Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Механізм правового регулювання

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

КУРСОВА РОБОТА на тему: «Механізм правового регулювання» Вступ Розвиток теорії держави і права в сучасних умовах здійснюється за двома основними напрямками: по-перше, вдосконалення законодавства, приведення юридичних норм у відповідність з новим рівнем, досягнутим нашим суспільством, по-друге, підвищення ефективності дії вже існуючих норм права. Останнє завдання обумовлює необхідність подальшого вивчення механізму правового регулювання .Загальновідомо, що деякі народи довгий час обходилися без конституцій і кодексів. Писані закони їм замінювали інші соціальні норми. Так, в Стародавньому Китаї надавали першочергове значення нормам ритуалу, в арабських країнах – релігійним нормам. Серед інших регуляторів поведінки людей широко поширені звичаї, ділові звичаї, норми моралі, норми громадських організацій. Чому ж все-таки право з часом ставало переважаючим соціальним регулятором? У чому його перевага? За звичаями добре було жити в роді, в племені, в клані; релігійні норми припускають спілкування єдиновірців; норми громадських організацій розраховані на тих, хто добровільно вступає в цю організацію; моральні норми найчастіше різні у різних класів і соціальних груп; ділові звичаї мають вузький горизонт дії. Право по можливості і необхідності вбирає в себе самі різні норми. Юридичні закони тим і перевершують всі соціальні регулятори, що тільки на них може орієнтуватися державно-організоване суспільство . Правове регулювання у суспільстві – важлива умова створення стабільного правового порядку, а також органів, інститутів і установ, здатних забезпечити захист і охорону від порушень тих прав і законних інтересів громадян та інших осіб, що закріплені діючими нормами права. Загальні соціальні цілі правового регулювання переслідують досягнення соціально корисних результатів і, у першу чергу, створення необхідних умов для прогресивного розвитку і процвітання суспільства. Регулююча дія права на суспільні відносини полягає у тому, що воно в своїх нормах конструює модель обов’язкової або дозволеної поведінки різних суб’єктів цих відносин. Це знаходить своє вираження у наданні одним суб’єктам суспільних відносин певних прав і в накладанні на інших певних обов’язків, пов’язуючи їх тими самими взаємними правами та обов’язками. При цьому можливості права в регулюванні суспільних відносин не свавільні й не безмежні. Правове регулювання зумовлено деякими об’єктивними та суб’єктивними чинниками, до яких можна віднести: рівень економічного розвитку суспільства; соціальна структура суспільства; рівень зрілості, стійкості суспільних відносин; рівень правової культури громадян і посадових осіб; рівень визначеності предмета, способів і типів правового регулювання. Слід мати на увазі, що в реальному житті право чинить на суспільні відносини не лише дію суто юридичного характеру, а й дію загальносоціального плану – виховного, інформаційного та іншого . Основні напрямки (цілі) правового регулювання. Закріплення і охорона нових суспільних відносин. Наприклад, в конституційно в Україні закріплені права на свободу об'єднання в політичні партії і громадські організації (ст. 

36), право на підприємницьку діяльність (ст. 42), право приватної власності (ст. 41); охорону здоров’я (ст. 49) тощо . Заборона певних суспільних відносин і поведінки. Наприклад, посягання на конституційний лад, шлюб між родичами, заснування комерційних банків посадовими особами правоохоронних органів, створення партій у військових формуваннях та ін.; Зміна характеру відносин у певній сфері. Наприклад, розвиток фермерського господарства поряд з колгоспами і радгоспами та ін.; Стимулювання розвитку певних суспільних відносин. Наприклад, стимулювання державою індивідуального будівництва будинків за допомогою кредитів; Сприяння (за допомогою нових законів) виникненню і формуванню нових відносин і суспільних явищ. Наприклад, утворення ініціативних груп всеукраїнського референдуму на зборах громадян України, в яких беруть участь не менш як 200 осіб, які мають право на участь у референдумі (Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» вiд 03.07.1991 №1286-XII) . Наявність правового регулювання необхідна для забезпечення і гарантування в нормативному порядку волі в суспільстві. Правове регулювання – це явище, необхідність якого виникає з ряду передумов, наприклад таких як, утвердження справедливості, створення оптимальних умов для переважної дії в суспільстві економічних і духовних факторів. Відсутність же ефективного механізму правового регулювання породжує свавілля в суспільному житті людей. Враховуючи все вищесказане, хочеться наголосити на актуальності даної теми та підкреслити, що саме механізм правового регулювання є двигуном права, справедливості і законності. Метою даної роботи є теоретичний розгляд механізму правового регулювання, його засобів, стадій, типів та основних елементів. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати ряд завдань: розкрити суть такого правового інституту як правові засоби: їхнє поняття, предмет, засоби, типи; дослідити стадії та основні елементи механізму правового регулювання. на основі аналізу матеріалу зробити висновки. Поняття правового регулювання Поняття та мета правового регулювання У юридичній літературі сформувалось певне розуміння сутності правового регулювання, незважаючи на різні підходи щодо його визначення. Під правовим регулюванням П. Рабінович розуміє здійснюваний державою за допомогою всіх юридичних засобів владний вплив на суспільні відносини з метою їх упорядкування, закріплення охорони і розвитку. А. Черданцев зазначає, що правове регулювання – це впорядкування суспільних відносин за допомогою норм права та інших правових засобів (актів застосування, договорів тощо) . Таким чином, в юридичній науці сформувалося майже єдине розуміння правового регулювання як дії права на суспільні відносини за допомогою певних юридичних засобів, насамперед норм права, що здійснюються в інтересах всього суспільства або певного колективу чи особистості, з метою підпорядкувати поведінку окремих суб'єктів встановленому в суспільстві правопорядку . З визначення слідує, що правовим регулюванням можна назвати тільки таку дію, при якій ставляться достатньо ясно визначені цілі.

Наприклад, в цілях впорядкування користування землею, забезпечення її збереження, підвищення ефективності землекористування видається закон про землю. І дія норм земельного права, в результаті якого реалізуються поставлені цілі, можна назвати правовим регулюванням . З вищесказаного можна зробити висновок, що метою механізму правового регулювання є забезпечення впорядкування суспільних відносин, що гарантує справедливе задоволення інтересів суб'єктів. Це пояснює значущість даної категорії і показує, що роль механізму правового регулювання полягає в організації соціального життя, здійсненні інтересів людей. Співвідношення правового регулювання та правового впливу Слід мати на увазі, що в реальному житті право має не тільки юридичний вплив на суспільні відносини, а й вплив виховного, інформаційного та іншого характеру. Тому розрізняють два явища: правовий вплив і правове регулювання . Правовий вплив виступає як частина системи соціального регулювання суспільних відносин. Основним елементом керуючої та керованої систем виступають люди, а управління зводиться до того, що одні з них впливають на свідомість і поведінку інших. Правовому впливу в системі управління суспільством належить особливе місце, оскільки воно є одним з важливих організаційних чинників, спрямованих на забезпечення ефективності практичної діяльності людей. Завдання соціального, в першу чергу державного, управління не можуть бути вирішені без аналізу специфічної дії на суспільні відносини – нормативно-правового регулювання. Неабиякою мірою цьому сприяє системно-структурний аналіз державно-правових явищ, який з успіхом застосовується у області права. Дослідження співвідношення правового впливу і правового регулювання вимагає уточнення понять «регулювання» і «вплив», оскільки в юридичній літературі справедливо звертається увага на нерівнозначність цих категорій. Термін регулювання пішов від лат. «regulo» – правило і позначає впорядкування, налагодження, приведення чого-небудь у відповідність з чим-небудь. Термін «вплив» означає дію на що-небудь за допомогою системи дій. Смислове навантаження у цих двох категорій близьке, частково співпадає, але не однозначне. Поняття «вплив» за об'ємом ширше, ніж «регулювання», бо дія включає як регулювання за допомогою певної правової норми, так і інші правові засоби і форми впливу на поведінку людей. У юридичній літературі одні дослідники включають в правове регулювання всі види дії права на свідомість і поведінку людей, інші виводять за його межі ідеологію, виховання. Перші під правовим регулюванням розуміють правовий вплив, тобто сукупність різних видів і форм впливу права на суспільні відносини, на поведінку і свідомість людей. Слід погодитися з думкою других, які вважають, що правове регулювання – це дія права на суспільні відносини за допомогою системи спеціальних юридичних засобів, бо не кожна правова категорія безпосередньо регулює суспільні відносини, але можна з упевненістю сказати, що будь-яка з них не може не надавати на даний інститут загальної дії. Цей висновок важливий не тільки в теоретичному, але і в практичному плані, бо такий підхід дозволяє точно визначити місце і функціональну роль того або іншого елементу в системі юридичної надбудови суспільства і використовувати його за призначенням з найбільшою користю.

Нин поставлено на грань повного знищення колись передов вропейськ нац, як колись дали людству передов досягнення науки  технки, висок зразки лтератури, театру, музики, живопису - ту духовну культуру, яка була вершиною людського розвитку. У цьому некритичному прагненн до ґвропи (хоч Украна  без того в ґвроп) явно проблиску комплекс неповноцнност: звикли виконувати накази Москви, тож псля виходу з-пд  влади шукають соб ншого провдника. Няк не можуть вдчути звязку з рдною землею  дяти самостйно в нтересах укрансько Батьквщини. Як ставитися до Мжнародного права щодо надання кольоровим людям рвних прав? Його слд шанувати, одначе памятати, що мжнародне право походить вд нацонального  склалося для регулювання мждержавних вдносин, зокрема мирного виршення мжнародних конфлктв. Нацональне право - первинне право, як  нацональн нтереси, як важливш за мжнародн, тому правова норма про прортет мжнародного права щодо нацонального переважно стосуться неголовних нтересв держав

1. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

2. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

3. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

4. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

5. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

6. Правове регулювання зайнятості на україні
7. Господарський механізм
8. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

9. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

10. Кредитний механізм в комерційних банках

11. Механізм реалізації форфейтингу

12. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

13. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

14. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

15. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

16. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

18. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

19. Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі

20. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

21. Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів

22. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність
23. Правове регулювання вільних економічних зон
24. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

25. Правове регулювання орендних відносин в Україні

26. Правове регулювання охорони та використання надр

27. Правове регулювання перевезення вантажів автомобільним транспортом

28. Правове регулювання податку з доходу громадян

29. Правове регулювання рибальства і рибного господарства

30. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

31. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

32. Правове регулювання торгівельного обслуговування населення. Оптовий товарообіг

Сахарница с ложкой "Mayer & Boch", 450 мл.
Оригинальная сахарница MAYER&BOCH выполнена из высококачественного стекла и нержавеющей стали. Данная модель отличается современным
655 руб
Раздел: Сахарницы
Конструктор "Краски дня. Утро", 55 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
330 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

33. Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення

34. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

35. Функціональне призначення правового регулювання

36. Види агентських відносин (окремі аспекти вдосконалення правового регулювання)

37. Господарський механізм античного рабства Давньої Греції

38. Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту
39. Особливості механізмів розвитку, клінічних проявів, перебігу і терапія червоного плоского лишаю з супутніми мікотичними ураженнями
40. Механізм і методи управління фірмою

41. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

42. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

43. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів

44. Кінематичний аналіз плоских важільних, кулачкових і зубчастих механізмів

45. Проект вузлів і механізмів зливковоза

46. Правове регулювання соціальної роботи

47. Правове регулювання переміщення енергоносіїв

48. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие

49. Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів

50. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

51. Механізм та кінетика екстрагування цільових компонентів з насіння амаранту

52. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

53. Правове регулювання охорони атмосферного повітря

54. Капітал і праця: механізм взаємодії
55. Механізм дії закону відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил
56. Механізм фінансової стабілізації в умовах ринкової трансформації

57. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

58. Аналіз доктринальних змін японської правової системи

59. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

60. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

61. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

62. Зміст правового виховання молодших школярів

63. Удосконалення механізму регулювання зайнятості населення в регіоні

64. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы

65. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

66. Гражданское общество и правовая страна

67. Административно правовые отношения (Контрольная)

68. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения

69. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

70. Административно-правовой статус военнослужащих
71. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права
72. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

73. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

74. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

75. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

76. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

77. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

78. Финансовые и правовые основы полного товарищества

79. Гражданская правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

80. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних

Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

82. Гражданско-правовой договор

83. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

84. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

85. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания

86. Правовое регулирование отношений собственности (Контрольная)
87. Правовой статус ценной бумаги
88. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

89. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

90. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга) в Россйской Федерации

91. Институт наследования по завещанию: история и современное правовое регулирование

92. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

93. Место и время открытия наследства , их правовое

94. Правовой статус некоммерческих организаций

95. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

96. Особенности и правовые последствия принятия наследства в Российской Федерации

Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки

97. Правовое регулирование расчетов с использованием пластиковых карт

98. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

99. Правовой режим земель, предоставленных для разработки недр


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.