Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ЗМІСТ Вступ РОЗДІЛ 1. КОМУНІТАРНА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 1.1 Регіональна політика: цілі, об'єкти й зміст 1.2 Етапи становлення регіональної політики за рубежем 1.3 Регіональна політика Європейського Союзу 1.4 Проблеми розвитку комунітарної регіональної політики РОЗДІЛ 2. СЬОМА РАМКОВА ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 2.1. Тематика сьомої рамкової програми 2.2 Потужності Дослідження - інфраструктури, підприємства середнього й малого бізнесу, галузі й потенціал 2.3 Міжнародне співробітництво 2.4. Технологічні платформи 2.5 Програма „Ідеї” - підтримка фундаментальних досліджень 2.6 Програма по співробітництву 2.7 Тематичні пріоритети РП7 „Космос” й „Безпека” РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 3.1 Шляхи вдосконалювання регіональної політики в Україні в умовах асиметричного розвитку 3.2 Пріоритети розвитку регіональної політики в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Багато країн світу, як економічно розвинені, так і що розвиваються, у сучасних умовах стикаються із проблемою нерівномірності розвитку регіонів. Гострота цієї проблеми значною мірою визначається рівнем економічного розвитку країни. Велика кількість кризових територій у СНД, безпрецедентна диференціація регіональних показників, що поглибилася за останні роки, породжені тривалою системною кризою, спільною стагнацією економіки. Ринкові механізми не завжди здатні попереджати й переборювати серйозні територіальні розходження в рівнях життя населення, ефективності регіональної політики, що проводиться державою з метою підтримки певної однорідності територіального економічного й соціального простору. Термін «регіональна політика» у даній роботі означає всі політичні заходи, ціллю яких є вплив на регіональний розвиток таким чином, щоб ураховувалися економічні, соціальні й екологічні інтереси регіонів. При цьому завдання регіонального вирівнювання стоять не тільки перед Україною. У Західній Європі регіональна політика спрямована, головним чином, на підтягування, щодо інших регіонів, до рівня середніх з акцентом на територіях з найгіршими економічними й соціальними показниками. При цьому нерідко використовується перерозподіл коштів відносно богатих відносно бідним країнам через механізми Європейського Союзу. Актуальність теми дослідження обумовлена, по-перше, необхідністю поглибленого аналізу структурного змісту регіональної політики Європейського Союзу. Об'єднання країн Західної Європи в Союз більш яскраво висвітило відставання економічного розвитку окремих регіонів менш розвинених країн (Греції, Португалії, Італії) у порівнянні із загальноєвропейськими показниками. Виходячи з гуманітарних принципів і для підвищення політичної стабільності суспільства, додавання стабільності розвиткові економіки, підвищення її конкурентноздатності на світовому рівні в Європейському Союзі розробляються й реалізуються програми вирівнювання міжрегіональних розходжень. Ціллю даної роботи є дослідження регіональної політики ЄС і можливості використання досвіду її проведення для вдосконалювання регіональної політики в Україні.

У рамках загальної цілі дослідження вирішуються наступні головні завдання: аналіз особливостей сучасного етапу регіональної політики Європейського Союзу; визначення сучасної структури регіональної політики Європейського Союзу; вироблення системи принципів формування національної програми регіонального вирівнювання в Україні, з урахуванням досвіду новітньої української історії й деяких країн-членів ЄС, зокрема, Німеччині й особливо після її об'єднання в 90-х роках XX сторіччя. Таким чином, предметом дослідження є регіональна політика Європейського Союзу і її структурний зміст у сучасних умовах інтернаціоналізації господарського життя й поглиблення інтеграційних процесів у світовій економіці. Об'єктом дослідження є аналіз особливостей формування національних програм регіонального розвитку в Європейському Союзі й проведення політики регіонального вирівнювання в рамках Союзу. РОЗДІЛ 1. КОМУНІТАРНА ЕКОНОМІЧНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА 1.1 Регіональна політика: цілі, об'єкти й зміст Україна переживає сьогодні болісний момент трансформації соціальних і господарських відносин, відмітною рисою якого є різке зниження ролі держави в регулюванні економічних процесів, ослаблення внутрішньо українських економічних зв'язків, а результатом - зростання асиметрії територіального соціально-економічного розвитку й порушення цілісності національного економічного простору. Ці явища в сполученні з унікальною розмаїтістю природно-кліматичних, геополітичних, етно-конфесіональних і геополітичних умов роблять необхідність розробки ефективної регіональної політики імперативом національного розвитку. На відміну від інших напрямків державного регулювання економіки поняття регіональна політика не зводиться тільки до управління регіональними економічними процесами. Регіональна (соціально-економічна) політика держави - сфера діяльності з управління політичним, економічним, соціальним й екологічним розвитком країни, що відображає як взаємини між державою й регіонами, так і регіонів між собою. Причому, при наявності міцних міждержавних інтеграційних союзів це поняття здобуває й національний контекст. Об'єднання в рамках регіону різних підсистем соціально-економічних відносин у свою чергу визначає множинність напрямків регіональної політики, серед яких основними є: Економічна політика, спрямована на зм'якшення регіональних економічних диспропорцій. Соціальна політика, спрямована на згладжування регіональної диференціації в рівні життя, а також загальне поліпшення якості соціального середовища. Демографічна політика, що припускає регулювання з боку держави природного й механічного руху населення . Екістична політика, спрямована на підвищення ефективності використання територіальних ресурсів конкретного регіону шляхом оптимального розміщення виробництва, комунікацій і місць розселення з урахуванням природних, економічних, архітектурно-будівельних й інженерно-технічних факторів. Екологічна політика, що припускає запобігання детеріорації, поліпшення екологічної ситуації в регіоні. Науково-технічна політика, націлена на регулювання взаємозв'язків між розміщенням наукових центрів і продуктивних чинностей, регіональні переміщення наукових кадрів і т.д

. . Однак своєрідним жорстким ядром регіональної політики є реалізація економічних цілей регіонального розвитку, тому що механізми досягнення необхідних соціальних, демографічних і соціологічних умов неминуче пов'язані з наявністю достатнього об'єму фінансових ресурсів і використанням фінансово-економічних важелів стимулювання й примуси (наприклад, формування на регіональному рівні ефективної системи екологічних податків і штрафів здатно стати передумовою для активізації природоохоронної діяльності підприємств). Іншою особливістю взаємодій виділених напрямків регіональної політики є взаємопереплетені об'єктів дослідження й необхідність інтегрального підходу до регулювання регіональних процесів. Класифікація регіональної політики. Класифікація регіональної політики може провадиться за різноманітними критеріями, залежно від цілі аналізу. В узагальненому виді класифікація регіональної політики представлена в таблиці 1. Таблиця 1 - Класифікація регіональної політики Критерії Види регіональної політики 1. Спрямованість на певну складову соціально-економічної системи регіону економічна; соціальна; экістична; екологічна; науково-технічна. 2. Ціль застосування вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку регіонів оптимізація використання регіональних ресурсів і т.д. 3. Механізм реалізації автоматична (розподіл відповідно до кількісних показників); проблемна (розподіл по спеціальних програмах); цільова (розподіл по конкретних регіонах). 4. Форма реалізації фінансова (трансферти, пільги, штрафи); адміністративна (дозволу, заборони, ліцензування); інфраструктурна й т.д. 5. Адресати фірми; громадяни; галузі; територіальні органи влади Разом з тим, у чинність відносної новизни регіональної політики і як галузі наукових знань й як напрямку державного регулювання економіки, використовуваний нею категоріальний апарат і методологія, поки перебувають у стадії формування, що робить актуальними спроби застосувати в даній сфері нові прийоми й методи досліджень, у тому числі й методи корпоративного керування, інституціонального господарства й т.д. У цьому зв'язку, особливий інтерес представляє аналіз історичних аспектів еволюції змісту, цілей, об'єктів і суб'єктів регіонального регулювання і їхньої взаємодії в процесі реалізації регіональних програм. 1.2 Етапи становлення регіональної політики за рубежем Необхідність регіональної політики в країнах з ринковою економікою. Виділення регіональної політики як самостійний напрямок діяльності держави відбулося порівняно недавно. За рубежем початок її формування як системного явища безпосередньо пов'язане з переосмисленням ролі держави в економіці, у першу чергу під впливом Великої Депресії. У Росії (СРСР) розробка принципових теоретико-методологічних основ регіональної політики почалася трохи раніше, в 20-х р.р. нашого століття, разом з початком робіт з економічного районування й визначення адміністративно-територіального устрою країни . За цей період регіональна політика пройшла складний, найчастіше болісний шлях розвитку в пошуках оптимальних моделей взаємодій різнорівневих суб'єктів, розробляючи нові й модифікуючи діючі норми, що регулюють регіональні умови відтворення, удосконалюючи теоретичні й методологічні аспекти регіональних досліджень.

Навіть за польськими мірками Західна Україна була надзвичайно аграрною: близько 80 % її населення складали селяни (порівняно з близько 50 % У поляків), і лише 8 % припадало на промислових робітників (при середній цифрі 20 % У поляків). На додаток до цих структурних вад українське населення було змушене розв'язувати такі проблеми, як спустошення після війни, дискримінаційна економічна політика уряду, згубний вплив Великої депресії. Словом, соціально-економічна доля західних українців під Польщею була такою ж маловтішною, як і їхнє політичне становище. Основні економічні труднощі крилися в сільському господарстві, де залишалися такі давні, ще передвоєнні проблеми, як перенаселеність сіл, крихітні наділи. У населених українцями воєводствах Польщі на 1,2 млн селянських господарств припадало 60 % землі. Ця проблема особливо гостро стояла в Галичині, де понад 75 % селянських наділів не досягали й 10 акрів. Тим часом близько 2 тис. великих маєтків, що належали полякам і часом дорівнювали 10–20 тис. акрів, охоплювали 25 % землі

1. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

2. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

3. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

4. Регіональна економіка промисловості України

5. Економіко- і політико-географічне положення України

6. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
7. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.
8. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

9. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

10. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

11. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

12. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

13. Національна політика СРСР в роки перебудови

14. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

15. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

16. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

17. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

18. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

19. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

20. Економічна теорія предмет і методи вивчення

21. Економічна інтеграці в АТР

22. Податкова політика України
23. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
24. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

25. Міжнародна економічна система та її головні елементи

26. Центральний банк і монетарна політика

27. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

28. Інформаційна політика України

29. Регіональний розвиток харчової промисловості України

30. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

31. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

32. Інвестиційна політика банків в Україні

Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры
Детская горка, цвет: зелёный/красный, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений "Вокруг света", 18,5x13,5x7,5 см.
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений. Размер: 18,5x13,5x7,5 см. Материал: МДФ, комбинированные материалы. В ассортименте, без
873 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

33. Державна політика соціального страхування

34. Економічна ефективність виробництва

35. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

36. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

37. Економічна ефективність птахівництва

38. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення
39. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві
40. Економічна оцінка активу балансу підприємства

41. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

42. Облікова політика як елемент культури бізнесу

43. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

44. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

45. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

46. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

47. Концепції країнознавчого синтезу в регіональній географії

48. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки
Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Принципи розробки та оцінки державної політики України

50. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

51. Культурна проблематика на регіональних ЗМІ

52. Економічна інформатика

53. Економічна думка Древнього Сходу

54. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок
55. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.
56. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

57. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

58. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

59. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

60. Політика суцільної колективізації

61. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

62. Внутрішня політика Людовіка IX Святого

63. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

64. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

Мульти-плеер "Ладушки".
В этом мультиплеере 20 потешек и песенок для самых маленьких: 1. «Кошкин дом» 2. «Антошка» 3. «Баю-баюшки-баю» 4. «Каравай» 5 «Ножки,
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Игра настольная "Не урони пингвина", 47 деталей.
Комплектация (47 деталей): пингвин, игровое поле, молоток (2 штуки), игровой циферблат с указателем, выбиваемые блоки (2 комплекта по 19
351 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда

65. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

66. Асортиментна політика підприємства

67. Маркетингова товарна політика

68. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

69. Товарна політика і комерційна діяльність

70. Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"
71. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")
72. Ціноутворення та цінова політика підприємства

73. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

74. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

75. Державна політика стимулювання зайнятості

76. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

77. Економічна характеристика країн Африки

78. Економічний потенціал національної економіки

79. Зовнішня економічна діяльність

80. Міжнародна економічна інтеграція

Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

81. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

82. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

83. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

84. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

85. Конкурентоспроможність національної економіки

86. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи
87. Економічна сутність та форми оплати праці
88. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

89. Кадрова політика організації

90. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

91. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

92. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

93. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

94. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

95. Природа політики

96. Політика великих держав на Близькому Сході

Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

97. Політика та соціальний конфлікт

98. Політика, як суспільне явище

99. Влада як найважливіший атрибут політики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.