Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

УДК: 811.161.2'374.7:004 Маковецька-Гудзь Ю.А. Аспірант Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Стаття присвячена проблемі конструювання лінгвістичної бази даних художніх порівнянь. Визначено мету створення лінгвістичної бази даних – укладання електронного словника художніх порівнянь українського поетичного мовлення другої половини ХХ століття. Описано методику створення бази даних та етапи її проектування. Розглянуто проблеми, пов’язані з параметризацією бази даних. Визначено типи лінгвістичних моделей порівнянь: граматичні та лексико-семантичні. Описується методика визначення та опису моделей порівнянь. Ключові слова: лінгвістична база даних, художнє порівняння, суб'єкт порівняння, об’єкт порівняння, електронний словник, модель. Makove ska-Gudz Yu.A. he li guis ic da abase of Ukrai ia similes he ar icle co cer s he problem of formi g he li guis ic da abase of similes. Besides, i is defi ed he mai aim of crea i g he li guis ic da abase o be he base of elec ro ic dic io ary of similes of Ukrai ia poe ical la guage of he seco d par of XX ce ury. he au hor described he me hodology projec i g he li guis ic da abase a d described s ages of crea i g he da abase. he au hor poi ed o he problems, which co ec ed wi h parame eriza io he da abase. I is defi ed he ypes of li guis ic pa er s, such as gramma ical a d lexical-sema ic. he au hor ou li ed he ech ique of crea i g a d a alyzi g of pa er s of he similes. Key words: li guis ic da abase, simile, subjec , objec , elec ro ic dic io ary, pa er . Комп’ютерні технології представлення лінгвістичних даних дозволяють по-новому розглянути взаємозв’язки лінгвістичних одиниць, виявити раніше невідомі закономірності. Використання формалізованих, певним чином упорядкованих лінгвістичних одиниць може дати поштовх до нових типологічних, компаративних та інших досліджень, про що свідчать сучасні лінгвістичні дослідження, в яких все частіше використовуються великі масиви даних – корпуси текстів, бази даних з різних розділів лінгвістики та ін. Ефективним способом упорядкування мовних одиниць є лінгвістичні бази даних (ЛБД). Вони використовуються для забезпечення функціонування різних автоматизованих систем, що пов’язані з обробкою тексту (машинний переклад) та мовлення (інформаційні, навчальні системи аналізу людського мовлення). ЛБД забезпечують автоматизацію лексикографічної діяльності масового та спеціального призначення, тобто підготовку словників різних типів (навчальних, перекладних, тлумачних та ін.) . Стратегія створення надійних ЛБД спрямована на їхнє багаторазове різноаспектне використання, тобто обробку мовних об’єктів, які подані в таких базах даних, за різними параметрами та типами інформації. У зв’язку з тим, що на сьогодні найефективнішим способом укладання різноманітних електронних словників є використання баз даних, було створено ЛБД художніх порівнянь з метою подальшого укладання Електронного словника художніх порівнянь.

Такий об’єкт дослідження було обрано невипадково, адже у зв’язку з великим інтересом до вивчення тропів виникає необхідність у створенні словника, що дозволяв би користувачеві у найбільш зручний спосіб отримати потрібну інформацію про мовну одиницю. Мета статті – поетапний розгляд конструювання ЛБД художніх порівнянь та способів заповнення її структур лінгвістичними даними. Для вирішення поставленої мети потрібно було: а) проаналізувати загальні технології створення ЛБД; б) визначити технології для оптимальної організації баз даних для дослідження художніх порівнянь; в) визначити параметри для аналізу художніх порівнянь. ЛБД художніх порівнянь була створена на основі українських поетичних текстів письменників другої половини ХХ століття. Матеріалом для неї послужив &quo ;Частотний словник сучасної української поетичної мови&quo ;, представлений в мережі Інтернет лабораторією комп’ютерної лінгвістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на порталі www.mova.i fo. З нього було взято основний масив порівнянь, а потім додатково опрацьовувалися тексти, за допомогою яких було уточнено ширший контекст для порівняння. Для опрацювання було обрано порівняння з поезій Юрія Андруховича, Світлани Йовенко, Миколи Вінграновського, Івана Драча, Оксани Забужко, Ліни Костенко, Бориса Олійника, Івана Малковича, Дмитра Павличка та Василя Стуса (загалом 10 поетів). З поезій цих авторів відібрано близько двох тисяч художніх порівнянь. При параметризації порівнянь виникали проблеми різного характеру. По-перше, для опрацювання відбиралися тільки ті порівняння, у яких порівнюються предмети, події чи явища. Морфологічно складники порівняння представлені такими частинами мови: іменники, займенники, особова форма дієслова та субстантивовані прикметники. Другою проблемою була недостатність контексту, яка вирішилася після додаткового опрацювання першоджерел. По-третє, до аналізу було залучено лише художні порівняння. Художнє порівняння – словесний вираз, у якому зіставлення предметів відбувається на основі однієї, найвиразнішої з точки зору автора, ознаки, а всі інші не беруться до уваги . Це індивідуально-авторське порівняння, що вживається у художньому творі. ЛБД художніх порівнянь передбачає такі етапи конструювання: Визначення мети створення БД . Як було зазначено, ЛБД створювалася для укладання електронного словника художніх порівнянь. База даних, як об’єкт створений у середовищі Microsof Access, є найкращою основою для програмування програми словника. Визначення структури БД у вигляді базової та додаткових таблиць. Для лінгвістичного аналізу порівнянь потрібна базова таблиця, яка б містила усю необхідну та достатню інформацію про кожен троп. Тобто у ній повинні бути такі дані: порівняння, його складники та їхні характеристики. Окрім цього, зважаючи на специфіку матеріалу, вважаємо, що необхідними допоміжними таблицями повинні бути: &quo ;частина мови&quo ;, &quo ;моделі&quo ; та &quo ;концепти синоптичної схеми&quo ;. Визначення необхідних полів у базовій таблиці. Оскільки для аналізу порівнянь важливими є характеристики їх складників – суб’єкта та об’єкта необхідно ввести такі поля: частина мови суб’єкта та об’єкта; когнітивна ознака, на основі якої порівнюються предмети; тезаурусний характер суб’єкта та об’єкта, який встановлюється через зв'язок лексико-семантичних варіантів (ЛСВ), що їх виражають, з концептами синоптичної схеми; структура та модель порівняння.

Крім того, базова таблиця повинна містити поле з порівнянням та поле із зазначенням автора порівняння (див. мал.1). Мал. 1. ЛДБ художніх порівнянь Визначення індивідуального значення для кожного поля таблиці. Значення поля таблиці може бути текстовим, логічним, числовим, поле МЕМО (пам'яті), гіперпосилання та інші. Оскільки ми працюємо з текстовою інформацією, то значення майже всіх полів визначається як текстове. Для поля з порівнянням у контексті технологічно необхідним є логічне значення, тому що використання такого значення дозволяє в одне поле додавати розгорнені порівняння у контексті. Поля, в яких вказується інформація про приналежність ЛСВ до концептів синоптичної схеми є числовими, оскільки вони пов'язуються із додатковою таблицею. Такий тип подавання інформації є простішим для створення програми електронного словника. Додавання даних та створення інших об'єктів для оперування в БД. Додавання даних робиться вручну. Для простоти користування створюються додаткові об’єкти у вигляді таблиць (див. п.2) та форми Microsof Access. Форма є основним засобом організації інтерфейсу користувача в додатках Microsof Access. Вона полегшує виведення та редагування даних, а також спрощує роботу з об’єктами БД. Визначення зв'язків між таблицями та об'єктами БД. Перш за все базова таблиця зв’язується з формою для зручності користування. Також необхідним є зв'язок базової таблиці з додатковими: концепти синоптичної схеми та частина мови, з яких безпосередньо береться необхідна інформація. Використання засобів аналізу у Microsof Access. Засоби аналізу Microsof Access дозволяють швидко відсортувати необхідний матеріал за встановленими критеріями та отримати кількісні дані. Робота з базою даних передбачала заповнення її структурних частин відповідною лінгвістичною інформацією. Основна робота була пов’язана з встановленням різних типів моделей порівнянь. Моделюванням порівнянь займалися А. Вежбицька, С.В. Ткачов, Л. М'яснянкіна та ін. Так, польська дослідниця Анна Вежбицька подає кілька можливих моделей: А (таке саме), як В; А схоже на В; А нагадує В; А має форму В та ін. Виходячи з цих моделей, можна говорити про те, що підстановка замість А чи В будь-якого ЛСВ, утворює порівняння. Виникають запитання: чи буде таке порівняння семантично коректним (правильним) і чи буде воно художнім. Проблема семантичної коректності порівняння вирішується на основі лексико-семантичних моделей порівнянь, а проблема з художністю порівняння – на основі його зв’язку з контекстом. Моделюванням порівнянь в аспекті граматичної формалізації займався С.В. Ткачов. Він вважає, що моделі порівняння можуть бути будь-які, наприклад: «V як («Жию, як статок»), Adj як («Горки, як полин») або синтаксично ускладнені: Adj як Adj («Дробни, як маково заренко»), або синтаксично спрощені як («Хлів (чисті,) як апатика»)» . Ці моделі побудовані на основі логічних та народних порівнянь. Розглянувши вищевказані приклади моделей порівнянь, можна говорити про два види моделей: морфологічну – за частиномовною приналежністю складників (С.В. Ткачов) та синтаксичну – за способами зв’язків у реченні, до якого входить порівняння: сполучникові чи безсполучникові.

Не помчаючи тверду патротичну позицю П. Болбочана, В. Винниченко навшував йому ярлик реакцонера, насамперед за його негативне ставлення до соцалстичних експериментв укранських лдерв та хньо руйнвно нездатност твердо визначитися з полтичним майбутнм Украни. Уже в часи емграц В. Винниченко закидав С. Петлюр, що той «знаючи, яку страшенну шкоду зробив цей «отаман» для укрансько революц й державност» не покарав його вчасно. На думку В. Винниченка, П. Болбочан був розстрляний тльки тод, коли вн нбито вчинив замах на владу Головного отамана 139. Так само негативно, стоячи виключно на позицях свох полтичних симпатй  антипатй, оцнювали дяльнсть полковника П. Болбочана й деяк нш дяч доби Директор: П. Христюк, Б. Мартос. Останнй, зокрема, у свох спогадах наголошу на нбито проросйськй орнтац П. Болбочана. «Росйський дух був не тльки в штаб Болбочана, в його ближчому оточенн, а й серед старшинського складу багатьох частин,P пише вн.P Будучи комендантом Лвобережно Арм, вн (Болбочан) призначав на вдповдальн посади у вйську старшин, що для них укранська справа була зовсм чужою». Б

1. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

2. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

3. Центральна база даних Держмитслужби України

4. Базы данных в Internet

5. Форматы баз данных в автоматизированных библиографических системах

6. Различные классы баз данных по предметным областям использования
7. База данных для учета оплаты за междугородние разговоры
8. Разработка базы данных `ДЕКАНАТ` в среде программирования "Delphi"

9. База данных "Домашняя библиотека"

10. Работа с Базами данных в Delphi

11. Разработка базы данных, отражающей учет успеваемости студентов

12. Базы данных Microsoft Access

13. Разработка базы данных "Культурный досуг"

14. Системы управления базами данных

15. Алгоритм создания базы данных складского учета

16. Разработка базы данных для объекта автоматизации: гомеопатическая аптека

Карандаши цветные BIC "Evolution", 18 цветов.
Цветные карандаши произведены без использования дерева. Ударопрочный стержень - не расщепляется при механическом воздействии. Безопасные -
388 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки
Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

17. Отчёт по созданию курсовой работы «База данных ACCESS»

18. Инструкция по эксплуатации базы данных магазина «Телевизоры» средствами Access 2000

19. Системы обработки информации - язык баз данных SQL со средствами поддержания целостности

20. Защита баз данных

21. Структура базы данных

22. База данных периодического издания
23. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок
24. База данных страховой компании

25. Система управления базой данных объектов гражданской обороны для принятия решений в чрезвычайной ситуации (Диплом)

26. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

27. Монополістична конкуренція укр

28. Археологический источник и база данных. Выбор модели.

29. Использование Internet/intranet технологий для организации доступа к базам данных

30. Создание баз данных в InterBase SQL Server

31. Введение в проектирование реляционных баз данных

32. Средства доступа к базам данных в Internet и свободно доступная СУБД POSTGRES95

Планшет для пастелей "Сладкие грезы", А3, 18 листов.
Планшет для пастелей замечательно подходит для художественных техник, таких как пастель, масляная пастель, мел, карандаш или уголь,
420 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Багетная рама "Mia" (серебро), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
450 руб
Раздел: Размер 30x40
Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров

33. Базы данных и файловые системы

34. Базы данных по законодательству в интернет и на компакт-дисках

35. Организация баз данных

36. Проектирование и реализация базы данных

37. Excel 97 в качестве базы данных

38. База данных Бюро знакомств
39. Базы данных. Создание форм и отчетов (на примере ACCESS)
40. Иерархические структуры в реляционных базах данных

41. Операционная среда Windows. База данных Microsoft Access

42. Организация доступа к базам данных в Интернет

43. Перенос Базы Данных на WEB-сервер

44. Работа с базами данных

45. Реляционные базы данных

46. Создание баз данных в Microsoft Access

47. Создание и ведение баз данных

48. Упражнения по базам данных MS ACCESS (методичка)

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки
Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки

49. Формирование базы данных

50. Некоторые аспекты обеспечения эффективности работы системы управления базами данных

51. Манифест систем объектно-ориентированных баз данных

52. Разработать программу на алгоритмическом языке программирования С++ , реализующую учебную систему управления базой данных

53. Менеджер подключений к базам данных

54. Информационно-справочная система, обеспечивающая работу с базой данных Bit
55. Реляционные Базы Данных. SQL - стандартный язык реляционных баз данных
56. HTML и базы данных

57. Создание базы данных «расписание»

58. Проектирование Базы Данных для коммерческого предприятия

59. Базы данных в Delphi

60. Расчет экономической эффективности и срока окупаемости программы «База данных по учету табельного времени»

61. Использование системы управления базами данных Acceess при ведении бухгалтерского учета затрат на производство

62. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

63. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

64. Лінгвістичний аспект у вивченні звуків

Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие
Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры

65. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

66. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

67. Текстовий потенціал українських прийменників

68. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

69. Компонентний аналіз. Соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи у мовознавстві

70. База даних "Кафедра" в Access з меню MDI
71. База даних клієнтів і замовлень
72. База даних по обліку вогнепальної зброї

73. База даних по приватних підприємствах регіону

74. База даних фільмотеки: розробка проекту

75. База данных

76. База данных "Автосервис" в среде Borland Delphi 6.0.

77. База данных "Библиотека"

78. База данных "Пассажирские железнодорожные перевозки"

79. База данных "Сотрудники"

80. База данных "Учет готовой продукции на складе"

Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Полотенце вафельное "Дельфинарий", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Дельфинарий". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

81. База данных MS Access

82. База данных аптеки готовых лекарственных форм

83. База данных велосипедного магазина

84. База данных для организации по продаже канцелярских товаров

85. База данных заместителя директора по воспитательной работе приюта г. Аксу

86. База данных компьютерного магазина
87. База данных по учету металлопродукции на платформе SQL Server
88. База данных предприятия

89. База данных станции технического обслуживания автомобилей

90. База данных: "Деканат: дистанционное обучение"

91. Базы данных

92. Базы данных

93. Базы данных в юриспруденции

94. Базы данных и их функции. Структурные элементы базы данных

95. Базы данных на логическоми и функциональном программировании

96. Инфологическая модель базы данных "Видепрокат"

Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные

97. Инфологическая модель базы данных "Паспортный учет"

98. Инфологическая модель базы данных дистанционного образования

99. Инфологическое моделирование базы данных "Абитуриент"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.