Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Зміст: Вступ Розділ 1. Національні меншини, як об`єкт політологічного дослідження 1.1 Визначення поняття «національна меншина» 1.2 Міжнародна практика визначення статусу та захисту прав національних меншин Розділ 2. Дослідження статусу національних меншин 2.1 Історія становлення національних меншин в Україні 2.2 Права і свободи національних меншин 2.3 Захист прав та свобод представників національних меншин в Україні 2.4 Участь представників національних меншин у політичному житті України 2.5 Українська держава та національні меншини: поступ до взаємної толерантності Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність теми. Всі народи мають право на самовизначення. За силою цього права вони вільно встановлюють свій політичний статус і вільно забезпечують свій економічний, соціальний і культурний розвиток,» - проголошує ст. 1 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. З цього та інших визнаних у світі документів випливає право кожного народу на створення власної держави або ж на певне виокремлення в межах складного державного утворення. Окрім того, всі народи для досягнення своїх цілей можуть вільно розпоряджатися своїми природними багатствами і ресурсами без шкоди для будь-яких зобов'язань, що випливають з міжнародного економічного співробітництва, застосованого на принципі взаємної вигоди та міжнародному праві. Жоден народ в жодному разі не може бути позбавлений належних йому засобів існування. Процеси реалізації права на самовизначення зазвичай досить суперечливі та повільні, а інколи це право взагалі не актуалізується. Адже право на самовизначення зачіпає інтереси великої кількості окремих осіб і різноманітних колективів і вимагає наявності низки внутрішньо-національних та зовнішніх умов. Для України, як і для будь-якої поліетнічної держави, питання національних меншин є перманентно актуальним і потребує постійного вивчення та аналізу. Утворення України як самостійної держави поставило на порядок денний як теоретичне, так і практичне завдання – вироблення власної концепції національної політики. Особливість ситуації полягала в необхідності одночасного пошуку оптимальних шляхів розвитку титульної нації та національних меншин, адже в УРСР, що була складовою Радянського Союзу, українці не були реально титульною нацією. Це виявлялось, зокрема, в мовній політиці, в системі управління, освіти, коли українська мова цілеспрямовано була витіснена російською. Така політика поширювалась і на рідні мови національних груп, що проживали на території УРСР, представники яких все більше втрачали національну ідентифікацію, поповнювали своєрідну синтетичну групу &quo ;радянських людей&quo ;. Для реалізації своєї політики режим вдавався до масових депортацій. Їх, зокрема, зазнали такі національні групи, що традиційно проживали в Україні як кримські татари, поляки, німці тощо. Уже в перші роки української незалежності розпочались рееміграційні процеси – фактичне повернення депортованих з України народів. Водночас відбувається активна міграція з України представників як титульної нації, так і інших етнічних груп. Внаслідок цього внутрішня етнічно-групова структура суттєво змінилася і продовжує змінюватися.

Проблема статусу національних меншин пов’язана з демографічними, соціальними, культурними, особистісними чинниками, що продукують широкий спектр політичних наслідків. Ці та низка інших факторів зумовлюють теоретичну і політико-практичну актуальність дослідження. Зокрема, робота спрямована на вивчення ролі та місця національних меншин у розвитку сучасної української держави, аналіз форм їх участі у політичному процесі, вивчення взаємовпливу національних меншин, країн проживання та етнічної батьківщини. Мета курсової роботи. Мета курсової роботи полягає у дослідженні сучасного стану статусу національних меншин в України, з урахуванням міжнародного. Завдання дослідження: визначити роль і місце національних меншин у розвитку сучасної української держави; проаналізувати статус національних меншин в контексті міжнародних документів; з'ясувати права та свободи представників національних меншин в Україні; визначити механізм реалізації прав та свобод представників національних меншин в Україні Об’єктом курсового дослідження є національні меншини України. Предметом дослідження є статус та діяльність національних меншин України на суспільно-політичному рівні, захист прав та свобод представників національних меншин. Практичне значення. Результати курсового дослідження можуть бути використані у науково-дослідницькій роботі, при написанні наукових, курсових та дипломних робіт з суміжних тем тощо, оскільки вони розширюють знання про національні меншини та їх участь у суспільно-політичних процесах держави. Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел. Розділ 1. Національні меншини, як об`єкт політологічного дослідження Визначення поняття «національна меншина» Термін &quo ;національні меншини&quo ; почав вживатися порівняно недавно і його розуміння ґрунтується на основі підходів, які пропонують вітчизняні та зарубіжні дослідники, однак виявилось, що більшість етнополітологів, аналізуючи проблему національних меншин, ще не виробили єдиних підходів та оцінок. У науковій літературі дотепер не існує чіткого і сталого тлумачення терміна &quo ;національна меншина&quo ;. В політологічний літературі найбільш вичерпно висвітлені питання ролі і місця національних меншин у національній структурі країни, взаємин держави та національних меншин, питання формування, чисельності та громадської діяльності національних меншин. Однак дослідники практично оминають питання участі національних меншин у політичному житті держави, політичної мобілізації національних меншин, формування політичної еліти національних меншин, представництва національних меншин в органах влади різних рівнів. В основу визначення поняття “національна меншина” покладений комплексний підхід, який включає всі типологічні та видові різновиди, що базуються на загальних критеріях. Зокрема, окреслюються такі критерії, як кількісний критерій та термін проживання на території держави, критерій недомінування, наявність громадянства, наявність стійких етнічних, релігійних і мовних характеристик, почуття солідарності.

В Україні, згідно з законодавством, до &quo ;національних меншин&quo ; належать групи громадян, які не є українцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою. Це свідчить про те, що більшість критеріїв, які є основними для визначення національних меншин у багатьох країнах світу (чисельність, термін проживання на території держави) не є визначальними в Україні . Національні меншини – це групи населення, осілі в даній державі, які перебувають у кількісній та фактичний меншості щодо титульної нації або становлять менше 50% усього населення, культивують свою національну окремішність, відрізняються від більшості громадян своїм етнічним походженням, мовними, культурними або релігійними ознаками, усвідомлюють свою етнічну окремішність . Міжнародні документи свідчать, що термін “меншина” вживається в них майже виключно для визначення груп осіб, які відрізняються від решти населення країни за певними ознаками, якими є: раса, етнічне походження, національність, релігія, мова, культура. Численні міжнародно-правові акти, що регулюють питання правового статусу і захисту прав таких груп осіб, для визначення об’єктів дії їх норм використовують терміни “національні”, “расові”, “етнічні”, “культурні”, “релігійні” та “мовні” “меншини”. Під егідою ООН і в межах її спеціалізованих установ та з ініціативи Ради Європи держави ухвалили низку універсальних і регіональних конвенцій, які передбачають захисні заходи щодо таких груп меншин у різних сферах правовідносин. Жоден із текстів цих універсальних та регіональних міжнародних документів, навіть Загальний коментар Комітету з питань прав людини стосовно ст. 27 Пакту про громадянські та політичні права (власне, єдиної спеціальної універсальної міжнародно-правової норми щодо захисту прав меншин), не містить визначення категорій меншин, чиї права вони захищають, а так само й універсального визначення для всіх зазначених груп осіб. Ситуація, за якої держави ухвалюють міжнародно-правові норми без загальноприйнятого визначення поняття їх адресатів вкрай негативно позначається як на їх імплементації на національному рівні, так і ефективності діяльності відповідних міжнародних інституційних механізмів . Незважаючи на те, що за понад 50 років активної роботи над цією проблемою визнаних фахівців та експертів у рамках ООН (Комісії ООН із прав людини та її Підкомісії з питань запобігання дискримінації та захисту меншин, з 1999 р. – Підкомісія з питань заохочення і захисту прав людини) та Ради Європи і її консультативного органу – Європейської комісії “За демократію через право” (Венеціанської комісії), судових та інших міжнародних органів і установ з питань прав людини було підготовлено низку проектів універсального міжнародно-правового визначення поняття “меншина” та “національна меншина”, далі робочого варіанту визначення не пішло . Зараз ситуація свідчить про значний інтерес країн, міжнародних організацій, учених-теоретиків і практиків до розв’язання цього питання, однак до останнього часу жодна з таких дефініцій не стала загальновизнаною.

Не кажучи вже про те, що вони ніколи не були предметом наукового аналізу з точки зору генезису їх функціонально-діяльнісного становлення. Виходячи з цього, автор поставив за мету: на основі вивчення нововиявлених опублікованих і неопублікованих документальних матеріалів, наукових праць, публікацій у пресі та мемуарів, по-перше, відтворити передумови, обставини і закономірності створення національних спецслужб України 1917-1921 рр., по-друге, простежити процес їх становлення, розкрити особливості функціонування як окремої важливої складової української державності. § 1.2. ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ При визначенні джерельної бази дослідження автор керувався певними методологічними орієнтирами. Головними серед них є принципи об'єктивності, єдності історичного та логічного, соціально-економічної та політико-ідеологічної зумовленості діяльності спецслужб. При цьому враховувалось, що останні чинники, особливо політико-ідеологічні, накладали відповідний відбиток на джерельну базу, яка була в розпорядженні автора. Тому наукове дослідження історії національних спецслужб часів Української революції 1917-1921 рр. здійснювалося шляхом комплексного аналізу всієї сукупності джерел, де містилася та чи інша інформація з проблеми

1. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

2. Національний банк України

3. Національний банк України та особливості його функціонування

4. Функції Національного банку України

5. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

6. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку
7. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів
8. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

9. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

10. Національні меншини на Рівненщині

11. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

12. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

13. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

14. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

15. Вплив сучасної фінансової кризи на національну фінансову систему Сінгапуру

16. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические
Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

18. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

19. Національна політика СРСР в роки перебудови

20. Українська національна революція 1649-1657рр

21. Дослідження харчування

22. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні
23. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах
24. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

25. Система національних розрахунків

26. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

27. Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка "Мойсей"

28. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

29. Про методи дослідження малих річок

30. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

31. Метеорологічні дослідження

32. Національна система масових електронних платежів

Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

33. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

34. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

35. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

36. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

37. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

38. Методика гідрогеологічних досліджень
39. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)
40. Національна депозитарна система України

41. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

42. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

43. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

44. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

45. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

46. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

47. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

48. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки
Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

49. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

50. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

51. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

52. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

53. Дослідження методів чисельного інтегрування

54. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК
55. Дослідження чисельних методів інтегрування
56. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

57. Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан

58. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

59. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

60. Медичні дослідження Герофіла

61. Національне відродження Чехії

62. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

63. Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття

64. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики
Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол
Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви

65. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

66. Основні етапи українського національного відродження

67. Палеонтологічні дослідження

68. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

69. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

70. Українське національне відродження ХІХ ст.
71. Український національний рух напередодні Першої світової війни
72. Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку систем IP-телебачення

73. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

74. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

75. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

76. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

77. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

78. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

79. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

80. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры
Книга-сейф "Английский словарь", цвет: черный, 24 см.
Этот сейф-шкатулка - точная имитация книги. Будучи поставленным на книжную полку, он ловко затеряется среди настоящей литературы, сохранив
711 руб
Раздел: Копилки
Карандаши для левшей "EasyColors", 12 цветов.
Эти эргономичные цветные карандаши позволяют подготовить руку к письму и сформировать навык работы с пишущими инструментами. Специальные
1517 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

82. Національна основа поетичної творчості П. Грабовського

83. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

84. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

85. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

86. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")
87. Маркетингові дослідження
88. Маркетингові дослідження діяльності фірми

89. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

90. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

91. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

92. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

93. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

94. Характеристика маркетингового дослідження товару

95. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

96. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки

97. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

98. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

99. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.