Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Антропологічна концепція розвитку культури – зв’язку людини з природою

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Реферат на тему: «Антропологічна концепція розвитку культури – зв’язку людини з природою» Антропологічна концепція розвитку культури – зв’язку людини з природою Антропологічну концепцію розвивав американський етнограф д. Кребер, доповнивши її теорією стилів фундаментальних форм культури. Вчений вважав, що стиль властивий всім великим культурам та їх основним формам, поширюючи поняття стилю на науку, ідеологію, мораль і спосіб життя. Визначають стиль епохи або цивілізації, на його думку, геніальні особи, які вносять істотний вклад у розвиток тієї чи іншої галузі культури. Володіючи значним етнографічним матеріалом, американський вчений зробив вдалу спробу узагальнити різні стилі локальних культур і сформулювати концепцію стилів загальнолюдської цивілізації. Серед різних концепцій культури вагоме місце посідає соціологічна. Вона представлена в працях багатьох вчених, зокрема П. Сорокіна (1889—1968), Г. Маркузе, Т. Адорно та ін. Сутність соціологічної концепції полягає в тому, що культура розглядається як цілісне утворення, складна ієрархічна система культурних і соціальних систем. Так, відомий соціолог культури Питирим Сорокін (російський вчений-емігрант, згодом — президент американської соціологічної асоціації) сформулював теорію суперсистем культури. Він виділив три основних типи культури, що лежать в основі суперсистеми. Серед них чуттєвий тип, для якого властиве чуттєве сприймання навколишнього світу; ідеаціональний тип, для якого характерний раціональний підхід до дійсності; та ідеалістичний тип, що ґрунтується на інтуїтивістському методі пізнання. Кожна форма культурної суперсистеми, зокрема мова, мистецтво, мораль, релігія, філософія тощо, має свою першооснову, яка складає матеріальне й ідеальне начала. Саме ці начала визначають тип культури і відповідний йому світогляд. Культурну систему П. Сорокін розглядає як вихідний і вирішальний фактор соціального розвитку. &quo ;Саме культурний фактор, — пише він, — здійснює визначальний вплив на появу, існування і структуру соціальних груп (систем), а не навпаки.&quo ; Сорокін відкидає концепцію локального розвитку культур, відстоюючи принцип історичного коловороту суперсистем. Культура одного народу взаємозв'язана з культурою іншого. Контакти між культурами були завжди і стають тепер більш інтенсивними. Характеризуючи соціальну і культурну динаміку, Сорокін пише: &quo ;Зрозумез слів, що соціокультурні феномени міняють свої позиції як у Дзичному, так і в соціальному просторі. Вони неперервно мігрують, ч Ркулюють і пересуваються з місця на місце, від однієї групи до юі, від одного класу до другого, назад і вперед, згори вниз в різнотному стратифікованому соціокультурному універсумі. Авто-І ленінський комунізм, безрукавки, короткі зачіски, ванни і радіо, джаз і губна помада, теорії революції і симфонії Бетховена, захисні тарифи і теософія — всі ці практично культурні об'єкти і цінності рухаються із Сполучених Штатів у Китай, з Відня в Сідней і Калькутту, з Детройта в Москву, від вищих класів до нижчих, з міст до сіл, від аристократів до пролетаріату і навпаки&quo ;.

Розвиток науки, філософії, моралі, релігії, мистецтва, як правило, пов'язаний з досягненнями культури минулого. Вся історія соціокультурного світу, на думку П. Сорокіна, проявляє себе як завжди нова, невичерпна у своїй творчій здатності, різноманітності, перетвореннях і відмінностях у будь-який момент свого існування. У будь-якій сфері культури часто нова система замінює віджилу. &quo ;Певні стилі у мистецтві, наприклад готична архітектура, — пише вчений, — виникли, розвивались, досягли повного розквіту і тоді, вичерпавши свої можливості, зупинялись або муміфікувались в епігонських повтореннях, або гинули, давши простір новому стилю&quo ;. Це саме властиве й іншим сферам культури, в тому числі й економічній політиці, соціальній організації суспільства,тощо. Аналізуючи динаміку культури, П. Сорокін ставить питання: в якому напрямку відбуваються зміни у цій сфері людського буття? На його думку, нинішня пануюча матеріальна суперсистема поступово замінюється релігійним, ідеалістичним типом культури. Занепад сучасної західної культури створює можливість появи іншої культурної системи. Прихід нової суперсистеми, зумовленої дією &quo ;принципу іманентних змін&quo ;, означатиме народження нової культури, що здатна виправити, якось оновити &quo ;ту систему культури&quo ;, що деградує. Цикл культурних процесів відбувається у власному колі, проходить &quo ;у холостому русі&quo ;, відірвано від суспільної практики. В кінцевому підсумку, на думку П. Сорокіна, одні ідеї породжують і за­мінюють інші ідеї. Увагу багатьох дослідників привертає криза сучасної західної; культури. Г. Маркузе, Т. Адорно та інші вчені пов'язують виникнення кризи з такими сутнісними характеристиками культури, як ре-і пресивність та раціональність. Руйнування традицій, раціоналізм, проникнення наукових методів пізнання в усі сфери знання не лише! підірвали, на думку Г. Маркузе, основи діяльності та емоційний свіїї людини, але й придушили утопію, фантазію, спричинили кризу вірш Все це привело до появи глибоких внутрішніх суперечностей у сфер культури. Основною суперечністю культури вважається суперечливість між високою (елітарною) і низькою (масовою) культурами. Теоретично обґрунтувати виникнення цієї суперечності і розкрити її сутність намагався іспанський філософ Хосе Ортега-і-Гассет (1883—1955). У своїй книзі &quo ;Повстання мас&quo ; він протиставив культуру еліти як творця духовних цінностей і культуру мас як споживача культури. Споясиваючи духовні цінності, народ перетворює справжню культуру в &quo ;ширвжиток&quo ;, що дістав назву &quo ;масова культура&quo ;. Остання має утилітарне призначення і є бездуховною за своїм змістом. Вторгнення масової культури в сферу елітарної, високої розцінюється як наступ &quo ;варварства в культурі&quo ; або &quo ;контркультури&quo ;. Аналізуючи внутрішньо-культурні суперечності, вчений протиставляє науку і культуру. Серед різноманітних видів духовної діяльності людей найбільш стабільною і живучою виявилась наука, її істини незалежні від людини, вони в наш час набули великого значення в усіх сферах духовного життя; значно зросли технічні засоби поширення досягнень науки і культури в цілому.

Все це, на думку вченого, призводить до деградації гуманістичної культури. Погляди, що наука забезпечує блага людству, а її прогрес приносить користь, є проблематичними в наш час для багатьох вчених. Істини культури мають утилітарне призначення. Вони мають сенс і сприймаються людьми лише тоді, коли стають частиною їх життєдіяльності, сприяють задоволенню певних потреб. Світ, в якому живе людина, — це не лише природне середовище, але й той &quo ;світ людини&quo ;, що створений самою людиною. Наука і культура протистоять одна одній. Значного поширення набула марксистська концепція культури. ЇЇ' основоположниками були К. Маркс (1818—1883) і Ф. Енгельс (1820— 1895). Вона ґрунтується на принципі, що визначальним у походженні і розвитку культури є матеріально-перетворююча суспільна діяльність людей, яка спрямована перш за все на задоволення матеріальних потреб, а також на формування висококультурної людини як суспільного суб'єкта діяльності. В системі культури марксизм виділяє два рівні: матеріальну і духовну культури. Особливістю матеріальної є те, що вона не рівнозначна виробництву і матеріально-перетворюючій Діяльності людей. Матеріальна культура характеризує діяльність людей з точки зору її впливу на розвиток людини, виявлення того, в якщо мірі ця діяльність сприяє розвиткові обдарувань і творчих здібностей особи, наскільки вона реалізує її сутнісні сили, сприяє вдосконаленню людини. Духовна культура спрямована на перетворення духовного світу людини і його соціального буття, її цінності існують колише в опредмеченій .формі, але й в різних видах діяльності, що иван з процесом духовного виробництва (гра актора на сцені або в кіно, лекція викладача вузу або урок вчителя в школі, діяльність художника або письменника і т.д.). Для духовних цінностей властива довговічність існування. Матеріальні цінності обумовлені рівнем задоволення потреб (скажімо, потреба в їжі, одязі, побутових умовах і т.ін.). В духовній сфері, наприклад, насичення знаннями, естетичними цінностями не знає ніяких меж. Безмежність споживання духовних цінностей обумовлена перш за все пізнавальною, моральною, естетичною, творчою діяльністю людей. Перше місце в духовній культурі посідає творча діяльність. Згідно з марксистською концепцією поділ культури на матеріальну і духовну має умовний характер, оскільки між ними існує діалектичний взаємозв'язок. Вони активно взаємодіють між собою; в епоху науково-технічної революції їх інтеграція значно посилилась. З одного боку, зросла роль матеріальної культури в духовному житті суспільства в особі засобів масової інформації і пропаганди, а з другого — через виробничу естетику, розвиток культури виробництва, перетворення науки в безпосередню виробничу силу тощо. На межі матеріальної і духовної культур виникають такі соціальні явища (архітектура, дизайн, наукові дослідження, виробниче навчання і т .ін.), які одночасно є матеріальними і духовними. Все це — свідчення цілісності й системності культури. Особливістю марксистської концепції є те, що вона ґрунтується на принципі формаційного підходу до аналізу культури. К. Маркс і Ф.

Концепция культуры так прочно ассоциируется с наукой антропологией, что они порой выглядят как фактически сросшиеся: антропология, по крайней мере одна из ветвей антропологии, является сравнительным изучением культуры. Ввиду первостепенной важности концепции культуры в антропологической литературе, нет ничего удивительного, что эта концепция была использована в разных подходах и связана со многими методологиями.[202] Другое дело, что она не ставились в большинстве антропологических работ на центральное место, или, по крайней мере, субъективно ее значение принижалось. Исключение составила российская антропологическая школа, сформировавшаяся в 6080-ые годы и являвшаяся не менее культуроцентрированной, чем американская. Причем именно российская интерпретация культурологии является наиболее плодотворной для концепции исторической этнологии. Однако до изложения принципиальных идей, лежащих в основе исторической этнологии мы дойдем своим чередом, а прежде сделаем краткий обзор наиболее значимых для развития науки культурологических теорий

1. Зовнішньоекономічні зв’язки в галузі "Фізична культура і спорт"

2. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

3. Концепция изучения культуры Ф. Ницше

4. Концепция изучения культуры Ф. Ницше

5. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть

6. Біологічна роль марганцю в організмі людини і тварин
7. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах
8. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

9. Програма контролю наявності зв’язку комп’ютера з пристроєм через паралельний порт протягом 15 секунд

10. Особливості розвитку культури Київської Русі

11. Проектування кабельних ліній зв’язку на залізницях

12. Структурні схеми каналів зв’язку

13. Основні фізичні процеси в оптичних лініях зв’язку

14. Культура як підґрунтя гармонізації протиріч між людиною і природою

15. Зовнішньоекономічні зв’язки України з Туреччиною

16. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы

17. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

18. Міжпредметні зв’язки на уроках хімії при розв’язуванні хімічних задач

19. Антропологічна криза в умовах сучасної техногенної цивілізації

20. Монопольне становище та конкуренція на ринку мобільного зв’язку в Україні

21. Історія взаємовідносин людини і природи. Основні поняття популяційної екології людини

22. Взаимосвязь культуры и цивилизации в философской концепции Освальда Шпенглера
23. Современная буржуазная философско-религиозная антропология (концепции Гельмута Плеснера и Арнольда Гелена)
24. Синергизм – новая концепция культуры

25. Современное понятие культуры. Основные концепции культурологии

26. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

27. Игровая концепция культуры

28. концепция культуры и цивилизации (по О. Шпенглеру)

29. Протестантская концепция культуры предпринимательства Макса Вебера

30. Теоретико-методологическая концепция преобразования процесса подготовки специалистов по физической культуре

31. Современная буржуазная философско-религиозная антропология (концепции Гельмута Плеснера и Арнольда Гелена).

32. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки
Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское

33. «Философия жизни» как концепция культуры

34. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин

35. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

36. Географічна культура

37. Концепції програмування. Графічна система OpenGL

38. Історія розвитку, завдання та розділи Антропології
39. Бітлз і їх роль у розвитку молодіжної культури ХХ століття
40. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

41. Основные культурологические концепции. Человек, творчество, культура в философии Н. Бердяева

42. Эволюционистская концепция культуры Э.Б. Тайлора

43. Концепция культуры Э.Б. Тейлора

44. Етнічна культура українського народу

45. Морфологічна характеристика лімфатичних судин слизової оболонки решітчастого лабіринту людини

46. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

47. Генезис поняття "технологічна культура"

48. Роль дидактичної гри в розвитку зв’язного мовлення

Пенал "Fairy" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1142 руб
Раздел: С наполнением
Настольная игра "Уве Розенберга Пэчворк".
Настольная игра "Пэчворк" - одна из лучших абстрактных игр в мире. На протяжении игры участники составляют полотно из отдельных
900 руб
Раздел: Классические игры
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, желтый.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки

49. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

50. Періодизація особистісного розвитку згідно концепції Еріка Еріксона

51. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

52. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

53. Світ і людина в культурах Далекого Сходу

54. Концепції історичних етапів економічного розвитку
55. Концепции иерархической Вселенной по Лапласу
56. Концепции современного естествознания (билеты экзаменационные)

57. Концепции современного естествознания

58. СВОЕОБРАЗИЕ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

59. Концепция современного естествознания на тему "симметрия кристаллов"

60. Американская концепция реорганизации и банкротства

61. Викинги : жизнь, быт, культура, связь с русской нацией

62. История и культура народов Огненной Земли

63. Формирование советской культуры: основные направления

64. Культура эпохи средневековья

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие
Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
556 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

65. Культура и духовная жизнь Руси в XIV-XVI веках

66. Политико-правовая концепция русского либерализма

67. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

68. Правосознание и правовая культура

69. Концепция разделения властей

70. Основные концепции правопонимания
71. Концепция устойчивого развития
72. Искусство в жизни общества. Искусство и "массовая культура"

73. Глобализация и культура

74. Искусство и культура в древности

75. Импрессионизм как явление в культуре

76. Символ и имидж в массовой культуре

77. История развития музыкальной культуры Хакасии (ее взаимодействие и взаимообогащение с русской музыкальной культурой)

78. Культура Древней Руси

79. Культура Индии

80. Культура Древнего Рима

Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки
Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

81. Структура культуры. Классификация ее видов

82. Культура: особенности и значение, взгляды и понятия

83. Массовая и Элитарная культура

84. Наука и культура Китая

85. Сад и дом в Китайской культуре

86. Краткая характеристика культуры Древнего Египта
87. Монастыри - как центры русской культуры
88. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

89. Сравнительный анализ культуры Средневековья и Возрождения

90. Проблемма адаптации "чужого" в русской культуре XVIII века

91. Мусульманский тип культуры

92. Внутренняя и внешняя культура

93. Дольменная культура

94. Древнегреческая и древнеримская культура - сравнительный анализ

95. Европейские фонды, поддерживающие культуру

96. Зарождение Европейской культуры. Миф и ритуал

Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные
Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. История отечественной культуры (лекции)

98. Культура

99. Культура


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.