Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Інноваційний розвиток економіки регіонів

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки Реферат з дисципліни « Регіональна економіка» на тему: «Інноваційний розвиток економіки регіонів» Виконала Малишева А.А. Перевірила Турчак В.В. Вінниця 2010 Останнім часом у світовій практиці все більше уваги приділяється розвитку так званої “економіки знань”, яка створює підгрунтя для інтенсивного формування інформаційного суспільства. Більшість економістів та експертів вважають, що економічне зростання можливе завдяки впровадженню в економіку нових ідей та розвитку нових технологій, які дають можливість створювати більш ефективні виробництва. Інновації є частиною науково-технічної, інноваційної та інвестиційної політики держави, тому роль держави має зводитися до розробки та реалізації державних стратегій та програм розвитку економіки, науково-технічної політики, метою яких має стати створення сприятливих умов, спрямованих на розвиток науки і техніки. Інноваційний розвиток, як важливий чинник економічного зростання, висвітлюється в наукових працях В. Александрової, О. Амоші, Л. Антонюка, Ю. Бажала, І. Бєлкіна, В.Геєця, В. Гусєвої, О. Лапко, С. Кірєєва, Л. Осецького, В. Савчука, С. Соколенка, О. Федірко, О. Шнипко, М. Крупки, М. Чумаченка та ін. Зокрема, Крупка М.І побудову інноваційної моделі розвитку економіки вбачає в створенні сприятливого фінансово-кредитного середовища. Федоренко В.Г. підкреслює необхідність залучення капіталу в науку та інноваційну діяльність для комплексного розвитку економіки України та її регіонів. Федуловою Л. визначено проблеми, які гальмують стрімкий інноваційний розвиток. На основі світового досвіду запропоновано шляхи інтенсифікації інноваційної діяльності через відтворення науково-технічного потенціалу та використання наукомістких технологій у суспільно значимих сферах. Актуальність даної проблеми полягає в тому, що подолання наслідків глибокої кризи і вихід на траекторію сталого зростання неможливі без становлення сучасного цивілізованого ринку інновацій. Інноваційний потенціал регіону є основою для здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, проектно-конструкторських і технологічних робіт, які сприяють вирішенню наукових, науково-технічних, соціально-економічних та екологічних проблем на різних рівнях (державному, регіональному, галузевому). На регіональному рівні інноваційні процеси є територіально інтенсивними та визначають рівень розвитку і характер економічного розвитку країни та регіонів. Тому важливого значення набуває глибоке вивчення можливостей використання інновацій як засобу економічного розвитку, забезпечення державного регулювання і підтримки інноваційних процесів, обгрунтування і прийняття правильної стратегії досягнення поставленої мети, спосіб її реалізації та фінансової підтримки. Очевидно, що постановка та досягнення цілей вимагають пошуку шляхів удосконалення інноваційного механізму регіонального розвитку. Тому важливою є розробка системи заходів впливу на активізацію соціальної активності як на один з найбільш значущих детермінант інноваційного механізму регіонального розвитку, за допомогою якого можна регулювати соціально-економічний поступ регіону.

Становлення регіонального ринку інновацій можливе за умов активізації інноваційного підприємництва, формування інноваційної інфраструктури, участі венчурного капіталу, розвитку страхування інноваційного бізнесу, наявності законодавчого забезпечення захисту інтелектуальної власності. Місцевим органам влади надані великі можливості щодо стимулювання регіональних інтересів, однією із сфер якого є мале підприємництво, оскільки чим більше в регіоні буде прибуткових підприємств, тим більше податків надійде у дохідну частину бюджету. Регіональне регулювання ринку інновацій спрямоване на сприяння найбільш повній реалізації інноваційних ресурсів регіону через систему функцій регіональних органів влади: акумулювання вільних коштів за рахунок оптимізації управління бюджетом, його планування та виконання, підтримка структурної збалансованості доходної та витратної частин бюджету; сприяння кооперації та взаємодії різноманітних суспільних інститутів в здійсненні інновацій: банків, підприємницького сектора, науково-дослідних інститутів, вузів тощо; організація постійно діючих науково-технічних салонів, ярмарок, виставкових комплексів зі стендами нових розробок наукових установ, нової продукції підприємств, бізнес-планів інноваційних пропозицій; координація інноваційної діяльності в регіоні через формування власної інноваційної стратегії розвитку кожного регіону обласного рівня, а в рамках області – адміністративного району, міста; розробка та використання системи обов’язкових відрахувань частини прибутку добувних галузей, які використовують ресурси регіону, для створення фонду екологічних інновацій; стимулювання інновацій шляхом розміщення в технопарках чи на підприємствах бізнес-інкубаторів державних замовлень від регіональної адміністрації; ініціювання створення регіональних інноваційних структур місцевою владою, надання їм юридичних, консультаційних, ділових послуг, допомога в пошуку партнерів, укладання угод під гарантії регіональних органів влади, захист інтересів наукових організацій при тимчасовому наданні обладнання та приміщень в оренду; здійснення кадрового забезпечення інновацій шляхом тренінгів, семінарів; регулювання інноваційного підприємництва шляхом різного роду регіональних преференцій (податкових пільг, цільових субсидій, звільнення від місцевих платежів, кредитних гарантій). Створення інноваційних структур повинно органічно вписуватися в стратегію регіонального прогресу, стати інструментом підвищення економічних та соціальних показників економіки регіону за рахунок відновлення діяльності великих підприємств, які визначають розвиток регіону. Отже, попри високий інтелектуальний та кадровий потенціал у прикладній та фундаментальній науці, показники темпів та якості інноваційних процесів у національній економіці залишаються надзвичайно низькими. Серед чинників негативної ситуації в сфері інновацій слід особливо відзначити: відсутність єдиної продуманої системи державної підтримки розвитку інноваційних процесів; нерозвиненість дієвої законодавчої бази; недостатність і неефективність фінансування освіти і науки та інноваційного бізнесу; недостатність бюджетного фінансування та відсутність венчурного; відсутність дієвої інноваційної інфраструктури, несформованість механізмів стимулювання інвестиційних процесів у сфері високих технологій.

Зменшується впровадження інновацій — зростає старіння обладнання. Тобто якісні характеристики основних виробничих фондів погіршуються. Більшість підприємств мають ресурсовитратні технології і неефективне, та до того ж зношене обладнання, що не дає їм змоги включитися в конкурентну боротьбу в ринкових умовах. Проглядається своєрідне замкнене коло: з одного боку підприємствам, які потребують інвестицій, необхідно вкласти значні кошти, щоб провести аналіз їх роботи, розробити необхідні документи для будь-якого інвестора (пропозиція, бізнес-план, фінансовий аналіз, аудит та ін.). З іншого боку, інвестор не може прийняти рішення щодо фінансування підприємства, не маючи інноваційного (інвестиційного) проекту, аналізу роботи підприємства. Розірвати це коло можуть лише підприємства-інноватори, які йдуть на певний ризик. Але за цим повинні стояти грунтовні розрахунки. Вирішити ці проблеми повинна комплексна інноваційно-інвестиційна програма розвитку регіону, яка б передбачала взаємозв’язок технічного (технологічного) переозброєння підприємств з розв’язанням проблем всього народногосподарського комплексу. Саме такий підхід дозволяє через комплексний аналіз економічної ситуації в регіоні розглянути проблему інновацій з різних точок зору: технологічної, екологічної, економічної, соціальної, демографічної, культурної, освітньої та інших, а також дає змогу збалансувати ресурсний і виробничий потенціал сусідніх районів і міст. Розробка саме такої комплексної програми розвитку території дасть можливість здійснювати акумуляцію інноваційних ресурсів з усіх джерел їх походження (внутрішніх і зовнішніх), при введенні жорсткого порядку їх використання тільки за призначенням — на розробку і реалізацію відповідних інвестиційних програм і проектів у строки, обумовлені бізнес-планами, з проектною окупністю інвестицій і поточних експлуатаційних витрат кожним підприємцем. Немає ніяких інших шляхів структурної трансформації економіки, крім чіткої системи організації й управління інвестиційними та інноваційними процесами. Починаються вони з наукового пошуку, технологічного і економічного обгрунтування, проектування за критерієм вибору перспективних конкурентоспроможних технологій, при одночасному забезпеченні проектів відповідними фінансовими і матеріальними ресурсами та вчасному введенні їх в експлуатацію. Запровадження комплексного підходу до розробки інноваційно-інвестиційних програм дозволить забезпечити збалансований економічний, екологічний і соціально-культурний розвиток регіону, знайти шляхи вирішення найбільш гострих і значущих проблем. Однак на поновлення виробничого потенціалу негативно впливає відсутність законодавчої бази інноваційної політики. Однією з основних умов механізму реалізації пріоритетів науково-технічного і інноваційного розвитку є наявність чіткої законодавчої бази. В Україні в процесі ринкової трансформації економічної системи в основному створено законодавчі передумови для переходу на інноваційну модель розвитку. Однак чинні закони характеризуються слабким взаємозв’язком, фрагментарністю, а часом і суперечливістю окремих положень.

Кермування й догляд за шкльництвом як засобом виховання народнх мас у нацонально-державному дус та встановлення шкльно системи, що пднесла би на належний рвень розвитку освту укранського народу, буде належати держав. В основу народнього шкльництва ляже система укрансько, державно, обовязково й безплатно, дино школи, яка забезпечуватиме всебчний, гармонйний розвиток людини та обйматиме й практичне, фахове-професйне виховання. Приватн освтн установи та чужомовне навчання будуть допущен за дозволом держави в кожному окремому випадку та пдлягатимуть контрол державних чинникв. VIII. РЕЛ¶Г¶ЙНА ПОЛ¶ТИКА. Уважаючи релгйне почуття внутршньою справою людско особи, Укранська Держава в цьому огляд стане на становищ повно вол релгйно совст. Приймаючи засадниче вддлення церкви вд держави, влада задержуючи необхдну контролю над церковними органзацями,P спвпрацюватиме з укранським духвництвом рзних культв у справах морального виховання нац. У школу буде допущена наука релг тих культв, що не будуть виявляти денацоналзуючих тенденцй

1. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

2. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

3. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

4. Напрямок впливу важливих органів самоврядування на розвиток закладів культури в регіонах

5. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

6. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону
7. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні
8. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

9. Державне регулювання ринкової економіки

10. Особливості перехідної економіки України

11. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

12. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

13. Арабо-мусульманський культурний регіон

14. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

15. Сільськогосподарські регіони України

16. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров
Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Міжгалузеві комплекси та виробнича інфраструктура регіонів

18. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

19. База даних по приватним підприємствам регіону

20. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

21. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

22. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки
23. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону
24. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

25. Близький Схід: ключові пріоритети розвитку регіону

26. Економічний потенціал національної економіки

27. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

28. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

29. Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів

30. Конкурентоспроможність національної економіки

31. Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області)

32. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки
Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское

33. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

34. Організаційний розвиток підприємств

35. Внесок К.Д. Ушинського у розвиток педагогіки

36. Тенденції розвитку університету в Європейському регіоні

37. Аналіз демографічної ситуації у в Харківському регіоні

38. Туризм як основна галузь економіки Туреччини
39. Найбільш перспективні регіони України для розвитку ностальгічного туризму
40. Філософія економіки

41. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

42. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

43. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

44. Фінансове забезпечення регіонів

45. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

46. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

47. Державне регулювання економіки

48. Державне регулювання економіки

Настольно-печатная игра «Прогеры».
Многоэтажная 3D-настольная игра на алгоритмы, начало программирования и логику. Поле выстраивается из трёх блоков произвольным образом —
1032 руб
Раздел: Классические игры
Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки

49. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

50. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

51. Інституційні чинники розвитку національної економіки

52. Концесія як механізм розвитку економіки держави

53. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

54. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки
55. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки
56. Основи економіки

57. Основи економіки підприємства малого бізнесу

58. Основні риси перехідної економіки України

59. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

60. Ринок і державне регулювання економіки

61. Рівень рентабельності підприємств регіону

62. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

63. Теорія неокласичного синтезу. Теорія економіки ринків

64. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

Набор линеров "Kores", 0,4 мм, 10 цветов.
Линеры имеют эргономичную зону обхвата. Толщина линии письма - 0,4 мм. Набор содержит 10 цветов. Входящие в набор цвета:
424 руб
Раздел: Капиллярные
Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки

65. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки

66. Аналіз обсягу інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р.

67. Комплекс моделей енергоспоживання регіонами України

68. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

69. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

70. Особливості економічного розвитку Київської Русі
71. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах
72. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

73. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

74. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

75. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

76. Регіональна економіка сільського господарства України

77. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

78. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

79. Аграрний розвиток Німеччини напередодні Селянської війни (1524-1525 рр.)

80. Етнічний розвиток та релігійне життя Київської Русі

Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры
Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

82. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

83. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

84. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

85. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

86. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.
87. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.
88. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

89. Розвиток польського руху опору в роки другої світової війни

90. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

91. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

92. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

93. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

94. Утворення і розвиток Київської Русі

95. Культурний розвиток Київської Русі

96. Економічний розвиток нових індустріальних країн

Аэрозоль от насекомых супер универсальный "Чистый Дом" (двойное распыление), 600 мл.
Эффективное и экономичное средство мгновенного действия для уничтожения всех видов летающих и ползающих насекомых: мухи, комары, мошки,
396 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Сумка-мини для раскрашивания "Модница" (контур-серебро).
В комплекте: сумка с контурным рисунком (с одной стороны сумки), 6 маркеров, украшения для декорирования. Размер сумки: 20х13 см.
539 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Облегченный вариант без тента. Велосипед имеет удлиненную металлическую
1560 руб
Раздел: Трехколесные

97. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

98. Економічний розвиток Індії

99. Методи економічної оцінки інновацій


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.