Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Роль інформації у діяльності ОВС Інформаційне забезпечення ОВС та напрями його здійснення Інформаційна система ОВС Шляхи оптимізації інформаційного забезпечення ОВС ВСТУП Сучасний етап розвитку суспільства і становлення України як суверенної держави характеризується нечуваним зростанням ролі управління, ускладненням і розширенням його завдань у всіх сферах людської діяльності, які з успіхом розв'язуються на засадах нового інформаційно-методичного забезпечення. Висококваліфіковане, раціонально збалансоване та організоване управління на базі сучасного інформаційного забезпечення у зовнішній і внутрішній політиці держави та системі державного господарювання, зокрема, в правоохоронній діяльності, організації боротьби зі злочинністю та профілактиці правопорушень виступає нині надійною запорукою успіху, законності, прогресу та правопорядку. Таким чином, на сучасному етапі розвитку України спостерігається необхідність вивчення сутності інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ, тому що воно є одним із гарантів та способом забезпечення ефективності бротьби зі злочинністю, захисту прав і свобод українського суспільства в цілому й окремих його членів. Адже не слід збувати давню мудрість: „Попереджений – значить озброєний”. Суть досліджуваного питання торкається не тільки особливості інормаційного забезпечення ОВС України, але й систематизації даних в єдину інформаційну систему, створення та вдосконалення якої є необхідною умовою діяльності правоохоронних органів України. Темою даної курсової роботи з навчальної дисципліни «Управління в ОВС України » є «Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації ». Мета даної роботи полягає в розгляді питання про інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та вивченні джерел відповідного законодавства, ознайомленні з поняттям інформації, розгляді інформаційної системи МВС. Необхідним для повноти вивчення ролі інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ є розгляд та аналіз його недоліків та пошук шляхів оптимізації інформаційної роботи. Відмітимо, що без інформації неможливе здійснення усіх функцій управління: аналітичної роботи, планування, надання допомоги, контролю, кадрового забезпечення. Інформаційна робота приводить інформацію до виду, придатного для використання при здійсненні цих функцій управління. Організація інформаційної роботи підвищує її ефективність. Значення інформаційної роботи визначається важливістю інформації. У ОВС України інформація — це систематизовані знання про стан злочинності, практику протидії правопорушенням, організацію роботи правоохоронних органів. Завданням даної роботи, насамперед, є систематизація знань про становлення й розвиток інформаційного забезпечення ОВС України, спроба аналізу основних основних напрямів його здійснення. Завданням є, також, простежування еволюційного розвитку інформаційних підсистем. Актуальність теми «Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації» і поставленого в ній питання про важливість інформації в роботі правоохоронних органів полягає в тому, що проблеми отримання та раціонального її застосування, з огляду на прогресивний науково-технічний прогрес, належать до числа найскладніших і ключових.

Необхідною умовою наукової праці є теоретичне осмислення цих проблем. І це особливо важливо, тому що злочинність, як і всі соціальні явища, має здатність безупинно розвиватися, вбираючи в себе новітні світові наукові досягнення, виробляється адекватними реаліями життя та отримує складний характер. Цей факт зумовлює потребу вдосконалення інформаційно-методичного забезпечення. Методом дослідження даного питання є вивчення літератури, присвяченої обраній темі, систематизація й узагальнення отриманих знань. Також ми використовуємо метод порівняльного аналізу, що дозволить повною мірою оцінити основні положення досліджуваного питання й зробити відповідні висновки. РОЗДІЛ І. Роль інформації у діяльності ОВС Перш, ніж почати розгляд сутності інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ, ми повинні дослідити поняття „інформація”. Згідно із ст.1 закону України &quo ;Про інформацію&quo ; під інформацією слід розуміти документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі. Із вищевказаного поняття можна сформулювати висновок про те, що інформація в ОВС – це відомості, які відображають стан злочинності, охорони громадського порядку та умови зовнішнього середовища, характеризують сили та засоби, а також, результати діяльності ОВС . Поняття „інформація” в соціальній сфері за своїм значенням найближче підходить до понять „дані”, „відомості” з усіма притаманними їм властивостями: вірогідність, повнота, первинність, вторинність, старіння тощо. Згідно до коментованих статей закону України &quo ;Про інформацію&quo ; під комп'ютерною інформацією розуміються не самі дані, а форма їх представлення у машинному вигляді, тобто сукупність символів яка зафіксована у пам'яті комп'ютера, або на машинному носії (дискеті, оптичному, магнітооптичному диску, магнітній смузі або іншому матеріальному носії). При розгляді справ слід враховувати, що за певних обставин й фізичні поля можуть виступати носіями інформації . За джерелами отримання інформації її поділяють на первинну і вторинну, за формою фіксації - на документальну і недокументальну; за способом передачі – на ручну та механізовану; за способом обробки – на вихідну та оброблену. Без інформації немає процесу управління, без неї неможливо сформулювати цілі управління, оцінити ситуацію, визначити проблеми, спрогнозувати розвиток подій, підготувати управлінські рішення, проконтролювати їх виконання. Сфера охорони правопорядку є надзвичайно динамічною, комплексною, вона потребує постійного вдосконалення, взаємодії правоохоронних структур, що можливе тільки при належному інформаційному забезпеченні . У цьому плані варто навести точку зору Р.А. Калюжного, з якою ми повністю погоджуємося. Він, зокрема, вважає, що при організації системи інформації в органах внутрішніх справ необхідно враховувати ряд вимог, реалізація яких забезпечує її ефективність, а саме: інформація має бути, по-перше, необхідною; по-друге, достатньою; по-третє, мінімальною; по-четверте, вірогідною; по-п'яте, надійною; по-шосте, сучасною; по-сьоме, оперативною, по-восьме, систематичною, по-дев’яте такою, яка може використовуватися для машинної обробки, тобто мінімально формалізованою і з максимальною уніфікацією носіїв інформації.

На жаль, на практиці ці вимоги виконуються далеко не завжди. Так, загалом, відомо, що без необхідної вірогідності інформації про об'єкт управління не можна достатньо професійно, грамотно і ефективно організувати його роботу, навіть використовуючи і найсучасніші та найбільш досконалі методи управління. Підвищення вірогідності інформації при цьому можна здійснити, наприклад, за рахунок скорочення ланок опрацювання, підвищення відповідальності за вірогідність даних, більш широкого впровадження сучасних технологічних засобів тощо . Відмітимо, що чим складніше та масштабніше завдання постає перед ОВС, тим відповідно і вищі критерії оцінки до інформації яка стосується його: її аналізу та захисту. Захист інформації розглядається як діяльність, спрямована на запобігання витоку інформації з обмеженим доступом (інформації, що складає таємницю ), а також по запобіганню різноманітного роду несанкціонованих і небажаних умисних впливів на інформацію та її носії, тобто діяльність, спрямована на захист інформації . Адже, без добре налагодженої інформаційної роботи ОВС перевага завжди буде на боці злочинців, які зможуть вільно вибирати час та місце вчинення злочину та мати необмежені можливості для цього. Інформаційно-аналітична робота – невід’ємна складова управлінської діяльності на всіх рівнях функціонування ОВС. Це стосується в першу чергу боротьби зі злочинністю. Hе знаючи реального стану справ на місцях, не можливо попередити негативні тенденції, оперативно керувати силами та засобами, вчасно надавати підпорядковуваним органам та підрозділам необхідну допомогу, впливати на організацію та кінцевий результат їх роботи . Саме інформаційна робота є самостійною функцією управління правоохоронних органів. Це сукупність суворо регламентованих операцій, що проводяться над інформацією і її носіями. До складу таких операцій входять збір, підготовка, обробка даних. У свою чергу, збір містить у собі фіксацію і передачу даних. Підготовка поєднує приймання, редагування, формалізацію даних. Обробка складається із введення, збереження даних, обробки масивів інформації . Інформаційна робота має потребу в її організації. Організація інформаційної роботи - це вплив на дану роботу з метою її оптимізації, тобто одержання найбільш ефективного результату при найменших зусиллях і витратах. Інформаційна робота плюс її організація складають поняття інформаційного забезпечення. Інформаційна робота - складова частина інформаційної системи, який притаманні наступні компоненти: люди (персонал), інформація, технічні засоби, методи, процедури збору та перетворення інформації . Підводячи підсумки по розглянутому питанню, можемо сформулювати висновок про те, що визначення змісту й обсягу початкової інформації, необхідної для здійснення ефективного управління органами внутрішніх справ, має велике значення для функціонування усієї інформаційної системи, оскільки, наявність вказаної інформації дозволяє визначити перспективи змін обсягу роботи органів внутрішніх справ, зробити висновки про те, на яких ділянках роботи мають бути зосереджені основні зусилля органів внутрішніх справ, які регіони, об'єкти й галузі економіки вимагають більшого профілактичного впливу, як найбільш раціонально розподілити сили і засоби ОВС, як їх використати, які корективи потрібно вносити у форми і методи їх роботи.

Лишаться зав'язати згоду з Антантою. З нею за певних обставин можна досягти гарних наслдкв. Союзники поршили роздавити большевизм. Вже ведуться операц на Петербург. З пвдня натискають добровольц та донцi, добре забезпечен технчно Державами Згоди. Сюди ж скероване вйсько Згоди (на Кавказ). Для союзникв у цй боротьб важливо забезпечити себе спвдланням Украни, як бази для наступу в найголовншм напрямку на Москву  забезпечення флангу й тилу Донсько та Добровольчо Арм. Ув'язнути в боротьбу з Укранським народом союзникам теж не всмхаться. Тому виника можливсть зйтися з ними примрно на таких умовинах: 1. Украна бере участь в активнй боротьб з большевиками, союзники вд себе гарантують приднання Схдньо Галичини й Буковини до Надднпрянсько Украни. 2. Невтручання у внутршн справи, та 3. Залежно вд того, як нам вдасться виторгувати: конфедерацю чи самостйнсть, чи як виршать це питання укранськi Установч Збори. (Прим. iде лише про те, щоб добитися реально допомоги для органзац власно млтарно сили  захисту нашо крани)

1. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

2. Інформаційне забезпечення органів виконавчої влади

3. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

4. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

5. Боротьба зі злочинами, що вчиняються співробітниками Органів Внутрішніх Справ та їх профілактика

6. Організація документаційного забезпечення установи
7. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності
8. Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України

9. Філософія інформаційного суспільства

10. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

11. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

12. Життя в межах внутрішніх водойм

13. Зовнішній та внутрішній аудит

14. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

15. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

16. Поняття конституційного ладу і органів державної влади

Настольная игра "Зомби в доме".
Отлично подойдет для веселых посиделок друзей субботним вечером. По сюжету игры участники случайно попадают в заброшенный домик, который
1190 руб
Раздел: Карточные игры
Щётка "York. Престиж", с резиновой щетиной и черенком.
Щетка "Prestige" с мягкой резиновой щетиной и со специальной резиновой кромкой, легко очищает поверхность. Она легко смывается
467 руб
Раздел: Щётки для пола, веники
Светильник LED "Снеговик" (цвет: серебристый, 15 см).
Такой абажур станет отличным дополнением интерьера комнаты во время волшебных новогодних праздников. Его можно поставить на полку или же
426 руб
Раздел: Необычные светильники

17. Правові основи пенсійного забезпечення громадян в Україні

18. Предмет та методологія інформаційного права України

19. Інформаційне забезпечення інформаційних систем

20. Помаранчева революція в Україні: зовнішні та внутрішні аспекти

21. Психосоматичні особливості перебігу хвороб органів дихання

22. Інформаційне забезпечення діяльності керівника
23. Формування інформаційного пакету спеціальності "Облік і аудит"
24. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

25. Правове забезпечення організації лісового господарства

26. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

27. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

28. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

29. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

30. Особливості перекладу твору Д. Роулінґ "Гаррі Поттер і Таємна Кімната"

31. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

32. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры

33. Оптимізація лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок

34. Особливості діагностики, клінічного перебігу та лікування сепсису у хворих-наркоманів

35. Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування псоріатичного артриту у поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом

36. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів

37. Генетично модифіковані організми – міфи та реалії

38. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж
39. Організація банківської справи
40. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

41. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

42. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

43. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

44. Організація видавничій справи

45. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

46. Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції

47. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

48. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы
Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки

49. Особливості використання інформаційних технологій в документознавстві

50. Визначення особливостей використання маркетингу в сфері міжнародного комерційного обігу

51. Особливості організації реклами в Internet

52. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

53. Особливості патогенезу гіперметаболізму у системній запальній відповіді організму при тяжкій механічній травмі

54. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
55. Особливості зовнішніх торгівельних відносин у Полтавській області
56. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

57. Особливості управління організацією

58. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

59. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

60. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

61. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності

62. Соцiально-психологiчна робота в органах внутрiшнiх справ

63. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

64. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески
Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные

65. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

66. Туберкулёз органов дыхания

67. Полномочия государственных органов власти и местного самоуправления вобласти защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС)

68. Система таможенных органов РФ

69. Отчёт о прохождении преддипломной практики в Управлении по взаимодействию с органами законодательной и исполнительной власти (УВОЗИВ) ГТК России

70. Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления)
71. Контроль в системе органов государственной власти
72. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению режима чрезвычайного положения

73. Анализ проблем возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями государственных органов

74. Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии

75. Структура органов власти в США по конституции 1787 года

76. Государственная Дума как представительный орган государственной власти

77. Разделение властей в системе государственных органов

78. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

79. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

80. Правительство РФ - высший орган государственной власти

Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки
Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей
Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

81. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

82. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

83. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

84. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды

85. Правоохранительная деятельность таможенных органов

86. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов
87. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля
88. Взаимодействие органов государственного и муниципального управления

89. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

90. Особенности переложения Баховских органных произведений для фортепиано

91. Эволюция центральных представительных органов власти в России

92. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

93. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов дыхания

94. Туберкулёз органов дыхания, грипп

95. Исследование органов дыхания

96. Пересадка тканей и трансплантация органов

Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки
Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни

97. Общая характеристика органов кроветворения и иммунологической защиты

98. Туберкулёз органов дыхания

99. Пропедевтика: перкуторные границы органов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.