Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Форми групової навчальної діяльності на різних етапах уроку іноземної мови

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти і науки України ВП &quo ;Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка&quo ; Курсова робота з англійської мови &quo ;Форми групової навчальної діяльності на різних етапах уроку іноземної мови&quo ; студентки 4 курсу групи А спеціальності &quo ;Початкове навчання&quo ; Березовської Олени Вадимівни Курсовий керівник: вчитель іноземної мови Кладко Ірина Володимирівна 2010 План Вступ 1. Шляхи формування пізнавальної активності учнів під час етапу актуалізації опорних знань в умовах сучасного уроку іноземної мови 1.1 Групові форми навчальної діяльності як потреба самовираження учнів на початку уроку 1.2 Перевірка домашнього завдання як засіб виявлення творчих здібностей дитини 1.3 Пізнавально–творчі вправи під час оголошення теми, мета і завдань уроку 2. Форми групової навчальної діяльності на етапі вивчення нового матеріалу 2.1 Диференціація навчання як необхідна умова формування творчих здібностей молодших школярів 2.2 Ігрова діяльність під час засвоєння нового матеріалу 3. Групові форми як чітке усвідомлення школярами – початківцями важливості ділового партнерства, творчої співдружності тощо 3.1 Інтерактивні вправи під час закріплення 3.2 Ділові ігри як форма групової навчальної діяльності 3.3 &quo ;Домашні групи&quo ; ситуативного спілкування Висновки Список використаної літератури Вступ Школа – це модель суспільства. Саме від якості шкільного навчання і виховання залежить збагачення культурних цінностей. Сучасний стрімкий розвиток усіх сфер суспільного виробництва зумовлює збільшення обсягу та підвищення складності навчального матеріалу практично з усіх шкільних дисциплін. Тому реформування загальної освіти , яке на разі відбувається, супроводжується введенням нових спеціальних форм організації пізнавальної діяльності, які мають конкретну мету – створити такі умови навчання, за яких би кожен учень успішно навчався, розвивав свій інтелект і був готовим до творчої самореалізації тощо. В умовах розбудови сучасної української держави як європейської демократичної країни школа повинна виконувати соціальний заказ : підготувати кожного пересічного випускника середньої школи до самостійного дорослого життя, яке вимагає творчого ставлення до праці, високої комунікативності та знання іноземних мов, зокрема перш за все саме англійської як мови міжнародного спілкування. Розвиток науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації, новітнім методам розв’язання освітніх завдань. Тепер вчитель не просто транслятор готових ідей, він насамперед диригент, коригатор інтелектуального і творчого потенціалу учнів тощо. У наші часи відбувається еволюція змісту, форм і методів навчання, що спонукає до розробок і впровадження новітніх освітніх технологій. Серед них найперспективнішою видається інтерактивна технологія, завдяки якій учень стає активним учасником процесу навчання. При цьому саме групові форми навчальної діяльності домінують, граючи першочергову роль тощо. Спробуємо це довести. Сутність інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес, відбуваючись за умов постійної активної взаємодії всіх учнів, базується на співпраці, взаємонавчанні рівноправних та рівнозначних суб’єктів навчання, що можливо лише за умови організації групової діяльності.

Моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем на основі аналізу тощо – все це передбачає підготовку учнів до самостійного життя, бо сприяє формуванню атмосфери співробітництва, взаємодії, статусу вчителя як лідера дитячого колективу. При застосуванні групових форм навчальної діяльності учнів виключається домінування одного учасника навчального процесу над іншими, однієї думки над іншою, учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати обґрунтовані рішення тощо, що й обумовлює актуальність теми &quo ;Форми групової навчальної діяльності на різних етапах уроку іноземної мови&quo ;, тому що учні навчаються мислити, розуміти суть речей, осмислювати ідеї і концепції, шукати потрібну інформацію, інтерпретувати її і застосовувати в конкретних умовах тощо. На жаль, стосовно впровадження новітніх сучасних технологій навчання у навчально – виховний процес загальноосвітньої школи існує низка проблем, які виникають внаслідок авторитарних та репродуктивно орієнтованих методик роботи деяких скептично налаштованих вчителів та внаслідок браку інформації та досвіду практичного використання різноманітних методів інтерактивного навчання тощо. Тому узагальнення наявної в періодичних освітніх та методичних виданнях інформації та власного досвіду різних практикуючих вчителів, що ставить на меті дана робота, підкреслить значущість для сучасної теорії і практики навчальної роботи питання форм групової діяльності учнів. Історично склалося так, що ще в двадцяті роки минулого сторіччя, під час так званого &quo ;національного відродження&quo ;, в освіті України використовувалися групові форми навчання: бригадно – лабораторний і проектний методи, робота в парах змінного складу, виробничі та трудові екскурсії, практики тощо, які, до речі, стали передовим словом у радянській і світовій педагогіці того часу. Та відсутність належного методичного забезпечення, теоретичного осмислення й експериментальної перевірки за часів авторитарного радянського режиму призвели до перетворення української школи на репродуктивно орієнтовану, з пануючою стандартизацією та уніфікацією засобів, форм і методів навчання тощо. У п’ятдесяті - семидесяті роки двадцятого століття видатні радянські педагоги (В. Сухомлинський, Ш. Амонашвілі, В. Шаталов, Є. Ільїн,С. Лисенкова)створили підґрунтя для виникнення теорії і практики розвивального навчання, проте це були винятки у навчальному процесі радянських шкіл. А весь цей час подальшою розробкою форм групового навчання активно займалися педагоги Західної Європи та США, розвиваючи та удосконалюючи надбання українських вчителів. Саме їхні дослідження довели, що групові форми навчання сприяють засвоєнню матеріалу, оскільки впливають не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю, дії та практику тощо. Сучасні науковці довели, що найменших результатів у навчанні можна досягти за умов пасивного навчання (лекція – 5%, читання – 10%), а найбільших – інтерактивного ( дискусійні групи – 50%, практика через дію – 75 %, будь – яка робота в групах – 90%) .

Звичайно, потрібно використовувати і інші форми роботи, тому що учні повинні оволодіти перш за все навичками механічного запам’ятовування, технікою читання, вміннями писати та рахувати, відтворювати вивчене, переказуючи зміст підручника або розповідь вчителя тощо. Необхідно розвивати пам’ять та увагу учнів, вміння мислити, працювати з текстом, дитині слід опанувати необхідними знаннями, щоб відчути себе успішною особистістю. В цей же час вчитель заохочує дитину до творчості, виявляє і розвиває її творчі здібності, створює ситуацію успіху, підкреслює її індивідуальність та неповторність тощо. Під час ознайомлення з матеріалами, які стосуються даної теми, за основу було взято перш за все наступні документи: Державно – національна програма &quo ;Освіта&quo ;. Україна ХХ1 століття, Державний стандарт з іноземної мови (загальна середня освіта), Національна доктрина розвитку освіти України у ХХ1столітті, Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови, у яких вказано мету освіти, основні знання, вміння та навички, якими повинні оволодіти учні. Настільними посібниками з даної теми, чарівною паличкою слід вважати наступні праці: &quo ;Освітні технології&quo ; за редакцією О.Пєхоти, &quo ;Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання&quo ; за загальною редакцією О.Пометун, харківський посібник &quo ;Азбука уроку&quo ;, дві частини російського підручнику &quo ;Современный урок&quo ; С. Кульневича та Т.Лакоценіна, &quo ;Методика викладання іноземної мови&quo ; та &quo ;E glish La d&quo ; авторів Н.Бизової та Л.Комарової тощо. В кожному з перерахованих посібників висвітлено форми групової роботи учнів, дано методичні вказівки стосовно підготовки до застосування на уроці різноманітних групових форм навчання, наведено конкретні приклади, доведено доцільність використання в тому чи іншому випадку, на тому чи іншому етапі уроку, з урахуванням вікових особливостей школярів тощо. Сучасному вчителеві стануть також у пригоді &quo ;Как организовать групповую учебную работу младших школьников&quo ; И.Витковской, &quo ;Групповая работа на уроке&quo ; Х.Лейметис, &quo ;Психология обучения младшего школьника&quo ; Д.Элькони, &quo ;Психология обучения иностранному языку в школе&quo ; И. Зимней та &quo ;Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика&quo ; О.Ярошенко тощо. Багато різноманітного практичного матеріалу (методичні розробки окремих етапів уроку або конкретних уроків, виховних заходів, фізкультхвилинок, висвітлення власного досвіду з застосування певних форм групової навчальної діяльності та інше тощо) можна отримати ретельно ознайомившись з такими журналами, як &quo ;Початкова освіта&quo ;, &quo ;Іноземні мови&quo ;, &quo ;Розкажіть онуку&quo ;, &quo ;Начальная школа&quo ;, &quo ;Иностранный язык в школе&quo ; та вкладниками до журналу &quo ;Освіта Донбасу&quo ; та виданню &quo ;Директор школи&quo ; тощо. Відвідуючи уроки вчителів іноземної мови рубіжанських шкіл, зауважу, що всі вони у захваті від навчального посібника А.Кіна &quo ;Педагогічні інновації. Інтерактивні освітні технології&quo ;, тому що кожен з педагогів – новаторів (тобто тих, хто систематично застосовує в своїй роботі інтерактивні форми та методи навчання) обов’язково під час планування уроку користується запропонованим у цьому посібнику &quo ;Конструктором уроку&quo ;.

Известный советский краевед П. В. Иванов правильно считает, что «краеведческий материал вообще может облегчить понимание учащимися научных положений и делать объяснение их и усвоение более доступным. Но это не главное в проблеме связи обучения с краеведением. Главное заключается в том, чтобы было познавательное и практическое краеведение с применением учащимися знаний основ наук и умений и этих целях» («Педагогические основы школьного краеведения», Петрозаводск, 1966, стр. 25). А этим целям, как известно, лучше всего служит школьный краеведческий музей. По очень меткому определению другого советского краеведа-методиста А. Ф. Родина, значение школьных краеведческих музеев - не только в обогащении учащихся знаниями о своем родном крае, но и в раскрытии идей гори помощи вещей, экспонируемых в музеях» (А. Ф. Родин. История родного города. Изд. АПН РСФСР, М., 1955, стр. 148). В нашем музее много творчества учителей и учащихся. Здесь осуществляется весь комплекс форм и методов внеклассной краеведческой работы (уроки, лекции, беседы, экскурсии, встречи, сборы, собрания, конференции, кружки и т. д.)

1. Планування і організація навчальної діяльності

2. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

3. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

4. Форма, ее назначение и структура. Создание формы

5. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

6. Лабораторне заняття як форма організації навчання
7. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи
8. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

9. Форми організації навчання природознавству в початковій школі

10. Демократія як форма організації суспільства

11. Інтеграційні форми підприємств і організацій

12. Фірма як організаційна форма підприємництва

13. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

14. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

15. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

16. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика

17. Організація науково-інформаційної діяльності

18. Організація збутової діяльності на підприємстві

19. Вдосконалення організації експортно-імпортної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

20. Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

21. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск

22. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства
23. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом
24. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

25. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

26. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

27. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

28. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності

29. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

30. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

31. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

32. Групова навчальна діяльність

Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные
Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви

33. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

34. Поиск внеземных форм жизни

35. Поиск и исследование внеземных форм жизни. Планетарный карантин, необходимый при этом

36. Поиск внеземных форм жизни

37. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

38. Государственное регулирование экономики: формы и методы
39. Налоговая политика в рыночной экономике: формы, тенденции развития
40. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

41. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

42. Государственная власть. Понятие, сущность, формы осуществления

43. Аккредитивные формы расчетов

44. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

45. Собственность и многообразие ее форм

46. Сравнение договоров подряда и купли - продажи, форма расчета-инкассо, типы ведения бизнеса

47. Формы денежных расчетов в коммерческой деятельности

48. Развитие формы государственного единства РСФСР в 1917-1920 годах

Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Кредит в производительной форме: аренда, лизинг

50. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

51. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

52. Референдумы и его формы

53. Местное самоуправление как форма местной публичной власти

54. Органiзацiйно-правовi форми пiдприємств
55. ЗАКОН КАК ФОРМА ПРАВА
56. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей

57. Формы и порядок проведения таможенного контроля

58. Источники (формы) права

59. Нетипичные формы правления

60. Реализация норм права: понятие и формы

61. Форма государства

62. Форма государства

63. Формы государства

64. Формы государственного устройства

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

65. Форма (устройство) государства

66. Форма государства

67. Форма государства (форма правления, форма государственного устройства, политический режим)

68. Форма правления и формы государственного устройства

69. Республика как форма правления

70. Форма государственного устройства
71. Форма государств
72. Контрактная форма регулирования социально-трудовых отношений

73. Финансовый контроль: формы, методы, органы

74. Организационные формы предпринимательской деятельности

75. Нетрадиционные формы урока

76. Формы обращения в английском языке

77. Первобытные формы религии. Миф

78. Объективная обусловленность восприятия звукосимволичных слов языка и связь фонетической формы слова с его семантическим содержанием и денотатом

79. Диалект как основная форма существования языка

80. Анализ формы и средств выразительности хора № 19 "Гроза" из оратории Йозефа Гайдна "Времена года"

Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах
Швабра "Бабочка".
Швабра "Бабочка" предназначена для уборки напольных покрытий.
490 руб
Раздел: Швабры и наборы

81. Особенности вариационной формы в творчестве И. Брамса

82. Формы творческой активности в американской джазовой практике

83. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

84. Синтез и анализ пространственных конструкций сложной формы

85. Атопический дерматит, локализованная форма (история болезни)

86. Инфекция. Стадии, формы, микробы, токсины. Воспаление, медиаторы воспаления. Эндотоксикоз, эндотоксический шок. Сепсис, септический шок
87. Множественная миелома, диффузно-узловая форма (история болезни)
88. Первичная рожа правой голени, эритематозно-геморрагическая форма, средней степени тяжести

89. Восстановительное обучение при разных формах афазии и дизартрии

90. Понятие предварительного расследования и его формы

91. Формы соучастия

92. Ответственность за хищения в форме мошенничества

93. Распространение и формы кислорода в природе

94. Виды и формы обучения

95. Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения

96. Содержание и формы педагогического просвещения родителей дошкольников

Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")
Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

97. Активные формы работ на уроках математики

98. Методические условия обоснования и выбора формы организации обучения учащихся литературе в 5-7 классов

99. Попечительский совет – общественная форма управления образовательным учреждением


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.