Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Індивідуальна робота «Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С) БО та М(С) БО» Вступ Розвиток ринкових відносин, суттєве розширення зовнішньоекономічних зв’язків висувають нові вимоги до побудови бухгалтерського обліку в Україні. Це передбачає вивчення проблем інтеграції українського обліку та міжнародних принципів, що обумовлено таким поняттям як гармонізація обліку. Разом з тим, цілеспрямоване вивчення усієї системи регламентації бухгалтерської діяльності в Україні, приведення її у відповідності з міжнародними правилами повинно здійснюватися з максимальним використанням вітчизняного досвіду, збереженням тих методів, інструментів та методологічних рішень, котрі не тільки не суперечать світовій практиці, але і збагачують її. Інакше кажучи, вивчення іноземних принципів регламентації бухгалтерського обліку зовсім не означає відмову від уже існуючої системи та її заміну західними стандартами. Досвід країн світу необхідно враховувати розумно, з користю для держави, враховуючи вітчизняне законодавство та національні традиції. Мета індивідуальної роботи – виявлення нагальних проблем, пов’язаних з обліком розрахунків з контрагентами, обґрунтування перспектив розвитку бухгалтерського обліку дебіторської та кредиторської заборгованості, розробка методичних підходів і складання практичних рекомендацій щодо вдосконалення існуючих методик обліку розрахунків з контрагентами. Об'єкт дослідження – теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми вдосконалення розрахунків з контрагентами. Предмет дослідження – методики оцінювання, обліку дебіторської та кредиторської заборгованості. Основне завдання даної індивідуальної роботи, полягає у порівнянні національних та міжнародних стандартів в частині обліку дебіторської і кредиторської заборгованості, а такої визначення основних проблем обліку розрахунки з контрагентами за національними стандартами та шляхи його вдосконалення. Методи дослідження. Теоретична і методологічна основа індивідуальної роботи – економічна теорія дебіторської та кредиторської заборгованості, законодавчі та нормативні акти, що регламентують платіжно-розрахункові відносини суб'єктів господарювання, методичний та інструктивний матеріали з бухгалтерського обліку, праці вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців із теорії і практики бухгалтерського обліку і зобов’язань. Проблемам розвитку теорії і практики бухгалтерського обліку дебіторської та кредиторської заборгованості присвячено ряд праць зарубіжних та вітчизняних учених – економістів: С.Д. Батехіна, І. А. Бланка, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, С. Грязнової, З.В. Гуцайлюка, Р. Дамарі, В.П. Завгороднього, О.Д. Заруби, В.В. Ковальова, В. Костюченко, С. І. Маслова, Є. Петрик, Г.В. Савицької, Я.В. Соколова, В.В. Сопка, С. Хенка, К. Хувера, М.Г. Чумаченка, А. Шаповалової та ін. 1. Загальні вимоги до фінансової звітності Загальні вимоги до фінансової звітності викладені в П(С) БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» основою якого є МСБО 1 «Подання фінансових звітів».

Дане положення встановлює: – мету фінансових звітів; – їх склад; – звітний період; – якісні характеристики та принципи, якими слід керуватися під час складання фінансових звітів. П(С) БО 1 повинне застосовуватися при підготовці і наданні фінансових звітів підприємствами, організаціями, установами та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). Проте тут не розглядаються правила складання консолідованої фінансової звітності. Фінансова звітність визначена П(С) БО 1 як бухгалтерська звітність, яка відображає фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за звітний період. Метою такої звітності є забезпечення загальних інформаційних потреб широкого кола користувачів, які покладаються на неї як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття економічних рішень. Закон України «Про бухгалтерський облік» та П(С) БО передбачають що річна фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської дiяльностi та суб’єктів малого підприємництва) включає: Баланс (форма №1); Звiт про фiнансовi результати (форма №2); Звiт про рух грошових коштів (форма №3); Звiт про власний капітал (форма №4); Примітки до річної фінансової звiтностi (форма №5); Додаток до річної фінансової звiтностi «Iнформацiя за сегментами» (форма №6); Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Розрахунок Податкових різниць за даними бухгалтерського обліку» (форма №7). Згідно з міжнародними стандартами фінансової звiтностi, фінансова звiтнiсть підприємства містить: Звіт про фінансовий стан (форма №1); Звiт про прибутки та збитки (форма №2); Звiт про зміни у власному капiталi (форма №3); Звiт про рух грошових коштів (форма №4); Облікова політика та пояснювальні примітки (форма №5). Слід наголосити, що на вiдмiну від національних П(С) БО, які передбачають конкретні форми фінансової звiтностi, мiжнароднi стандарти лише встановлюють склад iнформацiї, яка повинна відображатися у звiтностi i пропонують не встановлені законодавством форми, а рекомендацiйнi компоненти фінансової звiтностi (табл. 1). Таблиця 1. Порівняння форм фінансової звiтностi за П(С) БО та МСФЗ Склад фінансової звiтностi Призначення форм фінансової звiтностi За П(С) БО За МСФЗ в Україні за МСФЗ Встановлені законодавством форми фінансової звітності Баланс Компоненти фінансової звітності, що носять рекомендаційний характер Звіт про фінансовий стан Надання iнформацiї про фінансовий стан підприємства, склад активів, зобов’язань і власного капіталу на певну дату Звіт про фiнансовi результати Звiт про прибутки та збитки Надання iнформацiї про доходи, витрати та фiнансовi результати діяльності підприємства за звітний період Звiт про рух грошових коштів Звiт про рух грошових коштів Надання iнформацiї про надходження та вибуття грошових коштів унаслідок операційної, iнвестицiйної та фінансової дiяльностi протягом звітного періоду Звiт про власний капітал Звiт про зміни у власному капiталi Надання iнформацiї про зміни у власному капiталi протягом звітного періоду Примітки до річної фінансової звiтностi Примітки до фінансових звiтiв Доповнення iнформацiї наведеної у фінансових звітах Повне розкриття iнформацiї про діяльність підприємства та обранi ним методи обліку Додаток до річної фінансової звітності «Iнформацiя за сегментами» Формування iнформацiї про доходи, витрати, фiнансовi результати, активи та зобов’язання звітних сегментів Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Розрахунок податкових різниць за даними бухгалтерського обліку» Надання iнформацiї про податкові рiзницi для визначення валових доходів, валових витрат, відстрочених податкових активів та зобов’язань Таким чином, гармонiзацiя бухгалтерського обліку впливає на усі важелі економіки, у тому числі й на фінансову звiтнiсть підприємств, вимагаючи при цьому, в першу чергу, змін у термінології, а також, адаптації національних форм звiтностi до міжнародних.

Порівняння складу фінансової звiтностi українських підприємств з міжнародними, дає змогу стверджувати, що Iнформацiя i в тих, i в інших звітах повинна відображатися майже однакова, а форма представлення цієї iнформацiї вiдрiзняється – на вiдмiну від обов’язкових національних форм звiтностi мiжнароднi носять рекомендаційний характер. 2. Реформування системи бухгалтерського обліку На сучасному етапі інтеграції економіки України в європейську систему велика увага приділяють проблеми уніфікації бухгалтерського обліку, оскільки існує необхідність однотипності формування і розрахунку прибутку бази оподаткування, інвестування активів, організація та методика яких відрізняється в різних країнах. Для забезпечення переходу до системи, яка орієнтована на умови ринкової економіки, на підвищення ефективності облікової інформації, необхідної для потреб управління, були прийняті Програма реформування бухгалтерського обліку, затверджена Кабінетом Міністрів України від 28 жовтня 1998 року №1706; Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року №996, який полягає в переході підприємств України на нову систему, основану на Національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, та поєднав позитивний вітчизняний досвід ведення обліку з міжнародними стандартами. Також Верховна Рада 18 грудня 2004 року прийняла Закон України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» в зв'язку з проголошенням Україною курсу на європейську інтеграцію. Міжнародні стандарти відіграють значну і позитивну роль у вдосконаленні національного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, інтеграції держави у світове співтовариство. Для практичного їх застосування важливе значення мають концептуальні основи, які визначають: мету фінансової звітності; припущення, що покладені в основу фінансових звітів; склад фінансової звітності; якісні характеристики та визначення елементів фінансових звітів. Останнім часом МСФЗ набули великого поширення. Багато країн розробляють національні стандарти на основі МСФЗ або максимально наближено до них. В Україні національні стандарти також мають повністю відповідати міжнародним стандартам фінансової звітності, які часто переглядають та доповнюють. Таким чином, нам слід очікувати відповідних змін до П(С) БО, оскільки вони згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» повинні відповідати міжнародним стандартам. Але, слід зазначити, що міжнародні стандарти бухгалтерського обліку не є обов'язковими, вони мають лише рекомендаційний характер і не регулюють методику і техніку обліку, які відрізняються у різних країнах світу. Вони регламентують лише основні моменти, від яких залежить формування фінансових результатів діяльності суб'єктів господарювання та відображення їх у звітності. Сьогодні найвідоміші два підходи до вирішення проблеми уніфікації: гармонізація та стандартизація, які потрібні не лише на світовому рівні та на рівні країни, а й на рівні окремих видів економічної діяльності.

До цього часу ще не сну цлсного й докладного сторико-порвняльного дослдження фольклорно системи етнчних реAонв Украни, х розвитку та взамовпливв. Не маючи змоги в цьому пдручнику окремо описати усну народну творчсть кожного реAону, обмежимось стислою характеристикою ц структури з урахуванням головних вдмнностей та вдхилень (на рвн жанрв, тематики та мови) на рзних етнчних територях. W2. Фольклор та фольклористика Фольклор (вд англ. folklore народна мудрсть, знання)  важливою складовою частиною культури народу. «Фольклор одна з найтривалших  всеохоплюючих систем духовного життя народу, тсно зв'язана з народним побутом (як окремою системою), з лтературою (яка, зрештою, витворилась з фольклору  зберга з ним тсний зв'язок на всх етапах свого розвитку) та н.» До цього часу в науц не сну чткост чи одностайност щодо того, як сфери народного знання окреслюються цим поняттям. Це пов'язано з тим, що у бльшост захдновропейських наук пд поняттям «фольклор» розумють не тльки усне словесне мистецтво народу, а духовну творчсть у поднанн з матеральною, з урахуванням елементв побуту, знарядь прац, особливостей побудови житла тощо

1. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

2. Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе

3. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії

4. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною

5. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

6. Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості
7. Порівняльна характеристика сміттєспалювальних заводів
8. Порівняльна характеристика інформаційних жанрів журналістики

9. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

10. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

11. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

12. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

13. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

14. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

15. Порівняльний аналіз головних понять аскетичної антропології та феномена мови

16. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее
Отделитель косточек вишни "Mayer & Boch", 1,5 л, механический (арт. 25985).
Когда вам захочется приготовить вишневый пирог или варенья вишневое без косточек, вы стараетесь выделить больше времени, так как оно уйдет
477 руб
Раздел: Прочее
Сковорода-сотейник алюминиевая с антипригарным покрытием "Alpenkok" AK-1007/28N "Brown Marble", 28.
Диаметр: 28 см. Высота: 7,5 см. Толщина дна: 4 мм. Сковорода-сотейник из литого алюминия. Высококачественное внутреннее антипригарное
856 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием

17. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

18. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

19. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

20. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року

21. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

22. Зародження порівняльно-історичного мовознавства
23. Своєрідність композиції "Порівняльних життєписів" Плутарха
24. Бенчмаркінг (порівняльний конкурентний аналіз)

25. Порівняльний аналіз: Гіппократ і Демокрит

26. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

27. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

28. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

29. Будова та функції епіфізу, сальних та потових залоз

30. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

31. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

32. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики
Сахарница с ложкой "Mayer & Boch", 450 мл.
Оригинальная сахарница MAYER&BOCH выполнена из высококачественного стекла и нержавеющей стали. Данная модель отличается современным
655 руб
Раздел: Сахарницы
Конструктор "Краски дня. Утро", 55 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
330 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

33. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

34. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

35. Рисунок та живопис людської фігури

36. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

37. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

38. Міжнародні фінансові організації та їх роль
39. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами
40. Розвиток туристичного бізнесу у країнах Східної Азії та Тихоокеанського регіону

41. Поняття та специфіка філософських категорій

42. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

43. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

44. Сутність та призначення фінансів

45. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

46. Фінансові резерви та їх роль

47. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

48. Характеристика та послуги ПриватБанку

Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее
Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

49. Характеристика антитіл та імуноглобулінів

50. Відкриття та характеристика генетичного коду

51. Характеристика тракторів та сільсько-господарських агрегатів

52. Зброя масового ураження та коротка її характеристика

53. Характеристика країн Єгипту та Аргентини

54. Порівняння Чорного та Червоного морів
55. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження
56. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

57. Поняття: ознаки та характеристика

58. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

59. Характеристика та використання систем відеоспостереження

60. Характеристика мистецтва та культури Іспанії

61. Основні концепції маркетингу та їх характеристики

62. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

63. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

64. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг

65. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

66. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

67. Клінічна характеристика та терапія сексуальних порушень при параноїдній шизофренії

68. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва

69. Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту

70. Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет
71. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів
72. Загальна характеристика продуктів переробки зернових та зернобобових

73. Основні види діяльності та їх характеристика

74. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

75. Енргоносії та їх характеристика

76. Порівняння поглядів та концепцій Г. Кана та А. Вінера на теорію зростання добробуту в економіці суспільства майбутнього

77. Характеристика фінансових ризиків на та заходи щодо їх мінімізації

78. Сучасний склад: характеристика та функції

79. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

80. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

81. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

82. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

83. Полная история танков мира

84. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

85. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения

86. Экономико-географическая характеристика Белоруссии
87. Общая характеристика степной зоны
88. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

89. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

90. Статья Н.Н. Баранского "Экономико-географическое положение"

91. Характеристика Австралии

92. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

93. Экономико-географическая характеристика Московского региона

94. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

95. Экономико-географическая характеристика Японии

96. Экономика Аргентины (перевод англоязычной статьи с приложениями)

Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины
Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки
Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

97. Экономико-географическая характеристика топливной промышленности Российской Федерации

98. Социалоно-экономическая характеристика Уральского экономического района

99. Экономико-географическая характеристика Германии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.