Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Проблеми та перспективи малого бізнесу

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

смотреть на рефераты похожие на "Проблеми та перспективи малого бізнесу" МІСЦЕ, РОЛЬ ТА ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ Формування ринкової системи господарювання в Україні пов’язане із зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. Підприємництво, без сумніву, відіграє визначальну роль у реалізації завдань перехідного періоду. При цьому успішна трансформація адміністративно- командної економіки у соціально спрямовану ринкову неможлива без діяльності підприємців, які обумовлюють відповідні зміни як на мікро-, так і на макро- економічному рівні. Одним з перспективних напрямів створення конкурентно- ринкового середовища є розвиток малого бізнесу. 1. МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих, середніх і малих підприємств, їх оптимальне співвідношення. Найбільш динамічним елементом структури народного господарства, що постійно змінюється, є малий бізнес. Набутий власний досвід, позитивні результати розвитку малого і середнього підприємництва в країнах, які пройшли етап реформування економічних систем, свідчать про те, що мале підприємництво є одним із засобів усунення диспропорцій на окремих товарних ринках, створення додаткових робочих місць і скорочення безробіття, активізації інноваційних процесів, розвитку конкуренції, швидкого насичення ринку товарами та послугами. А малі підприємства, за певних умов і при підтримці з боку держави - тенденційно інноваційні, гнучкі і витратоефективні, мають підприємницький досвід і достатній професійний рівень. Властивістю сучасного етапу економічного розвитку є становлення (для постсоціалістичних країн) і подальше вдосконалення (для розвинутих країн) змішаної економіки ринкового типу. Саме ринковий тип економічної організації суспільства, конкурентно-ринковий спосіб координації економічних процесів і прийняття рішень в межах національних економічних систем є найбільш перспективним. Він постає історично виправданим для країн, що вирішують проблему вибору способу соціально-економічного розвитку. Об’єктивними перевагами сучасної ринкової економіки є ефективне і переважно раціональне використання виробничих ресурсів, динамізм, конкурентність, високі адаптаційні властивості щодо науково-технічного прогресу тощо. Ринковий механізм господарювання забезпечує свободу економічного вибору, реалізацію власного економічного інтересу та взаємоузгодженість інтересів ринкових суб’єктів. Не менш важливими ознаками ринкової економіки є реалізація підприємницького потенціалу, мобілізація самостійної ініціативи господарського суб’єкта. Підприємництво виступає рушійною силою соціально-економічного розвитку. Малий бізнес є органічним структурним елементом ринкової економіки. Цей сектор економіки історично і логічно відігравав роль необхідної передумови створення ринкового середовища. Він був первинною вихідною формою ринкового господарювання у вигляді дрібнотоварного виробництва. Саме тому дрібнотоварне підприємництво відіграло структуроутворюючу роль в історії становлення економіки конкурентно-ринкового типу.

Ця специфіка та своєрідне функціональне призначення малого бізнесу набуває особливого значення для країн, які йдуть шляхом відтворення ринкової системи господарювання. Здатність малого бізнесу до структуроутворення ринку висуває завдання його відродження та спрямовує у число першочергових заходів реформування економіки України на її перехідному етапі. В структурі сучасної змішаної економіки співіснують та органічно взаємодоповнюються малий, середній та великий бізнес. Але на відміну від двох останніх малий бізнес є вихідним, найбільш чисельним, а тому і найбільш поширеним сектором економіки. Відмінності між цими трьома видами бізнесу обумовлені різним рівнем суспільного розподілу праці, характером спеціалізації та усуспільнення виробництва, а також вибором технологічного типу виробничого процесу. Малий бізнес - це самостійна, систематична господарська діяльність малих підприємств будь-якої форми власності та громадян-підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку. Практично, це будь-яка діяльність (виробнича, комерційна, фінансова, страхова тощо) зазначених суб’єктів господарювання, що спрямована на реалізацію власного економічного інтересу. Суть та значення малого бізнесу полягає у тому, що він є провідним сектором ринкової економіки; складає основу дрібнотоварного виробництва; визначає темпи економічного розвитку, структуру та якісну характеристику ВВП; здійснює структурну перебудову економіки, швидку окупність витрат, свободу ринкового вибору; забезпечує насичення ринку споживацькими товарами та послугами повсякденного попиту, реалізацію інновацій, додаткові робочі місця; має високу мобільність, раціональні форми управління; формує новий соціальний прошарок підприємців-власників; сприяє послабленню монополізму, розвитку конкуренції (схема 1). Схема 1 Суть та значення малого бізнесу МАЛИЙ БІЗНЕС це ПРОВІДНИЙ СЕКТОР РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ складає ОСНОВУ ДРІБНОТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА визначає ТЕМПИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СТРУКТУРУ ТА ЯКІСНУ ХАРАКТЕРИСТИКУ ВНУТРІШНЬОГО ВАЛОВОГО ПРОДУКТУ СТУПІНЬ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА здійснює СТРУКТУРНУ ПЕРЕБУДОВУ ЕКОНОМІКИ ШВИДКУ ОКУПНІСТЬ ЗАТРАТ СВОБОДУ РИНКОВОГО ВИБОРУ забезпечує НАСИЧЕННЯ РИНКУ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ РЕАЛІЗАЦІЮ ІННОВАЦІЙ ДОДАТКОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ характеризується ВИСОКОЮ МОБІЛЬНІСТЮ РАЦІОНАЛЬНИМИ ФОРМАМИ УПРАВЛІННЯ формує СОЦІАЛЬНИЙ ПРОШАРОК ПІДПРИЄМЦІВ-ВЛАСНИКІВ ОСНОВУ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ сприяє ПОСЛАБЛЕННЮ МОНОПОЛІЗМУ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ Роль і місце малого бізнесу в національній економіці найкраще проявляється в притаманних йому функціях. Розглядаючи функції малого бізнесу у стабільній ринковій економіці, слід наголосити на наступному: По-перше, неоцінений внесок малого бізнесу в справу формування конкурентного середовища. Відомо, що в умовах вільної ринкової економіки конкуренція є відображенням відносин змагання між господарськими елементами, коли їх самостійна діяльність ефективно обмежує можливості кожного з них вплинути на загальні умови обігу товарів на даному ринку, а також стимулює виробництво тих товарів, яких потребує споживач.

Тоді діяльність учасників ринкових відносин набуває динамічного характеру, вона пов’язана з економічною відповідальністю та ризиком підприємця, що перетворює його в своєрідний соціальний двигун економічного розвитку. Малий бізнес допомагає утвердженню конкурентних відносин, бо він є антимонопольним по самій своїй природі, що проявляється в різноманітних аспектах його функціонування. З одного боку, малий бізнес, внаслідок багаточисельності елементів, що його складають, та їх високого динамізму в значно меншій мірі піддається монополізації, ніж великі підприємства. З іншого боку, за умов вузької спеціалізації й використання новітньої техніки він виступає як дійовий конкурент, що підриває монопольні позиції великих корпорацій. Саме ця риса малого бізнесу відіграла суттєву роль в послабленні, а іноді й в подоланні розвинутими країнами притаманній великому капіталу тенденції до монополізації та затримці технічного прогресу. По-друге, малий бізнес, оперативно реагуючи на зміни кон’юнктури ринку, надає ринковій економіці необхідної гнучкісті. Ця його риса здобула в сучасних умовах особливого значення внаслідок швидкої індивідуалізації та диференціації споживчого попиту, прискорення науково-технічного прогресу (НТП), зростання номенклатури промислових товарів та послуг. По-третє, величезним є внесок малого бізнесу в здійснення прориву по ряду важливих напрямків НТП, передусім в галузі електроніки, кібернетики, інформатики. Сприяючи прискоренню реалізації новітніх технічних і комерційних ідей, випуску наукоємної продукції, малий бізнес тим самим виступає провідником НТП. Наприклад, більшість дрібних фірм, що з’явилися наприкінці 80-х років у Великобританії, є найбільш технічно оснащеними. А у США на сектор малого бізнесу припадає близько 50% науково-технічних розробок. По-четверте, малий бізнес робить вагомий внесок у вирішення проблеми зайнятості. Ця функція проявляється у здатності малого бізнесу створювати нові робочі місця й поглинати надлишкову робочу силу під час циклічних спадів та структурних зрушень економіки. В розвинутих країнах на малий бізнес припадає в середньому 50% всіх зайнятих та до 70-80% нових робочих місць. Якщо у період криз 70-80-х років в розвинутих країнах йшов процес скорочення робочих місць на великих підприємствах, то дрібні фірми їх не тільки зберігали, але й навіть створювали нові. По-п’яте, важлива функція малого бізнесу полягає в пом’якшенні соціальної напруги і демократизації ринкових відносин, бо саме він є фундаментальною основою формування середнього класу. Отже, він виконує функцію послаблення притаманній ринковій економіці тенденції до соціальної диференціації та розширення соціальної бази реформ, що здійснюються на даному етапі. Без орієнтації на таку соціальну базу ринкового середовища, яким є середній клас, запроваджені реформи приречені на провал. Отже, роль та функції малого бізнесу з точки зору загальноекономічних позицій полягають не тільки у тому, що він є одним з найважливіших дійових факторів економічного розвитку суспільства, яке опирається на ринкові методи господарювання. Його важливою функцією є сприяння соціально- політичній стабільності суспільства, тобто він відкриває простір вільному вибору шляхів і методів роботи на користь суспільства та забезпечення власного добробуту.

За время своего существования Совет по внешней и оборонной политике осуществил ряд проектов. Приоритетное значение среди них имели такие, в частности, программы: "Стратегия для России", "Российско-украинский диалог", "Россия и НАТО", "Россия и внешний мир", "Проблемы и перспективы российского федерализма", "Российско-американский диалог", "Военная реформа". СВОП осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с рядом парламентских и правительственных органов - таких, как Комитеты Государственной Думы РФ по международным делам, по обороне; Администрация Президента РФ, МИД РФ, Министерство обороны РФ, другие силовые министерства и ведомства, Министерство РФ по атомной энергии; с академическими институтами, прежде всего с Институтом Европы и ИМЭМО РАН. СВОП также развивает контакты с рядом ведущих зарубежных правительственных и частных организаций. Но главное в деятельности Совета - формирование горизонтальных, по большей части неформальных, связей между его членами и группами и организациями гражданского общества, поддержка членами СВОП общеполезных начинаний друг друга

1. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

2. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

3. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

4. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

5. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi

6. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України
7. Малый бизнес, его проблемы и перспективы развития
8. Малый бизнес: проблемы и перспективы развития ( на примере МО г. Тихорецк)

9. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

10. Проблемы и перспективы развития туризма в малых исторических городах России

11. Розвіток малого та середнього бізнесу в Україні

12. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

13. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

14. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

15. Дистанционное обучение: идеи, технологии, проблемы и перспективы

16. Банковская система Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Органайзер для обуви "Сороконожка".
Органайзер "Сороконожка", который можно повесить на дверное полотно, стену и другие поверхности, будет содержать всю Вашу обувь
1056 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Фоторамка "Poster gold" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Размер рамки: 71х101
485 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

17. Проблемы и перспективы привлечения иностранных инвестиций в экономику России

18. Инвестиционная политика России при переходе к рыночной экономике: проблемы и перспективы

19. Рынок таймшерных услуг в России. Проблемы и перспективы

20. Музеи сегодня: проблемы и перспективы. Информатизация музеев

21. Экономический суд СНГ: проблемы и перспективы

22. Некоторые научно-технические проблемы развития электромеханики малой мощности
23. Проблемы и перспективы Украины в контексте расширения ЕС
24. Проблемы и перспективы защиты прав потерпевших от преступлений

25. Особености личностного развития учащихся старших классов : проблемы и перспективы

26. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании

27. Некоторые проблемы и перспективы тяжёлой атлетики

28. Современная цивилизация: ее проблемы и перспективы

29. Проблемы и перспективы современной цивилизации

30. Проблемы и перспективы сбалансированного развития Северо-Западного региона РФ

31. Проблемы и перспективы развития банковской системы в России

32. Роль иностранных инвестиций в экономике России и Приморского края: проблемы и перспективы развития

Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки
Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

33. Совместные предприятия: проблемы и перспективы

34. Атомная Энергетика Украины. Основные проблемы и перспективы развития

35. Институт государственной религиоведческой экспертизы: проблемы и перспективы

36. ТЭК, его состав и значение, проблемы и перспективы развития

37. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

38. Информационно-вычислительная система федеральной службы государственной статистики: проблемы и перспективы развития
39. Кредитная система РФ: проблемы и перспективы
40. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

41. Пластиковые карты: проблемы и перспективы их внедрения в коммерческом банке (по материалам Поволжского банка ОАО Сбербанка России)

42. Российский рынок акций: проблемы и перспективы развития

43. Страховой рынок, проблемы и перспективы его развития

44. Валютные операции коммерческих банков: проблемы и перспективы развития

45. Родина Rosaceae у флорі Бистрицької улоговини (Прикарпаття) та перспективи їх використання

46. Проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса (АПК) региона

47. Сельское хозяйство России: проблемы и перспективы

48. Аудит и консалтинг: проблемы и перспективы

Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов

49. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

50. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

51. Соотношение норм международного права и российского законодательства о правах и свободах граждан: проблемы и перспективы

52. Розничные торговые сети на региональном рынке: проблемы и перспективы функционирования

53. Торговля как отрасль в экономики. Ее роль в воспроизводственном процессе. Проблемы и перспективы развития

54. Сердечнососудистые лекарственные средства: проблемы и перспективы рынка
55. Вступление России в ВТО:проблемы и перспективы
56. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

57. Передумови, рушійні сили та перспективи еволюції російсько-грузинського конфлікту у Південній Осетії

58. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

59. Проблемы и перспективы сотрудничества Украины и Российской Федерации

60. Современная экономика Германии: проблемы и перспективы

61. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

62. Методы, проблемы и перспективы совершенствования управления человеческими ресурсами

63. Управление продажами: проблемы и перспективы

64. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда

65. Проблемы и перспективы развития социальных отношений в современной России

66. Проблемы и перспективы социальной работы с молодыми семьями в сельской местности

67. Проблемы и перспективы развития технических средств таможенного контроля как части таможенной инфраструктуры РФ

68. Ефекти ехо-камери та перспективи їх практичного використання

69. Проблемы и перспективы развития горнолыжного центра "Солнечная Долина"

70. Проблемы и перспективы развития культурного туризма
71. Проблемы и перспективы рекреационного развития Тарханкутского полуострова
72. Особливості туризму та готельного бізнесу в країнах Азії

73. Акцизы: проблемы и перспективы

74. Кредитование корпоративных клиентов: проблемы и перспективы

75. Налоговая система России: проблемы и перспективы

76. Пенсионный рынок Республики Казахстан: проблемы и перспективы развития на примере АО НПФ "Республика"

77. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

78. Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования в Казахстане

79. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

80. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

81. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей легкой промышленности Украины

82. Предпринимательство в экономике современной России: виды, организационно-правовые формы, проблемы и перспективы развития

83. Проблемы и перспективы производства и экспорта российского природного газа

84. Проблемы и перспективы реформирования естественных монополий в Российской Федерации

85. Экономика высшего образования в России: проблемы и перспективы

86. Цінності та перспективи християнської моралі
87. Проблемы малого и среднего бизнеса и пути их решения. Перспективы развития в Смоленской области
88. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

89. Россия и ВТО: проблемы вступления и перспективы участия

90. Проблемы развития малых предприятий в России

91. Использование корпоративных информационных систем в управлении организацией: необходимость, проблемы, перспективы

92. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

93. Конституцiйний Суд Украiни. Досвiд та проблеми.

94. Проблемы становления малого бизнеса в России

95. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

96. Отношения в малом предпринимательстве: проблемы работающих женщин

Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением
Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки

97. Малый бизнес, его роль и перспективы развития

98. Современные проблемы развития малого бизнеса в России и пути их решения на примере Краснодарского края

99. Перспективы и проблемы развития бытового обслуживания населения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.