Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ДИПЛОМНА РОБОТА Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів ПланВступ Розділ І. Культура мовлення учителя початкових класів як науково-методична проблема 1.1 Роль і значення культури мовлення вчителя початкових класів для його фахової діяльності 1.2 Комунікативні якості в усному і писемному мовленні студентів ПВПК Розділ ІІ. Формування лексико-фразеологічних умінь і навичок у мовленнєвій діяльності майбутніх вчителів початкових класів 2.1 Способи збагачення лексичного запасу мовлення студентів 2.2 Робота вчителя початкових класів над збагаченням лексико-фразеологічного запасу в мовленні молодших школярів Висновок Список використаної літератури Додаток ВступКультура мовлення, як складова шкільної культури, один із найважливіших чинників цивілізованості суспільства. Не володіючи досконало мовленням, громадянин нової держави не буде спроможний виконувати покладені на нього суспільством різні функції. Тому одним із найголовніших завдань школи в галузі мовної освіти є завдання навчити майбутніх вчителів, а відтак школярів змістовно, граматично правильно та акустично вправно висловлювати свої думки. Тому вдосконалення культури усного мовлення - одне із істотних завдань підготовки майбутнього учителя початкових класів, класовода чи вихователя дошкільних установ. Їх усне мовлення має бути правильним і точним, дохідливим і логічно побудованим, виразним і захопливим. Досягти цього можна за умови уважного ставлення до власної мови і усвідомленого прагнення досягти наміченого - стати вчителем, вихователем. Формування мовленнєвої культури - проблема не лише учителів-мовників, учитель початкових класів - також словесник, і його обов'язок - брати участь у вихованні особистості, наділеної &quo ;уміннями і навичками вільно, вправно, виправдано користуватися мовними засобами в сприйнятті (слуханні й читанні), у створенні (говорінні й письмі) висловлювань у різних сферах, формах, видах, жанрах мовлення, тобто в забезпеченні їх всебічної мовленнєвої компетенції&quo ; (Державна національна програма &quo ;Освіта&quo ;). Проблему культури мовлення вивчали українські мовознавці, методисти, педагоги: О. Синявський &quo ;Нариси української літературної мови&quo ;, І. Чередниченко &quo ;Нариси із загальної стилістики сучасної української мови&quo ; (К., 1962), М. Пилинський &quo ;Мовна норма і стиль&quo ; (К., 1976), А. Коваль &quo ;Культура української мови&quo ; (К., 1976), С. Караванський &quo ;Секрети української мови&quo ; (К., 1994), Н. Бабич &quo ;Основи культури мовлення&quo ; (Львів.: 1990), Б. Антоненко-Давидович &quo ;Як ми говоримо&quo ; (К., 1991), О. Сербенська &quo ;Культура усного мовлення&quo ; (К.: 2004), О. Пономарів &quo ;Культура слова&quo ; (К., 2001) та багато інших. Проте проблема культури мовлення майбутнього вчителя початкових класів, як передумова фахової діяльності, не була предметом спеціального дослідження. Цим визначається актуальність нашої дипломної роботи. Об'єкт дослідження - усне і писемне мовлення майбутніх учителів початкових класів. Предмет дослідження - процес формування лексико-фразеологічних норм у мовленні майбутніх учителів початкових класів.

Мета роботи - на основі аналізу курсових, дипломних робіт, а також усного і писемного мовлення студентів факультету ПВПК визначити основні шляхи і засоби покращення їхньої мовленнєвої культури. Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання: З’ясувати основні аспекти і стан вивчення досліджуваної проблеми в науково педагогічній літературі. Охарактеризувати комунікативні ознаки фахового мовлення вчителя початкової школи. 3. Визначити найважливіші мовні норми в усному і писемному мовленні. 4. Дослідити процес формування лексико-фразеологічних норм у мовленні майбутніх учителів початкових класів. Методи дослідження: Описовий, порівняльний, аналітико-синтетичний. Гіпотезою дипломної роботи є припущення, що на основі аналізу мовлення студентів, запропонованої методики і підібраних вправ і завдань можна підвищити мовленнєву культуру майбутніх учителів початкових класів. Наша робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Загальний обсяг роботи становить 92 сторінки. Розділ І. Культура мовлення учителя початкових класів як науково-методична проблема 1.1 Роль і значення культури мовлення вчителя початкових класів для його фахової діяльностіКультура мовлення учителя початкових класів ґрунтується на знаннях теоретичних основ, норм сучасної української літературної мови, що сприяє формуванню мовленнєвих умінь і навичок. Цей процес є довготривалим, оскільки починається з того часу, коли дитина починає навчатися в школі, тому надто важливо, щоб учитель початкових класів володів цими уміннями і навичками, а також умів, у міру викладання мовного матеріалу молодшим школярам, сформувати в дітей правильність мовлення, також інші комунікативні якості. Засвоєння норм літературної мови - тривалий процес, який починається з дитинства, а вивчення й застосування функціональних можливостей мови триває впродовж усього свідомого життя. Адже того, що засвоєно з уст матері, в житті замало. Коли дитя йде до школи, критерієм істини для нього здебільшого стає слово учителя. І не лише бездоганне знання свого предмета, не лише педагогічна майстерність, досконалість методичних прийомів, а й словесно-естетичний рівень подання знань формує юну особистість. Тому дуже прикро, коли цей рівень недосконалий, коли вчитель байдужий до свого мовлення і до мовлення учнів. З цього починаються &quo ;дивні&quo ;, &quo ;несподівані&quo ; помилки дикторів, редакторів, авторів посібників, творчих і керівних працівників, інженерів, вихователів дитячих садків, молодих матерів та ін . Виховання культури мовлення - справа не лише учителя-словесника. Його правильний наголос, точно вжите слово, чітка побудова фрази будуть безслідно зруйновані, якщо фізик, математик, біолог чи історик це ж слово наголосять неправильно або невдало введуть у контекст. І даремні будуть намагання мовника - він не має академічного часу для загострення уваги на всіх можливих помилках акцентуації, слововжитку, вимови. Кожен учитель повинен володіти здоровим, неупередженим відчуттям мови (без архаїзаторства, примітивізму, ультрапуризму), постійно стежити за змінами, які відбуваються в нормах вимови, наголошування, слововживання у зв'язку з глибшим вивченням загальнонародної мови, тенденцією до взаємозбагачення національних мов, вирівнюванням діалектів.

Треба вміти самому і навчити учнів уважно (інколи з олівцем) читати наукову, технічну, публіцистичну, художню літературу. Неможливо весь педагогічний шлях пройти тільки з багажем, набутим у стінах вузу . Труднощі починаються з першої хвилини перебування в класі. Потрібно підготувати учнів до роботи. І як запитати: &quo ;хто чергувий чи хто черговий?&quo ; (черговий!), &quo ;яке було домашнє завдання чи завдбння?&quo ; (завдання!), або: &quo ;Що було дано, завдано чи задано додому?&quo ; (задано!). А як правильно сказати: &quo ;розкрийте, розгорніть чи відкрийте зошити (книжки)?&quo ; (відкрийте); &quo ;покладіть, положіть чи поставте ручки?&quo ; (положіть, краще - покладіть); &quo ;витріть, стеріть чи зітріть дошку, чи з дошки&quo ; (витріть дошку, але зітріть з дошки!); &quo ;підніміть, підійміть, здійміть чи піднесіть руку?&quo ; (піднесіть!); &quo ;слідкуйте чи стежте по тексту чи за текстом?&quo ; (слідкуйте за текстом!)&quo ;слухайте перше питання чи запитання?&quo ; (запитання!); &quo ;переверніть чи перегорніть сторінку?&quo ; (перегорніть!) і багато ін. . Потрібно зробити зауваження - і чуємо: &quo ;не мішай!&quo ; (не заважай!); &quo ;не списуй у товариша&quo ; (від товариша); &quo ;у тебе нечітка уява про події&quo ; (уявлення); &quo ;відповідь невірна&quo ; (неправильна); &quo ;тихше!&quo ; (тихо!); &quo ;замовчіть&quo ; (замовкніть!) та ін. А ось підсумовують і дають домашнє завдання: &quo ;коротше кажучи&quo ; (коротко кажучи), &quo ;другим разом&quo ; (іншим разом), &quo ;це підготує хтось другий&quo ; (інший), &quo ;слідуючий урок&quo ; (наступний), &quo ;на домашнє читання&quo ; (читання) і т.д. Стереотипів у учительській мовній практиці є чимало, але вони повинні бути точними, відповідати сучасним нормам . Трапляються труднощі не лише у застосуванні стереотипів, а й у використанні специфічної лексики, професіоналізмів, термінів (загальнонаукових і спеціальних). Адже багато слів змінило наголос за час, відколи їх засвоїли вчителі старшого покоління: родовий відмннок, простй речення, дефнс, вчйння, генйзис, догмбт, епілуг, живупис, знбхідка, зубожнлий, буржуазня, йкскурс, катблог, індустрія, компромнс, металургія, повстбння, пузначка, пуміщиця, рбкурс, сегмйнт, центнйр, цемйнт, бдресний (від адрес) і адрйсний (від адреса), безпредмйтний, єретик, вигнбнець, експйрт і т.д. Близькозвучні слова (напр., професійний і професіональний, диференційний і диференціальний, пропорційний і пропорціональний, гармонійний і гармонічний, декораційний і декоративний, ситуаційний і ситуативний) можуть бути термінами різних галузей знань, і &quo ;довільність&quo ; їх використання неприпустима, а можуть бути тотожними за семантикою, але відмінними за активністю функціонування (порівн. застарілі: офіціальний, емоціональний, диференціональний, нормативні: офіційний, емоційний, диференційний тощо). Мовний режим повинен бути єдиним для всіх шкільних підручників, усіх педагогів (і адміністраторів), мовним етикетом повинні володіти учні й учителі . У наш час говорять не лише про мовний етикет, а й про мовний стиль учителя. Його визначальними рисами є відповідність сучасним мовним нормам, бездоганне володіння позамовними засобами (мімікою, жестом, правилами членування мовленнєвого потоку, темпом мовлення, тембром звука), &quo ;таємницями&quo ; виразного читання.

Санскрит (усний  писемний) у свому первсному нордичному вигляд  унверсальною мовою. Вн виступа  носм трансцендентних учень (високо духовност),  базою прагматичних (позитивних) знань,  комункативною системою суспльства. Фахвцями доведено: санскрит багатший  глибший, примром, за англйську мову. Знання, представлен санскритом, неможливо з достатньою адекватнстю вдтворити англйською мовою. А навпаки, виявляться, можна [див.: Чаша Востока.P С. 81]. В Аратт вдбувся «розподл» рзних сторн велико унверсально мови, яка вдзначалася синкретизмом, що характерно для четвертого сторичного кола розвитку людства [Зустрчаються  радикальнш! судження про лнгвстичну першсть Аратти: «Розвиток археолог показу, що укранська мова переду грецькй, шумерськй, гипетськй, ранськй» (Червоний В. Г. Укранське словотворення вд Триплля до ¶уде. Рвне, 1995. С. 4)]. Як правило, пдкреслюють, що санскрит склав основу усм ндовропейським мовам. Але не завжди помчають, що ця основа по-рзному впливала на них

1. Формування культури писемного мовлення майбутнього вчителя початкових класів

2. Гігієнічні норми праці

3. Фразеологічні поетизми

4. Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками

5. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

6. Усні обчислення на уроках математики в початкових класах
7. Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання
8. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

9. Принципи та норми моральної поведінки керівника

10. Етикетні норми спілкування засобами фразеології в українській мові

11. Наследственная масса и коллизионные нормы регулирования наследственных правоотношений

12. Толкование норм гражданского права

13. Применение норм права

14. Толкование правовых норм

15. Коллизионные нормы

16. ОТРАЖЕНИЕ НОРМ МОРАЛИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные
Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки

17. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности

18. Нормы права

19. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России

20. Норма права

21. Нормы права

22. Реализация норм права: понятие и формы
23. Структура правовых норм
24. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

25. Толкование правовых норм

26. Фразеология (Поняття про фразеологізм)

27. Виды языковых норм

28. Синтаксический анализ языка НОРМА. Разбор описания

29. Этические нормы в деловом общении. Проведение переговоров. Особенности психологического взаимодействия при деловом общении

30. Психическая норма. Акцентуации характера. Психопатии

31. Структурно - семантические особеннности спортивной фразеологии современного английского языка

32. Нормы и степень эксплуатации труда сельскохозяйственных рабов в Италии II в. до н.э. – I в. н.э.

Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фигурка "Zabivaka Classic", 8 штук, 6 см.
Подарочный набор из 8 фигурок предназначен для преданных спортивных болельщиков. Комплект "Волк Classic" включает в себя
673 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

33. Отношение норм поведения и мышления к языку

34. Изучение русской сибирской диалектной фразеологии

35. Публицистический стиль и нормы речевой культуры

36. Евгеника и этические нормы

37. Норма, образец в русской культуре второй половины XVIII века

38. Сравнительный анализ норм морали Ветхого и Нового Заветов
39. Фразеология
40. Облучок (О лексике и фразеологии "Евгения Онегина")

41. Языковая и речевая нормы

42. О дилогии Владимира Сорокина "Норма"/"Роман"

43. Морфологические показатели красной крови у детей коренных национальностей янао в норме и при заболеваниях верхних дыхательных путей

44. Понятие формы и содержание реализации норм международного права

45. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

46. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

47. Социальная природа правовых норм

48. Имплементация норм Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и судебной практики

Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

49. Совершенствование норм, регламентирующих подготовку дел к разбирательству в арбитражном суде, и проблемы практики

50. Реализация норм Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"

51. Норма права и система права. Правоотношения

52. Некоторые аспекты работы адвоката по делам, связанным с применением норм об исковой давности

53. Отражение норм морали в нормативно-правовых актах органов государственной власти РФ

54. Коллизионные нормы
55. Определяем расходы по УСНО (упрощенная система налогообложения)
56. Агрессивное поведение: социальная норма или социальная патология?

57. Основные виды и функции социальных норм

58. Этические нормы практического психолога

59. Проявление тревожности в подростковом возрасте в норме и при патологии

60. Нормы и интерпретация результатов теста

61. Правовые нормы и этика Public relations мировой и российский опыт

62. Границы сексуальной нормы и патологии

63. Нормы половой жизни и половое воздержание

64. Нормы права

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветов "Color Emotion", трехгранные, 36 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные. Количество цветов: 36. Материал корпуса: липа.
692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Светильник "Плазма №4".
Размер светильника: 19х11х11 см. Диаметр лампы - 9 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1078 руб
Раздел: Необычные светильники

65. Нормы права и другие социальные нормы

66. Толкование норм права

67. Единство и дифференциация норм трудового права (исправлено и доработано)

68. Концепция норм двигательной активности человека

69. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

70. Долг,ответственность и польза как норму социального бытья и этические категории в контексте деонтологии и утилитаризма
71. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району
72. Нормы права

73. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

74. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

75. Економічні системи

76. Основні макроекономічні показники

77. Этические нормы речевой культуры

78. Толкование норм права

79. Социальное регулирование. Понятие, функции и виды социальных норм

80. Право в системе социальных норм

Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы
Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Понятие и предмет регулирования, нормы, правоотношение, источники конституционного права РФ как отрасли права

82. Нормы произношения

83. Фразеология

84. Мир фразеологии: попытка пересмотра некоторых традиционных понятий

85. Административное право: сущность, нормы, субъекты

86. Статьи о состоянии разработки федеральных норм и правил в области использования атомной энергии
87. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила
88. Порядок применения органами ФПС РФ норм административного законодательства при охране государственной границы на участке Дальневосточного пограничного округа

89. Нормы права

90. Толкование норм права

91. Методика определения норм времени на процесс цифровой обработки иллюстраций

92. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

93. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

94. Язык программирования Норма

95. Миграционная активность лейкоцитов в условиях нормы и при диффузных заболеваниях соединительной ткани

96. Правила и нормы делегирования полномочий

Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная, А3, 342x484 мм.
Размер: 342x484 мм. Белое лаковое покрытие. Материал рамки: МДФ. Размер внутри рамки: 302х444 мм. Для формата А3. В комплекте: магниты и
405 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Средство дезинфицирующее "Аламинол 1", 1 литр, концентрат.
Средство дезинфицирующее. Объем: 1 литр. Концентрат.
481 руб
Раздел: Для сантехники

97. Толкование норм права.

98. Структура норм права

99. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.