Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Социално-икономически проблеми при прехода от военна към гражданска структура на Войските на Министерството на транспорта

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СОПАНСТВО Катедра “Национална и регионална сигурност” ДИПЛОМНА РАБОТАТЕМА: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕТО ОТ ВОЕННА КМ ГРАЖДАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВОЙСКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТАДипломант: Научен ръководител: Огнян Соколов проф. д-р Тилчо Иванов Ф.№ 975337 София 2002 СДРЖАНИЕ стр СДРЖАНИЕ 2 4 I.ВОЙСКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА 1. Кратка история на железопътните войски в България . 6 2. Създаване на Войските на Министерството на транспорта . 8 3. Задачи стоящи пред ВМТ в мирно и военно време . 9 3.1 Задачи стоящи пред Войските на Министерството на транспорта в мирно време . 9 3.2 Задачи стоящи пред Войските на Министерството на транспорта във военно време 10 4. Командно-административна структура . 13 5. Състав и организационна структура на Войските на Министерството на транспорта 14 6. Социална структура . 15 6.1 Войници . 15 6.2 Офицери, сержанти и волнонаемни . 16 6.2.1 Заплащане на труда 16 6.2.2 Образование и обучение . 16 6.2.3 Социални придобивки 17 7. Механизация . 18 7.1 Автотранспорт . 18 7.2 Строителни машини 19 7.3 Железопътни машини 19 7.4 Международен транспорт 19 7.5 Подемна техника 19 7.6 Тунелна техника 20 8. Икономически резултати 20 9. Международен опит и сътрудничество 21 II.ХРОНИКА НА ПРОМЕНИТЕ 1. Причини наложили промяната 23 2. Етапи на промяната . 24 2.1 Първи етап 25 2.2 Втори етап 27 2.3 Трети етап 30 3. Усилия за удължаване срока на съществуване на Войските на Министерството на транспорта 32 III. ДРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ТРАНСПОРТНО И СТРОИТЕЛНО ВЗСТАНОВЯВАНЕ” 1. Нормативна уредба . 36 2. Структура на ДП “Транспортно и строително възстановяване” . 37 2.1 Органи на управление . 38 2.2 Административна структура . . 40 2.3 Структура на поделенията . 43 3. Дейност на предприятието . 44 4. Структура на обектите . 45 5. Човешки ресурси 47 5.1 Трудово възнаграждение 47 6. Инфраструктура 48 6.1 Механизация 48 6.2 Управление на собствеността 50 6.3 Бази за отдих 51 IV. АНАЛИЗ И ВЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕТО ОТ ВОЕННА КМ ГРАЖДАНСКА СТРУКТУРА НА ВОЙСКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА 1. Социални проблеми 53 2. Икономически проблеми . 55 3. Военни проблеми 59 4. Алтернативи за решаване на възникналите проблеми 61 4.1 Първа алтернатива – “Запазване на статуквото” 61 4.2 Втора алтернатива – “Приватизация” 63 4.3 Трета алтернатива – “Преструктуриране” 63 4.4 Четвърта алтернатива – “Възстановяване на Войските на Министерството на транспорта” 63 4.5 Пета алтернатива – “Военни подразделения” . 63 4.5.1 Военна структура на базата на строително-възстановителен полк 64 4.5.2 Военна структура на базата на националната гвардия . 64 4.5.3 Комбиниран вариант . 65 V. ЕМПИРИЧЕН АНАЛИЗ НА ВЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 1. Преструктуриране и приватизация. . 66 2. Изграждане на военизирани подразделения за техническо прикритие на комуникациите . 68 3. Възможности за внедряване на решението . 71 72 ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРЕТУРА .

73 ПРИЛОЖЕНИЯ УВОДПредмет на настоящото изследване е трансформирането на Войските на Министерството на транспорта в Държавно предприятие Транспортно и строително възстановяване, социално-икономическите промени и проблемите свързани с националната сигурност, които възникват в процеса на трансформацията. Анализират се алтернативите за отстраняването на вече възникналите пороци и недопускането на нови. Разглеждат се варианти за успешното завършване на преобразуването. Промените, настъпили в България след 1989 година наложиха извършването на всеобхватни промени в устройството на държавата. Коренно се измени политическата обстановка. Съседните страни които бяха определяни като врагове, вече са желани съюзници. Стремежът за членство в НАТО наложи извършването на военна реформа. Приети бяха нова военна доктрина и стратегия за развитие на Българската армия. Съставът й трябва да се редуцира до 45 хил. души. Тези промени засегнаха и Войските на Министерството на транспорта. През 2000 година бе приет закон за преобразуването на Войските на Министерството на транспорта в държавно предприятие. Този процес завърши както бе предвидено на 31.12.2001 година. Това преобразуване обаче бе започнато още през 1997 година. Необмислената и стихийна промяна на първите етапи доведе до възникването на редица проблеми, свързани както с националната сигурност, а също и от икономическо и социално естество. Липсата на цялостна стратегия и организация за реализирането на техническото прикритие на транспортните комуникации на България, може да доведе до тежки и непредвидими последици в бъдеще. Настоящото изследване си поставя за цел да се изследват както положителните, така и отрицателните страни на тази промяна, да се оцени тяхното значение и да се предложат алтернативи за отстраняване на допуснатите пропуски. Да се предложи възможното решение на заинтересованите институции. В рамките на изследването ще се сравнят икономическите и социални параметри на Войските на Министерството на транспорта и ДП &quo ;Транспортно и строително възстановяване&quo ;, способността на двете организации да изпълняват поставените пред тях задачи. Ще се изследва и самият процес на промяна от 1997 до края на 2001 година. Като източник на информация ще бъдат използвани всички издания и публикации през последните 10 години, данни от ДП &quo ;Транспортно и строително възстановяване&quo ;, както и личности, взели участие в процеса на преобразуването. Очаква се изследването да покаже, че процесът на промяна е бил извършен без съществуването на ясна стратегия и без да се отчитат социално-икономическите потребности на страната, както и проблемите на националната сигурност. Очаква се също така да се докаже, че въпреки допуснатите грешки, процесите не са необратими и е възможно намирането на подходящо решение, което да отстрани натрупаните проблеми. Евентуални потребители биха могли да бъдат Държавно предприятие “Транспортно и строително възстановяване”, Министерството на транспорта, Министерство на отбраната, Генералния щаб на Българската армия, Народното събрание на Република България, Правителството на Република България, Национална компания Български държавни железници и други заинтересовани лица, институции и организации.I

.ВОЙСКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА1.Кратка история на железопътните войски в БългарияСлед Освобождението България притежава на своя територия притежава 533 км. железопътни пътища. Всички те са собственост на чужди частни лица и компании. Възприемайки опита на Белгия, Прусия, Австро-Унгария, Русия и други страни, българското правителство прилага системата на държавното строителство и стопанисване на железниците. На 31.І.1885 година по предложение на министър-председателя Петко Каравелов Народното събрание приема закон, съгласно който железните пътища в България стават собственост на държавата, строят се с разрешението на Народното събрание и се експлоатират от държавата.1 Опитът от Френско-пруската война от 1871 година, както и съвременните тенденции във военната мисъл налагат създаването на особен род войсково подразделение, което да се грижи за експлоатацията на железните пътища във военно време. С Указ №4 на княз Фердинанд от 01.І.1888 година е сформирана железопътна рота към Пионерния полк, базиран в русенския гарнизон. През годините с разширяването на железопътната мрежа и достиженията във военното дело това подразделение се разраства. С княжески Указ №1 от 01.І.1904 година е сформирана “дружина от двуротен състав”. Щабът на дружината се намира в София.2 През учебната 1905-1906 година поради нарасналите нужди на новото формирование учебната команда се трансформира в железопътна школа с 3 годишен курс на обучение, а в 1907 година обезпокоено от стачката на железопътните работници, правителството сформира още една железопътна дружина. Мястото, което се отрежда на железопътния транспорт в една бъдеща война и по-нататъшното му насищане с квалифицирани кадри заставят правителството да издаде указ за сформиране на железопътен полк от две железопътни дружини.3 Полкът започва да функционира от 01.І.1908 година. Любопитен факт е, че към железопътното подразделение в края на 1908 година са придадени автомобилно и въздухоплавателно отделение. Връх в развитието си железопътните подразделения достигнат в периода на Балканските войни 1912-1913 година и Първата световна война 1915-1918 година. В условията на реални бойни действия са доказани възможностите за транспортиране на войски и товари до фронта, както и ефективната експлоатация и ремонт на железния път с прилежащата му инфраструктура (гари, мостове и т.н.). Построени са нови участъци по направление на фронта. Извършват се и сапьорно-взривни мероприятия. На 01.VІ.1916 щабът на Действащата армия сформира Управление на железопътните съобщения (УЖПС) със седалище София. Към края на войната личният състав на УЖПС наброява над 10 000 офицери и войници, разделени в 5 дружини с общо 39 роти. Военните клаузи на Ньойския договор засягат чувствително железопътната бригада, която от 01.Х.1919 година е реорганизирана в железопътен полк, а от 22.ХІ.1920 година - в дружина. На 01.Х.1921 година железопътна дружина е разформирована и реорганизирана в колоездачна дружина. На 1.ХІІ.1920 година е закрито и железопътното училище. Нов етап в развитието на железопътните войски започва, когато със Заповед №10 от 1928 година министърът на войната тайно възстановява железопътния полк.

В результате лоббирования со стороны силовых структур Государственная комиссия по военному строительству РФ включила средства информационной борьбы в состав трех приоритетных факторов отечественного потенциала сдерживания возможной агрессии извне (наравне со стратегическими ядерными силами и системами высокоточного оружия). Одновременно получить госзаказ по проблеме информационно-психологической безопасности захотели и гражданские структуры. По некоторым данным, под давлением администрации США в России свёрнуты все программы по исследованию и разработке «нетрадиционных видов оружия» Часть вторая Противостояние Глава I. Ведовство древней Руси Разумные слова изрек царь Нестор, о коем рассказывают, что он, спросив оракула о сроках жизни своей и услыхав, что проживет полных тысячу лет, молвил: «Стало быть не стоит обзаводиться домом». А когда друзья стали убеждать его построить не только дом, но дворец, да не один, а много, на всякую пору и погоду, он ответствовал: «Вы хотите, чтобы на каких-нибудь тысячу лет жизни я сооружал дом? На такой краткий срок возводил дворец? Зачем? Хватит шатра или сарая, где бы я мог приютиться на время

1. Проблема анализа содержания труда и структуры затрат рабочего времени менеджера компании

2. К проблеме тренировочных заданий как элемента структуры тренировочного процесса в спорте

3. Проблемы и перспективы развития гражданского оборота земельных участков

4. Проблемы формирование военно-стратегической доктрины в СССР на кануне и в годы Великой Отечественной Войны

5. Проблемы гражданско-правового статуса военных организаций в системе Федеральной пограничной службы Российской Федерации

6. Антигитлеровская коалиция: военно-политические проблемы и отражение их в современной и советской историографии
7. Структура и основные проблемы книги Самуэльсона "Экономикс"
8. Причины гражданской войны и военной интервенции в России. Основные этапы гражданской войны.

9. Проблемы гражданской компетентности

10. Теории американского мультикультурализма и проблемы развития гражданского общества

11. Проблемы гуманизма в литературе о гражданской войне

12. Проблемы, вставшие перед ВМФ и военной наукой (1986-1996гг.)

13. Субъективное гражданское право на жилое помещение: нормативные основания и некоторые проблемы правовой охраны

14. Интегрированные структуры в оборонно-промышленном комплексе РФ: проблемы и способы решения

15. Принципы гражданского процессуального права (проблемы и перспективы)

16. Новый гражданский кодекс и предпринимательство: проблемы регулирования

Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Игра настольная "Осторожно, мухи!".
У вас есть уникальный шанс стать повелителем мух! Не бойтесь! Это всего лишь анонс новой игры - "Осторожно, мухи!" Суть ее
1182 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Гражданские и военные самолеты на международной авиационно-космической выставке ФАРНБОРО-92

18. Проблема структуры to be + participle II. пассив действия и пассив состояния. Способы их различения

19. Проблемы гражданско-правового регулирования недропользования

20. Банковская система РФ. Структура и проблемы функционирования в период экономического кризиса 2008-2009 годов

21. Государственная гражданская и военная служба

22. Гражданское общество: понятие, сущность и структура
23. Правовые проблемы института альтернативной гражданской службы
24. Проблемы исполнения договорного обязательства в гражданском праве России

25. Структура гражданского права

26. Проблема содержания и структуры современного лингвистического образования

27. Гражданская война и политика военного коммунизма

28. Особенности развития индустрии гостеприимства в России. Проблемы организационной структуры предприятий гостеприимства и их решение

29. Проблема создания вертикально-интегрируемых структур и глубокой переработки сырья

30. Основные проблемы и методы исследования военной демографии

31. Проблема гражданского и патриотического воспитания молодежи

32. Семья и брак. Сущность, структура, функции, проблемы современной семьи

Карандаши цветные BIC "Evolution", 18 цветов.
Цветные карандаши произведены без использования дерева. Ударопрочный стержень - не расщепляется при механическом воздействии. Безопасные -
388 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки
Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

33. Финансовая система государства: её структура, функции и современные проблемы

34. Проблема формирования перспективной структуры экспорта России

35. Проблема ансамбля в архитектуре XVII века (барокко)

36. Гражданская авиация в период 1956-60гг. Начало внедрения реактивной техники

37. Проблема внеземных цивилизаций

38. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций
39. Проблемы существования внеземных цивилизаций
40. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

41. Структура и состояние водоснабжения и водосброса, подземных вод и артезианских скважин города Киева

42. Синапсы (строение, структура, функции)

43. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

44. Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли

45. Танкостроение СССР в военный период

46. Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну. Утрата документов, содержащих военную тайну

47. Военно-дорожная подготовка

48. Военное судостроение России

Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей
Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги

49. КРАТКИЙ ОЧЕРК ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СССР (1917-1971 Г.) (ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЙ СССР - ЗАПАД)

50. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

51. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

52. Философские основы кибернетики и методология ее применения в военном деле

53. Закон российской федерации о воинской обязанности и военной службе

54. Гражданская оборона
55. Химическое оружие и проблемы его уничтожения в России
56. Бытовые и военные яды

57. Гражданская оборона НАТО

58. Демографические проблемы России

59. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

60. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне

61. Проблемы добычи алмазов в Якутии

62. Проблемы формирования промышленности европейского севера России

63. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

64. Сырьевая и энергетическая проблема мира

Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки
Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры

65. Проблема ресурсообеспечения

66. Территориальная проблема Курильских островов

67. Глобальные проблемы человечества. Использование Мирового океана

68. Глобальные проблемы здоровья человечества

69. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

70. Некоторые проблемы современных гидрологических исследований на Алтае
71. Минеральный состав, текстуры и структуры руд.
72. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

73. Местные налоги: экономическая сущность, необходимость и проблемы взимания

74. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

75. Проблемы налогооблажения в странах переходного периода

76. Проблемы пенсионного обеспечения в РФ

77. Проблемы финансирования расходов на управление в Российской Федерации

78. Проблемы формирования доходной части бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

79. Государственный долг России: проблемы и решения

80. Гражданское общество и правовая страна

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки
Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки

81. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

82. Проблемы избирательного права современной России

83. Гражданское право

84. Субъекты гражданского права

85. Гражданское правоотношение

86. Виды договоров и их классификация в гражданском праве
87. Гражданские правоотношения
88. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних

89. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

90. Гражданское законодательство России в 1 половине 19 века

91. Гражданское общество и право по Гегелю

92. Гражданское право (Контрольная)

93. Гражданское право (Контрольная)

94. Гражданское право (Шпаргалка)

95. Гражданское право РФ

96. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40
Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные

97. Гражданско-правовой договор

98. Гражданское право

99. Гражданское, торговое и международное частное право


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.