Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Емоційна експресивність у невербальній поведінці вчителя

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Вступ Розділ 1. Теоретичні та прикладні дослідження емоційної експресивності у невербальній поведінці педагога 1.1 Поняття емоційної експресивності та ступінь його дослідження в психологічній літературі 1.2 Психологічні особливості невербальної поведінки та комунікації 1.3 Прояви емоційної експресивності у невербальній поведінці вчителя Розділ 2. Експериментальна частина 2.1 Організація експерименту 2.2 Процедура вивчення емоційно-експресивної поведінки вчителя 2.3 Визначення результатів дослідження Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Актуальність теми дослідження. В останнє десятиліття спостерігається значне зростання інтересу вчених і громадськості до проблем невербальної комунікації, до тих невловимих способів, за допомогою яких люди передають свої почуття. Зазвичай люди не зважуються виражати свої почуття відкрито (у мові), тому найчастіше вони виражають їх у менш явних і розпізнаваних формах. Прикладами цього є легкі зміни мови, такі як описані Фрейдом застереження, голосові характеристики мови, такі як сарказм, і всілякі пози, рухи й жести. На відміну від цілком певних систем кодів, що існують у мовах, коди цієї, більше невловимої комунікації залишаються прихованими. Проте, в експериментальних даних виявляється певна згода й щодо кодування, і розшифровування невербальних сигналів. У своєму вузькому й більше точному змісті поняття &quo ;невербальне поводження&quo ; відноситься до дій, які відрізняються від мови. Таким чином, сюди входять міміка, жести кисті й руки, пози, положення тіла й різноманітні рухи тіла, або ніг. Дослідники відзначають, що ще не вироблено &quo ;чітких правил для кодування й розшифровки паралінгвістичних феноменів або більш складних сполучень вербального й невербального поводження, у яких невербальні компоненти впливають на зміст повідомлення . Проблема інтерпретації невербальних аспектів міжособистісного спілкування має багатовікову історію. Однак детально дана проблема стала розроблятися лише в останні десятиліття (починаючи з 60-х рр. у роботах Дж. Фаста, А. Піза, М. Крічлі, Ч. Морріса, І.Н. Горєлова, В.А. Лабунської, О.О. Леонтьєва й ін.). У зв'язку із цим, вона залишається недостатньо вивченою. У наш час на сторінках психолого-педагогічної літератури велика увага приділяється проблемі спілкування в професійно-педагогічній діяльності. Одним з аспектів даної проблеми є вивчення невербального компонента спілкування педагога, зокрема його емоційно-експресивних складників. Невербальний компонент спілкування відіграє істотну роль у процесі взаємодії вчителя з дітьми, оскільки відомо, що різні засоби невербального спілкування (жест, міміка, поза, погляд, дистанція) виявляються в деяких випадках більше виразного й діючими, ніж слова. Дуже важливим є відображення у невербальній поведінці вчителя емоційно-експресивного компонента. Емоційна сфера особистості включає в себе емоції та почуття. Емоції – це переживання людиною свого відношення до чого-небудь (в ситуації, до себе, до інших людей і т.п.) в даний момент. Емоції поділяються на позитивні і негативні, тобто приємні і неприємні.

Більш складні позитивні емоції (радість, захоплення і т.д.) і негативні (гнів, горе, страх і т.п.) називають почуттями Експресивність – властивість вираження людиною власних емоцій через міміку, жести, голос, рухові реакції. Саме правильне застосування даної властивості дозволяє вчителю чітко передати власну думку та ставлення, стати лідером колективу учнів. При цьому досягається тісний контакт з учнями, що є потрібною умовою спілкування і передавання інформації, активізації свідомості і закріплення в них певних знань, умінь та навичок. Емоційно-експресивна сфера значним чином впливає на поведінку особистості, накладаючи печатку на мову, жести, міміку і т.п. Таким чином, у наявності проблема, суть якої полягає в тому, що, незважаючи на ріст інтересу й досліджень в області невербального спілкування в цілому, з одного боку, з іншої сторони спостерігається недостатній рівень вивченості емоційно-експресивного аспекту невербального компонента спілкування в професійній діяльності вчителя. Дослідження емоційної експресивності у невербальній комунікації вчителя є майже не проводилися, що і зумовило вибір теми курсового дослідження «Емоційна експресивність у невербальній поведінці вчителя» Мета дослідження. Дослідити особливості відображення емоційної експресивності у невербальній поведінці вчителя. Об'єкт дослідження. Педагогічне спілкування як важливий компонент загальної структури педагогічної діяльності. Предмет дослідження. Емоційно-експресивні аспекти невербального педагогічного спілкування. У відповідності до мети, об’єкта та предмета дослідження визначені його завдання: вивчити психолого-педагогічну літературу по проблемі невербальної комунікації, емоційно-експресивної сфери особистості; визначити особливості невербальної поведінки вчителя у його професійній діяльності; проаналізувати вплив емоційної експресивності на невербальний компонент спілкування вчителя; дослідити особливості використання емоційно-експресивного невербального спілкування вчителя, проаналізувати отримані емпіричні дані. Методологічну основу дослідження склали теорія діяльності (культурно-історичний, або діяльнісний підхід у дослідженні психолого-педагогічних аспектів життєдіяльності особистості: О.О. Леонтьєв, О.О. Бодальов, В.А. Кан-Калик й ін); погляди вчених, що розглядають проблему невербального спілкування з позицій кінесіки й проксеміки (Р. Хорст, А. Піз й ін.). Для розв’язання поставлених мети і завдань застосовувався комплекс теоретичних та емпіричних методів дослідження: теоретичні: вивчення та аналіз психолого-педагогічної, науково-методичної літератури, що забезпечило розгляд загальних теоретичних питань з проблеми дослідження; вивчення, аналіз і узагальнення психолого-педагогічного досвіду; емпіричні: діагностичні (спостерігання) з метою визначення емоційно-експресивного компоненту невербальної поведінки вчителя на уроці; анкетування вчителів за допомогою анкети «Самооцінка жестикуляції вчителя на уроці» Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилась на базі ЗОШ №1 І–ІІІ ст. с. Зірне, Березнівського р-ну, Рівненської обл.

Дослідженням було охоплено 15 вчителів. Практичне значення дослідження. Результати курсового дослідження можуть бути використані вчителями, шкільними психологами загальноосвітніх навчальних закладів різного типу в практичній роботі з учнями, та для корекції невербального поводження з урахуванням емоційно-експресивної сфери. Матеріали курсового дослідження можуть бути використані при підготовці курсів «Психологія», спецкурсів «Психологія спілкування», «Педагогічна психологія» а також у ході подальшої науково-дослідної роботи по цій проблематиці. Структура курсової роботи. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (29 найменування) та додатків. Розділ 1. Теоретичні та прикладні дослідження емоційної експресивності у невербальній поведінці педагога 1.1 Поняття емоційної експресивності та ступінь його дослідження в психологічній літературі Психологічні дослідження емоційно-експресивної поведінки людини набувають особливого значення саме тепер, коли вивчення різних форм досягнення успіху у будь якій діяльності людства набуває самих поширених значень. Адже через цю категорію розпізнається емоційний стан людини, та скрита інформація її поведінки. У дослідженнях емоційності як риси темпераменту, початих з ініціативи Б.М. Теплова й В.Д. Небилицина й проведених надалі О.Є. Ольшанніковою, вона розглядається як одна з фундаментальних характеристик індивідуальності й трактується як комплекс індивідуально-стійких властивостей, що відбивають особливості виникнення й протікання емоційних переживань. Найважливіші параметри емоційності &mi us; якісні (знак і модальність переживання). Аналіз процесів емоційної експресії дозволяє виявити їхню неоднорідність і виділити, принаймні, два головні елементи їхньої структури: процеси вираження емоції (функціональна система, що реалізує моторні акти) і процеси контролю за цим вираженням (функціональна система, що здійснює корекцію цих актів: посилення, ослаблення або їхню заміну іншими). Така структура обумовлена функцією процесів емоційної експресії і особливостями їхнього розвитку. Відповідно до подань сучасної психології, основною функцією емоційної експресії є функція засобу спілкування, засобу невербальної комунікації. Здатність використання емоційної експресії як засіб спілкування розвивається в процесі онтогенезу . З віком виникає й збільшується відрив вираження емоцій від їхнього переживання, здійснюваний за рахунок розвитку функції контролю за емоційною експресією. Невербальні або експресивні засоби комунікації, стан людей, їхні стосунки, наміри, особливості характеру, які виявляються у міміці, жестах, позах, ході, манері триматися, навіть у дистанції, на якій знаходяться один від одного індивіди, що спілкуються, вираз їх очей. Оскільки емоції - це психофізіологічний феномен, тому про виникнення переживання людини можна робити висновки: 1) за самозвітом людини про пережитий нею стан; 2) за характером зміни вегетативних показників (за частотою серцевих скорочень, артеріальним тиском, частотою подиху тощо); 3) за психомоторикою: мімікою, пантомімікою (позою), руховими реакціями, голосом тощо.

Потрбн внутршня переконансть, впевненсть  поряднсть, накше захист перетворються у лицедйство. Крм того, необхдна професйна майстернсть, належна квалфкаця адвокатв, а  багатьом не вистача. Побудова захисно промови подбна до промови прокурора. Обов'язковий  план, логчна послдовнсть  зв'язок частин. Схематично промова теж подляться на частини: вступна; аналз фактичних обставин справи; обгрунтування квалфкац злочину; характеристика особи пдсудного; мркування про цивльний позов, мру покарання. Захищати пдсудного важче, нж обвинувачувати. Псля обгрунтованого виступу, з яким погодилася аудиторя, вста адвокат  пропону глянути на справу з ншого боку, часом протилежного. ¶нколи це зробити дуже важко, але треба. Треба примусити, щоб тебе слухали  не лише з допомогою головуючого, який зобов'язаний навести порядок у зал суду. Виходячи з конкретних обставин справи, захисник може: заперечувати обвинувачення в цлому, доказуючи невиннсть пдсудного за вдсутнстю в його дях складу злочину, за вдсутнстю само под злочину або недоведеност участ пдсудного у вчиненн злочину; PP заперечувати обвинувачення щодо окремих його частин; заперечувати правильнсть квалфкац, доказуючи необхднсть змни пред'явленого обвинувачення на статтю КК Украни, яка передбача легше покарання; обгрунтувати менший ступнь вини  вдповдальност пдсудного; P доказувати неосуднсть пдсудного. 5.2

1. Лінійна залежність n–мірних векторів. Програма

2. Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці

3. Професійна майстерність екскурсовода

4. Інвестиційна активність підприємства

5. Інвестиційна діяльність страхових компаній

6. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств
7. Комерційна діяльність СК "Універсальна"
8. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

9. Комерційна діяльність

10. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

11. Товарна політика і комерційна діяльність

12. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

13. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

14. Операційна діяльність підприємства

15. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

16. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

Набор кастрюль "Mayer & Boch" из нержавеющей стали (12 предметов).
Этот набор кастрюль предназначен для здорового и экологичного приготовления пищи. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали,
2460 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды
Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

17. Інвестиційна діяльність підприємства

18. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

19. Інноваційна діяльність

20. Інфляція та інвестиційна діяльність

21. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

22. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
23. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України
24. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

25. Вербальные и невербальные коммуникации. Характеристики общения. Личность как субъект общения

26. Невербальные средства коммуникации

27. Невербальные средства общения

28. Коммуникативный аспект общения. Вербальное и невербальное общение

29. Невербальные элементы в общении

30. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

31. Невербальное поведение личности и ее влияние на ход переговоров

32. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Основные принципы философии ПоВеды

34. Війна Б. Хмельницького

35. Життя і творчість Івана Франка

36. Захворювання вен нижніх кінцівок

37. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

38. Виробничо-торговельна діяльність підприемства
39. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку
40. Поняття та сутність менеджменту

41. Правила вербальной и невербальной обратной связи во время деловой беседы

42. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

43. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

44. Конституційна реформа в Україні: позитивний і негативний аспекти, різночитання Конституції.

45. Этикет невербального общения

46. Вербальные и невербальные коммуникации. Характеристики общения.

47. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

48. Невербальное общение

Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили

49. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

50. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

51. Свідомість та творчість

52. Суспільна свідомість та її структура

53. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

54. Організаційна система управління природокористуванням України
55. Інвестиційна модель Дж. М. Кейнса
56. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

57. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

58. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

59. Проста лінійна регресія

60. Ринкова пропозиція та її еластичність

61. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

62. Невербальные средства общения

63. Правила поведінки на підприємстві

64. Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині

Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики

65. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

66. Інформаційна політика США

67. Поняття сущність та ознаки держави

68. Невербальні засоби комунікації

69. Легка промисловість України i транспорт

70. Сільське господарство i харчова промисловість України
71. Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945
72. Активність і творчість учнів на уроках історії

73. Античність у поетичних творах Яра Славутича

74. Життя та діяльність І.П.Котляревського

75. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

76. Співзвучність поезії І.Я.Фpанка з наpоднопісенною твоpчістю

77. Народна мудрість в легендах, оповідках, фольклорі

78. Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на Європейському просторі

79. Швидкість обробки запитів на SQL-серверах укр

80. Операційна система MS Windows

Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее
Отделитель косточек вишни "Mayer & Boch", 1,5 л, механический (арт. 25985).
Когда вам захочется приготовить вишневый пирог или варенья вишневое без косточек, вы стараетесь выделить больше времени, так как оно уйдет
477 руб
Раздел: Прочее

81. "Нормальна" поведінка та саногенне мислення

82. Агресивна поведінка та самооцінка підлітка

83. Агресія як форма поведінки підлітків

84. Пара- и экстралингвистические особенности невербальной коммуникации

85. Невербальные средства общения в речевой деятельности человека

86. Моральність і мораль
87. Освоєння космосу: історія та сучасність
88. Діяльність СГ "ТАС"

89. Ліквідність банківської системи України

90. Моделювання поведінки клієнта страхової компанії

91. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

92. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

93. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

94. Сутність і значення соціального страхування

95. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

96. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty" (лайм).
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Пенал "Гонка", 19х11 см, 3 отделения.
Пенал предназначен для школьников 7-10 лет. Является важным помощником в учебе, ведь он решает задачу хранения ручек, карандашей и прочих
511 руб
Раздел: Без наполнения

97. Фінансова надійність страхової компанії

98. Інвестиційна політика банків в Україні

99. Сутність токсикоманії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.