Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Законодавча база України про охорону праці

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

міністерство освіти і науки україни Одеський державний економічний університет Кафедра УП і ЕП Реферат По курсу «Основи охорони праці» На тему: «Законодавча база України про охорону праці» Студент Науковий керівник ОДЕССА 2007 Зміст Вступ. 1-е питання. Законодавчі акти України, що регулюють охорону праці в державі. Конституція країни. Кодекс законів про працю України. Закон України &quo ;Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності&quo ;. Закон України «Про відпустки». Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Закон України «Про пожежну безпеку». Закон України «Про місцеві державні адміністрації». Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». 2-е питання. Основні вимоги Закону України «Про охорону праці». 2.1.Основні принципи, поняття та терміни даного Закону. 2.2.Права на охорону праці під час укладання трудового договору та під час роботи. 2.3. Управління охороною праці та обов'язки роботодавця і працівника. 2.4. Навчання з питань охорони праці. 2.5. Органи державного нагляду за охороною праці. 2.6. Громадський контроль. 2.7.Відповідальності за порушення вимог щодо охорони праці. Заключення. Список використаної літератури. Тестові завдання. Вступ Охорона життя і здоров’я людини є пріоритетним напрямком соціальної політики держави. В Україні прийнято закон прямої дії «Про охорону праці», який регламентує захист конституційного права працівників на безпечні умови праці. Створена законодавча база захищеності життя і здоров’я працівників. Законодавство України про охорону праці складається із загальних законів України та спеціальних законодавчих актів. Загальними законами України, що визначають основні положення з охорони праці є Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю (КЗпП), Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» Крім загальних законів України, правові відносини у сфері охорони праці регулюються спеціальними законодавчими актами, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями уряду України, нормативними актами міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади. Сьогодні проводиться значна робота з питань вдосконалення законодавчої бази з питань охорони праці, адаптації українського законодавства з охорони праці до вимог Європейського Союзу. Актуальність даної теми визначається тим, що на сьогодні в Україні складається дуже небезпечна ситуація в питаннях охорони праці, життя та здоров’я людини. Велика кількість законів залишається на папері і не працюють. Значна кількість працівників не мають офіційного оформлення, що призводить до втрати можливості законного захисту їх прав. Перше питання: законодавчі акти, що регулюють охорону праці. Законодавство України про охорону праці складається із загальних законів України та спеціальних законодавчих актів.

Загальними законами України, що визначають основні положення з охорони праці є Конституція України, Закон України «Про Охорону праці», Кодекс Законів про працю (КЗпП), Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» 1.1.Конституція України щодо питань охорони праці. Конституція України, яка була прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, визначає у статті 43, 45 та 46 право на працю, її фізичних умов та відшкодування збитків у разі нещасного випадку. Так, стаття 43 визначає: «кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом». Стаття 45 Конституції України обумовлює не тільки умови праці, а й право на відпочинок: «кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час. Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом». 46 стаття Конституції України затверджує право людини щодо соціального захисту в разі нещасного випадку. «Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом». 1.2.Кодекс законів про працю України Кодекс законів про працю України був затверджений 10 грудня 1971 року Законом 322-VIII.

Сьогодні він існує з рядом змін та внесень, які затверджувалися протягом 1973 - 2007 рр. Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини. Згідно статті 141 глави X власник або уповноважений ним орган повинен правильно організувати працю працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, неухильно додержувати законодавства про працю і правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту. Глава XI присвячена безпосередньо охороні праці. Стаття 153. Створення безпечних і нешкідливих умов праці На всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган. Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці. Власник або уповноважений ним орган повинен впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизмові, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників. Власник або уповноважений ним орган не вправі вимагати від працівника виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища. У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я умов праці власник або уповноважений ним орган зобов'язаний повідомити про це орган державного нагляду за охороною праці, який може дати тимчасову згоду на роботу в таких умовах. На власника або уповноважений ним орган покладається систематичне проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, протипожежної охорони. Трудові колективи обговорюють і схвалюють комплексні плани поліпшення умов, охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів і контролюють виконання цих планів.( Стаття 153 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР 8474-10від 27.02.85; Законом 3694-12 від 15.12.93) Стаття 154. Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва Проектування виробничих об'єктів, розробка нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих повинні провадитися з урахуванням вимог щодо охорони праці.

Оскльки за своми полтичними переконаннями Михайло Луцик не належить до прихильникв Степана Бандери, а до досить рдксно в Укран теч монархств, то вн не мав потреби приписувати Бандер неснуюч заслуги. Зовсм ншу пригоду розповдав старий член ОУН  вояк УПА Дмитро Суск. Пд час нмецько окупац вн був вдповдальним за органзацю роботи пдпльно друкарн на Льввщин. Командування УПА, усвдомлюючи важливсть ц справи, призначило охорону працвникв друкарн. Один з охоронцв, бльше випадково, застрелив нмецького солдата, нмц за те знищили село,  працвники друкарн категорично заявили, що вони сам себе будуть охороняти. Тод м прислали бойовика, який ще до вйни пройшов вишкл в Укранському легон. «¶ вн нас навчив, як звалити людину з нг, щоб вона  не спам'яталася, як вилазити на зовсм рвну стну, як стрибати з десятиметрово висоти». То хба погано, що укранськ хлопц отримали так знання, а з ними ще й багато нших? Адже фронтовики можуть пдтвердити, що в боях в першу чергу гинули новобранц, як не мали няко вйськово пдготовки. «Зрештою, - розповдав дал Дмитро Суск, - це нам не пригодилося, коли в 1947 р. нас всм чоловк сидли в кривц, а село оточив цлий полк на всмсот чоловк з двома танками  кулеметами

1. Засоби захисту права власностi

2. Методи і засоби захисту інформації

3. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві

4. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

5. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

6. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi
7. Бізнес-план АТзт ПГХ "Хрещатик"
8. Зразки засобів іммобілізації

9. Колективний договір

10. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

11. Право колективної власності

12. Аудит основних засобів

13. Засоби РЕБ, їх характеристики (типи літаків) і основи їх бойового застосування

14. Невербальні засоби комунікації

15. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

16. Проблемні позички і засоби реструктурування безнадійних боргів

Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

17. Страхування транспортних засобів та вантажів

18. Технічні засоби пожежегасіння

19. Способи захисту населення при виникненні надзвичайних ситуацій

20. Захист від виробничих випромінювань

21. Захист від шуму, інфразвуку, ультразвуку

22. Захист населення при радіаційному забрудненні
23. Первинні засоби пожежегасіння
24. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

25. Інтегрований захист озимої пшениці

26. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

27. Контроль та ревізія використання основних засобів

28. Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції

29. Облік основних засобів

30. Облік основних засобів підприємства

31. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

32. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

33. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

34. Амортизація основних засобів

35. Аналіз ефективності використання основних засобів

36. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

37. Вибухові речовини та засоби підривання

38. Захист продуктів від радіоактивних і отруйних речовин
39. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України
40. Основи захисту обьєкту господарської діяльності

41. Топогеодезична прив’язка силами і засобами артилерійських підрозділів

42. Розвиток системи цивільного захисту

43. Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання

44. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

45. Захист інтелектуальної власності

46. Захист прав громадян при встановленні фактів, що мають юридичне значення

47. Захист прав інтелектуальної власності

48. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)

49. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

50. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

51. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

52. Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів

53. Правовий захист використання земель

54. Правовідносини у сфері соціального захисту
55. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією
56. Система соціального захисту в Україні

57. Судовий захист прав на комерційне найменування в Україні

58. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

59. Юридичні методи захисту ноу-хау

60. Інформація і дезінформація в просторі засобів масової інформації

61. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

62. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

63. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

64. Морфологічні засоби виразності мови

Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы
Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы
Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

65. Українська мова в засобах масової інформації

66. Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах

67. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

68. Автоматичні засоби перекладу

69. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

70. Комп’ютерні віруси та антивірусні засоби
71. Метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення
72. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

73. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

74. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема формувача імпульсів)

75. Розробка автоматизованої інформаційної системи засобами табличного процесора EXCEL

76. Система захисту інформації в Російській Федерації

77. Теорія захисту інформації

78. Характеристика якості програмних засобів

79. Засоби виводу інформації на принтер в об’єктно-орієнтованому середовищі програмування Delphi

80. Захист данних

Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Настольная игра "Спящие королевы" (делюкс).
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
961 руб
Раздел: Карточные игры

81. Захист інформації в інформаційних системах

82. Захист програмного забезпечення

83. Аналітико-синтетичні засоби обробки інформації

84. Досвітня експлуатація засобів вимірювання

85. Захист інформації в телефонних лініях

86. Налагодження пристроїв релейного захисту та автоматики
87. Пакетний фільтр. Ефективний захист комп’ютерних мереж
88. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

89. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

90. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради

91. Життєвий цикл лікарських засобів

92. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

93. Застосування синбіотиків у комплексі профілактичних засобів у дошкільнят з карієсом зубів

94. Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при тяжкій черепно-мозковій травмі

95. Методи антистресорного захисту хворих з гострою черепно-мозковою травмою при різних ушкодженнях головного мозку

96. Основні фармакологічні ефекти кумаринів місного засобу - водного екстракту з трави буркуну

Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50
Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики
Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты

97. Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикаційПорушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикацій

98. Споживчі властивості лікарських засобів

99. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

100. Планування чисельності працюючих і фонду оплати праці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.