Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

ЗМІСТВСТУП 1. Теоретичні основи обліку витрат та калькуляції собівартості продукції 1.1. Економічний зміст витрат на виробництво і загальні принципи їх обліку 1.2. Організація первинного і зведеного обліку витрат і виходу продукції 1.3. Синтетичний і аналітичний облік витрат і виходу овочевої продукції 1.4. Загальні положення і методика обчислення собівартості овочів відкритого ґрунту. 2. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту 2.1. Організаційно–економічна характеристика господарства 2.2. Аналіз обсягів виробництва та факторів, що на нього впливають. 2.3. Аналіз динаміки і структури собівартості виробництва овочів відкритого ґрунту 2.4. Облік витрат на виробництво і обчислення собівартості овочів відкритого ґрунту В 3. Удосконалення обліку витрат виробництва калькуляції собівартості продукції рослинництва та шляхи її зниження 3.1. Вдосконалення обліку витрат та калькулювання собівартості овочів відкритого ґрунту. 3.2. Постановка задачі й інформаційна модель 3.3. Шляхи зниження собівартості продукції і підвищення ефективності виробництва. 4. Безпека життєдіяльності 5. Правове забезпечення ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ Додатки ВСТУПОвочівництво – один з важливих пріоритетів у розвитку агропромислового комплексу України. Вирощування овочів відкритого ґрунту належить до стратегічних галузей сільськогосподарського виробництва, яка характеризується високою економічною ефективністю порівняно з іншими. Овочі – високоінтенсивна культура, вирощування якої сприяє підвищенню продуктивності орних земель, разом з тим вона має важливе соціальне значення для сільськогосподарських товаровиробників, забезпечуючи одержання високих доходів. Овочі належить до важливих продуктів харчування жителів переважної більшості країн світу, що зумовлюється їх високою калорійністю, споживчою цінністю та особливими смаковими якостями. Але останнім часом площі під овочевими культурами набули тенденції до поступового скорочення при деякому підвищенні урожайності і зниженні виходу овочів при переробці сировини. Валові збори цієї культури, а також обсяг виробництва овочів скоротилися. До цього додались негативні наслідки розриву традиційних економічних зв’язків з Росією, Білорусією, Казахстаном, країнами Балтійського регіону, що призвело до втрати Україною важливих джерел поповнення сировинних ресурсів для виробництва фосфорних і калійних мінеральних добрив, а також виготовлення технологічного обладнання для заміни зношеного та модернізації розширення виробничих потужностей овочевої промисловості. В останні роки виникли значні ускладнення у фінансовому стані сільськогосподарських товаровиробників, що переросли у глибоку фінансову кризу, погіршивши і до того складну ситуацію із оновленням ресурсного потенціалу, особливо відтворенням технічних ресурсів. Таким чином, овочеве виробництво в Україні перетворилось із експортно-стратегічної галузі економіки в дотаційну, що привело до реальної загрози щодо забезпечення власних потреб країни цим важливим продуктом харчування. Стратегічною метою розвитку овочевого виробництва є повне самозабезпечення країни овочами в обсягах, необхідних для безпосереднього споживання населенням, забезпечення харчових галузей, які використовують овочі як сировину, достатність резерву, в тому числі для збільшення обсягів зовнішньої торгівлі.

Подолання кризової ситуації і відродження овочевого виробництва на рівні конкурентоспроможної участі держави на світовому ринку овочів стало національною проблемою, вирішення якої має не тільки важливе економічне, а й політичне значення у державотворенні України. Тому питання овочевого виробництва стало на даний час актуальним. Мета дипломної роботи посягає у вивченні організації обліку витрат, надходження продукції, пошуку шляхів удосконалення обчислення собівартості овочів відкритого ґрунту і висвітлення резервів її зниження та проведення аналізу ефективності виробництва даної продукції в умовах конкретного господарства. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувалися наступні завданнями: вивчити організацію витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту; удосконалити методику обчислення собівартості одиниці продукції. провести аналіз ефективності виробництва овочів. виявити фактичні витрати з виробництва продукції. провести аналіз і контроль за собівартістю виробленої продукції та її зниженням. визначити кінцеві результати діяльності господарства. виявити резерви подальшого підвищення ефективності виробництва. Об’єктом написання дипломної роботи є СВК ''Переможець'' Якимівського району Запорізької області. Для аналізу ефективності виробництва овочів в господарстві використовуємо такі статистичні методи як дисперсійний аналіз, аналітичного вирівнювання, трендових моделей, економічних вимірювань, порівнянь. При написанні даної роботи використовувалась: нормативно-правова база, що регулює відносини у овочевому виробництві та організацію обліку, дані первинних та зведених документів, регістри синтетичного і аналітичного обліку, дані річних звітів, статистична звітність (форма №50СГ), фінансова звітність (баланс, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, звіт про фінансові результати, примітки до фінансової звітності). 1. Теоретичні основи обліку витрат та калькуляції собівартості продукції 1.1. Економічний зміст витрат на виробництво і загальні принципи їх обліку Процес виробництва являє собою, з одного боку, процес виробничого споживання засобів, предметів праці та самої праці (живої), а з іншого – джерело одержання нової продукції (робіт чи послуг). Основною метою обліку виробництва є своєчасне, повне, вірогідне відображення фактичного розміру і складу витрат та контроль за використанням всіх видів виробничих ресурсів, а також обсягу виробничої продукції (наданих робіт чи послуг) в натуральних та грошових вимірах. Зважаючи на те, що виробничі витрати є породженням відповідних факторів виробництва, їх економічний зміст можна визначити як спожиту частку виробничих ресурсів. Витрати – це використані у процесі виробництва різні речовини і сили природи на виготовлення нового продукту праці. В умовах товарного виробництва грошовий вираз суми витрат на виготовлення конкретного продукту називають собівартістю. Згідно з П(С) БО№16 “Витрати” витратами визнаються: Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. Витратами звітного періоду визначаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визначенням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Витратами не визнаються: Попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг. Погашення одержаних позик. Витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Випуск готової продукції, яка призначена для реалізації, і одержання прибутку є головною метою виробничої діяльності підприємства. В процесі виробництва формуються витрати на виробництво продукції і її виробнича собівартість. До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; загальновиробничі витрати. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) встановлюється підприємством. За способом включення до собівартості витрати поділяються на прямі і непрямі. Прямими називаються ті витрати, які безпосередньо можуть бути віднесені до конкретного об’єкта витрат і включені до собівартості продукції. До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу виробленої продукції або є її необхідним компонентом, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат. До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші плати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт, або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат. Іншими словами, заробітна плата основного виробничого персоналу підприємства, порахована робітникам та службовцям за тарифними ставками, відрядними розцінками, посадовими окладами та ін. . До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація тощо. Непрямі витрати – це витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до певного об’єкта витрат економічно можливим шляхом. Такі витрати відносяться до вирощування багатьох культур, кількох груп тварин, виконання різних робіт. Тому на практиці їх часто називають тими, що розподіляються, тобто загально виробничими витратами. При калькулюванні собівартості продукції важливу роль відіграє класифікація виплат за елементами (економічним змістом) і статтями калькуляцій (характером виникнення і призначенням). П(С) БО№16 “Витрати” регламентує порядок витрат за такими економічними елементами: матеріальні затрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні доходи; амортизація; інші операційні витрати. До складу елемента “Матеріальні затрати” визначається вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва): сировини й власних матеріалів; купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів; палива й енергії; будівельних матеріалів; запасних частин; тари й тарних матеріалів і ін.

Рассадин), Балерина ("Соревнование", 1980, балетм. Л. Шереги), Анна ("Дом у дороги", 1985, балетм. А. М. Полубенцев), Констанция ("Три мушкетёра", 1987, балетм. Л. С. Лебедев). Др. партии и миниатюры: Зоя ("Клоп"), "Вечная весна", "Снегурочка". Т. Е. Кузовлева. КИКТА Валерий Григорьевич (р. 22.10.1941, noe. Владимировка Волковахского р-на Донецкой обл.), композитор. Засл. деят. иск-в России (1992). В 1965 окончил Моск. коне. (по классу композиции С. С. Богатырёва и Т. Н. Хренникова). Опираясь на традиции рус. классич. и совр. муз., К. создал глубоко индивидуальный творч. стиль. Темы и образы родной природы, истории России и Украины, сюжеты отечеств, литературы и современность вдохновили композитора на создание сочинений разл. жанров, в т. ч. балетов: "Золотая пора" (1963, Москва, Нар. т-р балета, балетм. Р. В. Захаров), "Данко" (1974), "Посвящение" (совм. с В. А. Овчинниковым, пост. 1975), "Муха-цокотуха" (1978, Новосибирский т-р, балетм. Ю. Н. Яшугин), "Дубровский" (1984, Горьковский т-р, балетм. А. Г. Бадрак), "Свет мой, Мария!" (1985, Т-р муз. комедии, Иркутск, балетм. Н

1. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

2. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

3. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

4. Ефективне управління виробництвом

5. Аналіз доцільності виробництва фотосторожа з пульсуючим променем

6. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства
7. Витрати виробництва
8. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

9. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

10. Аналіз витрат на виробництво ДАТ "Придніпровські магістральні нафтопроводи"

11. Аналіз економічної ефективності виробництва молока

12. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

13. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

14. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

15. Облік витрат на оплату праці

16. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

17. Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту

18. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

19. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

20. Аналіз ефективності операцій хеджування. Опціони

21. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

22. Економічна ефективність виробництва
23. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення
24. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

25. Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах

26. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

27. Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів

28. Виробничі запаси - облік та аналіз

29. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

30. Облік витрат за видами діяльності

31. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

32. Облік загальновиробничих витрат

Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Подставка для книг "Brauberg", большая.
Подставку возможно расширить по бокам для работы с большими книгами. Максимальная высота: 37 см, максимальная ширина: 33 см. Регулируемый
1112 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

34. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

35. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

36. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

37. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

38. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"
39. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства
40. Порівняльний аналіз ефективності та складності швидких алгоритмів сортування масивів

41. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

42. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

43. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

44. Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готельного комплексу "Братислава"

45. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

46. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

47. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району

48. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг

Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

49. Аналіз витрат на оплату праці в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

50. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства

51. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях на освіту

52. Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг)

53. Економічна ефективність організації виробництва пальто

54. Ефективність виробництва та фактори її зростання
55. Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"
56. Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

57. С. Есенин "Анна Снегина"

58. "Анна Снегина " и "Евгений Онегин"

59. Жизнь и творчество Анны Ахматовой

60. Применение"Сравнительная терапевтическая и экономическая эффективность антимикробного препарата "Фармазин" при лечении бронхопневмонии у телят, применяемого раздельно и в сочетании с аутогемотерапией" в СПК "Чартолы", Тюкалинского района, Омской обл

61. Ресурси виробництва

62. Организационно экономические резервы повышения эфективности производства продукции в мясном скотоводстве на примере колхоза им. Чапаева Ульяновской обл.

63. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

64. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг

65. Анна, жена Иоанна III Ватаца, и ее время

66. Жаворонок. Ануй Жан

67. Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв

68. Аналіз картини І.К. Айвазовського «Буря».

69. Поэзия Анны Ахматовой

70. Загадка популярности любовной лирики Анны Ахматовой
71. "Анна Снегина"
72. Анна Ахматова: жизнь и творчество

73. «Мне дали имя при крещенье — Анна»

74. Поэзия Анны Ахматовой

75. Раз­бор рас­ска­за Л. Ан­д­рее­ва "В тумане"

76. Идейно-композиционное значение сцены в салоне Анны Павловны Шерер в романе "Война и мир"

77. Анна Ахматова

78. Критика романа Анна Каренина

79. Роман Л. Толстого Анна Каренина

80. С. Есенин. Анна Снегина

Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений

81. Поэзия Анны Ахматовой: поэтика автовариаций

82. О семантике некоторых произведений Анны Ахматовой

83. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

84. Аналіз та удосконалення оперативного управління

85. Критеріі ефективності труда менеджмера

86. Зачатия Анны церковь что в углу Китайгородской стены в Москве
87. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва
88. Аналіз перетворень сігналів

89. Анна Ахматова

90. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

91. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»

92. Аналіз прибутковості

93. Облігації

94. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

95. Інтегральна ефективність діяльності

96. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

98. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

99. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.