цін і тарифів на продукцію, роботи та послуги в процесі реалізації (збуту), – перевірка законності і доцільності господарських операцій з обліку реалізації продукції, робіт та послуг населенню, – встановлення умов та дотримання правил реалізації продукції в торгових точках та на міських ринках Джерела контролю і ревізії реалізації – державне замовлення та інші письмові договірні зобов'язання з різними юридичними й фізичними особами, – товарна транспортні накладні, рахунки-фактури, приймальні квитанції, по дорожні і облікові листи, накладні внутрішньо господарського призначення, – звіти про продаж сільськогосподарської продукції та довідки з ринку про ціни на момент продажу продукції; – журнал 5 або 5А.

Але поки що спостерігався відносний добробут. В умовах непу, який надав селянинові економічну свободу, зруйноване село міцно ставало на ноги. Загалом це був момент, яким можна було тільки захоплюватися. Вперше в історії майже вся земля та все, що на ній вирощувалося, належали тим, хто її обробляв. А селяни-українці з точки зору реалізації своїх національних потреб перебували в найліпшому становищі за весь період від часу — півтора століття тому — зникнення решток давньої Української держави: тепер, принаймні, їхня мова та культура розвивалися вільно. Цей національний момент ми розглянемо далі, а зараз обмежимося аспектами, спільними для селянства в минулому та сучасному. Історія селянства відзначається складністю й варіюванням деталей у різних місцевостях, — зокрема, існуванням різних типів землеволодіння та звичаєвого права, часто настільки заплутаними й ускладненими, що в них практично неможливо було розібратися. Але нам досить розкрити — в загальних рисах — лише головні моменти в життєдіяльності українських хліборобів

1. Перевірка виконання прийнятих рішень за наслідками перевірки

2. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

3. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням

4. Контроль і ревізія розрахунків

5. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

6. Планування аудиту, перевірка фірми.
7. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці
8. Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

9. Аудиторські послуги. Аудит матеріальних засобів. Аудиторська перевірка показників "незавершеного виробництва"

10. Італія у період об’єднання

11. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

12. Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики

13. Аналіз виконання планових завдань з виробничої програми за рік

14. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

15. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

16. Облік готової продукції і виробничих запасів, МШП

Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Садовый домик.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Размеры
308 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

17. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

18. Організація і методика аудиту доходів підприємства

19. Організація облікової політики підприємства

20. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

21. Організація управлінського обліку на підприємстві

22. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування
23. Реєстрація приватного підприємства
24. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

25. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

26. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

27. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

28. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

29. Мотивація робітників промислового підприємства

30. Організація діяльності підприємства

31. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

32. Планування офісу. Проектування виробничого і обслуговуючого потоків. Аналіз сучасних технологій у сфері послуг

Набор для уборки Vileda "Ultramat": швабра со сборной ручкой+ведро с отжимом.
Набор предназначен для влажной уборки всех типов напольных покрытий. Швабра отжимается в специальной воронке на ведре, благодаря чему руки
2210 руб
Раздел: Швабры и наборы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (giga).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду
1122 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер L-XL, 146x55 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
891 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

33. Стратегія інноваційного менеджменту підприємства

34. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

35. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

36. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

37. Фінансова санація та банкрутство підприємства

38. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"
39. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства
40. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

41. Капітал і виробничі фонди підприємства

42. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

43. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

44. Резерви збільшення виробничих потужностей промислового підприємства

45. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

46. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

47. Фінансова санація підприємства

48. Фінансова стратегія підприємства

Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы

49. Контроль та ревізія використання основних засобів

50. Ревізія як елемент методу економічного контролю

51. Реєстрація, розподіл, засвідчення документів. Контроль за їх виконанням

52. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

53. Вентиляція виробничих приміщень. Розрахунок загальнообмінної штучної вентиляції

54. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Напрями процесу планування
55. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика
56. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

57. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

58. Велика Британія та Німеччиниа у міжвоєнний період (1918-1939 рр.)

59. Періодизація та історичне значення махновського руху

60. Римська імперія в II—III ст. н. е.: період падіння та загибелі

61. Технологія варених ковбасних виробів на Сумському виробничому комбінаті міста Суми

62. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

63. Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду та корекція ускладнень у жінок із сифілісом в анамнезі

64. Контроль виконання документів

Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

65. Періодизація розвитку міжнародного бізнесу: комерційна ера, ера експансій, ера концесій

66. Концепція підручника та його структуризація

67. Технологія використання підручників на уроках у початковій школі

68. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

69. Періодизація особистісного розвитку згідно концепції Еріка Еріксона

70. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України
71. Нелінійна взаємодія електромагнітного випромінювання з діелектричними періодичними структурами
72. Християнська філософія періоду середньовіччя. Західноєвропейська філософія Нового часу

73. Організація фінансового контролю в Україні

74. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

75. Вселенная, которую я выбираю (Модель Вселенной Лео Шарка)

76. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

77. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

78. Если бы я был руководителем Западно-Сибирского района

79. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

80. Финансовый контроль в период перехода к рынку

Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)

81. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

82. Контроль в системе органов государственной власти

83. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

84. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ

85. Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии

86. Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования
87. Организация бюджетного контроля
88. Налоговый контроль, его сущность и значение

89. Налоговый контроль

90. Почему я хочу стать чекистом

91. Формы и порядок проведения таможенного контроля

92. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

93. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

94. Финансовый контроль в Республике Беларусь

95. Развитие финансового контроля и его эффективность в РФ

96. Ограны финансового контроля и их полномочия в РБ

Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы
Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее

97. Правовое регулирование валютного контроля

98. Quien Soy Yo? (Кто это - я?)

99. Статья: "пойду ли я на дискотеку"

100. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.