Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти України Чернігівський державний інститут економіки та управління Кафедра менеджменту Випускна робота на тему: Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві (на прикладі ВАТ “Чернігівавтодеталь”) Студента Крисенко Максима Вікторовича (підпис) Науковий керівник, к.е.н., доцент Трапезнікова Е.А. (підпис) Допущен до захисту “ ” 1999р Завідуючий кафедрою Огнівець О.А. Чернігів 1999 Міністерство освіти України Чернігівський державний інститут економики та управління Факультет менеджменту кафедра менеджменту Спеціальність: Менеджмент у виробничій сфері Зав. кафедрою В.О.Огнівець “ ” 1999 р.Завданняна випускну роботу студента Крисенко Максима Вікторовича Тема роботи: Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві (на прикладі ВАТ “Чернігівавтодеталь”) затверджено наказом по інституту від 18 травня 1999 року №54 Термін представлення студентом випускної роботи Вихідні дані до роботи: Перелік виробляємої продукції. Структура управління підприємства. Характеристика сімейства «ГАЗ». Ціни на автомобільному ринку Украіни сімейства «ГАЗ». Схема взаємозв’язків файлової системи. Зміст випускної роботи (перелік основних питань, які необхідно вирішити): Вступ. Інформаційні системи і їх розвиток. Комплексне вивчення ринку методами маркетингового дослідження. Удосконалення інформаційного забезпечення маркетингу на підприємстві. Висновки. Перелік графічного (демонстраційного) матеріалу: 1. Лист – малюнок. 2. Лист – таблиця. 3. Лист – схема. Дата видачи завдання Керівник Трапезнікова Е.А. (підпис) ( прізвище, ініціали) Студент Крисенко М.В. (підпис) ( прізвище, ініціали) АНОТАЦІЯ дипломної роботи на тему: Інформаційне забезпечення маркетингу для ВАТ “Чернігіавтодеталь” Випускник Крисенко Максим Вікторовіч Науковий керівник к.е.н., доцент Трапезнікова Елеонора Аркадіївна (посада) Випускна робота складається зі Вступу, Глави 1, Глави 2, Глави 3, Висновків, Додатків та Бібліографії.Вступ містить обгрунтування актуальності теми, постановку цілей і задач, що мають бути вирішені в ході виконання дипломної роботи. Глава 1 являє собою теоретичні основи інформації, інформаційної системи. Також показані тенденції розвитку інформаційних систем. Крім того висвітлюються питання щодо створення системи маркетингової інформації. Глава 2 - це аналітико-дослідна частина, яка містить аналіз підприємства, концепцію системи маркетингової інформації, а також функції відділу маркетингу на підприємстві. Глава 3 являє собою проектно-розробну частину, яка включає пропозиції використання різноманітних пакетів прикладних програм для створення баз даних. Крім того розробляється проект підсистеми бази даних з аналізу зовнішнього середовища для маркетингу із врахуванням специфіки діяльності підприємства. Дається економічне обгрунтування автоматизації інформаційного забезпечення Висновки містять висновки про здійснену роботу, досягнення поставленої мети та вирішення задач, а також реальність запропанованих дій. Додатки містять дійсно існуючі документи, що викортстовуються на підприємстві.

Бібліографія містить джерела, які використовувались в процесі виконання дипломної роботи. Ілюстровані матеріали до роботи: 1. Малюнок - блок-схема етапів маркетингового дослідження 2. Таблиця – pr p.rep 1.1. Пропозиція товарів, послуг 3. Схема – схема взаємозв’язків файлової системи ЗМІСТВступ . 1. Інформаційні системи і їх розвиток . Поняття, структура і склад інформаційних систем . Тенденції розвитку інформаційних систем . Комплексне вивчення ринку методами маркетингового дослідження . 2.1. Концепція системи маркетигової інформації . 2.2. Техніко економічна характеристика ВАТ «Чернігівавтодеталь» . 2.3. Зміст функцій відділу миркетингу з аналізу зовнішнього середовища . Удосконалення інформаційного забезпечення маркетингу на підприємстві . 3.1. Вибір і обгрунтування засобів керування базами даних . 3.2. Проектування інформаційної бази даних маркетингу (аналізу зовнішнього середовища) 3.3. Економічне обгрунтування ефективності інформатизації маркетингу Висновки . Бібліографія . ВСТУП В сучасних умовах вивченню ринків придається особливе значення. Ці дослідження є основою розроблюваної стратегії і тактики всупу і становлення на ринку, проведення цілеспрямованої товарної політики. Дослідження ринку не мамоціль, а джерело інформації для прицняття ефективного управлінського рішення. Важливість цих досліджень та великі обсяги інформації ставлять ці проблеми в ряд першочергової автоматизації. Метою дипломної роботи є вивчення основного змісту та принципів інформаційного забезпечення маркетингового долсідження засобами прогресивних комп’ютерних технологій та проектування баз даних які забезпечують постійно діюче маркетингове дослідження на підприємстві. Задачі, що реалізують мету вирішують: вивчення теорітичних засад інформаційних систем і технологій; вивчення тенденцій розвитку інформаційних систем; характеристика корпоративних інформаційних систем; дослідження змісту маркетингової інформації; визначення мети і задачі маркетингового дослідження; опис організації маркетингового дослідження і джерел маркетингової інформації; аніліз іформаційно-статистичне забезпечення розробки стратегії маркетингу; вибір і обгрунтування засобів керування базами даних в умовах підприємства; проектування інформаційних даз даних маркетингового дослідження в підсистемі аналізу зовнішнього середовища. Об’єктом дослідження випускної роботи є зміст, принципи маркетингового дослідження та його інформаційне забезпечення за допомогою обробки баз даних методом комп’ютерної технології. Предметом дослідження обран відділ маркетингу ВАТ “Чернігівавтодеталь”. Обрані методи дослідження полягають в спостереженні, порівнянні, вимірі, аналізу і синтезу, моделюванню економічних явищ, сходженню від абстрактного до конкретного. Теоретичне значення та прикладна цінність результатів випускної роботи полягають у вивченні функцій відділу маркетингу промислового підприємства, та розробці основних алгоритмів їх вирішення за допомогою інформаційних баз даних та прикладного програмного забезпечення. 1. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ЇХ РОЗВИТОК 1.1

. ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА І СКЛАД ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Під інформацією (від лат. i forma io - роз'яснення, виклад) спочатку розумілися відомості, які передаються людьми усним, письмовим або іншим засобом за допомогою умовних сигналів, технічних засобів і т.п. З середини XX сторіччя інформація є загальнонауковим поняттям, що включає в себе: обмін відомостями між людьми, людиною й автоматом, автоматом і автоматом; обмін сигналами у тваринному і рослинному світі; передачу ознак від клітини до клітини, від організму до організму і т.д. Тому, у залежності від сфери використання, інформація може бути економічною, технічною, генетичною і т.д. Під економічною інформацією розуміється інформація, що характеризує виробничі відношення в суспільстві. До неї відносяться відомості, що циркулюють в економічній системі, про процеси виробництва, матеріальних ресурсах, процесах управління виробництвом, фінансових процесах, а також відомості економічного характеру, якими обмінюються між собою різноманітні системи управління. Конкретизуємо поняття економічної інформації на прикладі системи управління промисловим підприємством. Відповідно до загальної теорії управління, процес управління можна уявити як взаємодію двох систем - керуючої і керованої /мал. 1.1/. Система управління підприємством функціонує на базі інформації про стан об'єкта, його входів Х (матеріальні, трудові, фінансові ресурси) і виходів Y (готова продукція, економічні і фінансові результати) відповідно до поставленої цілі (забезпечити випуск необхідної продукції). Керування здійснюється шляхом подачи управлінського впливу 1 (план випуску продукції) з урахуванням зворотнього зв'язка - поточного стану керованої системи (виробництва) і зовнішнього середовища (2, 3) - ринок, вищі органи управління. Призначення керуючої системи - формувати такі впливи на керовану систему, що спонукали б останню прийняти стан, обумовлений ціллю управління. Стосовно до промислового підприємства з деякою часткою умовності можна вважати, що ціль управління - це виконання виробничої програми в рамках техніко-економічних обмежень; керуючі впливу - це плани робіт підрозділів, зворотній зв'язок - дані про хід виробництва: випуску і переміщенні виробів, стані устаткування, запасах на складі і т.д. Мал. 1.1. Структура системи управління Очевидно, що і плани й зміст зворотнього зв'язку - не що інше, як інформація. Тому процеси формування керуючих впливів саме і є процесами перетворення економічної інформації. Реалізація цих процесів і складає основний зміст управлінських служб, у тому числі економічних. До економічної інформації пред'являються такі вимоги: точність, достовірність, оперативність. Точність інформації забезпечує її однозначне сприйняття всіма споживачами. Достовірність визначає припустимий рівень перекручування інформації що надходить, так і результатної інформації, при якому зберігається ефективність функціонування системи. Оперативність відбиває актуальність інформації для необхідних розрахунків і прийняття рішень в умовах , що змінилися. Види економічної інформації. Економічну інформацію прийнято підрозділяти по таких основних ознаках: функціям управління, місцю виникнення (рівню управління).

Стаття 254 Кошти загальнообов'язкового державного соцального страхування Основними джерелами коштв загальнообов'язкового державного соцального страхування  внески власникв пдпримств, установ, органзацй або уповноважених ними органв чи фзично особи, працвникв. Бюджетн та нш джерела коштв, необхдн для здйснення загальнообов'язкового державного соцального страхування, передбачаються вдповдними законами з окремих видв загальнообов'язкового державного соцального страхування. Стаття 255 Види матерального забезпечення та соцальних послуг за загальнообов'язковим державним соцальним страхуванням Види матерального забезпечення та соцальних послуг за загальнообов'язковим державним соцальним страхуванням працвникам, а в деяких випадках  членам х смей, умови х надання та розмри визначаються законами Украни з окремих видв загальнообов'язкового державного соцального страхування, ншими нормативно-правовими актами, як мстять норми щодо загальнообов'язкового державного соцального страхування

1. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

2. Інформаційне забезпечення інформаційних систем

3. Інформаційне забезпечення діяльності керівника

4. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

5. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

6. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві
7. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві
8. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

9. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

10. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

11. Система маркетингового планування на підприємстві

12. Податок на прибуток підприємств

13. Суть комерційної діяльності на підприємстві

14. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

15. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

16. Організація оплати праці на підприємстві

Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие
Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки

17. Реструктуризація підприємств

18. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

19. Правила поведінки на підприємстві

20. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

21. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

22. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")
23. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
24. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

25. Охорона праці на підприємстві

26. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

27. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

28. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

29. Бухгалтерський облік на підприємстві

30. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

31. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

32. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные
Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Звонго!".
"Звонго" – безумно притягательная игра! В маленькой яркой сумочке всё необходимое для звонкой игры: волшебная магнитная палочка
1262 руб
Раздел: Классические игры

33. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

34. Облік собівартості продукції на підприємстві

35. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

36. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

37. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

38. Організація обліку на підприємстві
39. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"
40. Організація управлінського обліку на підприємстві

41. Ревізійні комісії підприємств і організацій

42. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

43. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

44. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

45. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

46. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

47. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

48. Про пенсійне забезпечення осіб

Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль
Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки

49. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

50. Інтернаціоналізація підприємств

51. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

52. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

53. Організація обліку на торгівельному підприємстві

54. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"
55. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств
56. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

57. Інформаційне відображення лікувально-діагностичного процесу в ендокринологічній клініці

58. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

59. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

60. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

61. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

62. Дослідження та розробки на підприємстві

63. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

64. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее
Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки

65. Основи управління персоналом підприємств

66. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

67. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

68. Рух кадрів на підприємстві

69. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

70. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства
71. Управління інноваційним розвитком підприємств
72. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

73. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

74. Бізнес-планування на підприємстві

75. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

76. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

77. Інформаційне суспільство

78. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

79. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

80. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

82. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

83. Грошові розрахунки підприємств

84. Державна фінансова підтримка санації підприємств

85. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

86. Кредитування підприємств
87. Методика інвестування підприємств
88. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

89. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

90. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

91. Основи фінансів підприємств

92. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

93. Сутність і призначення санації підприємств

94. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

95. Фінанси підприємств

96. Фінансова санація та банкрутство підприємств

Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

98. Фінансовий облік на підприємстві

99. Формування власного капіталу підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.