Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Вступ Актуальність і ступінь дослідження проблеми. Відродження національної школи і реформування освіти в Україні є вимогою часу. Цей процес зумовлений змінами у суспільно-політичному житті і засвідчений Законом про освіту, Державною національною програмою «Освіта» (Україна ХХІ століття), концепцією мовної освіти. Із зміною соціально-політичних функцій української мови на сучасному етапі, наданням їй на конституційному рівні статусу державної спостерігається переорієнтація мети навчання мови в освітніх закладах України. У проекті Державного освітнього стандарту з української мови (початкова ланка) визначено мету її навчання, яка полягає насамперед у формуванні в учнів уміння будувати висловлювання в межах доступних для них тем і типів текстів. Зміст і процес навчання при цьому мають будуватися на основі комунікативно-діяльнісного підходу . Формування комунікативно-мовленнєвих умінь – одна з основних проблем сучасної методики навчання мови, оскільки відсутність належної кореляції між теоретичними знаннями і практичними мовленнєвими вміннями позначається на кількісних і якісних характеристиках мовлення, породжує різного типу мовленнєві помилки й недоліки . З метою запобігання їм, окрім опанування теорії мови, школярів необхідно вчити орієнтуватися в конкретній мовленнєвій ситуації, відповідно до цього добирати зміст та мовні засоби для вираження думки, володіти правилами мовленнєвої поведінки в різних умовах спілкування. На взаємозв'язку шкільної мовної освіти з реальними потребами життя наголошували педагоги і лінгвісти ХІХ століття М.Ф. Бунаков, Ф.І. Буслаєв, І.І. Срезневський, К.Д. Ушинський, П.Ф. Фортунатов, В.П. Шереметьєвський та ін. За перебудову шкільного курсу мови з урахуванням комунікативно-діяльнісного підходу до її вивчення виступають сучасні вітчизняні й зарубіжні вчені-методисти О.М. Біляєв, Д.М. Богоявленський, М.С. Вашуленко, В.І. Капінос, О.Ю. Купалова, Т.О. Ладиженська, А.К. Маркова, В.Я. Мельничайко, Л.М. Симоненкова, Л.В. Скуратівський, А.Є. Супрун, О.В. Текучов, Л.П. Федоренко та ін. . На комунікативну спрямованість уроків рідної мови й мовлення вказують А.Й. Багмут, Л.О. Варзацька, Н.А. Гац, В.Т. Горбачук, Д.М. Кравчук, Т.Ф. Потоцька, Т.Г. Рамзаєва, М.В. Сокирко, Г.О. Фомічова, О.Н. Хорошковська, Г.Т. Шелехова та ін. В центрі наукових досліджень (А.П. Каніщенко, Н.І. Лазаренко, Т.М. Сокольницька, Л.Б. Попова, І.Л. Холковська, І.О. Шаповалова та ін.) знаходяться переважно повнозначні частини мови . Також у мовленні школярів активно вживаються службові слова: прийменники, сполучники, частки, виражаючи різноманітні відношення між предметами, надаючи висловлюванням відповідних виражально-експресивних відтінків. Помітний внесок у дослідження семантичних і граматичних функцій та семантико-стилістичних властивостей частин мови зробили І.Ф. Буслаєв, В.В. Виноградов, О.Х. Востоков, М.І. Греч, М.В. Ломоносов, О.П. Павловський, О.М. Пєшковський, В.К. Тредіаковський, П.Ф. Фортунатов, Л.В. Щерба, О.К. Безпояско, І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, І.К. Кучеренко, В.М. Русанівський, О.П. Суник, О.О. Шахматов та ін.

. Вчені вказують на надзвичайну різноманітність частин мови за семантикою і граматичними функціями та властивостями, їх активну участь у формуванні різноаспектних висловлювань. Переважна більшість мовознавців відзначає семантичну, морфологічну та синтаксичну специфіку частин мови . Головною визнається їх синтаксична своєрідність і синтаксична та комунікативна функції . Частини мови є засобами вираження синтаксичних відношень і конкретизують своє значення у відповідних синтаксичних конструкціях. Як відомо, «знання з граматики збагачують мовлення в морфологічному й синтаксичному аспектах, і особливо велике значення вони мають для упорядкування мовлення, усунення мовленнєвих недоліків, які порушують граматичні норми літературної мови» . За твердженнями психологів, дидактів і методистів, уміння формуються на основі знань, зокрема комунікативно-мовленнєві вміння потребують відповідних знань теорії мови , навчально-методичної літератури для 1–4 класів , недоліки існуючої практики переконують, що методика ознайомлення учнів початкових класів із частинами мови як важливим засобом удосконалення їхніх комунікативно-мовленнєвих умінь розроблена недостатньо. Таким чином, важлива роль частин мови у здійсненні акту спілкування, потреба удосконалення змісту і методів навчання рідної мови у початковій школі, недостатня науково-методична розробленість проблеми розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів визначили актуальність проблеми та вибір теми дипломної роботи. Об'єктом дослідження є процес формування мовленнєвих умінь молодших школярів у курсі початкового вивчення рідної мови. Предметом дослідження є методика використання у навчанні мови частин мови як засобу розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь. Мета дослідження полягає у створенні обґрунтованої методики удосконалення комунікативно-мовленнєвих умінь засобами частин мови, спрямованої на забезпечення якісних характеристик мовлення, та її експериментальній перевірці. Гіпотеза дослідження: комунікативні ознаки мовлення молодших школярів, його граматична правильність, структура, синтаксичний лад як окремих речень, так і зв'язних висловлювань поліпшаться в результаті цілеспрямованої роботи із частинами мови за умов: а) педагогічно організованого і відповідно мотивованого засвоєння учнями елементарних теоретичних відомостей про мову і мовлення, зокрема про граматичний лад мовлення і роль у ньому частин мови; б) цілеспрямованого застосування спеціально розробленої системи роботи з розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь засобами частин мови, яка ґрунтується на лінгвістичних, дидактичних та психологічних засадах. Мета й гіпотеза дослідження потребували розв'язання таких завдань: 1) з'ясувати ступінь розробки досліджуваної проблеми в лінгвометодичній та психолого-педагогічній літературі; 2) дослідити стан засвоєння молодшими школярами частин мови у практиці шкільного навчання; 3) обґрунтувати психолого-педагогічні та методичні передумови формування у молодших школярів умінь використовувати частини мови в усному і писемному мовленні; 3) розробити експериментальну методику розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь засобами частин мови.

Методи дослідження. У роботі використовувались теоретичні і практичні методи наукового дослідження. Теоретичні: вивчення й аналіз психолого-педагогічної, лінгвістичної та лінгводидактичної літератури в розрізі досліджуваної проблеми; аналіз навчальних програм, шкільних підручників з рідної мови та методичних посібників; розробка змісту й методики розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів засобами частин мови; синтезування результатів експерименту. Емпіричні: спостереження за навчально-виховним процесом, бесіди з учителями й учнями з метою діагностування рівня сформованості комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів, анкетування вчителів, вивчення результатів мовленнєвої діяльності учнів. Наукова новизна дослідження визначається теоретичною обґрунтованістю, дидактичною доцільністю та експериментальною доведеністю можливості опрацювання в початковому курсі української мови частин мови з комунікативною метою. Зокрема, уточнено і конкретизовано зміст комунікативно-мовленнєвих умінь; відібрано оптимальні методи і прийоми ознайомлення із частинами мови у функціональному аспекті; розроблено методику розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів засобами частин мови з опорою на теорію мовленнєвої діяльності. Практичне значення дослідження полягає у виявленні ефективних методів і прийомів, які сприяють формуванню вмінь правильно й доречно вживати частини мовив процесі спілкування, створенні системи роботи, спрямованої на вироблення цих умінь, у розробці конкретних рекомендацій для вчителів початкових класів. Одержані результати можуть бути використані в практиці викладання мови в школі, при створенні нових навчально-методичних комплексів з рідної мови для початкових класів. Структура роботи. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, списку використаних джерел, додатків. 1. Формування комунікативно-мовленнєвих умінь у контексті сучасної методики навчання мови 1.1 Комунікативно-мовленнєвий аспект у процесі вивчення української мови Кожна людина користується рідною мовою, щоб передати свої думки і розуміння думок, висловлених іншими. Дитина, яка народилася, застає в готовому вигляді рідну мову. Але вона не тільки засвоює слова і граматичні форми рідної мови. Засвоюючи дуже рано різні слова, діти відносять їх саме до того змісту, який є значенням слова, закріпленого за ним у рідній мові всім процесом історичного розвитку народу. Проте на кожному етапі свого розвитку дитина розуміє зміст слова по-різному. Адже слово завжди означає щось, якийсь факт, явище, предмет, ознаку або відносини, що є насправді. Глибина, повнота і правильність відображення таких фактів, ознак або зв'язків змінюються в процесі розвитку дитини. Тому дворічна дитина, вимовляючи слово «мама», відносить його лише до своєї матері; старший дошкільник може віднести те саме слово до кішки-матері. І лише значно пізніше, тобто вже в школі, учень може зрозуміти вислів: «Мати – сира земля» . Слово дитина засвоює дуже рано разом з властивим йому значенням. А поняття, позначене цим словом, як узагальнений образ дійсності, зростає, розширюється і поглиблюється з розвитком дитини.

Критики вказували на те, що високий рвень комплментарност характерний також для багатьох домодерних спльнот  суспльств. При цьому «модернсть» трактуться як мператив, визначальна  необхдна умова поступу нацй. Дал: зростання нформативних можливостей суспльства  спльноти (нтенсифкаця комункативних здатностей) справд створю кращ умови для зростання нацонально свдомост. Проте це не поясню, чому саме виника нацональна свдомсть, чому ндивди обирають саме культурну, етнчну комплментарнсть[61]. Звдси виникають рзн зауваження. Наприклад, йдеться про те, що К. Дойч перебльшу значення  ступнь комплментарност всередин нацонально спльноти. «Посилення нтенсивност комункацй мж ндивдами та групами, застерга Дж. Брол, може спричинитися як до змцнення солдарност, так  до загострення внутршнього конфлкту. Крм того, цей конфлкт чи днсть можуть проявлятися не лише у форм нацоналзму»[62]. Зрештою, якими методами можна визначити ступнь комплментарност чи рвень комункативност? К

1. Формування уваги на уроках читання у початкових класах

2. Шляхи навчання діалогічного мовлення

3. Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

4. Розвиток у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді

5. Формування культури писемного мовлення майбутнього вчителя початкових класів

6. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення
7. Формування правильності усного мовлення у майбутніх учителів початкових класів
8. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання

9. Методика формування позитивного ставлення до поетичних творів у початкових класах

10. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

11. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

12. Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів

13. Формування ботанічного саду навколо школи

14. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

15. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

16. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло
Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

17. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

18. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

19. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

20. Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"

21. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

22. Формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час вивчення лексики
23. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ
24. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

25. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

26. Діалогічне мовлення

27. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

28. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

29. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

30. Виникнення та формування українського етносу

31. Формування рок- культури

32. Перша допомога. Травматичні ушкодження. Отруєння

Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы
Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные

33. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

34. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

35. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

36. Аналіз діалогу Платона Гіппій Більший в контексті метафізики.

37. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

38. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації
39. Рушійні сили єкономічного прогресу
40. Формування ресурсів коммерційних банків

41. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

42. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

43. АПК, його галузева структура і необхідність формування

44. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

45. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

46. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

47. Вивчення біогеохімічного циклу магнію

48. Алогічний вимір дзен-буддійського вчення

Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни
Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины

49. Роль НБУ у формуванні банківської системи

50. Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк")

51. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

52. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

53. Перша допомога при опіках, дії крайніх температур та ураженні електричним струмом

54. Особливості формування зимових скупчень Горлиці кільчатої
55. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан
56. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

57. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу

58. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

59. Система технічного обслуговування сільськогосподарських машин

60. Формування економiчної ефективностi виробництва зерна в господарствi (ТОВ Великоглибочецьке)

61. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

62. Ревізія як елемент методу економічного контролю

63. Формування доходів за видами діяльності, їх облік

64. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами оригинальный блокнот, созданный замечательной художницей Кери Смит! На страницах блокнота вы найдете множество способов
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

65. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

66. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

67. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

68. Державна соціальна допомога

69. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

70. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань
71. Право на медичну допомогу
72. Принципи міжнародного екологічного права

73. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

74. Система виборчих комісій в Україні, аналіз процедури їх формування, проведення виборів Президента

75. Шляхи формування правової держави в Україні

76. Професійне зростання журналіста. Чинники, які сприяють вдосконаленню журналістських навичок

77. Найважливіші ознаки і характеристика наукового стилю мовлення

78. Особливості реалізації фонеми в мовленні

79. Розвиток мовленнєвої культури учнів

80. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки
Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные

81. Стилі мовлення

82. Формування і становлення української юридичної термінології

83. Відображення у перекладі явища ретроспекції, що створюється з допомогою означеного артикля

84. Відстежування змін за допомогою стовпців і таблиць аудиту

85. Імітація процесів гнучких виробничих систем за допомогою апарата мереж Петрі

86. Отримання зображень з допомогою комп’ютерної графіки
87. Побудова та принцип роботи плазмового та рідкокристалічного моніторів
88. Розрахунок інтегралів за допомогою методів Гауса та Чебишева

89. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

90. Система автоматизації проектних робіт конструкторсько-технологічного призначення

91. Створення бази даних "Автосалон" за допомогою програми Microsoft Access

92. Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI

93. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

94. Формування об’ємних зображень на основі фотографій

95. Місце зовнішніх міграцій населення в Донбасі у відновленні і формуванні його трудових ресурсів у 1943 - 1951 роки

96. Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях

Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы

97. Природно-історичні передумови виникнення і формування Запорізьких Січей на території Дніпропетровської області

98. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави

99. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

100. Формування українського національного руху


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.