Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік основних засобів підприємства

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗМІСТ Вступ4 1 Загальна характеристика основних засобів5 1.1 Поняття основних засобів та завдання обліку5 1.2 Класифікація і оцінка основних засобів6 2 Документування операцій обліку основних засобів, їх амортизація (знос)12 2.1 Організація первинного обліку основних засобів12 2.2 Амортизація (знос) основних засобів14 3 Організація бухгалтерського обліку основних засобів18 3.1 Облік надходження основних засобів18 3.2 Облік вибуття основних засобів20 Висновки25 Перелік літератури26 ВСТУП Нажаль в нашому економічному житті багато незрозумілого і ми не завжди можемо дати чітку відповідь на досить просте і природнє запитання: про них чують, але не прислуховуються, про них говорять, але не аналізують, про них думають, але не прогнозують, і, як наслідок, їх не вирішують. Коло застосування бухгалтерського обліку надзвичайно широке, але в будь-якому випадку його можна назвати одним словом – бізнес. Усі учасники ринку, займаючись певним ділом, бажають знати, скільки вони витрачають, скільки вкладають в діло, скільки віддають державі у вигляді податків, а скільки залишається їм особисто. Вони бажають мати цю інформацію постійно. І саме бухгалтерський облік надає їм таку можливість. Бухгалтерський облік, як структуризована система, будується в межах підприємства, яке є господарчою одиницею, має адміністративно-господарську самостійність та право юридичної особи. Головне завдання бухгалтерського обліку – забезпечити фінансовою інформацією діюче підприємство. Отже, правильно організований та грамотно побудований бухгалтерський облік є передумовою ефективного функціонування підприємства, адже даними про стан підприємства та про окремі господарські операції є саме бухгалтерські документи та звіти. Ось чому важливо, щоб не тільки бухгалтер, але і менеджери всіх рівнів уміли «читати» бухгалтерські документи та звіти, «розуміти» їх мову, могли визначити їх достовірність. Метою даної курсової роботи є детальний розгляд основних засобів: їх загальних характеристик, нарахування амортизації, а також організації бухгалтерського обліку основних засобів на підприємствах. Завданням роботи являється оволодіння способами та методами ведення обліку та документації за основними засобами. 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 1.1 Поняття основних засобів та завдання обліку Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-правових дій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року. Об’єкт основних засобів – це закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначень, що мають для обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, внаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, певну роботу тільки у складі комплексу. Якщо один об’єкт основних засобів складається із частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів.

Об’єкт основних засобів визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від йогов икористання та вартість його може бути достовірно визначена. Бухгалтерський фінансовий облік основних засобів повинен забезпечити: контроль за зберіганням основних засобів; своєчасне, правильне документальне оформлення відображення в бліку надходження основних засобів (фондів), їх внутрішнього переміщення (з цеху в цех, зі складу на склад, з відділу у відділ тощо), ефективного використання, вибуття (ліквідація, реалізація, безкоштовна передача); своєчасне (щомісячне) відображення в обліку (амортизації) основних засобів; визначення результатів від ліквідації, а також збитків від списування не повністю амортизованих об’єктів основних засобів; виявлення зайвих та морально застарілих основних засобів. Крім цього, бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечити контроль за ефективним використанням виробничих майданчиків, обладнання, машин, транспортних заосбів та інших засобів праці. Характерною особливістю засобів праці є те, що вони не мають тієї загальної взаємозамінюваності, яка характерна, наприклад, для потенційної робочої сили. Тому ефективність їх різна по галузях, підприємствах, окремих видах. Ця різниця для кожного конкретного засобу праці залежить від його технічного стану, ступеня фізичного й морального зносу. Промислові підприємства постійно поповнюються новими засобами праці відповідно до вимог, досягнутого рівня технології виробництва, характеру й обсягу виготовлюваної продукції. Поінформованість про наявність засобів праці та постійний контроль за їх ефективним використанням мають велике значення в управлінні виробничою діяльністю кожного підприємства. Цьому має сприяти добре побудований їх облік. 1.2 Класифікація і оцінка основних засобів Для чіткого обліку основних засобів необхідно насамперед їх правильно класифікувати. Основні засоби в Україні можна згрупувати за їх функціональним призначенням, за галузевою ознакою, за використанням, за ознакою належності, за натурально-матеріальним складом (рис. 1.1). За функціональним призначенням: виробничі – основні засоби, що безпосередньо беруть участь у виробничому процесіабо сприяють його здійсненню (будови, споруди, силові машини та обладнання, робочі машини та обладнання), що діють у сфері матеріального виробництва; Рисунок 1.1 – Групування основних засобів невиробничі основні засоби, що не беруть безпосередньої або побічної участі у процесі виробництва ій призначені в основному для обслуговування комунальних і культурно-побутових потреб трудящих; будови, споруди, обладнання, які використовуються у невиробничій сфері. За галузевою ознакою основні засоби поділяються на: промислові, будівельні, сільськогосподарські, транспортні, зв’язку. Більша частина основних засобів належить до галузі «Промисловість». Вона безпосередньо пов’язана з процесом виробництва продукції. Але наявність інших видів господарської діяльності (ведення підсобного сільського господарства, будівельно-монтажні роботи, утримання дитячих установ тощо) зумовлює необхідність обліку основних засобів, що належать до інших галузей господарства (екскаватори, підйомні крани, бульдозери тощо), які перебувають на балансі промислового підприємства, належуть до галузі «Будівництво», підсобного сільського господарства – до галузі «Сільське господарство».

У зв’язку з цим у бухгалтерському обліку основні засоби інших галузей поділяються на промислово-виробничі, виробничі та основні засоби інших галузей народного господарства. До промислово-виробничих основних засобів належать: будови, споруди, передавальні пристрої, машини та устаткування, робочі машини та обладнання, вимірювальні й регулюючі прилади, лабораторне устаткування, обчислювальна техніка, інші машини та обладнання, транспортні засоби, інструмент, виробничий інвентар та приладдя, господарський інвентар, робочі та продуктивні тварини, багаторічні насадження, меліорація земель і водойоми, інші основні засоби. Невиробничі основні засоби безпосередньо не беруть участі у процсі виробничтва. До невиробничих основних засобів належать: будови і споруди житлово-комунального та культурно-побутового призначення, транспортні засоби, обладнання, інструменти та іші основні засоби невиробничого призначення для обслуговування житлових, комунальних та культурно-побутових потреб населення. За використанням основні засоби поділяють на діючі (усі основні засоби, що використовуються у господарстві), недіючі (ті, що не використовуються у даний період часу у зв’язку з тимчасовою консервацією підприємств або окремих цехів), запасні (різне устаткування, що знаходиться в резрві й призначенп для зміни об’єктів основних засобів, що вибули або ремонтуються). Істотне значення в обліку основних засобів має розподіл їх за ознакою належності на власні й орендовані. Власні засоби можуть складатися із Статутного (пайового, акціонерного) капіталу, додаткового капіталу з відповідних джерел на розширення роботи підприємства, власних прибутків, цільового фінансування і цільових надходжень. Орендовані основні засоби показуються у балансі орендодавця, тим самим виключається можливість подвійного обліку одний і тих самих засобів. Залежно від характеру, стану основних засобів, часу оцінки розрізняють такі види вартості (за Національним стандартом бухгалтерського обліку №7 «Основні засоби): первісна вартість; переоцінена вартість; залишкова вартість; вартість, яка амортизується; ліквідаційна вартість. Первісна вартість – історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необборотних активів. Переоцінена вартість – вартість необоротних активів після їх переоцінки. Залишкова вартість – різниця між первісною (переоціненою) вартістю та сумою зносу основних засобів. Справедлива вартість – ринкова вартість, визначена шляхом експертної оцінки, яку, як правило, визначають професійні оцінювачі. Вартість, яка амортизується – первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість – сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство чікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією). Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Незважаючи на найвищ в СНД обороти, президент ґЕСУ Ю. Тимошенко не раз говорила виборцям, що оборот - це одне, а прибуток - цлком нше,  прибутки  корпорац зовсм не велик. Так твердження розрахован на навних, бо наявнсть заплутаних схем та ще й офшорних партнерв давала можливсть чисто торгвельнй структур справд мнмзувати прибуток та наблизити його до нуля в Укран, а основний каптал сховати в офшорах. Для кандидата економчних наук Ю.В. Тимошенко не зайве буде пояснити прост стини. Навть нульовий прибуток, тобто коли доходи  видатки взамно покриваються, свдчить, що пдпримство не  збитковим. Але у такому режим воно не може тривалий час працювати, бо рушм прогресу  прибуток, який да можливсть розвивати виробництво. Судячи з того, що ґЕСУ придбало будинки, створило прекрасн офси та представництва в Днпропетровську, Кив, Москв  Лондон з сучасною оргтехнкою та дорогими меблями, мало великий автопарк, власну авакомпаню, купувало цл пдпримства, - то його дяльнсть була прибутковою

1. Основні засоби підприємства

2. Оборотні засоби підприємства

3. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

4. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

5. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

6. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
7. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства
8. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

9. Організація обліку власного капіталу підприємства України

10. Формування облікової політики підприємства

11. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

12. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

13. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

14. Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства

15. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

16. Структура основних виробничих фондів підприємства. Обігові кошти. Собівартість продукції

Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее
Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические

17. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

18. Бізнес-план підприємства

19. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

20. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

21. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

22. Розробка підприємства LOMAPAK
23. Фінанси підприємства контрольна
24. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

25. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

26. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

27. Оцінка фінансового стану підприємства

28. Персонал підприємства

29. Рентабельність підприємства

30. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

31. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

32. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные
Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки

33. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

34. Автомазація виробничих процесів підприємства

35. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

36. Бухгалтерський облік на підприємстві

37. Витрати підприємства

38. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства
39. Економічна оцінка активу балансу підприємства
40. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

41. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

42. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

43. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

44. Організація обліку на підприємстві

45. Організація управлінського обліку на підприємстві

46. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

47. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

48. Аудит підприємства

Готовальня "Stop System", 3 предмета.
Готовальня из 3 предметов: 1 циркуль, 1 универсальный держатель, 1 пенал с грифелями. Цвет может отличаться от представленного на фото!
340 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

49. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

50. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

51. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

52. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

53. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

54. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами
55. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert
56. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

57. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

58. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

59. Асортиментна політика підприємства

60. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

61. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

62. Непрямі податки підприємства

63. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

64. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры

65. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

66. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

67. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

68. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

69. Управління ціновою політикою підприємства

70. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")
71. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України
72. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

73. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

74. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

75. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

76. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

77. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

78. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

79. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

80. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

81. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

82. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

83. Мотивація робітників промислового підприємства

84. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

85. Операційна система підприємства

86. Організаційна структура підприємства
87. Організація діяльності підприємства
88. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

89. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

90. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

91. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

92. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

93. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

94. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

95. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

96. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый
Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки
Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры

97. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

98. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

99. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

100. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.