Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 1.1. Економічна сутність та основні функції підприємницької діяльності. 1.2. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності, їх переваги та недоліки. 1.3. Договірні взаємовідносини в підприємницькій діяльності. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ЗА ВАРІАНТОМ 3 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ Додаток А СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Статтею 1 Закону України &quo ;Про підприємництво&quo ; від 7 лютого 1991 р. підприємництво визначено як безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством. Створення (заснування) суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи, а також володіння корпоративними правами не є підприємницькою діяльністю, крім випадків, передбачених законодавством. Підприємницька діяльність, як один із напрямків господарської діяльності, характеризується такими ознаками: - ініціативністю, яка означає, що підприємець починає свою діяльність відповідно до потреб ринку на свій розсуд та без будь-яких застережень; - систематичністю підприємницької діяльності, що підкреслює її постійний характер; - власним ризиком підприємця - він ладен відчути на собі як позитивні, так і негативні наслідки підприємницької діяльності, зокрема випадкову загибель свого майна; - метою підприємницької діяльності, себто одержанням прибутку;здійсненням підприємництва від свого імені та під свою майнову відповідальність. Підприємницька діяльність завжди має комерційний характер. Ці ознаки свідчать про те, що підприємцем може бути визнаний лише той суб'єкт права, котрий здійснює господарську діяльність, діючи від свого імені, тобто фізична та юридична особа. Діяльність, спрямована на одержання прибутку, але не господарська, не є підприємницькою. Чинне законодавство, проголошуючи свободу підприємницької діяльності, водночас в інтересах держави й суспільства встановлює для неї певні обмеження, за якими цю діяльність можна поділити на три види: вільну, дозвільну (ліцензовану) і державну. Вільна підприємницька діяльність характеризується тим, що підприємець має право без будь-яких обмежень здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству (згідно з принципом &quo ;Дозволено все, що не заборонено законом&quo ;). В даній роботі на меті поставлено розкриття теоретичної сутності та законодавчих засад підприємницької діяльності в Україні та аналіз ефективності відтворювального процесу на машинобудівному заводі. Робота складається з двох основних розділів, кожен з яких містить висновки. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 1.1 Економічна сутність та основні функції підприємницької діяльності. Розглянемо основні напрямки нормативно-правового забезпечення 1. Законодавче забезпечення - формування чинного законодавства України стосовно підприємницької діяльності та його вдосконалення.

Базою цього забезпечення є законодавчі та інші нормативно-правові акти, відповідні норми цивільного, кредитно-фінансового, податкового, адміністративного, трудового та інших галузей чинного законодавства, основними з яких є Закони України &quo ;Про підприємництво&quo ;. &quo ;Про власність&quo ;. &quo ;Про підприємства України&quo ;. &quo ;Про господарські товариства&quo ;, що були затверджені ще 1991 року та безперечно потребують серйозного перегляду. Крім того, виникла об'єктивна необхідність ухвалити низку нових нормативних та інструктивних документів, зокрема щодо розвитку приватного та малого бізнесу, зокрема. Підприємці давно очікують на прийняття Законів України &quo ;Про державну підтримку підприємництва&quo ;. &quo ;Про приватну власність&quo ;. &quo ;Про ліцензування&quo ;. &quo ;Про малі підприємства&quo ;. &quo ;Про кредитні спілки&quo ; тощо. 2. Нормативне регулювання щодо підприємств державного сектору, коли держава як власник основних засобів виробництва директивне впроваджує певні нормативи і здійснює контроль за цим процесом. Для підприємств недержавного сектору нормативне регулювання здебільшого має індикативний характер. Нормативне регулювання полягає в установленні державою граничних розмірів окремих показників, що характеризують якісний стан підприємств. Нині використовуються такі показники: - норматив рентабельності застосовується для визначення рівня прибутковості суб'єкта господарювання. Як фіксований показник може використовуватись для державного регулювання окремих галузей економіки, котрі мають пріоритетне значення для суспільства; - норматив амортизаційних відрахувань застосовується з метою визначення терміну оновлення основних виробничих фондів, що особливо важливо за умов НТП. Оскільки амортизацій] відрахування є складовим елементом собівартості продукції, то в такий спосіб можна також впливати на процес оподаткування прибутку. Використання норм амортизації як засобів державного регулювання часто називають амортизаційною політикою. - норматив обігових коштів - показник, що застосовується для визначення раціонального обсягу товарно-матеріальних ресурсів і грошових коштів, необхідних для нормального здійснення підприємницької діяльності; - різноманітні екологічні нормативи, що є складовими екологічної політики держави. 3. Адміністративне регулювання як складова нормативно-правового забезпечення підприємництва має цілий арсенал адміністративних засобів, що базуються на силі державної влади і включають різного роду заборони, дозволи, примушування тощо. Основними видами адміністративного регулювання, що використовуються нині, є державна реєстрація підприємства, ліцензування, сертифікація та стандартизація. Розуміння сутності підприємництва зв'язано також з визначенням його ролі в економіці різних рівнів системи господарювання. Конкретно роль і значення підприємництва в економічному розвитку країни можна звести до наступного: 1. Підприємництво слугує важелем для зміни структури економіки. Для підприємців основний спонукальний мотив – можливість одержання прибутку. Вони майже завжди концентрують свої дії на розвитку перспективних напрямків господарської діяльності, віддача від яких може перевершити середні показники.

2. Розвиток підприємництва створює «поживне середовище» для конкуренції. Забезпечуючи освоєння перспективних виробництв, підприємці сприяють швидшому оновленню техніко-технологічної бази і номенклатури продукції фірми. Вони стимулюють господарську активність, підтримуючи конкуренцію й існуючий ринок. 3. Підприємництво можна вважати каталізатором економічного розвитку. Цей своєрідний прискорювач істотно впливає на структурну перебудову в економіці; збільшення обсягів виробництва і надання послуг; стимулювання інвестиційної діяльності; підвищення рівня попиту і пропозиції; прискорення темпів економічного розвитку національної економіки в цілому. 4. Підприємництво сприяє економії і раціональному використанню всіх ресурсів. Діяльність підприємця нерозривно зв'язана з господарським ризиком. Саме ця обставина є потужним стимулом економії ресурсів, вимагає від підприємця детального аналізу рентабельності проектів, відповідального ставлення до інвестицій, раціонального витрачання ресурсу, найму робочої сили. 5. Підприємництво забезпечує сильнодіючі стимули до високоефективної праці. У більшості випадків особистості, котрі мають власний бізнес і завдяки цьому сильніші спонукальні мотиви, більше заінтересовані в якісній і продуктивній праці, ніж наймані працівники. Такий психологічний феномен вільної праці для одержання власного зиску забезпечує ще більший виграш для економіки в цілому. Розглянуті вище прояви значущості підприємницької діяльності дозволяють зробити загальний висновок. Підприємництво виконує особливу функцію в економіці і народному господарстві, змістова сутність якої зводиться до оновлення економічної системи, створення інноваційного середовища, що спричиняє руйнацію традиційних структур і відкриття шляху до перетворень, зрештою стає тією силою, котра прискорює рух економіки по шляху ефективності, раціоналізації, бережливості і постійного оновлення. Нагромаджений досвід усіх без винятку індустріальне розвинутих країн з ринковою економікою соціального спрямування незаперечне підтверджує, що підприємництво – необхідна умова досягнення економічного успіху. 1.2 Організаційно-правові форми підприємницької діяльності, їх переваги та недоліки Підприємництво як форма ініціативної діяльності з метою отримання прибутку може здійснюватися у двох основних видах або їх комбінаціях: перший – здійснення будь-якого виду виробничої діяльності (тобто виробництво товару, продукту, послуг); другий – виконання посередницької функції (переміщення товарів від виробника до споживача, торгівля тощо). З огляду на загальнодержавні (національні) інтереси пріоритетного значення має набувати перший вид (тип) підприємницької діяльності, оскільки суспільне багатство залежить насамперед від стану сфери матеріального виробництва. Водночас суспільство має сприяти розвитку й другого виду (типу) підприємницької діяльності. Це зумовлено тим, що рівень і якість життя, комфорт членів суспільства визначаються багато в чому рівнем розвитку посередницької сфери (прогресивна організація торгівлі і постачання населення товарами першої необхідності тощо). Крім того, посередницька підприємницька діяльність сприяє: підвищенню продуктивності праці безпосередніх продуцентів товарів для населення на основі звуження спеціалізації виробничих підприємств; прискоренню кругообігу капіталу, зростанню ефективності його використання; насиченню (до раціональних меж) ринку необхідними товарами (послугами) тощо.

Але поки що спостерігався відносний добробут. В умовах непу, який надав селянинові економічну свободу, зруйноване село міцно ставало на ноги. Загалом це був момент, яким можна було тільки захоплюватися. Вперше в історії майже вся земля та все, що на ній вирощувалося, належали тим, хто її обробляв. А селяни-українці з точки зору реалізації своїх національних потреб перебували в найліпшому становищі за весь період від часу — півтора століття тому — зникнення решток давньої Української держави: тепер, принаймні, їхня мова та культура розвивалися вільно. Цей національний момент ми розглянемо далі, а зараз обмежимося аспектами, спільними для селянства в минулому та сучасному. Історія селянства відзначається складністю й варіюванням деталей у різних місцевостях, — зокрема, існуванням різних типів землеволодіння та звичаєвого права, часто настільки заплутаними й ускладненими, що в них практично неможливо було розібратися. Але нам досить розкрити — в загальних рисах — лише головні моменти в життєдіяльності українських хліборобів

1. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

2. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

3. Розвиток підприємницької діяльності в Україні

4. Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

5. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

6. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств
7. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності
8. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

9. Свобода та межі підприємницької діяльності

10. Виробнича програма підприємницької зовнішньоекономічної діяльності

11. Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні

12. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

13. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

14. Ліквідація субектів підприємницької діяльності

15. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

16. Поняття і зміст підприємницької діяльності

Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Именная ложка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Кружка керамическая "FIFA 2018", 1000 мл.
Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
1231 руб
Раздел: Кружки, посуда

17. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

18. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

19. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

20. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

21. Підприємницька діяльність

22. Умови чинності (дійсності) підприємницького договору
23. Кримські татари: історія та сучасні проблеми
24. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

25. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

26. Цивілізаційний підхід і проблеми розвитку суспільства

27. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

28. Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю

29. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

30. Роль підприємств в ринковій економіці. Види підприємств в Україні

31. Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи

32. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее

33. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

34. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

35. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

36. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

37. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

38. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України
39. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики
40. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

41. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

42. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

43. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

44. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

45. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

46. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

47. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

48. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку

Набор для творчества. "Творчество" стикеры "Домик для игр".
В наборе Melissa & Doug более 170 стикеров (наклеек) на тему интерьера дома. Набор помогает вашему малышу развивать творческие
479 руб
Раздел: Прочие
Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Микрофон "Караоке. Я пою".
В этом ярком микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М. Танича и других известных композиторов: "Песенка
301 руб
Раздел: Микрофоны

49. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

50. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

51. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

52. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

53. Особливості розвитку інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі

54. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України
55. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)
56. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

57. Історія розвитку криміналістики в Україні

58. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

59. Планування діяльності підприємства

60. Україна в сучасному геополітичному просторі

61. Суть комерційної діяльності на підприємстві

62. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

63. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

64. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский
Набор текстовыделителей "Frixion Light", 3 цвета, 1-3 мм.
Набор текстовыделителей в прозрачной упаковке. Заправлены термочувствительными чернилами, которые при необходимости можно удалить.
304 руб
Раздел: Текстовыделители
Релаксант-капельки "Спираль большая Эврика".
Отлично смотрится на рабочем столе. Успокаивает и помогает восстановить моральное равновесие. Температурный режим эксплуатации: от 0 °C до
343 руб
Раздел: Антистрессы

65. Планування діяльності підприємств

66. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

67. Суржик - проблема української мови

68. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

69. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

70. Проблеми залучення зарубіжних інвестицій в Україну
71. Проблеми золотоносності надр України
72. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

73. Проблема українізації у драмі Миколи Куліша "Мина Мазайло"

74. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

75. Проблеми функціонування фінансових бірж України

76. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

77. Сучасні види страхування в Україні

78. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

79. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

80. Банківська система України та проблеми її реформування

Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная

81. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

82. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

83. Організація обліку власного капіталу підприємства України

84. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

85. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

86. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку
87. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку
88. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

89. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

90. Державний устрій України: проблеми теорії і практики

91. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

92. Концепція кадрового забезпечення діяльності пенітенціарної системи в Україні

93. Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

94. Проблеми впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні

95. Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні

96. Проблеми суб’єкта злочину в сфері господарської діяльності

Качели Фея "Чарли 3 в 1".
Многофункциональная модель качелей Фея Чарли 3 в 1 трансформируется в: - качели, - стульчик, - шезлонг. Универсальные качели предназначены
2935 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Вожжи - страховка для ребенка Спортбэби "Комфорт".
Удобный держатель и мягкий нагрудник обеспечит необходимый комфорт Вам и Вашему ребенку. Предохраняют Вашу спину от перегрузки, а малыша
316 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские

97. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

98. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

99. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.