Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Підвищення довговічності лап культиваторів композиційними покриттями перемінного складу

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

КІРОВОГрадський Національний технічний університет Саінсус олександр Дмитрович УДК 621.793.8 Підвищення довговічності лап культиваторів композиційними покриттями перемінного складу Спеціальність 05.05.11- Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Кировоград-2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі експлуатації та ремонту машин Кіровоградського національного технічного університету Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, член – кореспондент УААН, Черновол Михайло Іванович, Кіровоградський національний технічний університет, ректор. Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор, Козаченко Олексій Васильович, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, завідувач кафедри технічної експлуатації машин та устаткування; кандидат технічних наук, доцент Новицький Андрій Валентинович, Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, м. Київ, доцент кафедри стандартизації і ремонту машин Захист відбудеться 20 червня 2008 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.073.01 у Кіровоградському національному технічному університеті за адресою: 25006, м. Кіровоград, проспект Університетський, 8. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кіровоградського національного технічного університету за адресою: 25006, м. Кіровоград, проспект Університетський, 8. Автореферат розісланий 16 травня 2008 року Вчений секретар спеціалізованої вченої радиВ.М. Каліч. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Лапи культиваторів є однією з найбільш масових деталей робочих органів сільськогосподарських машин. У процесі взаємодії з ґрунтом їх ріжучі кромки підлягають інтенсивному абразивному зношуванню. Внаслідок малих термінів служби витрачається велика кількість лап у вигляді запасних частин, виробництво яких потребує значної кількості якісного металу. Відповідно до технічних вимог гарантійне напрацювання стрільчастих лап культиватора повинно бути не меншим 25 га. Разом з тим, як показує практика експлуатації таких лап, їх напрацювання на відмову на різних ґрунтах не перевищує 14-19 га. На сьогодні не існує універсальних рекомендацій щодо підвищення довговічності лап культиваторів. Їх наробіток залежить від конкретних умов експлуатації, оброблюваного ґрунту, матеріалів основи та зміцнюючого покриття, співвідношення між їх товщинами, кутів заточування тощо. У результаті ряду фундаментальних досліджень розроблена та широко використовується в сільськогосподарському машинобудуванні технологія індукційного наплавлення лез лап культиваторів, яка забезпечує певне підвищення зносостійкості та досягнення явища самозаточування. У той же час проблема підвищення довговічності культиваторних лап залишається актуальною – їх зносостійкість не відповідає вимогам, а вартість наплавлювальних матеріалів суттєво високою. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася відповідно до державної цільової програми № 062 «Програма виробництва технологічних комплексів, машин та обладнання для агропромислового комплексу» на 1998-2005 рр.

(Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. за №403), з планом науково-дослідних робіт Кіровоградського національного технічного університету, у тому числі держбюджетної теми «Підвищення зносостійкості деталей і спряжень сільськогосподарської техніки композиційними покриттями і матеріалами», держреєстрація №104U000633. Мета роботи. Підвищення ресурсу стрільчастих культиваторних лап шляхом матеріалозберігаючого зміцнення – диференційованим індукцій-ним наплавленням кераміко – металевих покрить. Задачі дослідження: 1. Провести аналіз причин втрати працездатності та особливостей зношування стрільчастих лап культиваторів і виявити можливі шляхи підвищення їх довговічності. 2. Розробити заходи підвищення зносостійкості культиваторних лап при нанесенні зміцнювальних композиційних покрить перемінного складу. 3. Визначити склад суміші і схему нанесення зносостійкого покриття для забезпечення збереження початкової форми леза при рівномірному його зношуванні уздовж ріжучої кромки. 4. Встановити закономірності зміни концентрації зносостійких наповнювачів в матеріалі наплавки для забезпечення рівномірного зносу лап. 5. Вивчити характер втрати геометричної форми зміцнених культиваторних лап, визначити їх працездатність і довговічність в умовах рядової експлуатації. Об’єкт дослідження – процес підвищення довговічності стрільчастих лап культиваторів шляхом формування кераміко - металевих покрить. Предмет дослідження – закономірності управління зносостійкістю лез лап культиваторів композиційними покриттями перемінного складу. Методи дослідження. Теоретичні та експериментальні дослідження виконувалися на основі положень землеробської механіки і матеріалознавства з використанням методик вимірювання абразивної зносостійкості, металографії, електронної мікроскопії, математичного моделювання з використанням ПЕОМ та вимірювальної техніки. Наукова новизна отриманих результатів: - удосконалена модель зносу стрільчастих лап культиваторів; - уперше встановлена можливість підвищення рівномірності зносу по довжині ріжучого леза і, відповідно, довговічності стрільчастих лап культиваторів при індукційному наплавленні кераміко-металевого покриття змінного складу і властивостей; - на рівні новизни отримано математичні залежності, які описують особливості зношування ріжучої кромки лапи культиватора та впливу на них складових композиційних покрить; - розвинено закономірності формування зміцнюючих кераміко-металевих покрить, які утворюються у процесі індукційного наплавлення культиваторних лап; - визначено закономірності зміни у процесі експлуатації тягового опору стрільчастих лап культиваторів з кераміко-металевими покриттями перемінного складу. Практичне значення результатів досліджень: - запропоновано нову методику оцінки інтенсивності абразивного зношування ріжучої кромки по довжині культиваторної лапи; - розроблено конструкції зміцнених лап культиваторів з раціональним поєднанням керамічних і металевих складових у зміцнюючих покриттях лез лап; - розроблено матеріалозберігаючий спосіб зміцнення культиваторних лап кераміко-металевими покриттями дискретно - перемінного складу, з підвищеною рівномірністю зносу по довжині ріжучої кромки культиваторної лапи (Патент України на винахід № 50620.

Бюл. №10, 2002 р.); - запропоновано дозуючий пристрій, який дозволяє наносити наплавлювальну шихту перемінного складу по довжині ріжучої кромки леза культиваторної лапи; - розроблений технологічний процес підвищення довговічності культиваторних лап прийнято до впровадження на ВАТ «Червона зірка» (м. Кіровоград). Очікуваний економічний ефект від впровадження розробленої технології складає близько 3 грн. на одну лапу. Особистий внесок здобувача. Результати проведених досліджень отримані автором самостійно. Постановку проблеми і задач досліджень виконано спільно з науковим керівником. Теоретично обґрунтована та експериментально підтверджена можливість використання для підвищення довговічності стрільчастих лап культиваторів кераміко-металевих покрить змінного складу, які формуються індукційним наплавленням. Проведено стендові та експлуатаційні випробування експериментальних культиваторних лап, здійснено техніко-економічну оцінку запропонованого методу. У наукових працях, виконаних у співавторстві, авторові належить таке: аналіз існуючих способів підвищення довговічності лап культиваторів ; спосіб зміцнення робочих органів сільськогосподарських машин шляхом зміни концентрації зміцнюючого наповнювача в покритті залежно від ступеню зносу поверхні , експлуатаційних досліджень зносостійкості зміцнювальних покрить та експериментальних лап культиваторів; теоретичні дослідження впливу концентрації наповнювача на знос покриття ; принципи проектування лапи культиватора з рівномірним зносом леза по довжині . Апробація результатів дисертації. Результати роботи доповідались на міжнародній конференції з механізації і електрифікації сільського господарства (Кишинів, 19-20 жовтня 2000 р.); міжнародній конференції «Високі технології в машинобудуванні» (Харків, 2002 р.), 5-й міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки” (Кіровоград, 2-4 листопада 2005 р.); 4-й міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми технічного сервісу сільськогосподарської техніки» (Харків, 16-17 листопада 2006 р.); 7-й міжнародній науковій конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» (Мелітополь, 17-18 жовтня 2006 р.), 7-й міжнародній науково-практичній конференції «Інженерія поверхні і реновація виробів» ( Ялта, 29-31 травня 2007 р.), науково-технічних конференціях викладачів, аспірантів і співробітників Кіровоградського національного технічного університету (2000-2007 рр.), Публікація результатів досліджень. За результатами досліджень опубліковано 12 статей, із них 10 у фахових виданнях, затверджених ВАК України, отримано 1 патент України на винахід. Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, загальних висновків, списку використаних джерел із 136 найменувань та додатків. Повний обсяг дисертації становить 155 сторінок, включаючи 54 рисунки, 12 таблиць та 2 додатки. Основний зміст роботи Вступ. Обґрунтовано актуальність теми, зв’язок роботи з науковими програмами, сформульовано мету і задачі досліджень, наукову новизну та практичну значущість одержаних результатів і їх апробацію.

Перескочивши щасливо залзницю Новоукранка Бобринська, в годинах пополудневих пдходили до ст. Плетений Ташлик на шляху Новоукранка ґлисаветград. По дороз до полку мали приднатись 2-й кнний полк [¶вана Литвиненка] та гарматний дивзон [Олекси] Алмазова (псля захоплення ними станц Новоукранки), але завдання свого вони не виконали через нершучсть. Таким чином, до ст. Плетений Ташлик пдйшли тльки Чорний полк та отаман [Андрй] Гулий з свом штабом, який мав очолити злучену кнноту. В роз'зд вислано 2-гу сотню з наказом зайняти село  вести розвдку на станцю. Не доходячи до села, штаб дивз отримав вдомост вд селянина, що на станцю прибув ешелон з кннотою, близько 200 чоловк. У мене засвербли руки хотв якнайскорше добратися до тих коней. [Але] отаман Гулий наказав чекати на прибуття 2-го полку та Алмазвцв. По довгй надум, не дочекавшись [2-го кнного полку] Литвиненка, нарешт дозвл дав. На чол 1-  3- сотень я риссю рушив у бк станц. Яром, що вв аж до само станц, сотн пробрались , не розвертаючись у лаву, колоною уврим лись на ст. Плетений Ташлик

1. Підвищення довговічності деталей нанесенням зносостійких покриттів плазмово-порошковим методом

2. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

3. Розробка заходів з підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ "Дніпропетровськгаз"

4. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

5. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

6. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")
7. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності
8. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

9. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

10. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

11. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

12. Наукове обґрунтування резервів підвищення інтенсивності виробництва цукрових буряків

13. Дотримання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів

14. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

15. Перемога аполлонівської гармонійності над діонісійською пристрасністю у "Пісні двадцять четвертій – Викуп Гекторового тіла" поеми Гомера "Іліада"

16. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные

17. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

18. Підвищення ефективності транспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів

19. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

20. Окисно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і корів, способи оцінювання якості та підвищення запліднюваності

21. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

22. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства
23. Мотивіаційні теорії та принципи підвищення продуктивності праці
24. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

25. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

26. Гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу

27. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

28. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

29. Підвищення рівня інформаційної культури майбутніх вчителів іноземних мов

30. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

31. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

32. Вибір оптимальних режимів як метод підвищення стійкості і жорсткості технологічної системи при чорновому обробленні на верстатах з числовим програмним керуванням

Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Фигурка "Zabivaka Знаменосец", 9 см.
Фигурка "Zabivaka Знаменосец" в подарочной коробке (64 наклейки флагов 32-х стран-участниц в комплекте). Этот обаятельный,
389 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие

33. Наукові основи підвищення ефективності гальмування поліпшенням умов взаємодії коліс з гальмівними колодками і рейками

34. Підвищення ефективності магістральних газопроводів на пізній стадії експлуатації

35. Підвищення ефективності чистового точіння сталей різцями з різальними пластинами з безвольфрамових твердих сплавів за допомогою обробки імпульсним магнітним полем

36. Підсилення основ, реконструкція і ремонт фундаментів. Будівництво в умовах щільної забудови

37. Проектування монолітного п’ятнадцятиповерхового будинку

38. Визначення теплової потужності промислової будівлі та величини витрат на генерацію тепла при впровадженні на ній енергозберігаючих заходів
39. Підвищення ефективності пенсійного забезпечення у Дніпропетровському регіоні
40. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

41. Захист навколишнього середовища, підвищення конкурентноздатності продукції

42. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

43. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

44. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

45. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

46. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

47. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

48. Підвищення платоспроможності підприємств України з позиції ТОВ "Таргет"

Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки
Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

49. Підвищення продуктивності праці на підприємстві ВАТ "Сумський завод продовольчих товарів"

50. Розвиток персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства

51. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

52. Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"

53. Підвищення економічних показників державного підприємства

54. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів
55. Підвищення ефективності роботи ГЗКу
56. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом

57. И. П. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому

58. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

59. Аграрная реформа П. А. Столыпина

60. Підприємництво

61. Понятие вещных прав, виды и т.п.

62. К.П. Брюллов – портретист

63. Кубизм. На примере творчества П. Пикассо

64. Культурологические представления П. А. Кропоткина

Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

65. "Вишнёвый сад" А.П.Чехова

66. Приемы комического в языке произведений П.Г. Вудхауза

67. "Чайка" А.П. Чехова

68. В.П. Астафьев

69. Жизнь и творчество П.И.Мельникова-Печерского

70. П.А. Кропоткин "Справедливость и нравственность" (с биографией и библиографией произведений)
71. Преодоление абсурдности бытия в художественном мире А.П. Чехова
72. Русская деревня в изображении В.П. Астафьева

73. Чехов А.П.

74. Поле запаха в немецком языке на примере романа П.Зюскинда ПАРФЮМЕР

75. Жизнь и творчество А.П. Чехова

76. Единство авторской мысли в «маленькой трилогии» А.П.Чехова («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»)

77. С. П. Дягилев и его «Русские сезоны»

78. Времена года П.И. Чайковский

79. П. А. Столыпин (1862-1911)

80. Историко-психологический портрет А.П. Извольского

Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее

81. П.А. Столыпин и его реформа

82. С.Ю.Витте и П.А.Столыпин - крупные политические деятели

83. Столыпин П.А.

84. Оборона Киева 1941р. Трагедія армії Південно-Західного фронту. Генерал-полковник М. П. Кирпонос

85. П. А. Столыпин. Другие реформы

86. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)
87. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС (Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД)
88. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

89. П. Я Григорьев "Холодные блюда и закуски"

90. Лекции по Физической оптике чл.-кор Курбатова Л.П.

91. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

92. Вопросы религиозного самопознания в творчестве Флоренского П.А.

93. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

94. П.А. Сорокин - крупный социолог XX века

95. П. Л. Шиллинг и его телеграф

96. Теософия Е.П. Блаватской

Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

97. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

98. Расчет ректификационных колонн, обеспечивающих отделение о-ксилола от равновесных м- и п-ксилолов

99. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.