Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Вступ Сільське господарство належить до базових, життєзабезпечуючих галузей, стан та ефективний розвиток яких безпосередньо впливає на функціонування всієї національної економіки. В аграрному секторі нині працює майже чверть усіх зайнятих, і в ньому разом з харчовою промисловістю створюється понад 60% загальнодержавного фонду споживання та більш як 40% додатного сальдо зовнішньоторговельного обороту країни. У 2004 р. це становило, відповідно, 110 млрд. і 20 млрд. грн. Метою даної курсової роботи є прагнення автора дослідити значення, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України. Проте, незважаючи на проведені в останнє десятиріччя заходи з реформування на ринкових засадах аграрних і земельних відносин, вітчизняне сільське господарство все ще перебуває в кризовому стані. Його нинішня матеріальнл-технічна база є надмірно спрацьованою й продовжує високими темпами деградувати, як і соціальна інфраструктура села. Техніко-технологічна оснащеність і фондозабезпеченість галузі мають стабільну тенденцію до зниження. Як наслідок, фондоозброєність праці в сільському господарстві в 2003 р. була в 4,6 раза нижчою, ніж у промисловості, та в 2,6 раза-ніж у середньму по народному господарству. Основні причини такого стану –занепад інвестиційної діяльності в національному АПК, збитковість або надто низький рівень рентабельності переважної більшості сільськогосподарських підприємств і відсутніст у них необхідних коштів на техніко-технологічне оновлення виробництва та соціальний розвиток села. Зокрема, у 2003 р. капітальні інвестиції в аграрний сектор становили лише 2,1 млрд. грн., або 4,2% загального їх обсягу в економіку України. Хоча частка цього сектора у формуванні валової доданої вартості в тому ж році дорівнювала 12,2%, а в грошовому вираженні-26,7 млрд. грн. Отже, аграрний сектор національної економіки, завдяки якому в державі формується величезні грошові потоки, з одного боку, залишається, як і раніше, “обділеним” інвестиціями, торгівлею та фінансовими ресурсами, а з другого-по суті, працює на інші галузі і сфери національної економіки, виснажуючий власний природно-екологічний, ресурсно-виробничий і людський потенціали. Завданням даної роботи є: дослідити значення і місце АПК в економіці України, основні фактори і особливості розміщення АПК, етапи і сучасні проблеми розвитку АПК, напрямки ринкової політики АПК та загального розвитку комплексу. Предметом дослідження в даній курсовій роботі виступає АПК. Обєктом дослідження є значення і місце АПК для економіки України, фактори що впливають н його розвиток, етапи і сучасні проблеми розвитку галузі та напрямки розвитку АПК. Відповідно до завдань та мети курсової роботи визначимо її структуру. Отже, дана робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та додатку. Перший розділ містить завдання, особливості розміщення АПК. Другий розділ характеризує передумови розвитку, сучасний стан АПК України. Третій розділ містить перспективи та проблеми атомної енергетики України. Все це створює реальну загрозу продовольчій безпеці та продовольчій незалежності України, не говорячи вже про перетворення її на аграрного лідера світу.

А саме таке завдання поставлено в програмі діяльності нового Кабінету Міністрів України, “Назустріч людям”, схваленій Верховною Радою України. Розділ 1. Агропромисловий комплекс та його роль в народному господарстві 1.1 Значення, місце,структура та форми територіальної організації АПК в економіці України Галузевій структурі народного господарства притаманні певні міжгалузеві пропорції, міжгалузеві виробничі зв’язки, що постійно посилюються і розшироються. Відбувається процес інтеграції різних стадій виробництва і розподілу тієї чи іншої продукції. В народному господарстві україни спостерігається взаємодія галузей інтеграційних структур-міжгалузевих комплексів. Одним з таких найбільших і багатогалузевих комплексів є агропромисловий. Агропромисловий комплекс (АПК)- один з найбільших і найважливіших секторів економіки України. Агропромисловий комплекс (АПК) — це сукупність ланок народного господарства (галузей, підгалузей, виробничих підприємств, організацій), діяльність яких тісно пов'язана з виробництвом, зберіганням, транспортуванням, переробкою та збутом продукції. АПК формуються на основі агропромислової інтеграції в умовах високого рівня розвитку продуктивних сил та усуспільнення виробництва. Поділяються на агропромислові підприємства та агропромислові територіальні комплекси. За територіальними масштабами та особливостями вони різноманітні. В галу- В структурі АПК виділяють такі основні сфери: сільське господарство; промисловість по переробці сільськогосподарської сировини (харчова, деякі галузі легкої промисловості); виробництво засобів виробництва для сільськогосподарських та несільськогосподарських галузей (машинобудування для сільського господарства, легкої та харчової промисловості, виробництво мінеральних добрив тощо); заготівля, транспортування та збут продукції; виробниче обслуговування комплексу (ремонт тракторів та сільськогосподарських машин, будівництво тощо); наука, управління. Від рівня його розвитку, стабільності функціонування, особливо сільськогосподарського господарства, розвиток внутрішнього і зовнішнього ринків, рівень життя населення, визначається соціально-економічний розвиток країни, рівень життя населення та його забезпечення продуктами харчування, а промисловість-сільськогосподарською сировиною. АПК України дає 95% продовольчих ресурсів за рахунок його продукції формується понад 2/3 фонду споживання. Продукція АПК в експортному потенціалі становить 26,5%, в тому числі сільського господарства–14% харчової і переробної промисловості –12,5%. На сільське господарство припадає близько 20% загального обсягу валового продукту держави. В АПК зайнято близько 1/3 всієї чисельності працівників народного господарства. На частку його галузей припадає понад 30% основних виробничих фондів.Високою є частка України в загальноєвропейському поділі праці. Займаючи 19,4% площі сільськогосподарських угідь, у тому числі 27,3% ріллі, вона виробляє значну кількість продукції. У світовому масштабі Україна виділяється виробництвом цукрових буряків, соняшнику, картоплі, незважаючи на аграрну кризу і значний спад сільськогосподарського виробництва.

Україна за рівнем виробництва продукції на душу населення не поступається як країнам Європи так і світу. Роль АПК у забезпеченні національної і продовольчої безпеки суспільства є визначальною. Дану роль виконує продовольчий комплекс. Він включає галузі, пов’язані не лише з виробництвом продовольчої продукції, а й зерно продуктовий, картоплепродуктовий, цукровопродуктовий, плодоовочевий, виноградно-виноробний, м’ясний, молочний, олійно-жировий підкомплекси. Крім того до його складу входять певні інфраструктурні галузі. Взагалі АПК складається з 3-ох основних сфер: - сільське господарство (рослинництво і тваринництво, що створюють сировину базу для АПК) - галузі, що створюють матеріально-технічні засоби для галузей АПК (сільськогосподарське машинобудування, виробництво засобів захисту рослин, мінеральних добрив, комбікормів, виробництво тари) - галузі, що забезпечують переробку сільськогосподарської продукції (харчова, легка). Крім цього до АПК входять транспорт, складське господарство, матеріально-технічне постачання, інженерні споруди, заготівля, зберігання сільськогосподарської продукції, інформаційне забезпечення, спеціалізована торгівля. Щодо територіальної структури АПК, то вона формується на конкретній території утворення у вигляді різних форм агропромислової інтеграції, тобто елементів територіальної структури. Виділяють локальні і регіональні АПК. Локальні АПК сформувались на порівняно невеликих територіях на основі поєднання агропромислових підприємств по переробці малотранспортабельної сільськогосподарської продукції і мають найнижчий ступінь інтеграції. Локальні форми АПК є найбільш поширеними. Серед них виділяють: - агропромисловий пункт &mi us; локальна форма АПК, яка об’єднує в населеному пункті переробку кількох видів сільськогосподарської сировини; - агропромисловий центр &mi us; локальна форма АПК, яка об’єднує в населеному пункті переробку кількох видів сільськогосподарської сировини; - агропромисловий кущ &mi us; локальна форма АПК, що характеризується компактним розміщенням на невеликій території агропромислових пунктів і центрів з їх сировинними зонами. - агропромисловий вузол &mi us; складне територіальне агропромислове угрупування, яке розглядається як система компактно розташованих агропромислових пунктів, центрів і кущів навколо міста (як правило навколо обласного чи районного центру). Регіональні АПК можуть включати територію країни, автономної республіки, області чи адміністративного району. В межах природно-економічних зон виділяють зональні АПК, сформовані під впливом природних умов відповідної зони. Вони представлені інтегральними агропромисловими зонами і агропромисловими районами та спеціалізованими агропромисловими зонами та районами. Інтегральна агропромислова зона &mi us; це територіальне зосередження всіх агропромислових підкомплексів в межах однієї природно-економічної зони. Такі зони сформувалися у межах Полісся, Лісостепу і Степу України. До складу інтегральної агропромислової зони входять спеціалізовані агропромислові зони, які формуються на основі переважно одного спеціалізованого процесу (наприклад, картоплепродуктова зона).

В русл «модернзацйно» теор сучасн дослдники сформулювали пдхд, який ми умовно назвемо гпотезою «опосередкованого впливу» (Р. Шпорлюк, ¶. Хмка та н.). У загальних рисах вона вигляда так: перехд мперй до ндустрально модернзац  виникнення у пануючих нацй вдповдних типв нацоналзму (як доктрини модернзац) викликали кризу архачноаграрного укранського суспльства. Фактично розгортався процес змни типу суспльства в мперях, до складу яких входили укранськ земл. Для укранцв ц зрушення були зумовлен не внутршнми чинниками органчного розвитку (зокрема, соцальноекономчними), а зовншнми потребою центраметропол в модернзац. ¶ндустральна модернзаця (перехд вд традицйноаграрного суспльства до ндустральномодерного) призводила до розбалансування традицйно соцально структури, властиво укранцям, породжувала серйозн соцальн, соцальнопсихологчн й культурн проблеми  змушувала полтично активну частину укранського суспльства, передусм нтелгенцю, шукати адекватну вдповдь

1. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

2. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

3. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

4. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

5. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

6. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку
7. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України
8. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

9. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

10. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

11. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

12. Проблеми та перспективи малого бізнесу

13. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

14. Проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса (АПК) региона

15. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

16. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

17. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

18. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

19. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

20. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

21. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України

22. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку
23. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
24. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

25. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

26. Банківська система України та проблеми її реформування

27. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

28. Донецький економічний район. Роль агропромислового комплексу в економіці України

29. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

30. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

31. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

32. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

Набор фломастеров (36 цветов).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук. Возраст: от 3 лет.
396 руб
Раздел: Более 24 цветов
Комплект в кроватку Polini "Я и моя мама" (7 предметов, 140х70 см).
Комплект из 7 предметов Polini Я и моя мама рассчитан на детскую кроватку со спальным ложе размером 140х70 см. Европейский дизайн и
5735 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Фломастеры "Connector. Балерина", 45 предметов.
Подарочный набор фломастеров. В упаковке: 33 фломастера Connector, 10 клипов для соединения, 2 карточки для раскрашивания.
1162 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

34. Перспективи соціального розвитку України

35. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

36. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

37. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

38. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
39. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
40. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

41. Історія держави та права України

42. Поняття, форма та функції Конституції України

43. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

44. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

45. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

46. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

47. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

48. Культура та побут населення України

Этажерка для обуви, узкая, 4 полки.
Этажерка для обуви разборная на 4 полки. Основа - металлокаркас. Напольная, складная. Размеры (ДхШхВ): 460х280х700 мм.
861 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Каталка-трактор "Митя" №2.
Каталка-трактор станет прекрасным подарком для Вашего ребенка. Малыш может ездить на машинке сам, отталкиваясь от пола ножками и
1433 руб
Раздел: Каталки
Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине.
В набор входят 15 предметов. Размер предметов от 8 до 17 см. Материал: пластмасса. Цвет корзины может отличаться от указанного на картинке.
540 руб
Раздел: Продукты

49. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

50. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

51. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

52. Етикет України та Росії

53. Національний банк України та особливості його функціонування

54. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни
55. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України
56. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу

57. Проблеми агропромислового комплексу в ринковій системі

58. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

59. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

60. Перспективи розвитку і розміщення господарського комплексу Житомирської області

61. Населення та трудові ресурси України

62. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

63. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

64. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

66. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

67. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

68. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

69. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

70. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок
71. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України
72. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

73. Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни

74. Залізничний транспорт України у 1943-1945 рр.: проблеми відбудови і забезпечення військових перевезень

75. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

76. Окупація України військами Німеччини та її союзників

77. Перебудова в СРСР та її наслідки для України (1985–1991 рр.)

78. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

79. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

80. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

81. Суспільно-політичне та культурне життя України

82. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

83. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

84. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

85. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

86. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії
87. Вступ України до СОТ: переваги та недоліки
88. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

89. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

90. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

91. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

92. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

93. Болонський процес - перспективи для України

94. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

95. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

96. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга
Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки
Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

97. Обрання та функції Президента України

98. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

99. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.