Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Теоретичні проблеми цивільного права

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

проф. Кузнєцова Наталія Семенівна Тема 1. Цивільне право в системі приватного права Поняття і ознаки приватного права. Критерії відмежування приватного і публічного права Розвиток та система приватного права Соціальна цінність цивільного права. Цивільне право і громадянське суспільство Предмет сучасного цивільного права Сучасна методологія цивільного (приватного) права Принципи, функції, система цивільного права Поняття і ознаки приватного права. Критерії відмежування приватного і публічного права Цивільне право бере свій початок з римського приватного права. Процес рецепції римського права призвів до виникнення цивільного права, як частини правової системи держави. Цивільно-правові відносини виникають, як правило, ініціативно, по волі самих учасників, котрі визначають зміст і правові наслідки зміни і припинення цих відносин. Учасники відносин керуються власними приватними інтересами. Учасникам цивільно-правових відносин надається можливість саморегулювання їх. Держава повинна застосовувати засоби охорони учасників цих відносин від зловживань 3-х осіб і спонукає до дотримання публічного інтересу – консолідованого інтересу групи осіб. Нормальний правопорядок має ґрунтуватися на відмінностях приватно-правового і публічно-правового регулювання. Цивільне право як основна частина приватного права спрямоване на регулювання приватно-правовової сфери на основі юридичної рівності та незалежності учасників. Синайський: межа, яка розділяє приватне і публічне право безумовно необхідна, бо будь-який спір розглядається уповноваженими органами, але відмінність між приватним і публічним правом досить умовна. Ульпіан: &quo ;публічне право – це те, що відноситься до користі Римської держави, приватне право – це те, що відноситься до користі особи&quo ; (Дігести). У ХІХ столітті активно розвивається наука римського права і цивільного права. Але сам по собі інтерес не може становити основу розмежування приватного і публічного права. Далі в основу розмежування клали матеріальний критерій – зміст відносин. Також пропонували в основу розмежування покласти формальний критерій – хто розглядає спори. &quo ;Юриспруденція інстинктивно сприймає поділ права на приватне і публічне&quo ;, – И.О. Покровский, березень 1917 року, &quo ;Основные проблемы гражданского права&quo ;. Публічне право має вертикальну систему, де є центр, який визначає статус всіх інших учасників. Приватне право має горизонтальну систему, всі учасники юридично рівні. Покровський визначав спосіб регулювання відносин як критерій розмежування приватного і публічного права. Для публічного права характерний метод юридичної централізації. Для приватного права характерний метод юридичної децентралізації. Цивільне право не може існувати без публічного, в якому зосереджені всі значимі засоби захисту. Тихомиров: &quo ;публічне право є функціонально-структурною системою права, яка відтворює державні, міждержавні і суспільні відносини&quo ;. Предмет публічного права: устрій та функціонування держави і її інститутів, інституту громадянського суспільства, основи правової системи правотворчості та правозастосування (конституційне, адміністративне, фінансове, кримінальне право, судоустрій), принципи, норми та інститути міждержавних відносин.

Для публічного права характерний специфічний юридичний порядок. Принципи публічного права: відмінності у правовому статусі суб’єктів; ієрархічність положень і різний обсяг владних повноважень суб’єктів; наявність власної відомчої юрисдикції. Метод юридичної децентралізації – багато різних центрів саморегулювання. Приватне право регулюється з врахуванням також інтересів інших осіб (публічних інтересів). Приватне право визначає основним своїм принципом юридичну рівність суб’єктів ( майнову незалежність, адміністративна автономія). Відносини створюються на підставі власного волевиявлення суб’єктів. Диспозитивна норма не заважає суб’єкту реалізувати його власну волю. Принцип диспозитивності & e; диспозитивному характеру правових норм. Агарков &quo ;Предмет и система гражданского права&quo ; (стаття видана в 1940 році). Розвиток та система приватного права Історія приватного права починається з римської давнини. І період: формування приватного права як цілісного нормативного системного утворення (римське приватне право). Приватне право виникло у вигляді досить досконалої правової системи. Кодекс Юстиніана, основну частину якого складають Дігести (вислови римських юристів) і Інститути Гая (давньоюрдичний підручник права); ІІ період: Середньовіччя. У європейський університетах з’явилися вчені дослідники, які називалися глосаторами. Поширилося коментування і доповнення механізмів правового регулювання (живим звичаєвим правом). Це був період &quo ;Університетського розвитку&quo ;; ІІІ період: початок ХІХ століття – період кодифікації, 1904 рік – Кодекс Наполеона. Кінець ХІХ століття – Німецьке, Австрійське, Швейцарське цивільне уложення. З цього моменту починає розвиватися власне цивільне право; IV період: сучасний – характеризується уніфікацією і гармонізацією. Зараз працює комісія по підготовці Європейського цивільного кодексу. До цього періоду відноситься і прийняття нового Цивільного кодексу України. Приватним відносинам обов’язково має бути притаманна юридична рівність суб’єктів. До приватних належати: цивільне право, сімейне право, трудове право, міжнародне приватне право, частково земельне право. Важливим є спосіб встановлення відносин, зв’язків між суб’єктами. З цієї точки зору приватне право засноване на вільному волевиявленні суб’єктів. Сьогодні сформувалися так звані галузі права &quo ;другого ешелону&quo ;: космічне право і т.д. Це не є галузі права в повному розумінні. Навіть коли в основі певних відносин лежить адміністративно-правовий акт, це не факт, що ці відносини є публічно-правовими. Соціальна цінність цивільного права. Цивільне право і громадянське суспільство З проведенням глобальних економічних, політичних реформ почали переглядатися погляди на державу і право. У радянські часи панувала позиція другорядності права: право слідує за державою. Така позиція ґрунтувалася на формальній ознаці. З 90-х років ця позиція почала переглядатися. Алексєєв: в основі досліджень лежить право. Він звернув увагу на те, що здавна юридичні приписи почали охоплювати не лише всі сфери життєдіяльності людей (практичні сфери), але вони набули значення джерела і носія механізму правової регуляції (соціальне регулювання).

Право – вища школа соціального регулювання. Через сферу приватного права ще в часи Античності відбулося значне інтелектуальне збагачення права. В зв’язку з потребами юридичної практики використовувалися вже існуючі здавна юридичні конструкції. Цивільне право найближче стоїть до людини. Саме в цивільному праві ще в римські часи були закладені механізми, які ще й досі використовуються. Саме цивільне право у вигляді системних цивільних законів заклало основи сучасного громадянського суспільства. Якщо політичні принципи нового часу закладені в конституціях, деклараціях, то саме Французький Цивільний кодекс 1984 року здійснив незамінну роботу по формуванню і утвердженню не лише законів громадянського суспільства. У кодексі були закріплені принципи священності і недоторканості приватної власності, різноманітність договорів цивільного обороту (всього обороту майнових благ). Сергеев: в качестве исходной основы выступает гражданское право. Соціальна цінність цивільного права проявляється через його основні інститути: право власності, інтелектуальна власність, спадкове право. На сьогодні в процесі кодифікації в різних країнах проявилися всі риси сучасного цивільного права як серцевини правової основи громадянського суспільства. Громадянське суспільство – особливий характер, стан розвитку суспільства; суспільство яке відповідає критеріям, які відпрацьовані історичним досвідом. Поняття громадянського суспільства було відокремлено від держави. Громадянське суспільство – те, що існує поза безпосереднім впливом держави. Держава не може втручатися у приватне життя людей. Гегель: громадянське суспільство – система потреб, що засновані на приватній власності, а також релігії та моралі. Громадянське суспільство виникло як відповідь на питання про найбільш доцільний і розумний устрій людського життя. В громадянському суспільстві мають бути забезпечені відносини власності, природні права людини. Ознаки громадянського суспільства: економічна свобода різноманітної форми власності, реалізація ринкових відносин; соціальні: безумовне визнання і захист природного права людини і громадянина; легітимність і демократичний характер влади; рівність усіх перед законом і правосуддям; надійна юридична захищеність особи; правова держава, заснована на поділі і взаємодії влади; політичний і ідеологічний плюралізм, а також легальна опозиція; свобода слова, думки, незалежність ЗМІ; невтручання держави в приватне життя громадян, їх взаємні обов’язки і відповідальність; класовий мир, партнерство, наукова згода; ефективна соціальна політика. Врегулювання відносин власності – основа громадянського суспільства. Другим чинником громадянського суспільства є права людини. В умовах формування громадянського суспільства вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання відіграє дуже важливу роль. Предмет сучасного цивільного права Предмет цивільно-правового регулювання – відносини, які регулюються нормами цивільного права. Традиційно до предмету цивільного права відносять майнові і пов’язані з ними немайнові відносини. У Цивільному кодексі 1963 року відносини майнового характеру були присутні у якості формальної ознаки.

Як от масакра, влаштована Олександром Суворовим у передмст Варшави в 1794 p., коли загинуло близько двадцяти тисяч цивльного населення. Скльки поколнь радянських людей були вихован на герозм  приклад вонного геня Олександpa Васильовича, який перейшов через Альпи, що мало хто з укранцв, народжених у СРСР, ма критичний погляд на цього полководця з власне укрансько перспективи, а не з позиц, виховано радянською/росйською пропагандою. Приклад з Суворовим один з низки багатьох, як наводить дослдниця у свой книжц, поступово пдважуючи оту виховану десятилттями пропаганди «гомогеннсть» у сприйнятт стор  право кожного на сво, дистанцйоване вд офцйно пропаганди бачення загальновдомих осб та подй. Одним з важливих моментв, який вигдно вирзня книжку Томпсон серед нших праць, присвячених росйському колоналзму,  увага авторки до явища нацоналзму, яке часто-густо було Aнороване або нтерпретоване однозначно попередниками. Вона, на вдмну вд нших дослдникв нацоналзму, розрзня нацоналзм аAресивний  нацоналзм захисний

1. Метод цивільного права

2. Особливості цивільного права

3. Система цивільного права України

4. Цінні папери як об’єкти цивільного права

5. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

6. Принципи цивільного процесуального права
7. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета
8. Застава у цивільному праві

9. НЕУСТОЙКА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

10. Розвиток системи цивільного захисту

11. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

12. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

13. Право власності в цивільному праві

14. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

15. Представництво у цивільному праві

16. Проблемы реализации избирательных прав военнослужащими

Токсичная капсула "Fungus Amungus".
Игровой набор Fungus Amungus "Токсичный контейнер" представляет собой капсулу, в которой находится один из эксклюзивных
521 руб
Раздел: Аксессуары для игр
Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

17. Самозахист у цивільному праві

18. Спадкування у римському цивільному праві

19. Цивільне право

20. Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

21. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

22. Проблемы избирательного права современной России
23. Выборы: декларации и действительность (Некоторые проблемы избирательного права в современной России)
24. Проблема происхождения права

25. Биоэтика: проблема взаимоотношения с биологией, философией, этикой, психологией, медицинской деонтологией и правом

26. Проблема соблюдения прав учащихся в условиях демократической школы

27. Проблемы совершенствования процессуальных гарантий прав и интересов участников уголовного судопроизводства

28. Проблема метода российского налогового права как самостоятельной отрасли права

29. Субъективное гражданское право на жилое помещение: нормативные основания и некоторые проблемы правовой охраны

30. Злоупотребление правом: теория проблемы с точки зрения применения статьи 10 гражданского кодекса РФ в арбитражном процессе

31. Принципы гражданского процессуального права (проблемы и перспективы)

32. Проблемы и перспективы защиты прав потерпевших от преступлений

Глобус Луны диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
642 руб
Раздел: Глобусы
Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

33. Проблема толерантности в философии права В. С. Соловьева

34. Проблемы теории права

35. Проблемы избирательного права современной России

36. Проблема уменьшенной вменяемости в уголовном праве

37. Проблемы недействительных сделок в гражданском праве

38. Некоторые проблемы авторского права
39. К вопросу о природе публичного и частного права: теоретико-правовые проблемы
40. О проблеме мотивированности судебных актов, через призму Постановлений Европейского Суда по правам человека

41. Проблемы дифференциации прав пользования жилым помещением членами (бывшими членами) семьи собственника

42. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

43. Государство, право и глобальные проблемы человечества

44. Засоби цивільно-правового захисту права власності

45. Основні теоретичні аспекти торгового права

46. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

47. Право и закон. Проблемы их соотношения

48. Правовые проблемы обращения эмиссионных ценных бумаг и защиты прав их владельцев

Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы
Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки

49. Проблема защиты прав потребителей в сфере оказания услуг

50. Проблемы архаического права в теории государства и права

51. Проблемы защиты прав потребителей в сфере оказания услуг

52. Проблемы и защита осуществления родительских прав и обязанностей

53. Проблемы конституционного права законодательной власти Российской Федерации

54. Проблемы рецепции римского частного права в российском гражданском законодательстве
55. Реорганизация юридических лиц, проблемы защиты прав кредиторов
56. Соотношение норм международного права и российского законодательства о правах и свободах граждан: проблемы и перспективы

57. Уголовное право как ресурс: проблемы модернизации

58. Цивільні процесуальні правовідносини

59. Проблема защиты прав интеллектуальной собственности в международном масштабе

60. Теоретичні основи та актуальні проблеми сучасної дидактики

61. Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці

62. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

63. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

64. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие
Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики

65. Проблема внеземных цивилизаций

66. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций

67. Проблемы антропогенного воздействия на биосферу

68. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

69. Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли

70. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения
71. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах
72. Глобальна продовольча проблема

73. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

74. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

75. Проблемы Аральского моря

76. Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион

77. Продовольственная проблема мира

78. Индия. Проблемы и пути их решения

79. Социально-экономические проблемы угольной промышленности

80. Демографические проблемы Китая

Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно
24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые

81. Глобальные проблемы здоровья человечества

82. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

83. Некоторые проблемы современных гидрологических исследований на Алтае

84. Государственный бюджет, проблемы его формирования

85. Государственный бюджет России, проблемы преодоления его дефицита

86. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
87. Проблемы и перспективы развития денежной системы России
88. Проблемы налогообложения в Российской экономике

89. Проблемы реформирования налоговой системы в России

90. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

91. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

92. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

93. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

94. Административное право

95. Административное право (Контрольная)

96. Административное Право Республики Казахстан

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

97. Граждане, как субъекты административного права

98. Соотношение административного права со смежными отраслями права

99. Административное право РБ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.