Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Аналіз, звітність і аудит в сфері праці

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Курс: Економіка праці Тема: &quo ;Аналіз, звітність і аудит в сфері праці&quo ; 1. Основні задачі аналізу використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, їх раціо-нальне використання є важливим фактором підвищення ефективності виробництва. Аналіз використання трудових ресурсів спрямований на забезпечення повної зайнятості персоналу підприємства, високої продуктивності праці, створення нормальних умов для роботи персоналу і підвищення рівня оплати праці. Від ефективності використання трудових ресурсів залежить своєчасність виготовлення продукції, Її якість, раціональне використання основних і оборотних засобів, що знаходить відображення в таких узагальнюючих показниках, як собівартість, витрати, прибуток. Заробітна плата, з одного боку, є складовою частиною витрат операційної діяльності, з другого боку, одним із найважливіших елементів мотивації праці. Аналіз витрат на оплату праці повинен бути спрямований на оцінку того, чи виконує заробітна плата свої функції на даному підприємстві. При аналізі використання трудових ресурсів і засобів на оплату праці на підприємствах вивчаються: забезпеченість підприємства і його структурних підрозділів робочою силою по категоріям, професійному і кваліфікаційному складу; показники руху робочої сили та його причини; використання робочого часу з метою виявлення невиправданих втрат і непродуктивних витрат; темпи росту продуктивності праці і вплив науково-технічного прогресу на рівень і динаміку продуктивності праці; організація, нормування праці; організація оплати праці, форми і системи мотивації праці; використання засобів на оплату праці; діюча практика організації внутрішньовиробничого госпрозрахунку і його ефективність; розвиток соціальної сфери; резерви підвищення використання трудових ресурсів і напрямки їх реалізації з метою підвищення ефективності діяльності підприємства. Джерелом інформації для аналізу трудових ресурсів є план з праці, дані табельного обліку, матеріали спостережень –– хронометражі і фотографії робочого дня, статистична звітність. Важливо залучати і додаткову інформацію про використання трудових ресурсів: матеріали спеціальних соціологічних досліджень, виробничих нарад і ін. 2. Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою і кваліфікаційного складу робітників Аналіз трудових показників варто починати з оцінки трудового потенціалу підприємства і тих змін, що відбулися в ньому за минулий період. Якісна структура трудового потенціалу підприємства характе-ризується рядом угруповань працівників підприємства по таких ознаках, як стать, вік, стаж роботи на підприємстві, освіта, кваліфікація, характер механізації праці й ін. При вирішенні питань про напрямки інвестицій у зв’язку із необхідністю реконструкції, модернізації, технічного озброєння виробництва можна використовувати такий розподіл працюючих за ступенем механізації і автоматизації праці: робітники, що працюють вручну без застосування машин і механізмів; робітники, що виконують роботу при машинах і механізмах вручну; робітники, що виконують роботу за допомогою машин і механізмів, а також, що спостерігають за роботою автоматичного устаткування; робітники, що виконують роботу по налагодженню та регулюванню машин і механізмів вручну.

На основі такого групування визначається коефіцієнт механізації і автоматизації праці (Км): , де Чм – число робітників, що виконують роботу за допомогою машин і механізмів, а також що спостерігають за роботою автоматичного устаткування, чол.; Чсп – середньооблікова чисельність робітників. Аналіз кваліфікації службовців може вестись по таким критеріям: складні, багатопрофільні роботи; конкретні, спеціалізовані роботи; проста технічна допомога. Загальна оцінка забезпеченості підприємства працівниками визначається шляхом зіставлення фактичної і планової чисельності в цілому по підприємству й у розрізі його внутрішніх підрозділів. Перевищення (або недокомплект) і зміна чисельності працівників аналізується по всьому складу працюючих, по категоріях, а також з’ясовуються причини цих змін. У виробничому процесі окремі категорії працівників промислово-виробничого персоналу підприємства відіграють різну роль. Тому і співвідношення, вимірюване питомою вагою окремих категорій працівників у загальній їхній чисельності у відсотках, служить важливим показником для якісної характеристики трудових ресурсів підприємства. Найважливішою вимогою правильної організації праці і нормальних умов роботи виступає відповідність складу працюючих характеру робіт. Для підприємства необхідні робітники певної професії і спеціальності. Рівень професійної забезпеченості підприємства характеризується відповідністю фактичної чисельності робітників потребі в них відповідно до виробничої програми по кожній професії окремо. Наявність цих даних показує надлишок або недолік певної професії робітників і дозволяє вживати заходів до поліпшення комплектування підприємства трудовими ресурсами. Узагальнюючим показником рівня кваліфікації робітників є середній тарифний розряд, що визначається у розрізі цехів і по підприємству в цілому. Він обчислюється по формулі середньої арифметичної з тарифних розрядів, зважених по числу робітників, що мають відповідні розряди. , де –– середній тарифний розряд; Рі –– і-й розряд; Чі –– чисельність робітників і-го розряду; –– кількість розрядів. Середній тарифний розряд за звітний період необхідно порівняти із середнім тарифним розрядом, розрахованим за плановими даними, що дозволяє визначити, чи відповідає кваліфікація робітників вимогам виробництва. Порівняння ж цього показника тільки із даними за попередні звітні періоди може надати змогу визначити, підвисився чи знизився рівень кваліфікації робітників за період, що розглядається, але не дозволяє зробити однозначні висновки про достатній рівень кваліфікації робітників 3. Аналіз руху і стабільності робочої сили Зміна чисельності працівників підприємства за звітний період характеризується системою абсолютних і відносних показників. Рівень інтенсивності руху працівників показують коефіцієнти обороту по прийому і вибуттю, загального обороту, коефіцієнт заміщення. Коефіцієнти стабільності і постійності кадрів характеризують ту частину працівників, які працюють на підприємстві певний період часу і характеризують сталість кадрів. Коефіцієнт загального обороту робочої сили визначається відношенням суми числа працівників, прийнятих і звільнених за звітний період, до середньооблікової чисельності працівників.

Коефіцієнт заміщення дорівнює відношенню різниці між числом прийнятих і вибулих робітників до середньооблікової їх чисельності. Коефіцієнт обороту по прийому визначається розподілом числа працівників, прийнятих за аналізований період, на середньооблікову чисельність працюючих. Коефіцієнт обороту по вибуттю встановлюється розподілом числа вибулих працівників за досліджуваний період на середньооблікову чисельність працюючих. Слід зазначити, що характеристика руху працюючих на основі коефіцієнтів обороту ще не розкриває причин вибуття. При аналізі руху робочої сили необхідно користуватися коефіцієнтом плинності, що виражається відношенням числа працівників, які пішли з підприємства за власним бажанням, з дозволу адміністрації і звільнених за порушення трудової дисципліни, до середньооблікової чисельності працюючих. До можливих причин плинності відносять: зміну місця проживання, незадоволеність розмірами заробітку, незадоволеність професією, несприятливі умови і режим праці, віддаленість житла від місця роботи, використання не за фахом, відсутність можливості прасування по службі, несприятливі соціально-психологічні умови. Важливим напрямком аналізу плинності варто вважати угруповання звільнившихся по статевовіковим ознакам, рівню механізації й автоматизації виробничих процесів і ін. Крім показників зовнішнього руху робочої сили аналізуються і показники внутрішнього руху –– міжцехового, міжпрофесійного і кваліфікаційного. Коефіцієнт внутрішнього обороту розраховується відношенням чисельності працюючих, що прийняли участь у внутрішньому русі незалежно від числа змін в їх позиціях, до середньооблікової чисельності. Показники руху робочої сили можуть розраховуватися як в цілому по підприємству, так і по окремих підрозділах. В процесі аналізу здійснюється порівняння показників звітного періоду із аналогічними показниками за ряд попередніх років, що дозволяє оцінити тенденцію їх зміни. Тенденція погіршення показників свідчить про посилення негативних явищ на підприємстві, які стосуються умов, оплати праці і т. ін., що потребує невідкладних заходів по їх усуненню. Коефіцієнт постійності кадрів розраховується розподілом чисельності працівників, що знаходяться в списках підприємства протягом усього року (з 1 січня по 31 грудня включно), до середньої чисельності працівників. Коефіцієнт стабільності кадрів характеризує частку працівників, що мають стаж роботи на підприємстві п’ять або більше років в загальній сукупності працюючих. 4. Аналіз використання робочого часу Обсяг продукції, що випускається, продуктивність праці залежать від використання робочого часу і дотримання трудової дисципліни. Аналіз використання робочого часу має на меті виявити невиправдані втрати і непродуктивні витрати робочого часу, установити конкретні причини і місця виникнення цих втрат, виявити їх вплив на обсяг виробленої продукції, розробити заходи щодо ущільнення робочого дня. До втрат робочого часу відносяться нерегламентовані перерви протягом робочого дня, а також непродуктивні витрати часу, зв’язані наприклад, з виробничим браком, виконанням операцій, не передбачених технологією, відволіканням працівників від виконання його функціональних обов’язків.

Отож, журналістам досить-таки брутально заткнули рота, алене можна було примусити найчесніших з них мовчати. Коли у 1934 р. з'явилися такі книжки, як чемберлінівська, вже ніяк не можна було сумніватися у фактах голоду та інших страждань радянського селянства. Навіть ті західні письменники, котрих вважали прихильниками сталінського режиму, висловлювали неабиякі застереження. Так, Моріс Гіндус, пишучи про колективізацію, яку він у принципі підтримував, оповідав про «людську трагедію» куркульських депортацій, про «бездушність і безсердечність» партійних працівників, про реакцію селян, які у розпачі забивали худобу, а потім «впали в апатію», про некомпетентність колгоспного керівництва тощо. Отож, наявної інформації вистачало, щоб відкинути будь-які сумніви, і ця інформація була у повному розпорядженні західної громадськості. Деякі намагалися якось діяти. 28 травня 1934 р. на розгляд членів Палати Представників США надійшла резолюція від конгресмена Гамілтона Фіша, яка, зареєструвавши факт голоду, нагадала про американську традицію «прийняття до уваги» подібних порушень прав людини та висловлювала надію, що СРСР змінить свій курс і тим часом скористається американською допомогою

1. Тема войны и любви в творчестве поэтессы Приднестровья Анны Волковой

2. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

3. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

4. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

5. Звітність бюджетних установ

6. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю
7. Фінансова звітність
8. Фінансова звітність підприємства

9. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

10. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

11. Звіт маркетингової роботи фірми Каштан

12. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

13. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

14. Несправжня вагітність сук

15. Варианты курсовых работ по теме "Аудит"

16. Загальні вимоги до аудиторського звіту та аудиторського висновку

Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кукла "Принцесса Золушка" с развевающейся юбкой.
Кукла-принцесса Золушка с развевающейся юбкой - невероятно интересная и эффектная игрушка для всех поклонниц знаменитых Disney Princess!
673 руб
Раздел: Золушка

17. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

18. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

19. Аудит фінансової звітності

20. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

21. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

22. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
23. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу
24. Вагітність і пологи у жінок з гіперпролактинемією в анамнезі

25. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

26. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

27. Етичні підходи при наймі на роботу та при звільненні з неї

28. Передбачуваність роботи компаній

29. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

30. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

31. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

32. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Вантуз вакуумный "PRO Pump", с двумя адаптерами.
Вантуз вакуумный STAYER PROPump, применяется для прочистки засоров в канализационных трубах гидравлическим ударом. Вакуумный вантуз STAYER
674 руб
Раздел: Вантузы

33. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

34. Сутність технологій в соціальній роботі

35. Ефективність застосування комплексних вправ при підготовці зв’язуючого гравця у волейболі

36. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

37. Генетичні типи островів та їх флористична різноманітність

38. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)
39. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)
40. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

41. Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)

42. Латинский язык (Контрольна робота)

43. Зачетные темы по английскому языку для школы

44. Темы для экзамена по Английскому

45. Темы для экзамена в Финансовой академии, 1 курс

46. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

47. Рецензия на телепрограмму "Тема"

48. Комплекты тем сочинений для проведения письменного экзамена по литературе в 11х классах общеобразовательных учреждений 2001 – 2002 учебный год

Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

49. Тема Родины в поэзии Блока

50. Тема дружбы и образы друзей в лирике Пушкина

51. Тема вольности в произведениях А.С. Пушкина

52. Мое отношение к литературе на военную тему

53. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

54. Тема свободы в лирике Пушкина
55. С. Есенин "Анна Снегина"
56. Творческая история рассказа Л.Н.Толстого "За что?" (документальный источник и художественные подступы к теме)

57. Тема "маленького человека" в произведениях Федора Михайловича Достоевского

58. Тема любви в литературе

59. Тема подвига советского народа в Великой Отечественной войне в литературе

60. Тема Родины в творчестве Федора Абрамова ("Пряслины")

61. Тема свободы в лирике Пушкина

62. Тема чести в произведениях русских писателей 19 века

63. Тема войны и нравственности в произведениях современных писателей

64. Тема родины в лирике Есенина

Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Именная ложка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Кружка керамическая "FIFA 2018", 1000 мл.
Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
1231 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Тема мудрого безумия в романе "Дон Кихот"

66. "Реквием" Анны Ахматовой

67. Тема бала в русской классической литературе

68. Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина

69. Сочинение по повести М. Горького «Детство». «На тему бог бабушки и дедушки»

70. Анна Андреевна Ахматова
71. Анна Герман
72. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

73. Вопросы на тему "Windows, Excel & Word" с тестами, иллюстрациями и пояснениями

74. Описание экзам препаратов, конспекты тем, + экзам тест по пат анатомии

75. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

76. Разработка методического пособия для самостоятельной работы студентов по теме: "Газовые законы" (MS Word`97)

77. Тема любви в творчестве Куприна /"Молох", "Гранатовый Браслет", "Олеся", "Поединок"/

78. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий

79. Методические особенности комментированного обучения и применения поурочного балла при изучении трудных тем на уроках русского языка шестых классов

80. Требования, предъявляющиеся к терминам, научным понятиям и деффинициям. Критерии выбора темы научно - исследовательской работы

Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Багетная рама "Stella" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
868 руб
Раздел: Размер 30x40
Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

81. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

82. Патентный поиск на тему: "Современная оснастка станка" по курсу "Основы научной деятельности"

83. Шагающие роботы

84. Зарождение современных компьютерных роботов

85. Системы адаптивного управления роботами

86. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"
87. "Система факсимильной связи" ("Система факсимільного зв"язку")
88. Социологическое исследование на тему "Вредные привычки среди молодежи" (Доклад)

89. Социологическое исследование на тему: «Встреча Нового года»

90. Подборка пословиц на Философские темы

91. Аудит страховых организаций и особенности его проведения

92. Кредит и порядок их учета. Аудит банковских кредитов

93. Аудит финансового состояния предприятия

94. Внешний аудит банков

95. Аудит дочерних обществ и организаций

96. Аудит счета "Обслуживающие хозяйства и производства"

Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие

97. Виды аудиторских заключений. Аудит финансовых результатов

98. Учет, анализ, аудит малотоварного производства молока сельским товаропроизводителем на примере СПК "Знамя Ильича"

99. Аудит как независимая форма контроля

100. Аудит оплаты труда


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.