Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Державна політика стимулювання зайнятості

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Одеська національна Юридична Академія Економіка та соціальна політикаКурсова робота на тему: „Державна політика стимулювання зайнятості” соціально-правового факультетуОдеса 2007 ЗМІСТВступ І Розділ. Поняття зайнятості та безробіття ІІ Розділ. Державна політика стимулювання зайнятості в Україні ІІІ Розділ. Аналіз ефективності політики зайнятості в Україні ІV Розділ. Аналіз міжнародного та світового досвіду регулювання зайнятості Висновок Список використаної літератури ВступУкраїна вступила у ХХІ сторіччя державою, яка динамічно розвивається і прагне більш активно включитися у суспільно-економічні процеси сучасного світу, інтегруватися в європейське співтовариство. Така спрямованість розвитку вимагає нових підходів до використання продуктивних сил країни. Однією з головних причин, що обумовлює значні труднощі у досягненні якісно нового рівня ефективності та конкурентоспроможності національної економіки, високих стандартів життєдіяльності населення і, в кінцевому рахунку, підвищення політико-економічного рейтингу держави, є системні деформації у сфері використання людського потенціалу. Ця сфера характеризується загостренням суперечностей між попитом на робочу силу та її пропозицією, окремими соціальними, економічними та іншими ускладненнями в процесі залучення населення до продуктивної трудової діяльності, недосконалістю механізмів державного регулювання зайнятості. Проте найактуальнішим і найскладнішим є питання безробіття, особливо довготривалого. Негативними наслідками для безробітних у такому разі є те, що вони сприймають себе як слабку особистість, починають жити лише теперішнім чи минулим, не мають чітких цілей і плану на майбутнє. Наявна ситуація зумовлена не тільки економічними та інституційними чинниками, а й пасивністю певної частини безробітного населення в пошуку роботи. Кожен п’ятий безробітний сподівається на краще майбутнє завдяки збільшенню допомоги з безробіття, а не власним зусиллям. На особисту активність сподіваються лише 10% безробітних. 1 У напрямі регулювання ринку праці та вдосконалення системи надання допомоги безробітному населенню у працевлаштуванні вже проводяться певні соціально-економічні дослідження, значний внесок зробили вітчизняні вчені О. Амосов, С. Бандур, Д. Богиня, І. Бондар, В. Васильченко, В. Гриньова, М. Долішній, С. Злупко, М. Кім, А. Колот, Ю. Краснов, Г. Купалова, Е. Лібанова, Г. Мостовий, В. Онікієнко, В. Онищенко, Н. Павловська, І. Петрова, В. Петюх, М. Шаленко, В. Шамота, Л. Шевченко. Дослідженнями споріднених проблем переймаються фахівці із близького та далекого зарубіжжя В. Костиков, О. Рузавіна, І. Маслова, І. Ягодкіна. Це стосується й феномена підприємництва в розвитку держави - О. Агєєв, Ю. Васильєв, В. Волков, П. Друкер, М. Пітерс, Р. Рюттингер, В. Савченко, Р. Хізрич, А. Хоскінг, Й. Шумпетер та ін. Однак, незважаючи на високий науковий рівень досліджень сфери зайнятості та ринку праці, до цього часу відсутній цілісний системний аналіз теоретико-методологічних засад формування державної політики забезпечення продуктивної зайнятості, оцінки ефективності існуючих регіональних механізмів її регулювання та можливих напрямів їх змін в умовах поступового економічного піднесення, переходу України до інформаційних технологій.

Тому це питання й досі лишається &quo ;На порядку денному&quo ; і потребує подальшого вивчення й додаткових наукових і практичних розробок. Розгляд цієї проблеми має не тільки суто теоретичне, а ще й велике практичне значення. В Україні настав новий етап ринкових перетворень, розвитку державного управління та інституційного облаштування економіки, включаючи ринок праці, що неможливе без участі наукової громадськості. Теоретичний аналіз різноманітних аспектів державного регулювання ринку праці матиме велику практичну користь і допоможе вдосконалити систему регулювання ринку праці і зайнятості, уникнути помилок. Предметом курсової є відносини які виникають в процесі реалізації державної політики стимулювання зайнятістю. В якості об’єкта курсової роботи виступає безпосередньо державна політика стимулювання зайнятістю. Курсова робота складається із чотирьох розділів, в яких послідовно аналізується поставлена проблема. І Розділ. Поняття зайнятості та безробіттяЗайнятість – одне з найважливіших соціально-економічних явищ ринку праці. У відповідності до концепції робочої сили, що відповідає міжнародним стандартам, зайнятість та безробіття розглядаються як дві взаємозалежні характеристики ринку праці. Рівновазі економічної системи відповідає певний рівень зайнятості. При цьому попит на працю перевищує існуючий обсяг зайнятості, що обумовлює наявність безробіття. Проте це перевищення має певні межі з точки зору економічної та соціальної стабільності суспільства. Тому у країнах з ринковою економікою зайнятість та безробіття вивчаються на систематичній основі. Існування населення будь-якої країни можливо лише завдяки діяльності, яка здатна задовольнити власні та суспільні потреби. Залучення населення у суспільне виробництво характеризує зайнятість. З точки зору теорії економічної статистики зайнятість населення – система соціально-економічних та правових відносин, пов’язаних з участю людей у суспільному виробництві, яка забезпечує їм заробіток чи доход. В обсязі реальної пропозиції робочої сили показники чисельності та структури зайнятого населення характеризують пропозицію робочої сили, що охоплена попитом з боку роботодавців1. За класифікацією Міжнародної організації праці, населення країни певного мінімального віку, встановленого для обліку економічно активного населення, поділяється на три взаємозалежні категорії: зайняті, безробітні, поза робочою силою. Зайняті та безробітні становлять робочу силу або активно утворюють пропозицію робочої сили в цей момент. Особи поза робочою силою включають залишкові групи осіб, які не мають роботи, не шукають її і не готові працювати, у тому числі особи, які є молодшими від працездатного віку. Зайнятість – одна з найважливіших соціально-економічних проблем ринкової економіки. ЇЇ стан є одним з основних індикаторів національної економіки. У ньому відбивається те, як у суспільстві використовують ресурси праці, а отже, і можливості економічного піднесення. Світовий досвід свідчить про можливості досягнення повного використання наявних ресурсів праці та про існування проблеми безробіття, що охоплює мільйони людей.

І вона стоїть у ряду найбільш важливих і гострих економічних і соціальних проблем життя суспільства. 1 Основні питання, пов’язані із зайнятістю населення відбиті у ст.43 Конституції України. В ній говориться, що кожен громадянин України має право на працю. Це означає наявність можливості для кожного заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується, можливості вільно обирати вид діяльності, професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей і бажань. &quo ;Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. &quo ; Це положення Конституції в загальних рисах визначає державну політику в сфері забезпечення зайнятості і гарантій реалізації права громадян на працю. Правові, економічні та організаційні основи зайнятості населення України в умовах ринкової економіки і рівноправності різних форм власності визначає Закон України &quo ;Про зайнятість населення&quo ; від 1 березня 1991 року зі змінами і доповненнями, інші законодавчі акти, прийняті відповідно до цього закону, а також глава 111-А Кодексу законів про працю &quo ;Забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників&quo ;. Відповідно до ст.1 Закону України зайнятість - це діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і така, що, як правило, приносить їм доход у грошовій чи іншій формі. До зайнятого населення закон відносить громадян, які: а) працюють за наймом на умовах повного чи неповного робочого дня (тижня) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в міжнародних та іноземних організаціях в Україні і за кордоном; б) самостійно забезпечують себе роботою, включаючи підприємців, осіб, які займаються індивідуальною трудовою, творчою діяльністю, є членами кооперативів, фермерами чи членами їх сімей, що беруть участь у виробництві; в) обрані, призначені чи затверджені на оплачувану посаду в органах державної влади, управління та громадських об'єднаннях; г) проходять службу у Збройних силах України, Національній гвардії. Службі безпеки, Прикордонних військах, в органах внутрішніх справ та формуваннях цивільної оборони, інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, а також альтернативну службу; д) проходять професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації з відривом від виробництва; навчаються в денних загальноосвітніх школах і вищих навчальних закладах; ж) будучи громадянами інших країн і тимчасово перебуваючи в Україні, працюють і виконують функції, не пов'язані з забезпеченням діяльності посольств і місій. Цей перелік згідно ст.1 Закону &quo ;Про зайнятість населення&quo ; не є вичерпним і може бути доповнений іншими категоріями зайнятого населення. Слід зазначити, що незайнятість громадян не є підставою для притягнення їх до адміністративної відповідальності, оскільки закон не допускає примушування до праці в будь-якій формі, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

У вкторанськй Англ виник власний варант шовнзму «джингозм», у Сполучених Штатах Америки дея «стовдсоткового американця», пд час Першо свтово вйни крани ґвропи поглинула хвиля шовнзму на рвн державно полтики, всесвтньо вдомим став великодержавний росйський шовнзм. Щодо природи  змсту шовнзму особливих дискусй не виника загальновизнаним  ставлення до нього як до екстремстсько форми свдомост, паранодального свтосприйняття, яке нод набува Aротескних форм. Прикладом шовнстично психопат став такий випадок: у листопад 1975 р. 45рчний японський письменник, один з реальних претендентв на лтературну Нобелвську премю Юко Мшима заподяв соб харакр для того, щоб продемонструвати свою вддансть батьквщин. Зауважимо, що серед певно частини японцв цей вчинок був сприйнятий схвально. Отже, провести певну межу мж поняттями «нацоналзм», «патротизм»  «шовнзм» цлком можливо. З одного боку, вони нбито вдокремлюють рзн ступен «нтенсивност» певного соцальнопсихологчного феномена. ¶нод вони стосуються дещо вдмнних полтичних явищ

1. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

2. Державна політика соціального страхування

3. Принципи розробки та оцінки державної політики України

4. Державна політика в Україні

5. Антиінфляційна державна політика

6. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили
7. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики
8. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

9. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

10. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

11. Державне регулювання соціальної політики

12. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

13. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

14. Національна політика СРСР в роки перебудови

15. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

16. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

17. Основні напрямки зовнішньої політики України

18. Процентна політика комерційного банку

19. Інформаційна політика України

20. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

21. Кредитна політика комерційного банку

22. Інвестиційна політика банків в Україні
23. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку
24. Організація облікової політики підприємства

25. Формування облікової політики підприємства

26. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

27. Концепція регіональної політики

28. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

29. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

30. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

31. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

32. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов
Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические
Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов

33. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

34. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

35. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

36. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

37. Політика суцільної колективізації

38. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)
39. Царювання та політика Павла І
40. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

41. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

42. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

43. Асортиментна політика підприємства

44. Маркетингова товарна політика

45. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

46. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

47. Управління ціновою політикою підприємства

48. Цінова політика фірми та її оцінка

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/27, 27 см.
Диаметр: 27 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
755 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Магический шар 8.
Во все времена люди желали знать ответы на интересующие их вопросы, для этого они прибегали к помощи всевозможных гадалок, шаманов, и
585 руб
Раздел: Прочее

49. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

50. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

51. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

52. Міжнародні відносини та зовнішня політика

53. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

54. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)
55. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України
56. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

57. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

58. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

59. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

60. Етнонаціональні відносини й національна політика

61. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

62. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

63. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

64. Природа політики

Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло
Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

65. Політика великих держав на Близькому Сході

66. Політика як суспільне явище

67. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

68. Політика і етика: соціально-філософський аспект

69. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

70. Розвиток освіти як напрям соціальної політики
71. Соціальна політика
72. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

73. Структура системи соціального захисту населення і політики України

74. Митна політика України

75. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

76. Сучасна митно-тарифна політика України

77. Бюджетна політика

78. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

79. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

80. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

Интеллектуальная игра "Кубики для всех".
Представляем Вам игру "Кубики для всех" производства фирмы "Световид". Как же в нее играть, чтобы игра приносила
546 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Набор фломастеров (6 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают
453 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Stabilo Trio Jumbo", 12 цветов.
Набор цветных карандашей. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки, поэтому ребенок может долго рисовать
647 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

82. Фінансова діяльність та політика держави

83. Фінансова політика та бюджетний процес

84. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

85. Амортизаційна політика на підприємстві

86. Антимонопольна політика держави та її сутність
87. Грошово-кредитна політика держави
88. Інноваційна політика

89. Механізм фіскальної політики держави

90. Особливості антиінфляційной політики у США

91. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

92. Промислова політика держави

93. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

94. Фіскальна політика як інструмент стабілізації

95. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

96. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки
Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт

97. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

98. Політична географія і геополітика

99. Свободный полет в полях тяготения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.