Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Зміст Вступ Розділ І. Порівняльний аналіз історичних умов виникнення Князівства Варшавського і Королівства Польського 1.1 Міжнародна ситуація в Європі і питання поділів Польщі 1.2 Виникнення князівства Варшавського 1.3 Утворення Польського королівства Розділ ІІ. Політичний розвиток Королівства та Герцогства 2.1 Політичні перетворення в Королівстві Польському 2.2 Загострення політичних суперечностей на міжнародній арені 2.3 Прояви національно-визвольного руху на підкорених територіях Розділ ІІІ. Соціально - економічний розвиток Королівства та Герцогства в порівняльній характеристиці 3.1 Соціальна структура польського суспільства в контексті розвитку двох держав 3.2 Розвиток промисловості та сільського господарства до аграрної реформи 1864 р. 3.3 Особливості економічного розвитку після 1864 р. Висновки Список використаної літератури Вступ На рубежі XVIII – XIX ст. Європа вступає в нову фазу політичних відносин. Саме в цей період загострюються протиріччя між провідними країнами - Францією, Англією, Австрією, Прусією та Росією. Французькі війська та дипломатія Наполеона Бонапарта починають відігравати визначальну роль у визначенні майбутньої ролі захоплених країн. Тогочасній Польщі, а вірніше буде сказати, тому, що від неї лишилося після розділів, випало місце відіграти роль статиста на міжнародній політичній арені. Країна опинилася в сфері розподілу світу між державами, які домінували в політичному розвитку світу. Актуальність даної теми полягає в значенні тогочасної ситуації в Польщі для її подальшого розвитку та необхідності розуміння сучасниками історичних коренів політичних та соціально – економічних процесів на території польської держави під владою іноземців. Таким чином ми ставимо за мету з’ясувати роль Князівства (Герцогства) Варшавського та Королівства (Царства) Польського в загальноєвропейських політичних відносинах, зробити порівняльний аналіз становища двох зазначених держав в контексті розвитку відносин європейських країн. Хронологічні рамки дослідження охоплюють період кінця XVIII - початку XIX ст. Якщо казати про територіальні межи дослідження, то вони охоплюють території тогочасної Польщі, Росії, Австрії, Прусії, Франції. Стан наукової розробки досліджуваної проблеми не можна вважати задовільним. Основний і найбільш вагомий недолік історіографічного характеру – це відсутність фундаментальних історичних досліджень, в яких би ґрунтовно, послідовно аналізувався комплекс проблем суспільно – політичного змісту королівства Польського та князівства Варшавського. Існуючий літературний доробок з даної проблематики містить передусім „старі” видання. Тут слід згадати загальні праці з історії Польщі, які більш менш висвітлюють проблему в контексті внутрішньополітичного розвитку Польщі та міжнародних відносин в Європі (История дипломатии. – М., 1959. – Т. 1; История Польши. – М., 1956. – Т. 2; Історія південних та західних слов’ян. – К., 1987; Краткая история Польши. С древнейших времён до наших дней. – М., 1993; Миллер И. Исследования по истории народов Центральной и Восточной Европы ХІХ в. – М, 1980; Новая история 1640 – 1870.

– М., 1986). Важливими також вбачаються праці, обєктом дослідження в яких, стала національна – визвольна боротьба польського народу від іноземних поневолювачів. Характеризуючи ретроспективні особливості етнодержавотворення в польському регіоні, автори намагаються провести паралелі між ситуацією, що склалася в Європі навколо Польщі та причинами повстань і визвольних рухів на території останньої, приділена увага зв’язкам політичних процесів в світі і їх влив на події в Польській державі. Це монографії (Дьяков В., Миллер И. Революционное движение в русской армии и восстание 1863 г. – М., 1964; Очерки революционных связей народов России и Польши: 1815 – 1917 гг. – М., 1976; Пухлов Н. Польское рабочее движение (1890 – 1904 гг.). – М., 1977; Ревуненков В. Польское восстание 1863 г. и европейская дипломатия. – Л., 1957; Смирнов А. Революционные связи народов России и Польши: 30 – 60 гг. ХІХ ст. – М., 1962; Фалькович С. Идейно – политическая борьба в польском освободительном движении 50 – 60 – х гг. ХІХ в. – М., 1966; Федосова Т. Польские революционные организации в Москве. 60 –е гг. ХІХ в. – М., 1974). Викликають нагальний інтерес і праці деяких авторів, які висвітлювали економічну історію Польщі та соціальні питання зазначеного періоду (Рутковский Я. Экономическая история Польши. – М., 1953; Социальная структура общества в ХІХ в. Страны Центральной и Юго – Восточной Европы. – М., 1982; Обушенкова Л. Королевство Польское в 1815 – 1830 гг. Экономическое и социальное развитие. – М., 1979; Польша на путях развития и утверждения капитализма: Конец ХVІІІ – 60-е гг. ХІХ в. – М., 1984; Рутковский Я. Экономическая история Польши. – М., 1953). Безумовно, кожна з цих розвідок, не являє собою ізольовану характеристику саме зазначеного періоду, а висвітлює, хоча деякі і в меншій мірі історичний розвиток Польщі, а подають загальну всебічну картину подій, що обумовили взаємозалежність суспільно – політичних процесів в різних частинах поділеної Польщі. Отже, маємо надію, що здійснення системного аналізу всього існуючого літературного доробку у комплексі з об’єктивною оцінкою подій із зазначеної проблематики, побудоване на принципі історизму дасть можливість досягти мети даного дослідження. Розділ І. Порівняльний аналіз історичних умов виникнення Князівства Варшавського і Королівства Польського 1.1 Міжнародна ситуація в Європі і питання поділів Польщі З 1795 р. історія Польщі розпадається зовні на частини відповідно до тих адміністративно-правових рамок, в які були поставлені польські землі умовами розділів. Згідно трьох розділів Польщі Прусія захопила 135 тис. кв. км з населенням 2,3 млн. чол. Політика прусських правителів відразу проявилася у назвах новоутворених адміністративних одиниць. Після першого розділу, це була, наприклад, Західна Прусія, після другого і третього – Південна та Ново східна Прусія, а також Нова Сілезія. І це не дивлячись на те, що в більшості населення на відповідних територіях складали поляки. 1 Одним з заходів понімечення стала активна підтримка прусськими властями колонізаційного переміщення німців на польські землі, причому не лише тільки з прусських володінь, але й з різних німецьких князівств.

З 1776 р. існував закон, який дозволяв отримувати шляхетські маєтки не тільки німецьким дворянам, але і міщанам, для кредитування яких було виділено спеціальний грошовий фонд. Досить скоро вся місцева адміністрація стала прусською, для чого тільки в південній та Новосхідній Прусії виникла потреба в дев’яти тисячах німецьких чиновників. З 1797 р. суди та адміністративне виконавство на всіх територіях були переведені на німецьку мову. Прибутки, які отримували з польських земель, використовувалися головним чином на утримання прусської армії. Рекрутську повинність прусські монархи розповсюдили і на своїх польських підданих. Відносно Габсбургів, то майже всі землі, отримані при розділі Речі Посполитої, вони включили у велику по території провінцію під назвою „Королівство Галіції і Лодомерії”. Це королівство підкорялося губернатору, який знаходився у Львові і мав права імператорського намісника. Воно було поділене на 18 округів і управлялося майже безправним провінційним сеймом з представників від магнатів і шляхти, а також від королівських міст. Польське питання почало відігравати досить помітну роль в європейській дипломатії в першому десятиріччі ХІХ ст. А. Чарторийський, який увійшов до оточення Олександра І, і став міністром іноземних справ Росії, висунув проект відновлення Польської держави, яка була б поєднана з Російською імперією династичною унією. Олександр І до 1805 р. не відкидав цього проекту, але вбачав в ньому не стільки реальну ціль скільки знаряддя дипломатичного тиску, перш за все на Пруссію.1 Поразки, завдані Австрії і Пруссії в наполеонівських війнах, призвели до того, що в 1806 р. французька армія зайняла більшу частину польських земель. Намагаючись як можна повніше використати ситуацію, що склалася для перетворення поляків в гарматне м’ясо Наполеон намагався залучити на свій бік Т. Костюшко. Але угоди не відбулося, оскільки Т. Костюшко висунув неприйнятні для французького імператора умови: Зробити заяву про відновлення Польші в старих кордонах; Визволення селян з землею. В 1807 р. після важкого для французької сторони бою з російською армією під Прейсиш – Ейлау, Наполеон запропонував польську корону прусському королю Фрідріху Вільгельму ІІІ, але той відмовився її прийняти.2 Після битви під Фридландом (червень 1807 р.) Наполеон вирішив розколоти військово – політичний блок Австрії, Пруссії і Росії. Він звернувся до Олександра І з пропозицією прийняти польську корону і всі польські землі, які знаходилися під владою Пруссії. Російський імператор досить розумно відхилив її. Однак при підписанні Тильзітського договору обидві сторони були змушені іти на поступки, в тому числі і по польському питанню. В результаті досягнутого компромісу на карті з’явилася держава, яка воскресила ненадовго надії поляків на відновлення незалежності. Це було васальне по відношенню до Франції князівство Варшавське – конституційна держава на чолі з призначеним Наполеоном саксонським королем Фрідріхом Августом. 1.2 Виникнення князівства Варшавського Дана назва не мала під собою ніякої історичної основи і виникла тому, що два монарха, які підписали 7 липня 1807 р.

Утм в етимологчних словникахлексиконах XVI XVII ст. латинське «natio» залишало за собою здебльшого старе значення. Проте сама дея дентифкац термна не лише з певною територю, а й з державою та  населенням, справд свдчила про виршальн змни в семантиц слова. Водночас слово «народ» та його вдповдники (populus, peuple, popolo, pueblo) поки що залишалося (за винятком Англ) чужим слову «наця». Згодом, у ход розкладу старого династичного порядку, формування «нацональних» держав у ґвроп, розвитку «нацональних» мов, як заступили латину,  «нацоналзац» церков вдбулися змни й у понятт «наця». З унверсально мови всевропейських полтичних, релгйних та культурних елт латини, слово «наця» перейшло в мови «нацональних» полтичних  релгйних елт. Протягом XVII ст. термн уже використовувався в деяких вропейських кранах як вдповдник поняття «народ»  повязувався з такими категорями, як «громадянство», «держава», означаючи належнсть до певно територальнополтично, а не суто етнчно чи мовно спльноти[17]. «Наця» дедал бльше ототожнювалась з «народом», тобто населенням крани, держави загалом

1. Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

2. Королівство Іспанія

3. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

4. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

5. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

6. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.
7. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право
8. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

9. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

10. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

11. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

12. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

13. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

14. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

15. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

16. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

17. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

18. Суспільно-політичне та культурне життя України

19. Лейкози та лімфоми в дітей. Гемолітичні анемії

20. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

21. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

22. Вибори та їх роль у політичному житті України
23. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи
24. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

25. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

26. Суспільна думка та політична філософія

27. Трансформація суспільства та політична модернізація

28. Політична влада у світі та в Україні

29. Політична еліта, лідерство і демократія

30. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

31. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

32. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

34. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

35. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

36. Вплив структури аліфатичних карбонових кислот та третинних амінів на каталітичний ацидоліз епіхлоргідрину

37. Основи горіння палив та процеси утворення бензопірену и поліароматичних вуглеводнів

38. Зародження та розвиток політичної економії
39. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження
40. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

41. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

42. Європейське мовознавство епохи середньовіччя, відродження та xvii-xviii ст.

43. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

44. Європейська культура епохи Відродження та Нового часу

45. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

46. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

47. Патогенетичні особливості стану загальної та локальної гемодинаміки при вертеброгенних больових синдромах у хворих з артеріальною гіпертензією

48. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви
Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

50. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

51. Загальні підходи та методи роботи з якістю

52. Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року

53. Загальна технологія виробництва цукру-піску та цукру рафінаду

54. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання
55. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці
56. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

57. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

58. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

59. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

60. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

61. Charlemagne. Карл I (Великиий, король франков)

62. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

63. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

64. Charlemagne. Карл I (Великиий, король франков)

Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом "Мои школьные годы" (книга с карманами на 11 лет).
Перед Вами то, что каждая семья так долго ждала – красивое, качественное, креативное школьное портфолио. Да еще и на все школьные годы!
842 руб
Раздел: Портфолио
Средство для мытья посуды биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное высокопенное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. 100% смываемость. Подходит для мытья
631 руб
Раздел: Гели, концентраты

65. Сальвадор Дали - "король сюрреализма"

66. Сальвадор Дали - “король сюрреализма"

67. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

68. Истоки зла в мире и человеке в восприятии Шекспира по произведениям "Макбет", "Король Лир", "Гамлет"

69. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

70. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?
71. Полная история танков мира
72. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

73. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

74. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

75. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

76. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

77. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

78. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

79. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

80. Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)

Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Табурет "Престиж" с ободом.
Табурет на 4-х опорах с ободом, диаметр трубы 20 мм. Прочный каркас. Защитные вставки на ножках. Удобное хранение. Мягкое сиденье.
599 руб
Раздел: Стулья

81. Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка

82. Дания: Знамя датского короля

83. Короли Норвегии

84. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

85. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

86. Исторический портрет короля Испании Карла I(V)
87. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї
88. Люблінська та Берестейська унії

89. Перша світова війна. Причини та характер

90. Походження людини та її поява на території України

91. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

92. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

93. Історія держави та права України

94. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

95. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

96. Центральна рада: досягнення та прорахунки

Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

97. С.П. Королев - Главный конструктор первых ракетно-космических систем

98. Король Генрих IV

99. Повесть о любви Херея и Каллирои (Та peri Chairean kai Kalliroen)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.