Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Особливості становлення суспільно-філософської думки в Київській Русі

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

АСПІРАНТ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СУСПІЛЬНО-ФІЛОСОВСЬКОЇ ДУМКИ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ РЕФЕРАТ 2008 Зміст Вступ 1. Становлення і розвиток суспільно-філософської думки в Київській Русі Основні риси становлення суспільно-філософської думки в Київській Русі 1.2. Значення культури у становленні суспільно-філософської думки Київської Русі 2. Філософські ідеї у творчості давньоруських книжників. . 2.1 Джерела суспільно-філософської думки Київської Русі 2.2 &quo ;Слово про Закон і благодать&quo ; Іларіона Київського 2.1 Джерела суспільно-філософської думки Київської Русі Висновки Перелік посилань Вступ Філософія як особливий напрям інтелектуальної діяльності з’явилася на території України в часи Київської Русі, і прийшла вона сюди разом із християнством із Візантії – православної грецької держави, що утворилася на Балканському півострові після розпаду Римської імперії. На час хрещення Русі християнська думка у Візантії набула вже розвиненого, деталізованого та витонченого характеру. А оскільки Візантія була прямою спадкоємницею Стародавньої Греції, то в її філософському вжитку весь час перебували класичні твори давньогрецьких філософів. Разом із християнством та книжковою премудрістю вони стали елементом духовної культури Київської Русі, де врешті сформувався своєрідний культ книжкової мудрості. Отже, в Київській Русі освіта та освіченість, а разом із ними і премудрість набули особливого соціального статусу. Аналіз становлення філософії немислимий без залучення різних джерел культури Київської Русі. Одним з найглибших джерел філософських ідей є народна культура слов’ян. Друге джерело – вчення раннього християнства, що внесло в Київську Русь історіософські проблеми і надало культурі новизни. Третім джерелом філософського мислення є писемні пам’ятки, що сягають першої половини Х ст. Четвертим джерелом філософських ідей є творіння архітектури і мистецтва, створені з позицій певного світогляду. З запровадженням християнства Київська Русь приєдналась до світової культури6 античної, візантійської філософської культури. Основою світогляду східних слов’ян світова культура стала переправлятись на самобутню Києворуську культуру, зокрема філософську культуру. Сформувалась традиція філософської думки в Україні, що визначає специфіку філософського мислення українського народу. Важливими є онтологічні і гносеологічні проблеми відображені у творчості філософів Київської Русі. Уявлення про людину, її місце у світі, сенс її буття, життя та смерті, тема врятування людини і людства, побудови досконалого світу – свободи і благодаті, що протиставляється світу закону необхідності, поновлення – це основні проблеми, що йдуть від “Слова о законе и благодати” київського митрополита Іларіона. Розгляд актуальних на сьогодні питань духовності неможливо здійснювати відокремлено від дослідження їх витоків: не шукаючи зв’язків, передумов теперішнього прояву українського менталітету у його джерелах, основи яких закладаються в період становлення християнської духовності у вітчизняній культурі. Проведення поглиблених досліджень у напрямку виявлення особливостей духовно-символічного аспекту філософської думки Київської Русі, а також відстеження закономірностей, що лежать в основі його зв’язку з ментальністю українців, є запорукою привернення до даного феномену уваги наукової громадськості.

Це сприятиме наближенню до цілей, на які спрямована свідомість сучасної української інтелектуальної еліти: відтворення зв’язку часів, національно-духовне відродження. Безсумнівно, з огляду на сказане, вагомим внеском на шляху досягнення зазначеної мети буде проведення історико-філософських досліджень, спрямованих на виявлення духовно-символічних засад формування культури Київської Русі як осередку загальносвітових морально-етичних цінностей. Отже, актуальним для сучасної науки буде встановлення особливостей прояву багатогранного явища “символ” саме в рамках періоду софійного, який тяжіє до суб’єктивності пізнання, міфоепічності, художності, а також –виявлення взаємозв’язків між зазначеним феноменом і такою характеристикою києворуського типу філософствування, як надання переваги індивідуальному етичному шляхові, бачення у філософії практичної моралі. З огляду на це, належну увагу потрібно віддати дослідженню і висвітленню характеристик людини – продукувача символіки – в якості предмета культурного аналізу. Дослідження оригінальних творів епохи Київської Русі, яким науковці надають особливого філософсько-світоглядного значення, з метою виділення в них особливостей, що свідчать про причетність філософської думки зазначеного періоду до явища символу, допоможе встановити міру актуальності і вагомість досліджуваного феномену як для формування філософської думки за часів Київської Русі, так і для явища духовного становлення загалом. Таким чином метою дослідження є обґрунтувати особливості становлення суспільно-філософської думки Київської Русі як явища, що репрезентує зародження українських етнонаціональних культурних цінностей у загальнолюдському духовному контексті та  виявити духовні ідеали Давньої Русі, простежити ідеї духовного зростання (“обоження”) у контексті символізму духовної культури Київської Русі. Щодо особливостей суспільно-філософської думка Київської Русі проведено чимало наукових розвідок, серед яких, зокрема, є й вузькоспеціальні (з літератури, живопису, архітектури, мови, фольклору та ін.). У дореволюційний та довоєнний період майже всі дослідження, присвячені вітчизняній філософії, характеризуючись різноплановістю, лише торкались зазначеної тематики (праці В. Воскресенського, М. Погодіна, М. Чернишевського, І. Срезневського, М. Добролюбова, М. Безобразової, Г. Шпета, Е. Радлова та ін.). У повоєнний період для досліджень характерним було надмірне підкреслювання її залежності від пануючої релігійної ідеології (О. Трахтенберг, М. Іовчук, В. Бернадський та ін.). На початку 90-их років дослідники почали ставити питання про виділення основних понять філософії з нефілософського контексту (В. Горський, С. Кримський, Л. Поляков, М. Громов, М. Козлов, О. Замалєєв, В. Зоц). Сьогодні надзвичайно актуальними є науково-дослідницькі доробки українських вчених: В. Горського, С. Кримського, С. Бондаря та ін. Зокрема, проблеми становлення філософської думки (Г. Олефіренко, І. Ткаченко). Автор вважає за доцільне здійснити історико-філософський екскурс у період Київської Русі, зокрема, зупинитися на тих аспектах, які єднають світогляд її мислителів з національними особливостями світосприйняття та світобачення українців.

Також вбачаємо необхідність у здійсненні дослідження суспільно-філософської думки Київської Русі як явища, що репрезентує загальнолюдські духовні цінності. 1. Становлення і розвиток суспільно-філософської думки в Київській Русі Основні риси становлення суспільно-філософської думки в Київській Русі На величезній території, що обмежувалася на заході Верхньою і Середньою Віслою, півночі — Прип'яттю, північному сході та сході включала пониззя Березини й Десни, а по Дніпру доходила до гирла Сули (південний же рубіж проходив від Дніпра й Росі на захід до верхів'їв Південного Бугу, Дністра, Пруту та Сяну) — виникають поселення протослов'янських племен. Благодатні грунти, багатий рослинний і тваринний світ сприяли виникненню ще в III тис. до н.е. трипільської землеробської культури, носії якої є &quo ;мовними предками слов'ян&quo ;. У подальшому тут з'являється Антська держава (II ст.), а згодом — Куявія та Славія. Об'єднання цих територіально-державницьких утворень призвело до виникнення Київської Русі, на терені якої розпочався процес формування української суспільно-філософської думки. Його становлення супроводжувалося проявом як загальноцивілізаційних, так і специфічних ознак, тенденцій. Закономірно, що процес становлення тієї чи іншої національної ментальності передбачає наявність протофілософського (міфологічного) періоду. Логіка розвитку суспільно-філософської думки розпочинається з міфу і завершується становленням &quo ;Логосу&quo ;. Не виключенням була в цьому плані і вітчизняна філософія, їй також передують своя міфологія і епос. Але при всій цій загальноцивілізаційній подібності, чітко вирізняється специфічне. Становлення і формування філософської думки відбувалося в &quo ;котлі&quo ;, де сплавлювалися воєдино загальноцивілізаційні та специфічні ознаки та тенденції. Специфічним для цього процесу було й те, що він проходив у ситуації творчого діалогу києво-руської міфології та епосу з візантійським християнством, котре широко культивувало ідеї грецького філософського платонізму та неоплатонізму. Ідеї східного християнського світогляду були представлені на території Київської Русі виключно як філософсько-богословські трактати, тексти. Зокрема, широко були розповсюдженими &quo ;Шестиднева&quo ; Іоанна, екзарха Болгарського, &quo ;Ізборники Святослава&quo ; 1073, 1076 pp. та ряд інших документів. Результатом такого &quo ;спілкування&quo ; стало виникнення нового типу світогляду, києворуської ментальності, яка характеризується не тільки розмаїттям, а й глибиною думки. Слід зазначити, що названі твори втрачали свою первісну специфіку і набували києворуської форми викладу й ментальності, ставали феноменом києворуської філософської культури. Діалог етнонаціонального (поганського) і християнського (греко-візантійського) світоглядів привів до того, що перший, поступово став втрачати свою &quo ;первісну&quo ;' автономність, замкненість і перетворюватися на засіб прочитування (розуміння) &quo ;іншого&quo ; змісту з метою його творчого засвоєння, укорінення в фунт києворуської ментальності. Пам'ятки культури, особливо києворуська книжність, стали специфічним засобом передання (переведення) християнського змісту в тодішню свою світоглядну дійсність.

У перманентно повторюванй цкавост до повсякденного життя генв, яка особливо гостро проявляться в часи суспльно смути, невизначеност й бродння,  щось  справд хворобливе, психопатичне. Психологи стверджують, що така надувага до не-творчого життя великих, неординарних людей однозначно вказу на певн особист проблеми дослдникв, скльки б не посилалися так «смливц» на досвд начебто «просунутих» у цьому питанн вроп  америк. Мовляв, чому б  нам не перебрати спдню близну великих, коли там, за горбом, - уже все перебрано? Перебрано - то перебрано, але... Але н одна ґвропа, н Америка, н Змбабве не можуть бути нам указом чи прикладом там де йдеться про наш нацональн нтереси. ¶ якщо хтось живе з переконанням, що наш велик попередники - це не наш нацональн нтереси то хай соб живе на здоров'я. Але хай при цьому не вчить мене  таких, як я, сприймати приватне життя предтеч «крзь дрку у заднй стнц нужника», як сказав би Юрй Михайлович Мушкетик. Чи не тод суспльству нав'язують думку мало не про шкдливсть «наближення» до надвисоко температури нацональних колосв, чия творчсть з часом (та що там з часом - з кожним днем!) ста актуальною  затребуваншою, нж за життя генв?! 4 ОДНЕ ДУЖЕ ШАНОВАНЕ МНОЮ ВИДАННЯ захиталося в мох очах водномить, коли устами юного початквця в науц на повному «серйоз» (тобто без коментарв) забило у дзвони щодо того, що, бачте, вивчення Т.Шевченка у школ через надмр насильства, кров й жорстокост у його творах може негативно (агресивно) вплинути на дитячу психку. «Кафка, Достовський, Шевченко - це лтературний екстрм

1. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

2. Філософська думка часів Київської Русі

3. Особливості економічного розвитку Київської Русі

4. Суспільно-господарська районологія

5. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

6. Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки "Статистика"
7. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття
8. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

9. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

10. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

11. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

12. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

13. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

14. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

15. Особливості становлення і розвитку демократії в сучасній Україні

16. Місце соціальної психології в системі наукового знання і суспільної практики

Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки

17. Філософська думка ХV–ХVІІІ ст.

18. Київські мости

19. Культура Київської Русі.

20. Культура Київської Русі

21. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

22. Архітектура і мистецтво Київської Русі
23. Завоювання Київської Русі монголо-татарами
24. Основні етапи історії Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

25. Піднесення і розквіт Київської Русі (кінець X — середина XI ст.)

26. Політична історія Київської Русі

27. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

28. Трипільська культура та теорії походження Київської Русі

29. Культура Київської Русі

30. Культура Київської Русі та середньовічна культура Західної Європи

31. Літописання Київської Русі

32. Писемність і літературна традиція Київської Русі

Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики

33. Політологія Київської Русі

34. Особливості клініки, перебігу і лікування стабільної стенокардії у хворих з супутнім хронічним гломерулонефритом

35. Особливості перехідної економіки України

36. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

37. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

38. Особливості клініки, діагностики та терапії змішаної кандидо-герпетичної урогенітальної інфекції
39. Особливості патогенезу, клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі спадковою схильністю до його розвитку
40. Особливості національної економіки Тунісу

41. Основні етапи становлення світової політичної думки

42. Становлення української політичної думки

43. Виникнення і становлення психіки в процесі біологічної еволюції

44. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

45. Виникнення і становлення філософських учень. Предмет філософії, його історичне трактування

46. Суспільство як предмет філософського знання

47. Нові підходи до розуміння суспільства у філософських поглядах представників епохи Відродження

48. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука

49. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

50. Социально-экономическая модель в Швеции: процесс становления и развития

51. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

52. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

53. Крушение Второй Империи и становление Третьей Республики во Франции

54. Государственно-политическое устройство Ирана и становление новых органов власти после революции 1979г.
55. Становление категории залога в англ. языке
56. Зарождение и становление русского кинематографа

57. Становление классического джаза

58. Становление и развитие фашизма в Италии. Бенитто Муссолини

59. Становление Великой Руси

60. Становление феодального государства во Франции

61. Московский Кремль – символ становления и развития Российского государства

62. Роль СССР в становлении новой немецкой государственности в 1945-1949 годах

63. Становление династии Романовых

64. Опіки. Види, допомога

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Hello Kitty" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2453 руб
Раздел: Детское, подростковое
Матовая двусторонняя бумага для струйных принтеров "Lomond", 130 г/м2, 100 листов, А4.
Матовая бумага идеально подходит для печати изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз, но уступают
495 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Точилка механическая "KW-Trio", с контейнером, 1 отверстие.
Точилка механическая, с контейнером, 1 отверстие, 12 мм.
1751 руб
Раздел: Точилки

65. Система воспитания, как условие становления личности

66. Процесс становление власти в России (Доклад)

67. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы: становление государств народной демократии

68. Роль ООН в становлении нормативной ситемы международных отношений

69. Становление античной этики (Контрольная)

70. Психологический театр импровизации Уличные постановки. Становление и развитие
71. Роль языка в становлении личности человека
72. История становления и развития социологии

73. Перспективы становления ноосферной цивилизации

74. Становление и формирование научных знаний в России в XVIII столетии

75. Информационная революция и становление информационного общества

76. Становление понятий о химическом элементе

77. Фондовая биржа и ее становление в России

78. Свободные экономические зоны и проблемы их становления в Молдове

79. Становление и развитие менеджмента в США

80. Малый бизнес: черты, преимущества, зарубежный опыт и проблемы становления в России

Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные

81. Становление и развитие ОАО ЖКФ "Красный Октябрь" 1998 – 2001 годы

82. Становление и история российского рынка ценных бумаг

83. Становление и развитие Экономической Теории

84. История становления и развития экскурсионной деятельности

85. Роль государственной Думы в истории становления Российской государственности

86. Становление современного Российского государства
87. Перспективы становления и развития гражданского общества в современной России
88. Становление английского парламентаризма

89. Река Днепр и город Киев

90. Киевская Русь и Великое княжество Литовское в период становления и развития государственности

91. Становление Руси

92. Академия наук и становление научного знания в России

93. Становление многопартийности в РФ

94. Становление и развитие государственности Республики Адыгея

95. Становление абсолютной монархии в России (конец XVII – первая четверть XVIII вв.)

96. Становление и развитие Римской республики

Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели
Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные
Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная

97. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

98. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

99. Особенности становления Российского централизованного государства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.